Eesti vabariigis tehtavate tellimuste üldised ostutingimused

1. Mõisted
Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:
1.1.    Müüja –Hilti Eesti Osaühing, registrikood 10390953, juriidiline aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn;
1.2.    Veebipood – Müüja veebileht internetiaadressil www.hilti.ee läbi mille on võimalik osta Müüja pakutavat kaupa;
1.3.    Tarbija – füüsiline isik, kes avaldab soovi osta, ostab või võib osta kaupa eesmärgil, mis ei ole seotud tema äri- ja ametialase tegevusega;
1.4.    Ostja – isik, kes tellib veebipoest kaupa. Ostja võib olla nii Tarbija kui ka isik, kes ei ole Tarbija;
1.5.    Kaup – kõik veebipoes saadaolevad tooted;
1.6.    Pooled – Ostja ja Müüja;
1.7.    Taganemisõigus – Tarbija õigus teatava aja jooksul ühepoolselt lepingust taganeda (tellimus tagasi lükata) ilma trahvi, intressi ja kahjude eest kompensatsiooni maksmata. Taganemisõigust teostatakse vastavalt võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatule;
1.8.    Üldised Ostutingimused – käesolevad tingimused, mis reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi õigussuhteid.


2. Üldtingimused
2.1.    Üldised Ostutingimused sätestavad Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, tellimis- ja maksetingimused, kohaletoimetamise, kauba kvaliteedi garantii ja remondi, Poolte vastutuse ja muud tingimused seoses veebipoes ostmisega.
2.2.    Veebipoest tellides kinnitab Ostja tingimusteta, et tal on õigus veebipoest osta.
2.3.    Ostjal ei ole õigust veebipoest osta, kui ta ei ole täielikult tutvunud käesolevate Üldiste Ostutingimustega ja/või ei nõustu nendega. Tellides kinnitab Ostja, et ta on täielikult tutvunud Üldiste Ostutingimustega ja nõustub nendega.
2.4.    Üldised ostutingimused ja kinnitatud tellimus moodustavad Müüja ja Ostja vahel sõlmitud müügilepingu lahutamatu osa ning on mõlema poole jaoks siduvad.
2.5.    Müüjal on õigus igal ajal Üldisi Ostutingimusi muuta või täiendada. Toote tellimise hetkel kehtivad Üldised Ostutingimused on Ostjale siduvad.
2.6.    Müüja ei vastuta, kui Ostja ei ole Üldiste Ostutingimustega tutvunud, kuigi Ostjal oli mõistik võimalus nendega täielikult tutvuda.
2.7.    Müüjal on õigus ilma etteteatamata peatada ajutiselt või lõplikult veebipoe tegevus ja Müüja ei ole vastutav Ostjale seeläbi tekitatud kahju eest.
2.8.    Üldised Ostutingimused ei piira Eesti Vabariigi seadustes sätestatud Ostja õigusi.

3. Kauba kirjeldus ja hind
3.1.    Kauba hind veebipoes ja Müüja kaupluses "Hilti keskus" aadressil Mustamäe tee 46, Tallinn, 10621, võib erineda. Veebipoes on kauba hind väljendatud eurodes, hind ei sisaldab käibemaksu (KM). Kättetoimetamiskulud ei sisaldu Kauba hinnas.
3.2.    Nägemaks Kauba koguhinda, mille eest konkreetne Ostja saaks selle osta, peab Ostja veebipoes registreeruma. Koguhind, sealhulgas käibemaks ja täiendavad kohaletoimetamise kulud, on Ostjale nähtav enne tellimuse kinnitamist.
3.3.    Müüjal on õigus igal ajal ja ilma hoiatama ühepoolselt muuta Kauba sortimenti ja hindu, kehtestada Kaubale erihind. Kaup müüakse tellimise ajal kehtiva hinnaga. Informatsioon Kauba allesoleva koguse kohta on üksnes informatiivne, see ei ole Müüjale kohustuslik.
3.4.    Müüjal on õigus igal ajal ilma etteteatamata ühepoolselt kauba spetsifikatsiooni ning ka Kauba kirjeldustes kasutatud informatsiooni ja pilte muuta.
3.5.    Veebipoe pildid on informatiivsed. Kui informatsioon Kauba kohta veebipoes ei vasta Müüja kaupluses "Hilti keskus" antud informatsioonile, siis eeldatakse, et Müüja kaupluses "Hilti keskus" antud informatsioon on õige.

