Keel

GDG 6‑A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel võib kasutada järgmisi sümboleid:
Image alternative Seade toetab NFC-tehnoloogiat, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.
Image alternative Kasutatud Hilti Li-ioonaku seeria. Pidage kinni peatükis Sihipärane kasutamine toodud juhistest.
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või on muul moel kahjustatud.
Image alternative Alalisvool
Image alternative Kanda kaitseprille!
Image alternative Nimipöörete arv
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Läbimõõt

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Akutoitega otslihvmasin
  GDG 6‑A22
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Ühised ohutusnõuded lihvimisel, liivapaberiga lihvimisel, traatharjadega töötlemisel, poleerimisl, freesimisel ja lõikamisel:

 • Elektriline tööriist on ette nähtud kasutamiseks lihvmasinana, liivapaberiga lihvijana, traatharjana, poleerijana, freesimiseks ja ketaslõikurina. Järgige kõiki seadmega kaasasolevaid ohutusnõudeid, juhiseid, kirjeldusi ja andmeid. Järgnevate juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
 • Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja ei ole spetsiaalselt selle seadme jaoks ette näinud ega soovitanud. Asjaolu, et lisatarvikut saab seadme külge kinnitada, ei taga veel ohutut tööd.
 • Tarviku lubatud pöörete arv peab olema vähemalt sama suur nagu seadmel toodud maksimaalne pöörlemiskiirus. Lubatust kiiremini pöörlev tarvik võib puruneda ja selle tükid võivad laiali paiskuda.
 • Tarviku välisläbimõõt ja paksus peavad olema vastavuses seadme mõõtmetega. Valede mõõtmetega tarvikuid ei kata kettakaitse piisaval määral ning need võivad väljuda Teie kontrolli alt.
 • Lihvkettad, lihvrullid ja muud tarvikud peavad elektrilise tööriista spindliga või kinnitustsangiga täpselt sobima. Tarvikud, mis ei tööriista kinnitusavasse täpselt ei sobi, pöörlevad ebaühtlaselt, vibreerivad tugevalt ja võivad põhjustada kontrolli kaotuse seadme üle.
 • Tornile paigaldatud kettad, lihvimissilindrid, lõiketarvikud ja muud tarvikud peavad olema täies ulatuses sisestatud kinnitustsangi või padrunisse. Torni "väljaulatumine" või katmata osa lihvimistarviku ja kinnitustsangi või padruni vahel peab olema minimaalne. Kui torn ei ole piisavalt pingutatud või kui lihvimistarvik ulatub liiga kaugele ette, võib tarvik lahti tulla ja suurel kiirusel välja paiskuda.
 • Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid. Iga kord enne kasutamist kontrollige tarvikuid, näiteks lihvkettaid rebendite ja pragude, lihvimisrulle pragude, kulumise või kasutusressursi ammendumise suhtes, traatharju lahtiste või murdunud traatide suhtes. Kui seade või tarvik kukub maha, kontrollige seda vigastuste suhtes ja vajaduse korral võtke kasutusele vigastamata tarvik. Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist laske seadmel töötada ühe minuti jooksul maksimaalsetel pööretel. Seejuures veenduge, et ei Teie ega läheduses viibivad inimesed ei asu pöörleva tarvikuga ühel joonel. Nimetatud katseaja jooksul vigastatud tarvikud üldjuhul murduvad.
 • Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke vastavalt töö iseloomule näokaitsemaski, silmade kaitsemaski või kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmukaitsemaski, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepõlle, mis püüab kinni lihvimisel eralduvad väiksemad materjaliosakesed. Silmad peavad olema kaitstud erinevatel töödel eralduvate ja eemalepaiskuvate võõrkehade eest. Tolmu- ja hingamisteede kaitsemask peab filtreerima töötamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali müra võib kahjustada kuulmist.
 • Veenduge, et teised inimesed viibivad tööpiirkonnast ohutul kaugusel. Kõik tööpiirkonda sisenevad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid. Töödeldava tooriku või murdunud tarviku osakesed võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi ka väljaspool vahetut tööpiirkonda.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Käivitamisel hoidke elektrilist tööriista alati tugevasti kinni. Täispööretele jõudmisel võib mootori reaktsioonimoment kaasa tuua elektrilise tööriista paigastnihkumise.
 • Võimaluse korral kasutage tooriku kinnitamiseks pitskruvi. Elektrilise tööriistaga töötamise ajal ärrge kunagi hoidke väikest toorikut ühes käes ja elektrilist tööriista teises käes. Kui väikesed toorikud on kinnitatud, on teil mõlemad käed vabad, selleks et tööriista paremini kontrolli all hoida. Ümarad toorikud, näiteks puidutüüblid, latid või torud kalduvad lõikamisel eemale veerema, mille tagajärjel võib toorik blokeeruda ja teie suunas paiskuda.
 • Ärge pange seadet kunagi käest enne, kui tarvik on täielikult seiskunud. Pöörlev tarvik võib pinnaga kokku puutuda, mille tagajärjel võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
 • Pärast tarvikute vahetamist või tööriista seadistamist pingutage kinnitustsangi mutter, padrun ja muud kinnituselemendid tugevasti kinni. Lõdvalt kinnitatud kinnituselemendid võivad ootamatult lahti tulla ja põhjustada kontrolli kaotuse seadme üle; kinnitamata pöörlevad osad paiskuvad suure jõuga eemale.
 • Seadme kandmise ajal ei tohi seade töötada. Pöörlev tarvik võib Teie riietega juhuslikult kokku puutuda ja Teid vigastada.
