Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [563 KB]

WSJ 750
WSJ 850

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Tühikäigusagedus
Image alternative topeltisolatsiooniga

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Pendeltikksaag
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generatsioon:
  01
  Seerianumber:

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Image alternative
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.

Ohutusnõuded pendelliikumisega saekettaga saagimisel

 • Hoidke elektrilist tööriista käepideme isoleeritud pinnast, kui teete töid, kus tarvik võib tabada varjatuid elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Kinnitage tarvik pitskruviga või muul viisil stabiilse aluspinna külge. Kui hoiate toorikut ainult käega või surute selle vastu oma keha, ei ole see kindlalt fikseeritud, mille tagajärjel võite kaotada seadme üle kontrolli.

Täiendavad ohutusnõuded

Inimeste turvalisus
 • Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet, hoidke seadet üksnes isoleeritud käepidemetest. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kahjustada kuulmist.
 • Tolmutekitavate tööde korral kandke kerget tolmukaitsemaski.
 • Tehke töös pause ning liigutage ja lõdvestage sõrmi, et parandada nende verevarustust.
 • Seade ei ole mõeldud füüsiliselt nõrkadele, väljaõppeta inimestele.
 • Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
 • Viige toite- ja pikendusjuhe töötamisel alati seadme taha. See vähendab töö ajal komistus- ja kukkumisohtu.
 • Kandke kaitsekindaid. Pendeltikksaag võib kasutamisel minna kuumaks. Tarviku vahetamisel võib kokkupuude tarvikuga põhjustada lõikevigastusi ja põletusi.
 • Pliisisaldusega värvi, teatud liiki puidu, mineraali- ja metallitolm võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude või tolmu sissehingamine võib seadme kasutajal või läheduses viibijatel esile kutsuda allergilise reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatud tüüpi tolm (nt tamme- või pöögitolm) võib tekitada vähki, eriti koosmõjus puidutöötlemisel kasutatavate lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Kasutage võimalikult tõhusat tolmuimejat. Kasutage Hilti soovitatud mobiilset tolmuimejat, mis on ette nähtud puidu- ja/või mineraalsete materjalide tolmu eemaldamiseks ja mis on kohandatud selle elektrilise tööriistaga. Järgige kasutusriigis materjalide töötlemise suhtes kehtivaid eeskirju.
Elektriohutus
 • Kontrollige tööpiirkonda enne töö alustamist nt metalliotsijaga, et tuvastada varjatud elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude asukoht. Elektrijuhtme vigastamise korral võivad seadme välised metallosad sattuda pinge alla. See tekitab tõsise elektrilöögiohu!
 • Kontrollige regulaarselt masina toitejuhet. Kui see on kahjustatud, laske see elektrikul välja vahetada. Kui elektritööriista toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada kindlat tüüpi heakskiidetud toitejuhtmega, mis on saadaval müügiesindustes. Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid, kahjustuste korral vahetage need välja. Ärge katsuge toitejuhet, mis on töö ajal kahjustada saanud. Tõmmake masina toitepistik pistikupesast välja. Kahjustatud toite- ja pikendusjuhtmed tekitavad elektrilöögiohtu.
 • Juhul kui kasutate seadet tihti elektrit juhtivate materjalide töötlemiseks, laske seade Hilti hooldekeskuses korrapäraselt üle vaadata. Seadme pinnale kinnitunud tolm või niiskus võib ebasoodsatel tingimustel põhjustada elektrilöögi, seda just hea elektrijuhtivusega materjalide puhul.
 • Voolukatkestuse korral lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Nii hoiate vooluvarustuse taastumisel ära seadme soovimatu käivitumise.
Ohutuse erinõuded tikksaagidega töötamisel.
 • Juhtige seadet alati enda kehast eemale.
 • Ärge kunagi hoidke käsi saelehe ees või vastas.
 • Ärge lõigake tundmatuid pindu ja veenduge, et lõikejoon oleks nii pealt kui ka alt vaba takistusest Vastu teist eset põrkuv saeleht võib põhjustada seadme tagasiviskumist.
 • Enne transportimist lülitage seade välja.
 • Ärge kasutage seadet ilma külgemonteeritud puutekaitseta. Vältige kokkupuudet masina pöörlevate osadega. Lülitage masin sisse alles töökohas. Kokkupuude seadme pöörlevate osadega, eriti pöörlevate tarvikutega, võib põhjustada vigastusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele.
 • Läbistavate tööde korral turvake ka tööpiirkonna taga olev piirkond. Vigastuste oht, kui tarvik pinna läbistab.
 • Ärge viige oma käsi saagimise ajal tooriku alla.
Ohutusnõuded seoses tolmueemaldusmooduliga WSJ-DRS
 • Filtri vahetamisel hoidke seadet ja/või WSJ-DRS nii, et tolmusahtlit saab tõmmata vertikaalselt alla. See hoiab ära tolmu väljumise võimaluse.
 • Filtri vahetamisel kasutage kerget tolmukaitsemaski.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Toitelüliti
 2. Lukustusnupp (ainult WSJ 750/850-ET)
 3. Ventilatsiooniavad
 4. Käigusageduse regulaator
 5. Tolmueemldusliitmik
 6. Alusplaat
 7. Hoob pendelliikumise reguleerimiseks
 8. Alusplaadi lukustuskruvi
 9. Juhtrullik
 10. Saeleht
 11. Puutekaitse
 12. Tarvikukinnitus
 13. Saelehe vabastamise hoob
 14. Tolmueemaldussüsteemi kaitsekate
 15. Alusplaadi liugtald
 16. Materjali rebenemisvastane kaitse

