Üldtingimused

MÜÜGILEPING NR ______________

Tallinn, ____________ 201___

Hilti Eesti OÜ, registrikood 10390953, juriidiline aadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, Harjumaa, mida esindab volituse alusel ………………………, edaspidi „Müüja“, ja

_______________________, registrikood ________________, juriidiline aadress: ______________________, mida esindab _______ alusel ___________________________, edaspidi „Ostja“ ,

edaspidi mõlemad nimetatud kui Pooled, on sõlminud selle lepingu järgmiselt. 

 1. Lepingu eesmärk

 1.1 Selle lepingu kehtivusaja jooksul müüb Müüja ja Ostja ostab HILTI (registreeritud kaubamärk) tooteid, mida edaspidi nimetatakse „ Toodeteks“. 

 1.2 Toodete valik tuleb määrata kindlaks eraldi, väljendades sellist kokkulepet asjaomastes arvetes ja/või saatekirjades, mille alusel Müüja Ostjale Tooteid müüb. Toodete hinnad ja valik on täpsustatud müüja veebilehel www.hilti.ee. Kui Pooled on sõlminud eraldi Partnerlepingu, tuleb määrata Ostjale müüdud Toodete hinnad nimetatud kokkuleppe tingimuste järgi.

 1.3 Kui Ostja seda soovib, annab Müüja Ostjale Toodete ja Toodetega seotud muude teenuste osas nõu.

 2. Maksed

2.1 Ostja maksab saadud Toodete eest Müüjale Müüja koostatud käibemaksu sisaldavate arvete põhjal.

 2.2 Toodete ja/või teenuste eest tuleb tasuda ülekandega Müüja pangakontole või maksega Müüja kassasse. Kui arvele pole märgitud maksetähtaega, peab Ostja saadud Toodete või teenuste eest maksma 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Müüja arvel toodud väljastamise kuupäevast.

 2.3 Arve väljastatud toodete või pakutud teenuste eest tuleb koostada kohe pärast toodete väljastamist või teenuste pakkumist ning saata elektrooniliselt lepingus toodud ostja e-posti aadressile. Lepingut sõlmides kinnitavad Pooled, et nad on nõustunud pidama kehtivaks kõiki Müüja arveid, mis on koostatud ja saadetud Ostjale elektrooniliselt ilma Müüja esindaja allkirjata.

 2.4 Kui Ostja ei palu kolme (3) tööpäeva jooksul pärast Toodete või teenuste kättesaamist müüjalt veel kord arvet, eeldatakse, et Ostja sai asjakohase arve õigel ajal kätte.

 2.5 Müüjal on õigus määrata ostjale krediidilimiit (enne ja edaspidi „Krediidilimiit“) Ostja majandusliku olukorra, finantsnäitajate ja eelneva maksekäitumise põhjal. Krediidilimiit on rahaline summa, mille määrab müüja ühepoolselt Ostjale Tooteid müües, mida ületades on Müüjal õigus nõuda ettemaksu, esitatud arvete maksmist või keelduda Ostjale kaupu väljastamast. 

 2.6 Ostjale tooteid müües või teenuseid pakkudes on Müüjal õigus nõuda täielikku või osalist ettemaksu, mille Ostja peab tasuma enne toodete või teenuste kättesaamist.

 2.7 Ostja tehtud makse loetakse kättesaaduks hetkel, mil asjakohane rahasumma jõuab Müüja kontole või kassasse.

 2.8 Müüjal on õigus igal ajal ühepoolselt Toodete ja teenuste hinda igal ajal muuta ning samuti muuta Ostjale kehtivaid krediidi- ja maksetingimusi. Enne Toodete või teenuste tellimist peab Ostja kontrollima tellitavate Toodete või teenuste tegelikku hinda.

 3. Kohaletoimetamine

 3.1 Kui Pooled pole kokku leppinud teisiti, saab Ostja tellitud Tooted või teenused kätte Müüja laost. Kui Müüja toimetab Tooted kohale, määratakse Toodete kohaletoimetamise hind Müüja veebilehel www.hilti.ee oleva hinnakirja alusel. Müüjal on õigus nõustuda Tooteid kohale toimetama ainult Eesti territooriumi piires.

