Keskkonnapoliitika

Kehtib 2020. aasta novembrist

Hilti Groupi („Hilti“) eesmärgiks on väiksem ökoloogiline jalajälg. Selles poliitikas on kirjeldatud Hilti käitumiskoodeksi jaotiseid, mis puudutavad jätkusuutlikkust ja meie lähenemist keskkonnaküsimustele. Samuti määratletakse selles dokumendis asjakohased põhireeglid ja antakse suuniseid nende rakendamiseks.

Keskkonnapoliitika on oluline osa Hilti jätkusuutlikkuse strateegiast ja aluseks standardil ISO 14000 kohasele keskkonnajuhtimissüsteemile.

See poliitika kehtib ettevõttes Hilti Corporation ja kõigis Hilti Corporationi otsese või kaudse enamus- või vähemusosalusega tütarettevõtetes, mille juhtimise ja töötajate, teiste seas direktorite, ametnike, juhtide, praktikantide ja ajutiste töötajate, eest Hilti vastutab.

Põhireeglid

1.    Meie eesmärgiks on vähendada meie tegevuse ja toodete ökoloogilist jalajälge.

2.    Järgime kohaldatavaid keskkonnaeeskirju ja -määruseid.

3.    Saavutame enda keskkonnaalased eesmärgid ja täiustame enda tegevust.

4.    Edendame keskkonnateadlikkust enda ettevõttes ja meie tarneahelas.

Reeglite rakendamine

1.    Ökoloogilise jalajälje vähendamiseks:

a)    muutume CO2-neutraalseks ettevõtteks ulatuses 1, 2 ja ärireise arvestades, aastaks 2023;

b)    vähendame pidevalt enda energiakasutust ja toormaterjalide vajadust, jäätmete teket, veekasutust, heitmeid ja müra;

c)    rakendame asjakohaseid jäätmehoolduse praktikaid, üritame vähendada, korduvalt kasutada, võtta ringlusesse ja lõpetada jäätmete ladustamise prügilatesse.

2.    Reeglite ja määruste järgimiseks:

a)     juurutame andmebaasipõhiseid protsesse, et jälgida regulatiivset keskkonda ja toetada asjakohaste rollide ja vastutusalade haldust;

b)    hoiame kehtivana enda ISO 14000 sertifikaadid.

3.    Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks:

a)    seame eesmärgid pidevaks täiustamiseks;

b)    tuvastame võimalused Hilti toodete või teenuste keskkonnamõju minimeerimiseks;

c)    leiame asenduse materjalidele ja ainetele, millel on võimalik ohtlik mõju keskkonnale, inimeste tervisele ja heaolule;

d)    jäädvustame ja hindame enda tegevuste mõju keskkonnale ja koostame andmete alusel eesmärgid ja meetodid täiendusteks;

e)    lisame läbipaistvust ja ettevõttesisest aruandlust, et toetada tooteringluse täiustusi;

f)     integreerime ringlussevõetavuse põhimõtted tootedisaini ja -tarnetesse ja kasutame olelusringi hindamist, et tagada ressursitõhusus ning ringlussevõetavus;

g)    vähendame kulumaterjali ja logistika jaoks kasutatavaid pakendeid (nt ringlussevõetavad ja korduvkasutatavad pakendid);

h)    toetame kliente tööriistapargi kasutamise optimeerimisel;

i)      edendame tööriistade tööea lõpus kokku kogumist ja ringlussevõttu;

j)      suurendame materjalide korduskasutust (nt kasutame remondiks varuosasid, võtame ringlusse tööriistakastid, akud jne);

k)    integreerime keskkonnakaalutlused läbi passiivse disaini ja energiatõhususe ka uutesse ja renoveeritud hoonetesse ning üritame alati järgida parimaid praktikaid;

l)      asjakohastes olukordades töötame välja asukohaspetsiifilised bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavad;

m)   asjakohastes olukordades arvestame kliimamuutustega kohanemise meetmetega enda kavades ja planeeringutes.

4.    Keskkonnateadlikkuse edendamiseks:

a)    veendume, et meie kolleegid on teadlikud Hilti keskkonnapoliitikast ja enda vastutusest, et neil on vajalikud pädevused ja koolitus;

b)    seome enda tarneahela keskkonnastandarditega ja motiveerime nende rakendamist;

c)    julgustame heade keskkonnapraktikate jagamist kõigis enda tegevustes;

d)    teavitame enda edusammudest ettevõttesiseseid ja -väliseid sidusrühmi.

Keskkonnapoliitika avaldus

Hilti eesmärgiavaldus on „Loome kirglikult entusiastlikke kliente ja rajame paremat tulevikku“. „Parema tuleviku rajamise“ toetamiseks on Hilti [ettevõtte nimetus] pühendunud keskkonnasõbralikule tegutsemisele.

Kinnitan, et juriidiline isik, mille eest mina vastutan, järgib järgmiseid Hilti keskkonnapoliitika põhimõtteid:

1.    Meie eesmärgiks on vähendada tegevuse ja toodete ökoloogilist jalajälge.

2.    Järgime kohaldatavaid keskkonnaeeskirju ja -määruseid.

3.    Saavutame enda keskkonnaalased eesmärgid ja täiustame enda tegevust.

4.    Edendame keskkonnateadlikkust enda ettevõttes ja meie tarneahelas.

Jaga