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on käsitsi juhitav elektriline pendeltikksaag. See on ette nähtud plast-, puit- ja metallmaterjalide ning kips- ja kiudplaatide saagimiseks.

Toode on varustatud liitmikuga tolmuimemisseadme ühendamiseks. Tolmuimemisseadmega tehtavate tööde puhul peab olema paigaldatud kaitsekate.
Seadet võib kasutada vaid siis, kui vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtib seadme tüübisildil nimetatud võrgupinge ja sagedusega.

Võimalik väärkasutus

 • Toodet ei tohi kasutada okste ja puutüvede mahasaagimiseks.
 • Toodet ei tohi kasutada terviseohtlike materjalide töötlemiseks.
 • Toodet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas tehtavateks töödeks.

Saepurupuhur

Pendeltikksaag on varustatud saepurupuhuriga.
Saepuru ärapuhumisseade juhib saelehele õhujoa, mis hoiab ära lõikejoone kattumise saepuruga.

Käigusagedus

Käigusagedust saab reguleerida regulaatorist. Valida saab asend 1 (väike) kuni asend 6 (suur).
Juhised korrektse reguleerimise kohta leiate saelehega kaasasolevast infomaterjalist.

4-astmeline pendelliikumine

Tänu 4-astmelisele pendelliikumisele saab saagimisvõimsust ja tulemust kohandada vastavalt töödeldavale materjalile. Pendelliikumise reguleerimise hoovaga saab valida 4 astme vahel.
Mida puhtamat ja peenemat lõikeserva soovitakse, seda väiksem pendelliikumise aste tuleb valida. Optimaalne pendelliikumine selgub praktilise katse käigus.
Seisund
Tähendus
Samm 0
Pendelliikumine puudub
Samm 1
Väike pendelliikumine
Samm 2
Keskmine pendelliikumine
Samm 3
Suur pendelliikumine

Materjali rebenemisvastane kaitse

Toodet saab varustada materjali rebenemisvastase kaitsega.
Materjali rebenemisvastane kaitse väldib puitmaterjalide saagimisel pealispinna rebenemist.