4. Tellimine ja maksmine
4.1.    Kauba ostmiseks veebipoes peab Ostja tegema järgmist:
4.1.1.    registreeruma veebipoes
4.1.2.    valima toote (või tooted), lisama selle/need ostukorvi (Purchase Basket);
4.1.3.    pärast valitud kauba ostukorvi lisamist vajutama "Tellimuse töötlemine" (Process Order).
4.2.    Ostja saab tellida Kaupa, kasutades Müüjaga ühenduse võtmiseks viisi, mis on näidatud veebipoe osas “Võta meiega ühendust" (Contact Us). Tellimuses peab igal juhul olema toote täpne ja täielik nimi, number ja muu kirjeldus, mis võimaldavad Ostja valitud toote eksimatult tuvastada.
4.3.    Tellimus on Ostja ja Müüja jaoks siduv hetkest, mil Ostja on tellimuse teinud ja saanud Müüjalt selle kohta e-postiga kinnituse. Tellimust ja selle vastuvõtmise kinnitust käsitletakse kättesaaduna, kui isik, kellele nad on adresseeritud, pääseb nendele juurde.
4.4.    Ostjal on kohustus kontrollida tellimuse kättesaamise kinnituses toodud andmeid ja informatsiooni. Andmete ja informatsiooni mittevastavuse korral teavitab Ostja Müüjat, kasutades veebipoe osas "Võta meiega ühendust (Contact Us) toodud kontaktandeid. Ostja saab tellimuse ja selle kättesaamiskinnituse salvestada andmesalvestajale või need printida. Tellimuses tehakse muudatusi Poolte vastastikusel kokkuleppel.
4.5.    Pärast tellimuse kättesaamist saadab Müüja viivitamata ettemakse arve Ostja märgitud e-posti aadressile. Eeldatakse, et Ostja saab ettemakse arve kätte järgmisel tööpäeval.
4.6.    Pärast ettemakse arve kättesaamist tasub Ostja viivitamata ettemakse arve pangaülekandega.
4.7.    Müüjal on õigus keelduda veebipoest tellitud Kauba müümisest, informeerides sellest Ostjat, kui:
4.7.1.    toode on otsas või seda ei ole Ostja poolt tellitud koguses;
4.7.2.    toote hind ja spetsifikatsioon ei vasta tegelikule informatsioonile toote kohta ning selline mittevastavus tekkis veebipoe tehnilise vea tõttu.
4.8.    Kui Müüja kasutab punktis 4.7 märgitud õigust, teavitab Müüja sellest viivitamata Ostjat ja teeb tagasimakse Ostjale viie tööpäeva jooksul, kandes Ostja pangakontole toote eest makstud summa, kui selline makse on tehtud.
4.9.    Kui Ostja ei ole tasunud ettemakse arvet enam kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast selle saamist, loetakse Ostja tellimus tühistatuks.
4.10.    Pooled võivad järelmaksu osas kokku leppida, sõlmides selleks eraldi kokkuleppe.

