Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [9 MB]

GX 90-WF

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse järgmisi märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Sümbolid kasutusjuhendis

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Järgige kasutusjuhendit
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektrilisi tööriistu ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka
Image alternative Hilti Li-Ion-aku
Image alternative Hilti Laadimisseade

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi juhendi alguses.
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest kõrvale kalduda.
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse joonisel Ülevaade ja need viitavad selgituste numbritele lõigus Toote ülevaade .
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Täiendavad sümbolid

Käesolevas dokumendis või tootes võidakse lisaks kasutada järgmisi sümboleid:
Image alternative Üldine hoiatus
Image alternative Kasutage kaitseprille
Image alternative Kandke kaitsekindaid
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või muul moel kahjustada saanud.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  GX naelapüss
  GX 90-WF
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Image alternative
Seadme tootja kinnitab ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate õigusaktide nõuetele ja kehtivatele standarditele.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Ohutusjuhised

Kasutajale esitatud nõuded
 • Seade on mõeldud professionaalseks kasutuseks.
 • Seadet tohivad kasutada, hooldada ja parandada vaid selleks volitatud vastava väljaõppega isikud. Kasutajatel peab olema ohutusalane ettevalmistus.
Isikuturvalisus
 • Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige otsepaigaldusseadmega töötades kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Katkestage töö, kui tunnete valu või kui enesetunne muutub halvaks. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
 • Vältige ebasoodsaid tööasendeid. Veenduge oma asendi ohutuses ja säilitage alati tasakaal.
 • Kandke mittelibisevaid jalatseid.
 • Ärge suunake seadet iseenda ega teiste isikute poole.
 • Ärge suruge seadet oma käe, keha või mõne teise isiku vastu. Asetage mingil juhul asetage oma kätt või muud kehaosa seadme nina lähedusse. Seadme nina surumine vastu keha võib seadme soovimatult käivitada ning vallandada kinnituselemendi, mille tagajärjeks on rasked vigastused.
 • Ärge asetage oma vaba kätt kinnitatavate materjalide taha.
 • Ärge asetage oma vaba kätt seadme nina lähedusse.
 • Hoidke teised isikud, eriti lapsed töökohast eemal.
 • Hoidke seadmega töötamisel käsi kõverdatult (ärge sirutage käsi välja).
 • Nii seadme kasutaja kui ka läheduses viibivad isikud peavad kandma sobivat kaitsevarustust, nimelt sobivaid kaitseprille, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekiivrit.
Otsepaigaldusseadmete hoolikas käsitsemine ja kasutamine.
 • Ärge kunagi jätke täislaetud seadet järelevalveta.
 • Transportimise ajaks võtke gaasiballoon seadmest välja.
 • Tühjendage seade alati enne hooldus-, puhastus- ja korrashoiutöid, samuti enne tööpausi ja enne seadme hoiulepanekut (eemaldage aku, gaasiballoon ja naelad).
 • Kasutusvälisel ajal hoidke gaasiballoone kaitstuna niiskuse ja ülemäärase kuumuse eest.
 • Kontrollige, kas seadme ja lisatarvikute tehniline seisund on veatu, et tagada nõuetekohast toimivust. Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad laitmatult, ei kiildu kinni ega ole kahjustatud. Et tagada seadme tõrgeteta töö, peavad kõik seadme osad olema õigesti paigaldatud ning vastama asjakohastele nõuetele. Kahjustatud kaitseseadised ja detailid, mida ei kuulu lisatarvikuna pakutava hoolduskomplekti hulka (vt punkt "Seadme hooldus", tuleb lasta parandada või välja vahetada Hilti hooldekeskuses, kui kasutusjuhendis ei ole ette nähtud teisiti.
 • Kinnituselemendi laskmisel hoidke seadet alati tugevasti paigal. See vähendab ohtu, et kinnituselement pinnalt ära libiseb.
 • Ärge kunagi laske ühte kinnituselementi kaks korda. Ärge kunagi laske ühe kinnituselemendi peale teist kinnituselementi. Kinnituselement võib puruneda või kinni kiiluda.
 • Järgige alati kasutusjuhiseid. Need sisalduvad Hilit kinnitustehnika käsiraamatus.
 • Ärge tõmmake seadme nina tagasi käega või mõne esemega. Vastasel korral võite seadme soovimatult vinnastada. Püsib oht naela kehasse lasta.
Töökoht
 • Tagage töökoha hea valgustatus.
 • Kasutage seadet üksnes hea ventilatsiooniga kohtades.
 • Laske kinnituselemente ainult puitu ja sobivatesse puitmaterjalidesse (vt nõuetekohane kasutamine): Teistesse materjalidesse laskmine võib põhjustada kinnituselementide või materjali purunemise või materjali läbistamise.
 • Enne naelte laskmist veenduge, et tööpinna taga ja all ei ole inimesi.
 • Hoidke oma töökoht korras. Veenduge, et töökohas ei ole esemeid, mis võivad teid vigastada. Töökohas valitsev segadus ja korratus võib põhjustada õnnetusi.
 • Käepidemed peavad olema kuivad, puhtad ja vabad õlist ning rasvast.
 • Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge jätke seadet vihma kätte, ärge kasutage seda niiskes ega märjas keskkonnas. Ärg kasutage seadet tulekahju- või plahvatusohtlikus keskkonnas.
 • Varjatult paiknevad elektrijuhtmed, gaasi- ja veetorud võivad vigastamise korral osutuda tõsiseks ohuks. Kontrollige seetõttu tööpiirkond enne töö alustamist üle nt metalliotsijaga. Pingestatud elektrijuhtme vigastamisel võivad seadme välised metallosad pinge alla sattuda.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
Termilised ohutusnõuded
 • Kui seade peaks olema üle kuumenenud, eemaldage gaasiballoon ja laske seadmel jahtuda. Ärge ületage lubatud lasusagedust.
 • Kandke tingimata kaitsekindaid, kui peate tegema hooldustöid, ilma et laseksite seadmel eelnevalt jahtuda.
Gaasiballoonide nõuetekohane käsitsemine ja kasutamine.
 • Lugege läbi ohutuskaardil esitatud juhised gaasiballooni kasutamise, hoolduse ja esmaabimeetmete kohta.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, kokku muljuda, kuumutada üle 80°C (176°F) ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku nähtavasse tulekindlasse kohta, mis on süttivatest materjalidest piisavaltkaugel. Laske akul jahtuda. Kui aku on ühe tunni pärast ikka veel liiga kuum, et seda puudutada saaks, siis on aku defektne. Võtke ühendust Hilti hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Seadme korpus
 2. Käepide
 3. Seadme nina
 4. Magasin
 5. Tüübisilt
 6. Gaasiballooni pesa
 7. Aku
 8. Ventilatsiooniavad
 9. Korpuse kate
 10. Päästik
 11. Regulaator
 12. Edasitoimetamismehhanism
 13. Vööklamber
 14. LED
 15. Pinnakaitse adapter
 16. Liughülss