Tolmu eemaldamine tolmueemaldusseadmega

Tolmuimemisseadis vähendab tolmu teket, suurendab tööohutust tänu paremini nähtavale lõikejoonele ning hoiab ära tolmu ja saepuru kogunemise töötamise kohas.
Ühendage seade tolmuimejaga, kui töötlete pikemat aega puitu või materjale, mille puhul võib tekkida rohkelt tolmu.
Tolmuimeja kasutamisel peab olema paigaldatud kaitsekate.

Tarnekomplekt

Pendeltikksaag, saeketas, materjali rebimisvastane kaitse, tolmueemaldussüsteemi adapter, liugtald, sisekuuskantvõti, kaitsekate, kasutusjuhend.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Tehnilised andmed

Pendeltikksaag

Andmed nimipinge, nimivoolu, sageduse ja/või nimivõimsuse kohta leiate kasutusriigi jaoks väljatöötatud andmeplaadilt.
Generaatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme andmeplaadile märgitud nimivõimsus. Transformaatori või generaatori tööpinge peab olema alati vahemikus + 5% ja – 15% seadme nimipingest.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 kohaselt
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Töötemperatuur
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Maksimaalne lõikesügavus ehitusterases
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maksimaalne lõikesügavus puidus
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 62841

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mürataseme esialgseks hindamiseks.
Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada.
Ekspositsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks müra ja/või vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Helivõimsustase (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Vibratsioonitase

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Vibratsioonitase puitplaatide saagimisel (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Vibratsioonitase lehtmetalli saagimisel (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Tolmueemaldusmoodul


WSJ-DRS
Kaal
0,25 kg

Pikendusjuhtmete kasutamine

HOIATUS
Kahjustatud toitejuhe on ohtlik! Ärge puudutage toitejuhet, kui see on töö käigus vigastada saanud. Tõmmake seadme pistik elektrikontaktist välja.
 • Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhet ja vigastuste tuvastamisel laske see elektriala asjatundjal välja vahetada.
 • Kasutage ainult kasutusotstarbeks lubatud piisava ristlõikega pikendusjuhtmeid. Vastasel korral võib seadme jõudlus väheneda ja juhe üle kuumeneda.
 • Kontrollige, ega pikendusjuhe ei ole kahjustatud.
 • Vigastatud pikendusjuhe vahetage välja.
 • Välistingimustes töötades kasutage ainult selleks ettenähtud ja vastava märgistusega pikendusjuhtmeid.
Juhtme soovituslikud minimaalsed ristlõiked ja maksimaalsed pikkused leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust ruutkoodina.

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Seadme soovimatu käivitumine.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist tõmmake pistik pistikupesast välja.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Saelehe paigaldamine

Image alternative
 1. Vajutage sisse saelehe vabastushoob ja hoidke seda sees.
 2. Suruge saeleht (hambad lõikesuunas) kinnitusse, kuni saeleht fikseerub kohale.
 3. Hoidke saelehte vastu takistust ja laske saelehe vabastushooval tagasi libiseda.
 4. Tõmmake saelehest, kontrollimaks, kas see on kindlalt kinni.

Tolmueemaldusadapteri paigaldamine

Image alternative
 1. Asetage tolmueemaldussüsteemi adapter seadme avasse.
 2. Vajutage tolmueemaldussüsteemi adapterit alt vastu seadet, kuni see fikseerub kohale.
 3. Ühendage tolmuimemisseadise voolik tolmueemaldusadapteriga.

Kaitsekatte pealepanek

Image alternative
 • Lükake kaitsekate eest toote peale, kuni see fikseerub kohale.

