Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [3 MB]

TE 300-AVR

Originaal-kasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Sümbolid kasutusjuhendis

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Järgige kasutusjuhendit
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi juhendi alguses.
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest kõrvale kalduda.
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse joonisel Ülevaade ja need viitavad selgituste numbritele lõigus Toote ülevaade .
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Tootel olevad sümbolid

Tootel võib kasutada järgmisi sümboleid:
Image alternative Meiseldamine
Image alternative Meisli positsioneerimine
Image alternative Kaitseklass II (topeltisolatsioon)
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või on muul moel kahjustada saanud.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  Piikvasar
  TE 300‑AVR
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Image alternative
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavustunnistuse koopia leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Ohutusnõuded

Järgmises peatükis esitatud ohutusnõuded sisaldavad kõiki elektriliste tööriistade suhtes kohaldatavaid üldisi ohutusnõudeid, mille esitamine kasutusjuhendis on ette nähtud kehtivate normidega. Nende hulgas võib seetõttu olla nõudeid, mis ei ole käesoleva seadme puhul asjakohased.

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Järgnevalt kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal. Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 • Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Isikuohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista tahtmatut käivitamist. Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrguga ja/või elektrilisse tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et see on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib tagajärjeks olla tööõnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit. Võtke stabiilne tööasend ja säilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle. Kasutage antud töö tegemiseks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis. Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Enne mis tahes seadistustöid seadme kallal, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid . Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, lisaseadmeid vastavalt käesolevatele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.

Ohutusnõuded puurvasaratega töötamisel

 • Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kahjustada kuulmist.
 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet, hoidke seadet üksnes käepidemete isoleeritud pindadest. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

Täiendavad ohutusnõuded

Inimeste turvalisus
 • Kasutage seadet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Hoidke seadet alati ettenähtud käepidemetest. Käepidemed peavad olema kuivad, puhtad ja vabad õlist ning rasvast.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja käeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
 • Seade ei ole mõeldud füüsiliselt nõrkadele, väljaõppeta inimestele.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektritööriista!
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ametliku kaitseklassiga ehitustolmuimejat, mis vastab kohapeal kehtivatele tolmukaitsenõuetele.
 • Võimaluse korral kasutage tolmukogurit ja mobiilset tolmuimejat. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, kvartsisisaldusega betooni/müüritise/kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Järgige riigis kehtivaid tööohutusnõudeid.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
 • Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhet. Kui see on kahjustatud, laske see elektrikul välja vahetada. Kui elektritööriista toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalselt ette valmistatud ja heakskiidetud toitejuhtmega, mis on saadaval müügiesindustes. Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid, kahjustuste korral vahetage need välja. Ärge puudutage toite- või pikendusjuhet, mis on töö ajal kahjustada saanud. Tõmmake seadme toitepistik pistikupesast välja. Kahjustatud toite- ja pikendusjuhtmed võivad tekitada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Kinnitage töödeldav detail korralikult. Kinnitusseadmete või kruustangide vahele kinnitatud toorik püsib kindlamalt paigal kui käega hoides.
 • Veenduge, et kasutatavad tarvikud sobivad seadmega ja on padrunisse nõuetekohaselt kinnitatud.
 • Voolukatkestuse korral lülitage tööriist välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast, et hoida ära soovimatut käivitumist vooluvarustuse taastumisel.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Padrun TE‑C või TE‑T
 2. Töörežiimilüliti
 3. Juhtlüliti lukustus
 4. Juhtlüliti
 5. Käepide
 6. Toitejuhe
 7. Käepideme eesmine pind

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on elektriline piikvasar. See on ette nähtud kergemateks meiseldustöödeks müüritise puhul ja betooni järeltöötluseks.

 • Seadet võib kasutada vaid siis, kui vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtib seadme tüübisildil märgitud võrgupinge ja -sagedusega.

Active Vibration Reduction (AVR)

Toode on varustatud Active Vibration Reduction (AVR) süsteemiga, mis vähendab vibratsiooni olulisel määral.

Tarnekomplekt

Piikvasar, kasutusjuhend.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Tehnilised andmed

Piikvasar

Generaatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme tüübisildile märgitud nimisisendvõimsus. Transformaatori või generaatori tööpinge peab olema kogu aeg vahemikus + 5% ja – 15% seadme nimipingest.
Andmed kehtivad nimipingel 230 V. Teistsuguse pinge ja kasutusriigi jaoks eraldi väljatöötatud mudelite puhul võivad andmed varieeruda. Seadme nimipinge, sageduse ja nimisisendvõimsuse või nimivoolu leiate seadme tüübisildilt.