Nõuetekohane kasutamine

Seade on ette nähtud puidu kinnitamiseks puidu külge, kasutades selleks ette nähtud kinnituselemente. Sobivad materjalid on täispuit, liimpuit, kihtpuit, puitlaastplaadid (nt OSB-plaadid), kiudmaterjalid (nt MDF-plaadid) ning vineer (nt Multiplex). Seade on ette nähtud professionaalseks kasutuseks puitkonstruktsioonide valmistamisel. Kasutusalased soovitused leiate Hilti kinnitustehnika käsiraamatust.

Seade, gaasiballoon ja kinnituselemendid moodustavad tehnilise terviku. See tähendab, et probleemideta kinnitus on tagatud vaid siis, kui kasutatakse spetsiaalselt selle seadme jaoks valmistatud Hilti kinnituselemente ja Hilti gaasiballoone. Üksnes nende nõuete järgimisel kehtivad Hilti kasutus- ja kinnitusalased soovitused. Seadet tohib kasutada ainult manuaalselt. Masinat ei tohi muuta ja ümber ehitada.
Image alternative
 • Kasutage selle toote jaoks üksnes B7 tüüpi Hilti Li‑Ion-akusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes Hilti heakskiidetud laadimisseadet C7. Lisateavet leiate müügiesindusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group

Bluetooth

Toode on varustatud Bluetoothiga (lisavarustus).
Bluetooth on juhtmevaba andmesideühendus kahe vahetus läheduses asuva Bluetooth-võimelise toote vahel, mis suhtlevad omavahel.