 • Puhastage seadme ventilatsiooniavasid regulaarselt. Mootori jahutusventilaator tõmbab tolmu korpusesse ning kuhjunud metallitolm võib põhjustada elektrilisi ohte.
 • Ärge kasutage seadet süttivate materjalide läheduses. Sädemed võivad need materjalid süüdata.
 • Ärge kasutage tarvikuid, mille jahutamiseks on ette nähtud jahutusvedelikud. Vee või teiste jahutusvedelike kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõudedTagasilöök on kinnikiilunud tarviku, näiteks lihvketta, lihvtalla, traatharja jmt tõttu tekkinud äkiline reaktsioon. Kinnikiilumine põhjustab pöörleva tarviku järsu seiskumise. Selle toimel liigub kontrolli alt väljunud seade tarviku pöörlemissuunale vastupidises suunas.
Kui näiteks lihvketas toorikus kinni kiilub, võib lihvketta serv toorikusse kinni jääda, mille tagajärjel võib lihvketas murduda või põhjustada tagasilöögi. Lihvketas liigub siis sõltuvalt ketta pöörlemissuunast kas seadme kasutaja poole või temast eemale. Lihvkettad võivad seejuures ka murduda.
Tagasilöök on seadme vale kasutuse või puudulike töövõtete tagajärg. Seda saab järgnevalt kirjeldatud sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega ära hoida.
 • Hoidke seadet tugevasti kinni ja viige oma keha ja käed asendisse, milles saate tagasilöögijõududele vastu astuda. Sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega suudab seadme kasutaja tagasilöögijõudu siiski valitseda.
 • Töötage eriti ettevaatlikult nurkades, teravate servade piirkonnas jm. Vältige tarvikute tagasipõrkumist toorikult ja tarvikute kinnikiilumist. Pöörlev tarvik kaldub nurkades, teravate servade piirkonnas ja toorikult tagasipõrkumise korral kinni kiiluma. See põhjustab kontrolli kaotuse seadme üle ja tagasilöögi.
 • Ärge kasutage hammastatud saeketast. Sellised tarvikud põhjustavad tihti tagasilöögi või kontrolli kaotuse seadme üle.
 • Juhtige tarvikut materjalis alati lõikeserva materjalist väljumise suunas (vastab laastude väljaviske suunale). Tööriista juhtimine vales suunas toob kaasa tarviku lõikeserva väljatuleku toorikust, mille tagajärjel tõmmatakse elektrist tööriista ettenihke suunas.
 • Pöördviilide, lõikeketaste, suure kiirusega pöörlevate freesimistarvikute või kõvasulammetallist freesimistarvikute kasutamisel kinnitage toorik alati tugevasti. Need tarvikud kiilduvad kinni ka väikseima kalduvajumise korral ja võivad põhjustada tagasilöögi. Kinnikiilduv lõikeketas üldjuhul puruneb. Pöördviilide, suure kiirusega pöörlevate freesimistarvikute või kõvasulammetallist freesimistarvikute kinnikiildumise korral võib tarvik soonest välja hüpata ja põhjustada kontrolli kaotuse tööriista üle.
Ohutuse erinõuded lihvimisel ja lõikamisel:
 • Kasutage üksnes konkreetse elektrilise tööriista jaoks ette nähtud lihvkettaid ja rakendage neid vaid ettenähtud töödeks. Näide: Ärge kunagi kasutage lõikeketta külgpinda lihvimiseks. Lõikekettad on ette nähtud materjali lõikamiseks ketta servaga. Külgsuunas rakendatava jõu mõjul võib lõikeketas puruneda.
 • Kooniliste ja sirgete keermega lihvimistarvikute jaoks kasutage ainult õige suuruse ja pikkusega torne, mis ei ole kahjustada saanud. Sobivad tornid vähendavad purunemise võimalust.
 • Vältige lõikeketta kinnikiilumist ja liiga suurt avaldatavat survet. Ärge tehke liiga sügavaid lõikeid. Liigse surve avaldamine lõikekettale suurendab ketta koormust ja kinnikiilumisohtu ning sellega ka tagasilöögi või ketta purunemise võimalust.
 • Ärge viige oma kätt pöörleva lõikeketta ette ega taha. Kui juhite lõikeketast toorikus oma käest eemale, võib tagasilöögi korral seade koos pöörleva kettaga paiskuda otse teie suunas.
 • Kui lõikeketas kinni kiilub või kui Te töö katkestate, lülitage seade välja ja hoidke seda paigal seni, kuni ketas on täielikult seiskunud. Ärge püüdke veel pöörlevat lõikeketast lõikejoonest välja tõmmata, vastasel juhul võib tekkida tagasilöök. Tehke kindlaks ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus.
 • Ärge lülitage seadet sisse, kui see on veel toorikus. Laske lõikekettal kõigepealt saavutada maksimaalne pöörlemiskiirus ja jätkake seejärel lõiget ettevaatlikult. Vastasel korral võib ketas kinni kiiluda, toorikust välja hüpata või põhjustada tagasilööki.
 • Plaadid ja suured toorikud toestage, et vältida kinnikiilunud lõikekettast põhjustatud tagasilöögi ohtu. Suured toorikud kalduvad omaenda raskuse mõjul läbi painduma. Toorik peab olema toestatud mõlemalt küljelt ja nii lõikejoone lähedalt kui ka servast.
 • Olge eriti ettevaatlik uputuslõigete tegemisel seintesse või teistesse varjatud kohtadesse. Uputatav lõikeketas võib gaasi- või veetorude, elektrijuhtmete või teiste objektide tabamisel põhjustada tagasilöögi.
Täiendavad ohutusnõuded töötamisel traatharjadega:
 • Pidage meeles, et traatharjast eraldub traaditükke ka tavalise kasutamise korral. Ärge avaldage traatharjale liigset survet. Traadid võivad tungida kergesti läbi õhukeste riiete ja tekitada vigastusi.
 • Laske harjadel enne kasutamist vähemalt ühe minuti jooksul töökiirusel töötada. Veenduge, et sellel ajal ei ole kedagi harja ees ega harjaga samal joonel. Selle aja jooksul võib harjast eralduda lahtisi tükke.
 • Suunake pöörlev traathari endast eemale. Nende harjadega töötades võivad väikesed osakesed ja traaditükid suurel kiirusel eemale paiskuda ja läbi naha tungida.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Täiendavad ohutusnõuded