 3.2 Tooteid või teenuseid vastuvõttev Ostja esindaja peab olema volitatud vastu võtma tellitud Tooteid või teenuseid Ostja nimel ning allkirjastama Toodete ja/või teenuste kättesaamist kinnitavaid dokumente. Asjakohane volikirja tekst on toodud ära Müüja veebilehel www.hilti.ee. Ostja peab Müüjat teavitama, kui volitus on tagasivõetud või Ostja on esindajaga töösuhte lõpetanud.

 3.3 Müüjal on õigus keelduda tooteid väljastamast või teenuseid pakkumast, kui Ostja esindaja, kes on volitatud nimetatud tegevusi tegema, pole kättetoimetamise ajal kohal või esindaja pole võimeline volituse olemasolu tõendama.

 3.4 Juhul, kui Ostja nimel saab Tooted kätte isik, kes pole esitanud volikirja või kes pole volitatud Ostjat esindama, on Ostjal õigus tühistada tehing 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast Toodete väljastamiskuupäeva ning Tooted Müüjale tagastada (kui Tooted ja pakendid pole kahjustada saanud ning Tooteid pole kasutatud). Pärast nimetatud perioodi läbisaamist peavad Pooled eeldama, et Tooted on väljastatud Ostja volitatud esindajale.

 3.5 Kui Tooted või teenused vastavad Ostja tellimusele, pole Ostjal õigus Toodete või teenuste kättesaamisest keelduda. Tellimusi võib teha telefoni teel, kohtumise käigus või e-posti teel. Suuremate või mittestandardsete tellimuste puhul on Müüjal õigus nõuda, et tellimus esitataks kirjalikult. Kui Ostjal on Toodete või teenuste kohta mistahes kaebusi, peab ta need märkima dokumentidesse, mis kinnitavad Toodete või teenuste kohaletoimetamist.

 3.6 Tooteid kätte saades peab Ostja kontrollima, kas Tooted vastavad tellimusele, ning ka Toodete tehnilist ja visuaalset olekut. Kohaletoimetamisdokumente allkirjastades kinnitatakse, et Tooted on vastu võetud kaebusteta, kui dokumentidesse pole tehtud asjaomast märget. Pärast kohaletoimetamisdokumentide allkirjastamist kantakse Toodete ohutusriskid Müüjalt üle Ostjale.

 4. Toodete kasutamine ja garantii

 4.1 Ostjale antakse kasutusjuhend koos Toodetega ning Ostja allkiri kohaletoimetamisdokumentidel kinnitab selle kättesaamist.

 4.2 Ostja kohustub kasutama Tooteid ettenähtud viisil, järgides Müüja kasutusjuhendit ja nõuandeid.

 4.3 Müüja ei vastuta kahju ja kulude eest, mis võivad ostjale tekkida Müüjalt ostetud või saadud Toodete või nende kasutamise tõttu.

 4.4 Toodete omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale hetkel, kui Ostja on nende eest täielikult (sealhulgas lepingus nimetatud viivis) Müüjale tasunud.

 4.5 Toodete remondi- või hooldustöid võib teha ainult Müüja. Toodete remondi- ja hooldustöid tehakse HILTI Grupi üldkehtivate garantiieeskirjade järgi, mis on toodud Müüja veebilehel www.hilti.ee. 

 4.6 Ostja peab Müüjat teavitama, kui tooted antakse üle kolmandale poolele. Toodete kolmandale poolele üleandmine ei vabasta Ostjat kohustustest, mis tal on Müüjaga seoses.

 4.7 Müüjal on õigus keelduda garantiiremondi või hooldustööde tegemisest, kui Ostjal on tähtajaks tasumata arveid ning samuti juhul, kui Tooted said kahjustada ebaõige kasutamise tõttu või märgatakse  ilma Müüja loata tehtud parandustöid.

 5. Vastutus

 5.1 Pooled ei vastuta kohustuste mittetäitmise või ebaõige täitmise eest, kui mittetäitmise või ebaõige täitmise põhjustas vääramatu jõud. Ilma vääramatute jõudude nimekirja piiramata on selliste jõudude näideteks looduskatastroof, sõda, embargo.

 5.2 Müüja vastutus lepinguliste kohustuste ja Ostjale kohale toimetatud Toodetes olevate võimalike defektide eest on piiratud ostuhinnaga, mida Ostja tooteid ostes maksis. Müüja ei vastuta selle lepingu täitmisega seotud mistahes kaudse kahju eest (näiteks Ostja tulu vähenemine).

 5.3 Kui Ostja ületab lepingus nimetatud maksetähtaega, peab ta Müüjale maksma maksmata summalt 0,5% viivist iga ületatud päeva eest. Kõiki makseid, mida Müüja saab pärast maksetähtaega ilma täiendava teatamiseta, tuleks eelkõige kasutada viivise tasumiseks.

 5.4 Kui Ostja ületab lepingus nimetatud maksetähtaega, on Müüjal õigus hoida oma valduses ja keelduda Ostjale väljastamast Tooteid, mis olid eelnevalt antud Müüjale remondi- või hooldustöödeks, ajani, mil Ostja tasub Müüjale täielikult (sealhulgas lepingus nimetatud viivis) saadud Toodete ja teenuste eest.

 6. Muud sätted

 6.1 Leping jõustub selle allkirjastamise hetkel ja sõlmitakse määramata tähtajaks, kui kumbki Pool ei ütle seda 30 päeva varem kirjalikku teadet saates üles. Selle lepingu jõustumine muudab kehtetuks kõik Poolte vahel sõlmitud varasemad lepingud.

 6.2 Mõlemal poolel on õigus leping ühepoolselt üles öelda, teavitades teist poolt kirjalikult 30 (kolmkümmend) päeva ette. Ostjal on see õigus ainult siis, kui ta on Müüjale saadud Toodete ja teenuste eest täielikult tasunud, sealhulgas lepingus nimetatud viivis. 

 6.3 Kui Ostja tellib või ostab Tooteid lepingu kehtivuse ajal Müüja veebilehte www.hilti.ee kasutades ning lepingu tingimuste ja veebilehel toodud ostutingimuste vahel on ebakõlasid, on see leping ülimuslik.

 6.4 Kõiki kirju, mis saadetakse lepingus nimetatud e-posti aadressidelt, tuleb täiendavate asjaoludeta pidada asjaomase poole saadetud kirjadeks. Kõik lepingus nimetatud aadressile tähitud kirjana saadetud sõnumid loetakse kättesaaduks seitsmendal (7.) päeval pärast seda, kui saatja selle postkontorisse viis.

 6.5 Lepingust tulenevad vaidlused, lahkarvamused või nõudmised, mis mõjutavad lepingut või selle rikkumist, ülesütlemist või kehtivust, lahendatakse Poolte ühisel kokkuleppel. Kui kokkulepet on võimatu saavutada, edastatakse vaidlus Eesti Vabariigi kehtivate seaduste järgi lahendamiseks siin lepingu paragrahvis nimetatud Harju Maakohtusse, (kirjalikuks menetlemiseks), esitatud dokumentide alusel tingimusel, et kui kostja ei esita nõude kohta vastuväidet, loetakse et kostja tunnistab nõuet.

 6.6 Kõikidele muudele lepingus mittemainitud küsimustele tuleks kohaldada Eesti Vabariigi seaduseid.

 6.7 Müüja töötleb Ostja maksevõime hindamiseks isikuandmeid, et hallata teavet Ostja võlgade ja maksevõimepotentsiaali kohta. Kui Ostja ei maksa arveid õigel ajal, võib Müüja töödelda andmeid, et avaldada asjaomast teavet kohaldatavate seaduste alusel õigusteenuse osutajate abil võlgnike andmebaasides ning andmebaasides, mille eesmärk on parandada võlgade sissenõudmist. Müüja töötleb andmeid ka selleks, et täita oma raamatupidamis- ja maksualastest seadustest tulenevaid kohustusi. Selisel juhul toimub andmete töötlemine õiguslike reeglite alusel, mille tõttu on Müüjal kohustus säilitada teatavaid raamatupidamisandmeid. Kui Ostja rikub lepingut, on Müüjal õigus nõude menetlemine edasi anda sissenõudmisteenust pakkuvale ettevõttele. Sissenõudmisega seotud kulud katab Ostja.

 6.8 Mõlemad pooled on kohustatud teavitama teist poolt kohe, kui nende kontaktandmed või volitatud isikutega seotud teave muutub.

 6.9 Leping on koostatud ja sõlmitud kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

Müügilepingu näidis

Jaga