TE 300‑AVR
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
3,8 kg
Löögienergia vastavalt menetlusele EPTA 05/2009
3,3 J

Andmed müra ja vibratsiooni kohta mõõdetud vastavalt standardile EN 60745

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage seadet ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase mõõdetud vastavalt standardile EN 60745-2-6
Mõõdetud helivõimsustase (LWA)
102 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
91 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
Vibratsioonitase (kolme telje vektorsumma), mõõdetud vastavalt standardile EN 60745-2-6
Meiseldamine (ah, Cheq)
13,5 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Käsitsemine

Tarviku paigaldamine/eemaldamine

HOIATUS
Vigastuste oht Tarvik kuumeneb kasutamisel ja võib olla teravate servadega.
 • Tarvikut vahetades kandke kaitsekindaid!
Iga kord enne kasutamist kontrollige tarvikut kahjustuste ja ebaühtlase kulumise suhtes, vajaduse korral vahetage tarvik.
Kasutage üksnes Hilti originaalmääret. Mittesobiva määrde kasutamine võib seadet kahjustada.
Image alternative
 • Paigaldage/eemaldage tarvik.

Padruni eemaldamine/paigaldamine

Image alternative
 • Eemaldage/paigaldage padrun.

Meisli positsioneerimine Image alternative

Meislit saab positsioneerida 12 erinevasse asendisse (30° sammuga). Nii on lapik- ja profiilmeislitega võimalik alati töötada optimaalses tööasendis.
Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Meisli positsioneerimine" Image alternative ja positsioneerige meisel.

Meisli fikseerimine Image alternative

 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Meiseldamine" Image alternative ja keerake meislit, kuni see fikseerub.

Meiseldamine Image alternative

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Meiseldamine" Image alternative.

Nõelaadapteri paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht Nõelaadapteri kasutamine ühildumatute seadmetega on ohtlik.
 • Kasutage nõelaadapterit ainult seadmega TE 300-AVR.
HOIATUS
Vigastuste oht Sõrmed võivad kinni jääda.
 • Nõelaadapteri paigaldamisel kandke kaitsekindaid.
Image alternative
 • Pange nõelaadapter peale.

Nõelaadapteri eemaldamine

HOIATUS
Vigastuste oht Tarvik kuumeneb kasutamisel ja võib olla teravate servadega.
 • Tarvikut vahetades kandke kaitsekindaid!
Image alternative
 • Tõstke nõelaadapter pealt ära.

Nõelajuhiku valik/reguleerimine

HOIATUS
Vigastuste oht Tarvik kuumeneb kasutamisel ja võib olla teravate servadega.
 • Tarvikut vahetades kandke kaitsekindaid!
Nõelajuhikut saab vahetada ja reguleerida. Ümar või ovaalne tasapindade, servade või nurkade jaoks.
Image alternative
 • Valige nõelajuhik või reguleerige seda.

Nõelapesa ja nõelte vahetus

HOIATUS
Vigastuste oht Tarvik kuumeneb kasutamisel ja võib olla teravate servadega.
 • Tarvikut vahetades kandke kaitsekindaid!
Vedru eraldab nõelahoidikut lukustusest. Nõelu saab vahetada üksikult või komplektina.
Image alternative
 • Vahetage nõelapesa ja nõelad.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Elektrilöögi oht! Seadme hooldus- ja korrashoiutööd toitevõrku ühendatud toitepistikuga võivad põhjustada raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Tõmmake toitepistik pistikupesast välja iga kord enne hooldus- ja korrashoiutööde tegemist!
Hooldus
 • Kõvasti kinni olev mustus eemaldage ettevaatlikult.
 • Ärge kasutage seadet, mille ventilatsiooniavad on ummistunud! Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Ärge kasutage puhastamiseks pihusteid, aurupesu ega voolavat vett!
Korrashoid
HOIATUS
Elektrilöögi oht! Elektridetailide asjatundmatu parandamine võib kaasa tuua raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ärge rakendage elektrilist tööriista tööle. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Kui mudelil on vahetatav toitejuhe, tohib seda vahetada üksnes kvalifitseeritud elektrik.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Et tagada tööohutus, kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate Hilti edasimüüja juurest või veebilehelt: www.hilti.com

Veaotsing

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Piikvasar ei käivitu.
Vooluvarustus katkenud.
 • Ühendage vooluvõrku mõni teine elektriseade ja kontrollige, kas see töötab.
Puudub löögifunktsioon.
Seade on liiga külm.
 • Asetage piikvasar maha ja laske sellel töötada tühikäigul. Vajaduse korral korrake toimingut, kuni löögimehhanism töötab.
Piikvasar ei tööta täisvõimsusel.
Pikendusjuhe on liiga pikk ja/või liiga väikese ristlõikega.
 • Kasutage ettenähtud pikkuse ja/või piisava ristlõikega pikendusjuhet.
Juhtlüliti ei ole lõpuni sisse vajutatud.
 • Vajutage juhtlüliti lõpuni.
Meislit ei saa lukustusest vabastada.
Padrun ei ole täielikult tagasi tõmmatud.
 • Tõmmake padrun lõpuni tagasi ja eemaldage tarvik.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.