Pendelliikumise reguleerimine

Tänu 4-astmelisele pendelliikumisele saab saagimisvõimsust ja tulemust kohandada vastavalt töödeldavale materjalile.
Pendeliikumise reguleerimise hoovaga saab valida 4 astme vahel.
Mida puhtam ja peenem on lõikeserv, seda väiksem peaks olema pendeldusaste.
Optimaalne pendelliikumine selgub praktilise katse käigus.
Juhised korrektse reguleerimise kohta leiate saelehega kaasasolevast infomaterjalist.
Image alternative
Seisund
Tähendus
Samm 0
Pendelliikumine puudub
Samm 1
Väike pendelliikumine
Samm 2
Keskmine pendelliikumine
Samm 3
Suur pendelliikumine

Käigusageduse seadmine

Image alternative
 • Reguleerige regulaatorist välja käigusagedus 1 (väike) ja 6 (suur) vahel.
  • Valige asjaomase saelehe jaoks õige seadistus.

Materjali rebenemisvastase kaitse paigaldamine

Funktsiooni saab kasutada ainult selleks ettenähtud saelehtede puhul.
Image alternative
 • Suruge materjali rebenemisvastane kaitse alt alusplaati.

Lõikenurga seadmine

Image alternative
 1. Eemaldage äratõmbeliitmik.
 2. Keerake lahti kruvi.
 3. Tõmmake alusplaati kergelt ettepoole.
 4. Reguleerige soovitud nurk seadme skaala abil välja.
 5. Keerake kruvi kinni.

Alusplaadi ümberpaigutamine

Image alternative
 1. Keerake lahti kruvi.
 2. Suruge alusplaat lõpuni tagasi.
 3. Keerake kruvi kinni.

Alusplaadi liugtalla paigaldamine

Alusplaadi liugtalda kasutage kergesti kriimustuvate materjalide töötlemisel.
 1. Asetage liugtald eestpoolt alusplaadi külge.
 2. Vajutage liugtalda tagant alusplaadi vastu, kuni liugtald fikseerub kohale.

Töötamine

HOIATUS
Kahjustatud toitejuhe on ohtlik! Kui töötamisel saab toite- või pikendusjuhe kahjustada, lahtuage seade ja juhe võrgust kohe lahti. Defektset kohta ärge puudutage!
 • Kontrollige regulaarselt kõiki ühendusjuhtmeid. Defektsed pikendusjuhtmed vahetage välja. Kahjustada saanud võrgujuhtmed laske välja vahetada elektriala spetsialistil.
Soovitame kasutada maksimaalselt 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitit (RCD).

Tolmuimeja ühendamine

Tolmuimemisseadis vähendab tolmu teket, suurendab tööohutust tänu paremini nähtavale lõikejoonele ning hoiab ära tolmu ja saepuru kogunemise töötamise kohas.
Image alternative
 1. Pange kaitsekate peale.
 2. Ühendage seadme külge tolmuimeja, kui töötlete pikemat aega puitu või materjale, mille puhul võib tekkida rohkelt tolmu.

Sisselülitamine

 1. Kui järgmine varustus on olemas, tehke lisaks see toiming:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Vajutage toitelülitile.
  • Seejärel vajutage lukustusnupule.
   • Toitelüliti fikseerub asendisse <sisse>.
  • Lukustuse vabastamiseks vajutage uuesti toitelülitile.
 2. Kui järgmine varustus on olemas, tehke lisaks see toiming:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Lülitage seade liuglüliti abil sisse.

Uputuslõiked

Image alternative
 1. Viige pendelliikumise reguleerimise hoob asendisse 0.
 2. Asetage seade alusplaadi eesmise servaga toorikule.
 3. Hoidke seadet kinni ja vajutage toitelülitile.
 4. Suruge seadet tugevasti vastu toorikut ja uputage seade toorikusse, vähendades nurka.
 5. Kui olete tooriku läbi torganud, viige seade normaalsesse tööasendisse.
  • Alusplaat on täies ulatuses tooriku peal.
 6. Saagige piki lõikejoont edasi.

Mahavõtmine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Seadme soovimatu käivitumine.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist tõmmake pistik pistikupesast välja.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Kaitsekatte eemaldamine

Image alternative
 • Asetage kaitsekate veidi kaldu ja tõmmake see ettepoole küljest ära.