"Talveune"-režiim

Seadmel on liitiumioonakude kaitseks sügavtühjenemise eest "talveune-režiim". Kui seadet ei ole 120 minutit kasutatud, lülitub seade automaatselt välja.
 • Töövalmiduse taastamiseks võtke aku korraks ja asetage see siis tagasi (aku lähtestamine).

Tarnekomplekt

Seade kohvris, 2 akut, laadimisseade, puhastuslapp, kasutusjuhend.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Süsteemi kuuluvad komponendid seadmega töötamiseks

Seadmega töötamiseks on vaja: Seade, laetud aku B7 / 1,5 Li-Ion, gaasiballoon GC 31 või GC 32 ja GX-WF naelad puitseotiste tegemiseks.

Tehnilised andmed

Naelapüss

Rakendus
Naelkinnitus nelikantprussil
Kaal (koos akuga)
3,7 kg
Mõõtmed
384 mm x 134 mm x 381 mm
Reguleeritud võimsus
puudub
Magasini maksimaalne mahtuvus
75 tk
Magasini nurk
34°
Maksimaalne lasusagedus pideva töö režiimis
1 200 h
Katkestustega töö
kuni 3 kinnituselementi sekundis
Kaliiber (gaasiballoon)
40 g
Kasutus- / ümbritseva keskkonna temperatuur gaasiballooniga GC 31
−5 ℃ … 45 ℃
Kasutus- / ümbritseva keskkonna temperatuur gaasiballooniga GC 32
−10 ℃ … 45 ℃
Naelte pikkus
50 mm … 90 mm
Naelte läbimõõt
2,8 mm … 3,1 mm

Li‑Ion-aku B 7/1.5

Nimipinge
7,2 V
Energiasisaldus
10,8 Wh
Mahtuvus
1,5 Ah
Kaal
0,19 kg

Teave müra kohta ja kiirendus vastavalt standardile EN 15895

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada naelapüsside võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Nimetatud näitajad on iseloomulikud elektritööriista puhul, mida kasutatakse põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui naelapüssi kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset kogu tööajal tunduvalt suurendada. Vibratsiooni- ja mürataseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka perioodi, mil tööriist ei ole tegelikult kasutusel. See võib vibratsiooni- ja mürataset kogu tööajal tunduvalt vähendada. Et kaitsta seadme kasutajat müra ja/või vibratsiooni toime eest, rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage naelapüssi ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Teave müra kohta
Helirõhutase töötamiskohas (LpA, 1s)
106 dB(A)
Helirõhu tipptase töökohas (LpC, peak)
138 dB (C)
Müravõimsustase (LWA, 1S)
108 dB(A)
Mõõtemääramatus müra mõõtmisel (KpA)
2 dB(A)
Tagasilöök
Ekvivalentne kiirendus (ahw, RMS(3))
Tulemused 90x3.1 mm naelte puhul, kuusepuit < 2,5 m / s2

Kasutuselevõtt

Naelte sissepanek

HOIATUS
Valede kinnituselementide kasutamisest tingitud oht Valede kinnituselementide kasutamine võib kaasa tuua häireid seadme töös ja/või tekitada kehavigastusi.
 • Veenduge eelkõige selles, et kasutate sobivaid korrektse kinnitusnurgaga kinnituselemente.
Magasini alumises osas on kinnihoidev vedru. Kui kinnituselementide maksimaalne arv magasinis on ületatud, ei pruugi vedru viimati sisse pandud naelalinti enam tagasi hoida. Eemaldage viimasena sissepandud naelalint.
Image alternative
 1. Asetage kinnituselemendid õiges asendis alt magasini.
ETTEVAATUST
Tähelepanematus toob kaasa vigastused Tähelepanematuse tõttu võivad sõrmed jääda aku ja seadme vahele.
 • Liigutage naelte edasitoimetamismehhanismi ettevaatlikult, tõmmake see kontrollitult üle naelte tagasi, kuni see fikseerub naelalindi alumises otsas kohale.
 1. Lükake kinnituselemendid täielikult seadme nina suunas.
  Kui edasitoimetamismehhanism tabab naelalinti liiga tugevasti, võib naelalint kahjustada saada. Ärge laske edasitoimetamismehhanismil kontrollimatult naelalindi peale langeda.