5. Kohaletoimetamine
5.1.    Kohaletoimetamiskulud ei sisaldu Kauba hinnas. Informatsioon Kauba kohaletoimetamise kohta, sealhulgas kohaletoimetamiskulud, on näidatud veebipoe osas "Kohaletoimetamine" (Delivery). Kaup tuuakse kohale Eesti Vabariigi territooriumi piires. Kauba toob kohale Müüja või Müüja volitatud kolmas isik. 
5.2.    Ostja valib kohaletoimetamise viisi toote tellimisel. Kohaletoimetamise asemel võib Ostja valida tootele ise järeletulemise Müüja kauplusse "Hilti keskus".
5.3.    Kaup toimetatakse kohale üksnes juhul, kui tellimuse eest on täies ulatuses tasutud ja Müüja on saanud makse tellitud toote eest oma kontole Ostjale saadetud ettemakse arve kohaselt.
5.4.    Kohaletoimetamise aeg määratakse kindlaks võttes arvesse Ostja asukohta Eesti Vabariigis. Eeldatav kohaletoimetamise aeg Eesti Vabariigi erinevatesse paikadesse on toodud veebipoe osas "Kohaletoimetamine" (Delivery).
5.5.    Ostja tellitud toode toimetatakse kohale tellimuses näidatud aadressile.
5.6.    Toode toimetatakse kohale koos arvega. 
5.7.    Enne kauba kättesaamist peab Ostja esitama isikut tõendava dokumendi (isikutunnistuse või passi) või juhiloa. Kui Ostja on juriidiline isik, esitab tellimust vastuvõttev isik ka dokumendi, mis tõendab tema õigust ettevõtet esindada.
5.8.    Kui Ostja on Tarbija ja Tarbija ei ole näidatud aadressil kohal, antakse toode üle üksnes Tarbija poolt nõuetekohaselt volitatud isikule asjakohase notariaalselt kinnitatud volikirja ettenäitamisel.
5.9.    Kui kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja vea või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu (näiteks vale aadress, Ostja ei ole sellel aadressil kohal), ei teosta Müüja korduvat kohaletoimetamist. Korduv kohaletoimetamine toimub üksnes lisatasu eest. Toodet hoitakse Müüja kaupluses "Hilti keskus" ja Ostja saab sellele ise järele tulla. Kui Ostja ei tule oma tellimusele järele 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, loetakse, et ta on müügilepingust taganenud ja Müüja maksab toote eest tasutud summa Ostjale tagasi.
5.10.    Ostja kinnitab ja nõustub sellega, et mõningatel juhtudel võib kohaletoimetamine Müüja kontrollile mittealluvate ettenägematute sündmuste tõttu viibida.
5.11.    Toote vastuvõtmisel kinnitab Ostja selle kättesaamist oma allkirjaga arvel. Enne toote vastuvõtmist ja arve allkirjastamist kontrollib Ostja võimaliku määral pakendit ja toodet ennast.
5.12.    Kui Ostja teeb toote vastuvõtmisel kindlaks, et kohaletoimetatud toode ei vasta tellimusele (vale toode, vale kogus) või toode ise või selle pakend on kahjustatud, informeerib ta mõistliku aja jooksul sellest Müüjat. Kui Ostja ei informeeri Müüjat puudustest mõistliku aja jooksul, siis eeldatakse, et Ostja aktsepteeris ilma nähtavate puudusteta toote.
5.13.    Toote kahjustumise risk ehk risk, et toode võib kahjustada saada, läheb Ostjale üle, kui tema või Ostja poolt sellel eesmärgil valitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab eseme oma valdusse. Risk läheb siiski Ostjale üle niipea, kui toode antakse üle vedajale, juhul kui Ostja on otsustanud, et toote toob kohale Ostja poolt määratud vedaja, ja Müüja ei pakkunud eespool nimetatud varianti.

6. Taganemisõiguse kasutamine ja kauba tagastamine
6.1.    Tarbijal on õigus müügilepingust ilma seda põhjendamata 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul taganeda, informeerides sellest kirjalikult (kirja, e-kirja või faksi teel) Müüjat ja täites taganemise vormi (siin) või esitades taganemisõiguse kasutamise teate. 14 (neljateistkümne) kalendripäeva pikkust tähtaega loetakse alates tellimuse kohaletoimetamise päevast, st päevast, mil Tarbija või kolmas isik, kes ei ole vedaja ja kelle valis Tarbija, saab eseme või selle osa oma valdusse.
6.2.    Kui Tarbija ei ole taganemisõiguse kohta informatsiooni saanud, lõpeb taganemisõiguse tähtaeg 12 kuud pärast tellimuse kohaletoimetamist. Kui Tarbija saab informatsiooni taganemisõiguse kohta selle 12 kuu jooksul, siis lõpeb taganemisõiguse tähtaeg 14 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil Tarbija sai sellekohast informatsiooni.
6.3.    Tarbijal on õigus teostada punktides 6.1. ja 6.2 osutatud õigusi juhul, kui toodet ei ole Tarbija süül kahjustatud ja see ei ole visuaalselt märkimisväärselt muutunud ning ei esine seadustega sätestatud erandeid.
6.4.    Lepingust taganemise korral saadab Tarbija toote Müüjale tagasi 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Toote tagasisaatmiskulud katab Tarbija.
6.5.    Pärast taganemisteate saamist maksab Müüja Tarbijale toote ja kohaletoimetamise eest makstud summa tagasi viivitamata, kuid hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Müüjal on õigus Tarbijale raha mitte tagastada enne, kui Tarbija on toote tagastanud või esitanud dokumendid, mis tõendavad toote Müüjale tagasisaatmist või üleandmist.
6.6.    Tarbija vastutab toote väärtuse vähenemise eest, kui toodet on kasutatud muudel eesmärkidel, kui toote laadi, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks. Tarbija ei vastuta väärtuse vähenemise eest, kui Müüja ei informeerinud teda taganemisõigusest.
6.7.    Tarbija ei saa kasutada taganemisõigust võlaõigusseaduses toodud juhtudel, sealhulgas kui toode on valmistatud Tarbija juhiste kohaselt või toode on selgelt konkreetsele inimesele suunatud, toote säilivusaeg lõpeb peagi, Tarbija on avanud sellise toote pakendi, mida tervise ja hügieeni kaalutlustel ei saa tagasi saata, ja muudel seaduses sätestatud juhtudel.