Lõikenurga lähtestamine

 1. Keerake lahti kruvi.
 2. Seadke lõikenurk 0°.
 3. Vajutage alusplaat tagasi lähteasendisse.
 4. Keerake kruvi kinni.

Tolmueemaldusseadme mahavõtmine

Image alternative
 1. Tõmmake tolmuimeja voolik tolmueemaldussüsteemi adapteri küljest ära.
 2. Vajutage tolmueemaldusadapter alla ja tõmmake see seadmest välja.

Saelehe väljaviskamine

HOIATUS
Vigastuste oht! Saelehe kontrollimatu väljaviskumine võib tekitada vigastusi.
 • Hoidke seadet saelehe väljaviskamise ajal nii, et väljaviskuv saeleht ei saa vigastada inimesi ega loomi.
Image alternative
 • Suruge saelehe vabastushoob lõpuni kõrvale.
  • Saeleht vabastatakse ja visatakse välja.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Elektrilöögi oht! Seadme hooldus- ja korrashoiutööd toitevõrku ühendatud toitepistikuga võivad põhjustada raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Tõmmake toitepistik pistikupesast välja iga kord enne hooldus- ja korrashoiutööde tegemist!
Hooldus
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Korrashoid
HOIATUS
Elektrilöögi oht! Elektridetailide asjatundmatu parandamine võib kaasa tuua raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Tolmumahuti tühjendamine

HOIATUS
Tolmust tingitud oht Tolmueemaldusmooduli puhtaks kloppimise ajal eraldub tolmu.
 • Kandke kerget tolmukaitsemaski.
 1. Vajutage üheaegselt tolmukotist vasakul ja paremal asuvale kahele nupule.
 2. Tõmmake tolmukott suunaga alla ära.
 3. Kloppige tolm tolmumahutist välja või puhastage tolmumahuti tolmuimeja abil välja.

Tolmueemaldusadapteri puhastamine

 1. Puhastage tolmueemaldusadapter.
 2. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini, ning veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis võiks mõjutada seadme töökindlust.

Saelehtede puhastamine

 1. Puhastage kasutatud saelehti regulaarselt vaigust.
 2. Asetage saelehed 24 tunniks petrooleumi või muudesse vaigu eemaldamise vahenditesse.

Transport ja hoiustamine

Transport
 • Ärge transportige seadet selle külge kinnitatud tarvikutega.
 • Transportimisel veenduge, et seade seisab kindlalt paigal.
 • Kontrollige iga kord pärast transportimist, kas kõik nähtavad osad on kahjustamata ja juhtelemendid töötavad veatult.
Hoiustamine
 • Seadet tohib hoiustada üksnes siis, kui toitepistik on toitevõrgust eemaldatud.
 • Hoiustage toodet kuivas, lastele ja kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas.
 • Kontrollige pärast pikemat seisuaega, kas kõik nähtavad osad on kahjustamata ja juhtkomponendid on laitmatus töökorras.

Veaotsing

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Saeleht kukub välja.
Saeleht ei ole korrektselt lukustatud.
 • Korrake pingutamist ning veenduge, et tarvikukinnitus on täiesti avatud ja et saeleht surutakse takistust ületades sisse.
Kinnitussüsteem on määrdunud.
 • Puhastage tarvikukinnitus.
Saelehte ei saa sisse panna.
Kinnitussüsteem on määrdunud.
 • Puhastage tarvikukinnitus.
Seadet ei ole võimalik sisse lülitada.
Võrgupistik ei ole vooluvõrku ühendatud.
 • Kontrollige ühendust.
Lüliti on katki või määrdunud.
 • Puhastage lüliti väljastpoolt puhastuslapiga.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Lülitit ei saa lukustada.
Lüliti on katki või määrdunud.
 • Puhastage lüliti väljastpoolt puhastuslapiga.
Pendelliikumist ei saa reguleerida.
Soon on määrdunud.
 • Puhastage pendelliikumise hoova soon mustusest.
Pendelliikumine ei toimi.
Pendli saba on määrdunud.
 • Kontrollige, kas pendli saba piirkonnas on mustust ja eemaldage see.
Pendelliikumise hoob asendis "0".
 • Reguleerige välja soovitud väärtus.
Käigusagedust ei saa reguleerida.
Regulaator on katki või määrdunud.
 • Puhastage regulaator väljastpoolt.
Käigusagedus on liiga kõrge või liiga madal.
Valitud on vale väärtus.
 • Kontrollige väljareguleeritud väärtust (regulaatori skaalalt) ning muutke seda vastavalt.
Tolmu eemaldamine tolmuimejaga või mooduliga WSJ-DRS ei toimi.
Kaitsekate ei ole peal.
 • Veenduge, et tolmuimeja on töökorras ja tolmueemaldusadapter ja kaitsekate on külge ühendatud.
Seadme kanalid ja/või tolmueemaldusadapter on määrdunud.
 • Puhastage ühenduskoht ja kontrollige, kas lisatarvik on sobiv.
Alusplaati ei saa keerata.
Kinnituskruvi ei ole lahti keeratud.
 • Kontrollige kruvi ja keerake see vajaduse korral lahti.
Seadme ühenduskoht on määrdunud.
 • Puhastage alusplaadi ja seadme vaheline piirkond.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Lisavarustust ei saa monteerida.
Alusplaadi ühenduskoht määrdunud.
 • Puhastage ühenduskoht.
Vale lisatarvik.
 • Kontrollige, kas lisatarvik on sobiv.
Tolmueemaldusmoodul DRS ei tööta.
Ühendus seadmega ei ole korrektne.
 • Kontrollige ühendust seadmega.
Tolmumahuti on täis.
 • Tühjendage tolmumahuti.
Filter on määrdunud.
 • Puhastage filtrit või vahetage tolmukott välja.
Lõige ei ole sirge.
Konkreetseks tööks kasutatakse valet saelehte.
 • Võtke kasutusele uus sobiv saeleht.
Saeleht on nüri või vigastatud.
 • Kasutage uut saelehte.
Saetav detail muutub liiga kuumaks.
Liiga suur lõikevõimsus või käigusagedus.
 • Vähendage käigusagedust ja avaldavat survet.
Saetav detail muutub liiga kuumaks (metall).
Metalli saagimisel ei ole kasutatud määrdeainet.
 • Kasutage uut saelehte ja kasutage saelehe ja tooriku vahel piisavalt määrdeainet.

Utiliseerimine

HOIATUS
Vigastuste oht. Asjatundmatust käitlemisest põhjustatud oht.
 • Seadmete asjatundmatu käitlemine võib kaasa tuua järgmist: Plastdetailide põletamisel tekivad toksilised aurud, mis võivad olla tervisele ohtlikud. Vigastamise või kuumutamise tagajärjel võivad akud ja patareid hakata lekkima, akuvedelik võib põhjustada mürgitusi, põletusi, söövitust ja keskkonnakahjustusi. Hooletu käitlemine võimaldab kõrvalistel isikutel seadet mittesihipäraselt kasutada. Sellega võivad nad tõsiselt vigastada ennast ja teisi inimesi ning reostada keskkonda.
 • Defektsed akud kõrvaldage viivitamatult. Hoidke neid laste eest. Ärge võtke akusid lahti ja ärge põletage neid.
 • Kõrvaldage akud vastavalt kehtivatele normidele või tagastage kasutusressursi ammendanud akud Hilti esindusse.
Image alternative Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
Image alternative
 • Ärge visake elektri- ja elektroonikaseadmeid olmejäätmete hulka!

Lisateave

RoHS (ohtlike ainete kasutamise piiramist reguleeriv direktiiv)
Image alternative
Ohtlike ainete tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva juhendi lõpust ruutkoodina või veebist aadressil: qr.hilti.com/r3076

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.