 • Töötamisel hoidke seadet nii, et lihvimistolm, lenduvad sädemed ja tarviku või tooriku küljest murduda võivad tükid ei taba teie keha.
 • Tarviku vahetamiseks kasutage üksnes sobivat ja kahjustamata võtit.
 • Tarvikud peavad töötama vibratsioonita. Ärge kasutage vibreerivaid tarvikuid.
 • Ärge eemaldage laaste ega saepuru, kui seade töötab. Lülitage seade välja.
 • Lülitage seade sisse alles töökohas.
 • Tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid, kuna tarvik ja padrun võivad kasutamisel minna kuumaks.
 • Töötades tehke pause ning lõdvestage oma sõrmi, et parandada sõrmede verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja liigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski.
 • Enne tarviku kinnitamist puhastage tarviku saba. Veenduge, et tarviku saba on kinnitustsangi sisestatud vähemalt 20 mm ulatuses. Pärast tarviku sisestamist pingutage kinnitusmutter alati tugevasti kinni. Ebapiisavalt kinnitatud tarvikud võivad töötamise ajal lahti tulla ja välja paiskuda.
 • Kasutage üksnes tarvikud, mis vastavad punktis "Tehnilised andmed" esitatud andmetele.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Kinnitusmutter koos kinnitustsangiga
 2. Spindel
 3. Kael / esikäepide
 4. Lukustatav sisse-välja-lüliti
 5. Käepide
 6. Pöörete arvu seaderatas
 7. Aku
 8. Akuvabastusnupp
 9. Tolmufilter
 10. Väike võti, 12mm
 11. Suur võti, 17mm