7. Garanteeritud kvaliteet ja garantiiremont
7.1.    Kaubal on tootmisdefektidega seoses eluaegne garantii, mis kehtib Tarbija ja muude Ostjate suhtes ühtemoodi.
7.2.    Tarbijal on seadustes sätestatud õigused esitada nõue Müüjale kauba lepingutingimustele mittevastavuse kohta kahe aasta jooksul pärast vastava toote ostmist. Tarbija esitab nõude kahe kuu jooksul arvates päevast, mil lepingutingimustele mittevastavus avastatakse. Ostupäevana käsitletakse päeva, mil Müüja andis vastava toote üle ja Tarbija võttis selle vastu.
7.3.    Veebipoes pakutava Kauba omadused on esitatud kauba kirjelduses.
7.4.    Müüja garanteerib Kauba kvaliteedi kooskõlas seaduse sätetega. 
7.5.    Müüja ei vastuta juhul, kui veebipoes näidatud Kauba värvus, kuju või muud omadused erinevad Kauba tegelikust värvusest, kujust või muudest omadustest Ostja arvutiekraani eripära tõttu.
7.6.    Müüja tagab Kauba tasuta remondi määratletud tähtaja jooksul pärast Kauba ostmist. Iga toote jaoks määratletud tähtaeg, mille jooksul on tagatud käesolevas punktis sätestatud tasuta remont, on toodud veebipoes konkreetse toote kohta esitatud informatsioonis. Toote remonti saatmiseks täidab Ostja veebipoes onlain-remondiavalduse, märkides ära toote seerianumbri, või toimetades toote Müüja kauplusse "Hilti keskus". Toote saatmine remonti toimub vastava vastuvõtmistunnistuse allkirjastamisega.
7.7.    Pärast konkreetse toote jaoks määratletud remonditähtaja lõppemist on toote remonditeenus tasuline. See ei kehti punktis 7.1 sätestatud tootmisvigade kohta. Toote saatmine remonti toimub punktis 7.6 sätestatud korras. Pooled lepivad remondi hinna eraldi kokku.
7.8.    Puudustega Kaup remonditakse, tagastatakse ja vahetatakse võlaõigusseaduse ja muude Eesti Vabariigi seaduste ja neis sätestatud tingimuste kohaselt.
7.9.    Kauba puudused parandatakse kõigepealt kooskõlas punktidega 7.6, 7.7 ja 7.8. Kui toote remont ei kõrvalda puudusi, on Tarbijal õigus nõuda Müüjalt:
7.9.1.    puudusteta toote kohaletoimetamist (hilisem täitmine); kui mittekomplektsest pakendist puuduvad üksnes mõned osad või üksnes mõned osad on kahjustada saanud, saadab Müüja vastavad osad ilma lisatasuta.
7.9.2.    vastavat hinna alandamist;
7.9.3.    puuduste kõrvaldamise kulude hüvitamist juhul, kui Müüja ei ole mõistliku ajaperioodi jooksul puudusi kõrvaldanud ja Ostja on need puudused kõrvaldanud ise või kolmandate isikute abil;
7.9.4.    lepingust taganemist ja toote eest makstud ostuhinna tagastamist.
8. Isikuandmete kaitse
Ostja isikuandmeid töödeldakse isikuteandmete kaitse seadust arvesse võttes. Ostjate isikuandmete töötlemisel kasutab Müüja korralduslikke ja tehnilisi vahendeid, mis tagavad isikuandmete kaitse nende juhusliku või ebaseadusliku teatavaks saamise, avalikustamise või muude ebaseaduslike tegevuste vastu. Üksikasjalikumad eeskirjad on toodud privaatsuspoliitikas.
9. Küpsised
Veebipood kasutab küpsiseid, mis võimaldavad internetipoe laiendatud kasutamist. Üksikasjalikud eeskirjad küpsiste kohta on toodud privaatsuspoliitikas.