Gaasiballooni ettevalmistamine

HOIATUS
Vigastuste oht Eralduv gaas toob kaasa vigastuste ohu.
 • Gaasiballoonist eralduv gaas kahjustab kopse, nahka ja silmi. Hoidke doseerimisventiil eemal näost ja silmadest.
 • Surve all olev vedelgaas võib gaasiballoonist lekkida ning kahjustada seadme kasutajat ja teisi isikuid. Ärge kunagi eemaldage juba ette valmistatud või kasutatud gaasiballooni doseerimisventiili.
 • Gaasiballooni transpordikaitse.
  Gaasiballoon on varustatud transpordikaitsmega. Enne gaasiballooni asetamist seadmesse eemaldage kaitse.

Transpordikaitse eemaldamine

Image alternative
 1. Kergitage kaitsekatet ja doeerimisventiili gaasiballoonilt.
 2. Võtke kaitsekate doseerimisventiililt maha.
 3. Seadke doseerimisventiili esimene fikseerimisrihv gaasiballooni vastavasse sälku.
  Doseerimisventiilil on eesmine ja tagumine fikeerimisrihv.
 4. Suruge tagumine fikseerimisrihv tugevasti üle gaasiballooni keele, kuni doseerimisventiil balloonil kohale fikseerub.

Gaasiballooni sissepanek

Image alternative
 1. Avage gaasiballooni pesa kate, selleks suruge katet üles ja taha.
 2. Lükake gaasiballoon ja doseerimisventiil punasesse adapterisse.
 3. Sulgege kate, surudes katet pöidlaga alla ja lastes lukustusel fikseeruda.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht Seadmete vale käsitsemine võib kaasa tuua varalise kahju.
 • Aku laadimiseks lugege läbi C 7 laadimisseadme kasutusjuhend, kust saate juhiseid ka aku kasutamise ja hoolduse kohta.
ETTEVAATUST
Allakukkuvast akust põhjustatud oht. Korrektselt lukustamata aku võib töötamise ajal välja kukkuda.
 • Kontrollige aku kindlat kinnitumist.
HOIATUS
Vigastuste oht Aku paigaldamisel võib nahk muljuda saada.
 • Aku paigaldamisel olge ettevaatlik.
 1. Enne aku asetamist seadmesse veenduge, et aku kontaktid ja seadme kontaktid on vabad võõrkehadest.
 2. Lükake aku alt seadme pidemes olevasse avasse ja laske akul kohale fikseeruda. LED süttib korraks rohelise tulega ja annab märku seadme kasutusvalmidusest.
Image alternative
 1. Laadige aku enne seadme esmakordset töölerakendamist täiesti täis.

Aku laetuse aste

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Roheline LED-tuli põleb/vilgub
põleb
 • Aku on töövalmis.
vilgub
 • Aku pinge väheneb. Vahetage aku peatselt välja.
Punane LED-tuli põleb/vilgub
põleb
 • Aku pinge ei ole enam seadmega töötamiseks piisav. Vahetage aku välja.
 • Paigaldage teine aku hiljemalt siis, kui süttib punane LED-tuli. Laadige aku kohe täis, et seda oleks võimalik vajadusel kohe kasutusele võtta.
vilgub
 • Aku on liiga külm (< -15 °C / < 5 °F) või liiga kuum (> 60 °C / > 140 F) ja ka ventilaator ei käivitu. Eemaldage aku ja laske akul soojeneda või jahtuda vajaliku temperatuurini.
Signaal puudub
Ükski LED-tuli ei põle ega vilgu
 • Aku pinge on lubatust madalam. Laadige aku täis.

Käsitsemine

Seadme nina reguleerimise võimalused

Image alternative
 • Naelte sissetungimissügavust saate reguleerida seadme nina asendi kaudu. Selleks kasutage regulaatorit.

Tundlike pindade kaitse

HOIATUS
Vigastuste oht Soovimatult võite vallandada süüte.
 • Eemaldage seadmest aku ja gaasiballoon enne pinnakaitse paigaldamist ja mahavõtmist.
Image alternative
 • Kasutage pinnakaitse adapterit, kui töötlete nähtavates kohtades tundlikke pindu, nt fassaade.
  Tänu pinnakaitse adapterile ei jäta seadme nina puidupinnale jälgi.

Lasu vallandamise kaitse

 1. Ärge kasutage seadet ilma lasu vallandamise kaitseta (liughülss).
 2. Lasu vallandamise kaitse kaitseb seadet asjatundmatu käivitamise eest. Liughülss takistab seadme nina teadlikku või ebateadlikku tagasilükkamist. See hoiab ära lasu vallandumise.