Sihipärane kasutus

Kirjeldatud toode on otslihvmasin. See on ette nähtud metalli töötlemiseks. See on ette nähtud lihvimiseks ja lõikamiseks, traatharjadega töötlemiseks, poleerimiseks ja freesimiseks.

Kasutage üksnes tarvikuid, mille saba vastab kinnitustsangi läbimõõdule. Juhinduge tehnilisest andmetest.
Seade on ette nähtud vaid kuivtöötluseks.
 • Kasutage selle toote jaoks üksnes B 22 tüüpi Hilti liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes Hilti heakskiidetud laadimisseadmeid. Lisateavet leiate müügiesindusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group

Tarnekomplekt

Otslihvmasin, 2 võtit, kasutusjuhend
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Liitium-ioonaku laadimisoleku näit

Liitium-ioonaku laadimisoleku näidu kuvamiseks vajutage ühele akuvabastusnupule.
Seisund
Tähendus
4 LEDi põlevad.
Laadimisoleku näit: 75% kuni 100%
3 LEDi põlevad.
Laadimisoleku näit: 50% kuni 75%
2 LEDi põlevad.
Laadimisoleku näit: 25% kuni 50%
1 LED põleb.
Laadimisoleku näit: 10% kuni 25%
1 LED vilgub.
Laadimisoleku näit: < 10%
Töötamise ajal ja vahetult pärast töö lõppu ei ole võimalik aku laadimisolekut teada saada. Kui laadimisoleku näidiku LED-id vilguvad, tegutsege punktis „Tõrkeabi” toodud juhiste järgi.

Tehnilised andmed

Kaal EPTA Procedure 01 järgi koos akuga B22⁄8.0
2,6 kg
Nimipöörete arv
10 000 p/min … 25 000 p/min
Tarviku nõutav minimaalne pöörete arv
≥ 25 000 p/min
Tarviku tööläbimõõt
≤ 55 mm
Tarviku saba läbimõõt
Kinnitustsang 6 mm
6 mm
Kinnitustsang 1/4 tolli
1/4 in
Spindli võtme laius
12 mm
Kinnitusmutri võtme laius
17 mm
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 62841

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mürataseme esialgseks hindamiseks.
Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada.
Ekspositsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks müra ja/või vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Mürateave
Müra-helirõhutase (LpA)
76 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
Müravõimsustase (LWA)
87 dB(A)
Müravõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Vibratsiooniteave
Vibratsioonitase (ah), olenevalt tarviku läbimõõdust
< 25 mm
0,7 m/s²
25... < 50 mm
15,9 m/s²
50... 55 mm
22,2 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Aku

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht soovimatu käivitumise tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et selle juurde kuuluv seade on välja lülitatud.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist eemaldage seadmest aku.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmest välja.

Tarviku vahetamine

TÄHELEPANU
Vigastuste oht põhjustatud tühjast kinnitustsangist kinnitusmutri kinnipingutamise järel.
 • Ärge kunagi pingutage kinnitusmutrit kinni, kui tarvikut ei ole paigaldatud.
ETTEVAATUST
Kehavigastuste ja varalise kahju oht põhjustatud ebaühtlaselt pöörlevast või kahjustada saanud tarvikust.
 • Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid! Enne töö alustamist veenduge, et otslihvmasin ei tööta liiga suure vibratsiooniga.
Image alternative
 1. Väikese võtmega hoidke kinni kinnitustsangi ja suure võtmega keerake lahti kinnitusmutter.
 2. Tõmmake tarvik kinnitustsangist välja.
 3. Torgake tarviku saba kinnitustsangi nii sügavale kui võimalik.
 4. Saba mõõt L0 võib olla maksimaalselt 10 mm. Tarviku saba tuleb kinnitustsangi sisestada vähemalt 20 mm ulatuses.
 5. Väikese võtmega hoidke kinni kinnitustsangi ja suure võtmega keerake kinni kinnitusmutter.
 6. Kontrollige tarviku kindlat kinnitumist.