10.    Autoriõigus
10.1.    Veebipood allub autorikaitsele ja kuulub Hilti kontserni ettevõtetele. Seda kaitstakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
10.2.    Veebipoe sisu osaline või täies ulatuses avaldamine, reprodutseerimine, üleandmine või salvestamine (sealhulgas, kuid mitte ainult: avaldatud materjalid, logod, pildid, graafilised kujutised jne) on keelatud, välja arvatud kui intellektuaalomandi valdaja ei ole selliseks tegevuseks nõusolekut andnud. See keeld ei kehti sisu allalaadimise ja salvestamise kohta püsiandmesalvestajale isiklikuks (mitteäriliseks) kasutuseks.
10.3.    Veebipoe sisu võib tsiteerida autorikaitse seaduste nõudeid arvesse võttes. Kui sisu tsiteeritakse, tuleb allikas ära märkida. Siiski on keelatud reprodutseerida, avaldada või levitada veebipoes olevaid kaubamärke või logosid ilma nende kaubamärkide või logode omanike eelneva kirjaliku nõusolekuta.
11. Vastutus
11.1.    Müüja ei võta riske ega vastutust, kui Ostja ei loe käesolevaid Üldisi Ostutingimusi ja privaatsuspoliitikat või loeb neid osaliselt.
11.2.    Müüja ei võta vastutust kulude, kahjude või kahjustuste eest, mis võivad tekkida veebipost saadud informatsiooni kasutamise tulemusel või kuna teenus või kaup, veebisait või veebipood ei ole mis tahes põhjusel juurdepääsetavad või veebipoe tegevus on häiritud või peatatud.
11.3.    Müüja ei vastuta erinevuse eest veebipoes näidatud kujutiste ja piltide ning kaupade tegeliku suuruse, värvuse, kuju või muude visuaalsete parameetrite vahel.
11.4.    Ostjate mugavuse ja informeerimise nimel võib veebipoes olla linke kolmandate isikute veebisaitidele. Lingid on üksnes teavitamise eesmärgil. Müüja ei vastuta kolmandate isikute esitatud või avaldatud informatsiooni eest, isegi kui selline informatsioon on kättesaadav veebipoes avaldatud lingi kaudu. Kolmandad isikud vastutavad ise vajaliku informatsiooni avaldamise eest oma veebisaitidel ja Müüja ei vastuta ebapiisava, eksliku või vale informatsiooni eest. Kolmandate isikute veebisaite külastades peab Ostja lugema nende veebisaitide kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat.
11.5.    Ostja võtab enda kanda riski ja vastutuse läbi veebipoe tehtud ostude eest, sealhulgas Kauba saamise (vastuvõtmise) eest.
11.6.    Müüja ei vastuta oma kohustuste täitmisega viivitamise või nende mittetäitmise eest ega muud liiki mittetäitmise eest, mille põhjustavad Müüja mõistlikule kontrollile mittealluvad asjaolud, sealhulgas, kuid mitte ainult streigid, valitsuse määrused, sõda või üleriigiline eriolukord, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmandate isikute poolne täitmatajätmine, internetiühenduse katkestused ning häired sidevahendite ja tarkvara töös.

12. Lõppsätted
12.1.    Üldised Ostutingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega. Neid tuleb täita ja tõlgendada Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.
12.2.    Käesolevate Üldiste Ostutingimustega seotud või nendest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Kui Tarbijaga on tekkinud vaidlus tõlgendamise või täitmisega seoses, lahendatakse vaidlus esialgu Tarbijavaidluste lahendamise komisjonis (täpsem informatsioon aadressil http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon) kooskõlas tarbijakaitse seaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 524/2013, 21. mai 2013, tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta (EÜ). Enne vaidluse esitamist tarbijavaidluste lahendamise komisjonile peab Tarbija esitama Müüjale avalduse. Tarbija saab kasutada Euroopa Komisjoni poolt vaidluste internetipõhiseks lahendamiseks peetavad platvormi, kuhu pääseb siit:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jaga