Naelte laskmine

Naelu saab lasta vaid siis, kui magasinis on rohkem kui 5 naela.
Hoidke seadet tugevasti kinni. Vältige vetruvaid pindu.
Vajutage päästikule vaid siis, kui seade on surutud täielikult vastu pinda.
Ärge vabastage päästikut enne, kui nael on täielikult sees.
 1. Suruge seadme nina vastu pinda ja vajutage seadmele.
 2. Vallandage lask, vajutades päästikule.
 3. Vabastage päästik ja tõstke seade pinnalt täielikult ära.

Seadme tühjendamine

Aku eemaldamine

Hoidke akut võimalikult jahedas ja kuivas kohas. Ärge hoidke akut kunagi päikese käes, radiaatori peal ega aknalaual. Kasutusressursi ammendanud akud tuleb keskkonnasäästlikult ja ohutult utiliseerida.
 1. Vajutage mõlemale vabastusklahvile.
 2. Tõmmake aku suunaga taha seadmest välja.

Gaasiballooni eemaldamine

 1. Avage gaasiballooni pesa kaas.
 2. Võtke gaasiballoon välja.
 3. Sulgege gaasiballooni pesa.

Naelalindi tühjendamine

Image alternative
 1. Avage edasitoimetamismehhismi lukustus, selleks vajutage mustale nupule.
 2. Laske edasitoimetamismehhanismil aeglaselt seadme nina suunas libiseda, kuni see jõuab piirikuni.
 3. Laske naeltel magasinis alla libiseda.
 4. Suruge magasini alumise osa siseküljel olevale fiksaatorile. Nüüd saate naelad magasinist täielikult eemaldada.

Seadme konks

HOIATUS
Vigastuste oht Mahakukkuv seade võib vigastada seadme kasutajat või teisi inimesi.
 • Veenduge, et vööklambri külge kinnitatud seade on tugevasti kinni.
Image alternative
 • Seadme konksu abil saate seadme kinnitada vöö, redeli või katusetala külge. Suruge vööklambrit magasini pikitelje suunas seadme poole. Vööklamber vabaneb seeläbi ja seda saab sisse või välja.

Hooldus ja korrashoid

Seadme hooldus

Enne hooldus- ja korrashoiutöid tuleb seade tühjendada (eemaldage seadmest gaasiballoon ja kinnituselemendid). Eemaldage aku, gaasiballoon ja naelalint täielikult seadmest.
 1. Puhastage seadme välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga.
 2. Seadme ventilatsiooniavad peavad olema alati vabad. Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 3. Kaitske seadme sisemust ja akut niiskuse ja võõrkehade sissetungimise eest.
 4. Laske seadmel kuivada väljaspool tööriistakohvrit, kui seadmesse on tunginud niiskust. Selleks eemaldage aku ja hoidke gaasiballooni pesa tagumine kate avatuna.
 5. Hoidke seadme käepidemed alati puhtad õlist ja määrdeainetest.
 6. Ärge kasutage puhastamiseks pihustit, aurupesu ega voolavat vett!
 7. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
 8. Hoidke aku kontaktid puhtana õlist ja rasvast.

Seadme parandamine

 • Kontrollige regulaarselt, kas seadme välised osad on terved ja kas kõik seadme osad töötavad laitmatult. Ärge kasutage seadet, kui mõni detail on vigastatud või kui seadme juhtdetailid ei ole täiesti töökorras.
  Kui seadme töös esineb tõrkeid, laske seade parandada üksnes Hilti hooldekeskuses.

Seadme puhastamine

Seadet tuleb regulaarselt hooldada ja puhastada. Seadet on soovitav puhastada vähemalt pärast 40000 naela laskmist. Puhastage seade või laske seade puhastada, kui tõrkeid, näiteks süütetõrkeid või tühilaske esineb sageli.
Image alternative
 • Puhastage seadet regulaarselt. Puhastamiseks kasutage üksnes Hilti tooteid või samaväärse kvaliteediga tooteid.
  • Selleks vajalikud materjalid, tööriistad ja juhendid on saadaval Hilti esindustes.
  • Vajalikud hooldustööd saab teha lasta Hilti hooldekeskuses. Selleks võtke ühendust Hilti kohaliku esindusega.

Kolvi puhastamine

Mustus ja osakesed võivad kolvi liikumist takistada. Sageli esineb tühilaske. Sellisel juhul tuleb kolbi puhastada järgmiselt:
Image alternative
 1. Eemaldage aku, gaasiballoon ja kinnituselemendid seadmest.
 2. Kruvikeerajaga lükake kolb piirikuni taha.
 3. Pihustage seadme ninale ohtralt pihustusvahendit.
 4. Asetage seadmesse uuesti esmalt aku ja seejärel gaasiballoon.
 5. Tõmmake naelte edasitoimetamismehhanism käega tagasi ja tehke sobivasse pinda viis tühilasku (vt nõuetekohane kasutamine).
 6. Pange kinnituselement uuesti sisse ja jätkake töötamist tavalisel viisil.
 7. Vajaduse korral korrake samme 1-6.

Abi tõrgete korral

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Sagedased tühilasud
Töökiirus on liiga suur
 • Ärge ületage lubatud lasusagedust.
Seade ei ole täiel määral vastu pinda surutud ja/või päästik ei ole täielikult alla vajutatud.
 • Suruge seade täielikult vastu pinda ja ärge vabastage päästikut enne, kui nael on täielikult sees.
Seadmega on tehtud 40000 kinnitust.
Kolb on kinni kiilunud
Naelad ulatuvad ebaühtlaselt ette
Seadmega on tehtud 40000 kinnitust.
Kõva puit
 • Vahetage välja naelad või kui võimalik, siis valige teine aluspind.
Gaasiballoon on tühi
Ebapiisav alus / puuduv aluspind
Töökiirus on liiga suur
 • Ärge ületage lubatud lasusagedust.
Kolvi tõrge
Kolb on kinni kiilunud (seadmes on paberi-, naela- või puidujäägid)
Lasku ei toimu: Seade on töövalmis, vajutatakse päästikule, seade ei rakendu
Seade ei ole surutud täielikult vastu pinda
Nael on kinni kiilunud
Naelad on seadme ninas kinni kiilunud
 • Eemaldage aku ja gaasiballoon.
 • Eemaldage kinnikiilunud nael.
 • Lükake kolb kruvikeerajaga täielikult tagasi.
Gaasiballooni võimsus < 1000 naela
Gaasikadu sagedase ebatõhusa vastu pinda surumise tõttu
 • Suruge seadet vastu pinda vaid siis, kui soovite naela tõepoolest lasta.
Gaasiballooni pesa katet ei saa sulgeda (sissepandud gaasiballooni korral).
Gaasiballoonil olevat transpordikaitset ei ole eemaldatud
Nael on lastud liiga sügavale
Seadme nina on liiga kaugel taga
Nael ulatub välja
Seadme nina on liiga kaugel ees
Seadet on vastu pinda surutud liiga väikese nurga all
 • Suruge seadet vastu pinda võimalikult täisnurga all.
Seade libiseb pinnalt maha
Pinnakaitse adapter on paigaldatud seadme ninale
Ventilaator ei käivitu, LED-tuli vilgub punase tulega
Aku on liiga külm (< -15 °C) või liiga kuum (> 60 °C)
 • Eemaldage aku ja soojendage seda või laske akul jahtuda.
 • Paigaldage mõni muu aku.
Ventilaator ei käivitu, LED-tuli ei sütti
Seade on "talveune"-režiimil.
Kui probleem ei kao: akul puudub pinge
 • Paigaldage mõni muu aku.
 • Laadige aku täis.
Niiske seade / niiskus seadmes
Ventilaator ei käivitu, põleb punane LED-tuli
Aku pinge ei ole seadme tööks piisav.
 • Paigaldage mõni muu aku.
 • Laadige aku täis.
Ventilaator ei käivitu, LED-tuli põleb rohelise tulega
Pistikühendus ventilaatoriga on katkenud
 • Eemaldage aku ja gaasiballoon.
 • Ühendage ventilaatori pistik.
Ventilaatori pistik on korrektselt monteeritud, kuid ventilaator ei käivitu.
 • Viige seade Hilti müügiesindusse remonti.
Ventilaator töötab, seadmes ei teki laengut
Gaasiballoon on tühi
Seadmega on tehtud 40000 kinnitust.
Seadet ei ole võimalik vastu pinda suruda
Magasinis on vähem kui 5 naela.
 • Lisage naelalinti naelu.
Naelad on kinni jäänud
 • Eemaldage aku ja gaasiballoon.
 • Ärge hooldage seadet, milles on kinnituselemendid!
 • Eemaldage kinnikiilunud naelad.
Sagedased transpordihäired plastkattega naelte puhul
Magasinilint on kahjustada saanud
 • Töötamise ajal hoidke naelte edasitoimetamismehhanismi tugevasti kinni.

Utiliseerimine

HOIATUS
Valest käitlemisest tingitud vigastuste oht! Eralduvad gaasid või vedelikud on terviseohtlikud.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.

Lisateave

China RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)
Image alternative
Tabel kehtib Hiina turu suhtes.

Hilti Li-Ion-akud

Ohutus- ja kasutusjuhisedSelles dokumendis kasutatakse mõistet "aku" taaslaetavate Hilti liitiumioonakude kohta, milles on koondatud mitu liitiumioonelementi. Need on ette nähtud Hilti elektriliste tööriistade jaoks ja neid tohib kasutada üksnes koos Hilti tööriistadega. Kasutage üksnes Hilti originaalakusid!
Hilti akud vastavad tehnika tasemele ja on varustatud elementide juhtimise ja kaitse süsteemidega.
KirjeldusAkud koosnevad liitumioonelementidest, mis tagavad väga suure spetsiifilise energiatiheduse. Erinevalt NiMH & NiCd-akudest on liitiumioonakudel väga väike mäluefekt, kuid need akud on väga tundlikud jõu avaldumise, süvatühjenemise ja kõrgete temperatuuride suhtes. Vt Ohutus
Tooted, mida on lubatud kasutada meie akudega, leiate müügiesindusest Hilti Store või aadressilt:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Ohutus
 • Akusid ei tohi mingil juhul modifitseerida ega manipuleerida!
 • Ärge kunagi kasutage ringlusse võetud või parandatud akusid, mida Hilti hooldekeskus ei ole heaks kiitnud.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Kontrollige regulaarselt, kas akul on märke kahjustustest, nt mõlke, pragusid või auke.
 • Ärge kasutage akut või akutoitega elektrilist tööriista kunagi löögitarvikuna.
 • Vältige lekkiva akuvedeliku kokkupuudet silmade ja nahaga!
 • Vt Toimimine kahjustada saanud akude korral
 • Katkistest akudest võib voolata vedelikku ümbritsevatele esemetele. Puhastage vastavaid kohti sooja seebiveega ja vahetage kahjustada saanud aku välja.
 • Vt Toimimine kahjustada saanud akude korral
 • Ärge jätke akut kunagi kohtadesse, kus on väga suur kuumus, sädemed või lahtine leek. See võib põhjustada plahvatuse.
 • Ärge puudutage aku pooluseid sõrmede, tööriistade, ehete või muude metallesemetega. See võib põhjustada lühise, elektrilöögi, põletusi või plahvatusi.
 • Hoidke akut vihma ja niiskuse eest. Sissetungiv niiskus võib põhjustada lühise, elektrilöögi, põletusi või plahvatusi.
 • Kasutage ainult sellele akutüübile ette nähtud laadimisseadmeid ja elektrilisi tööriistu. Seejuures pidage kinni kasutusjuhendites toodud andmetest.
 • Ärge hoidke ega laadige akut plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttimisohtlikke vedelike või gaase. Ootamatu häire aku töös võib sellistes tingimustes põhjustada plahvatuse.
Toimimine kahjustada saanud akude korral
 • Kui aku on kahjustada saanud, võtke alati ühendust Hilti hooldekeskusega.
 • Vedeliku väljavoolamise korral vältige selle otsest sattumist silma või nahale, kandke kaitseprille ja kaitsekindaid.
 • Asetage defektne aku tulekindlasse mahutisse ja katke see kuiva liiva, kriidipulbri (CaCO3) või silikaadiga (vermikuliit). Seejärel sulgege õhukindlalt kaanega ja hoidke mahutit eemal süttivatest gaasidest, vedelikest ja tuleohtlikest esemetest.
 • Toimetage mahuti käitlemiseks müügiesindusse Hilti Store või asjaomasesse jäätmekäitlusjaama. Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Väljavoolanud akuvedeliku eemaldamiseks kasutage selleks ette nähtud keemilist puhastusvahendit.
Toimimine kasutusressursi ammendanud akude korral
 • Pange tähele, kui aku töötab ebaharilikult, näiteks kui laadimisel esineb tõrkeid või on laadimisaeg ebatavaliselt pikk, kui jõudlus tuntavalt väheneb, LED-tuled ebaharilikult põlevad või akust voolab välja vedelikku. Need annavad märku sellest, et aku sisemuses võib esineda probleeme.
 • Kui teil on kahtlus, et aku sisemuses esineb probleeme, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
 • Kui aku enam ei tööta, kui akut ei saa enam laadida või kui akust eraldub vedelikku, peate aku eespool kirjeldatud viisil kõrvaldama.
 • Vt Toimimine kahjustada saanud akude korral .
Meetmed aku süttimise korral
  HOIATUS
  Aku põlengu oht! Põlevast akust eraldub ohtlikke ja plahvatada võivaid vedelikke ja aure, mis võivad kaasa tuua korrosioonist tingitud vigastusi, põletusi ja plahvatusi.
 • Aku põlengu kustutamisel kandke isikukaitsevahendeid.
 • Kahjulike ja plahvatusohtlike aurude ärajuhtimiseks tagage piisav ventilatsioon.
 • Intensiivse suitsu tekkimise korral lahkuge ruumist kohe.
 • Hingamisteede ärrituse korral pöörduge arsti poole.
 • Aku põlengut kustutage ainult veega. Pulberkustutid ja kustutustekid ei toimi liitiumioonakude korral. Ümbritseva ala põlengut saab kustutada tavaliste kustutusvahenditega.
 • Ärge üritage kahjustada saanud, põlevate või lekkivate akude suuri koguseid liigutada. Eemaldage akude lähedusest muud esemed ja isoleerige nii akud. Kui põlengut ei ole võimalik kättesaadavate vahenditega kustutada, kutsuge kohale tuletõrje.
Ühe põleva aku korral:
 • Tõstke see kühvliga üles ja visake vett täis ämbrisse. Jahutav toime takistab tulekahju levimist akuelementidele, mis ei ole veel jõudnud süttimiseks kriitilisele temperatuurile.
 • Oodake, kuni aku on täielikult jahtunud.
 • Vt Toimimine kahjustada saanud akude korral .
Andmed transpordi ja ladustamise kohta
 • Töötemperatuur vahemikus -17°C ja +60°C / 1°F ja 140°F.
 • Hoiutemperatuur vahemikus -20°C ja +40°C / -4°F ja 104°F.
 • Ärge hoidke akusid laadimisseadmes. Pärast kasutamist võtke aku laadimisseadmest alati välja.
 • Hoidke akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas. Jahedas kohas hoidmine pikendab aku tööaega. Ärge hoidke akut kunagi päikese käes, radiaatori peal ega aknalaual.
 • Akusid ei tohi saata posti teel. Akude saatmiseks kasutage kullerteenuseid osutavate ettevõtjate abi.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt. Enne aku transportimist tuleb aku pakendada nii, et see oleks kaitstud löökide ja vibratsiooni eest ning isoleeritud kõikidest elektrit juhtivatest materjalidest või teistest akudest, et vältida kokkupuudet teise aku poolustega ning lühise teket.
Korrashoid ja käitlemine
 • Hoidke aku puhas ning vaba õlist ja rasvast. Eemaldage mustus puhta kuiva lapiga.
 • Ärge kasutage akut, mille ventilatsiooniavad on ummistunud! Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult pehme harjaga.
 • Ärge laske võõrkehadel sattuda aku sisemusse.
 • Vältige ebavajalikku tolmu või mustust akul. Puhastage akut pehme pintsli või puhta kuiva lapiga.
 • Ärge laske niiskusel tungida aku sisemusse. Kui niiskus on tunginud aku sisemusse, siis käsitlege akut nii, nagu oleks see kahjustada saanud ja paigutage aku tulekindlasse mahutisse.
 • Vt Toimimine kahjustada saanud akude korral
 • Vale käitlemise tõttu väljatungivad gaasid või vedelikud võivad kahjustada tervist. Toimetage aku Hilti Store kauplusse või jäätmekäitlusjaama. Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Ärge visake akusid olmejäätmete hulka!
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte. Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.