Käsitsemine

Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Sisselülitamine

 1. Vajutage sisse-välja-lüliti tagumist osa.
 2. Lükake sisse-välja-lülitit suunaga ette.
  • Mootor töötab.
 3. Lukustage sisse-välja-lüliti.

Töötamine

Image alternative
 1. Lülitage seade sisse.
 2. Pöörete regulaatorist reguleerige välja tarviku ja kasutusotstarbega sobiv pöörete arv.
 3. Töötamiseks kasutage alati ainult tarviku ettenähtud tööpinda. Näide: Ärge kunagi kasutage lõikeketta külgpinda lihvimiseks. Lõikekettad on ette nähtud materjali lõikamiseks ketta servaga.
 4. Fikseerige töödeldav toorik. Otslihvmasinaga töötades ärge kunagi hoidke väikest toorikut ühes käes ja otslihvmasinat teises käes. Hoidke otslihvmasinat ettenähtud käepidemetest alati kahe käega.
 5. Asetage otslihvmasin vastu toorikut. Töötage mõõduka survega ja ärge suruge tarvikut materjali sisse.

Väljalülitamine

 • Vajutage sisse-välja-lüliti tagumist osa.
  • Sisse-välja-lüliti hüppab välja-asendisse ja mootor seiskub.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Kinnitusmutri vahetamine

TÄHELEPANU
Vigastuste oht põhjustatud tühjast kinnitustsangist kinnitusmutri kinnipingutamise järel.
 • Ärge kunagi pingutage kinnitusmutrit kinni, kui tarvikut ei ole paigaldatud.
Image alternative
 1. Väikese võtmega hoidke kinni spindlit ja suure võtmega keerake lahti kinnitusmutter.
 2. Vajaduse korral tõmmake tarvik kinnitustsangist välja.
 3. Kruvige kinnitusmutter koos kinnitustsangiga otslihvmasina küljest täielikult maha.
 4. Paigaldage uus kinnitusmutter koos kinnitustsangiga spindlile ja keerake kinnitusmutter lõdvalt kinni. Ärge pingutage kinnitusmutrit tugevasti kinni.

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige tööriist, tarvikud ja akud enne kasutamist üle ja veenduge, et need on terved.
Hoiustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet, tarvikuid ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoiustage seadet, tarvikuid ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemat hoiustamist kontrollige tööriist, tarvikud ja akud enne kasutamist üle ja veenduge, et need on terved.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Ümbritseva keskkonna temperatuur on väga madal.
 • Laske akul soojeneda aeglaselt toatemperatuurini.
Aku ei fikseeru kuuldava klõpsuga kohale.
Aku lukustusnukid on määrdunud.
 • Puhastage lukustusnukid ja paigaldage aku uuesti.
1 LED vilgub.
Seade ei tööta.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul aeglaselt toatemperatuurile soojeneda või jahtuda.
Kõik 4 LEDi vilguvad.
Seade ei tööta.
Seade on ülekoormatud.
 • Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Seejärel laske seadmel u 30 sekundit tühikäigul töötada.
Seade või aku lähevad väga kuumaks.
Elektririke
 • Lülitage seade kohe välja, eemaldage aku, kontrollige akut, laske sellel jahtuda ja võtke ühendust Hilti teeninduskeskusega.
Seade ei tööta täisvõimsusel.
Paigaldatud on liiga väikese mahtuvusega aku.
 • Kasutage piisava mahtuvusega akut.
Mootori pidurdusfunktsioon ei toimi.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Tööriistale on lühiajaliselt avaldunud ülekoormus.
 • Lülitage seade välja ja uuesti sisse.
Seade vibreerib tugevasti.
Tarvik ei ole seadmega ühildatav.
 • Kasutage üksnes tarvikud, mis vastavad punktis "Tehnilised andmed" esitatud andmetele.
Tarvik on kahjustatud, pöörleb ebaühtlaselt või on tasakaalust väljas.
 • Kasutage üksnes veatuid tarvikuid.
Seade on defektne
 • Juhul kui saab välistada, et rikke põhjuseks on tarvik, siis pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r11229136.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative