Keel

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse järgmisi märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Meie dokumentides kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend!
Image alternative Ettevaatust!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektrilisi tööriistu ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka

Joonistel kasutatud sümbolid

Meie joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Sümbolid toote peal

Tootel võib kasutada järgmisi sümboleid:
Image alternative Seade toetab NFC-tehnoloogiat, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.
Image alternative Kui tootel on vastav märgis, siis on sertifitseerimisasutus toote sertifitseerinud vastavalt Ameerika Ühendriikide ja Kanada turul kehtivatele standarditele.

Keelumärgid

Tootel kasutatakse järgmisi keelumärke:
Image alternative Kraanaga transportimine keelatud

Spetsiaalne kleebis seadmel

HOIATUS: See tolmuimeja sisaldab terviseohtlikku tolmu. Seadme tühjendamine ja hooldus, sealhulgas tolmukoti käitlemine on lubatud vaid spetsialistidel, kes kasutavad sobivat isikukaitsevarustust. Kasutage tolmuimejat vaid siis, kui see on varustatud täieliku ja veatult töötava filtrisüsteemiga.
Tolmuimejal on üks järgmistest hoiatuskleebistest:
VC 20L-X
VC 40L-X
Hoiatuskleebis L-tolmuimejate puhul:
Image alternative
Veenduge, et hoiatuskleebis on hästi nähtav.
VC 20M-X
VC 40M-X
Hoiatuskleebis L-tolmuimejate puhul:
Image alternative
Veenduge, et hoiatuskleebis on hästi nähtav.

Tooteinfo

Hilti tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteandmed
  Tolmu-/veeimeja
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Image alternative
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded

Lisaks üksikutes peatükkides toodud ohutusnõuetele tuleb alati kinni pidada järgmistest juhistest.
 • Lugege läbi kõik soovitused! Järgnevate soovituste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.
 • Kui kasutate seadet koos elektrilise tööriistaga, lugege enne elektrilise tööriista töölerakendamist läbi selle kasutusjuhend ja järgige kõiki juhiseid.
 • Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
 • Kasutage õiget seadet. Kasutage seadet vaid otstarbel, milleks see on ette nähtud, ja ainult siis, kui seadme tehniline seisund on veatu.
 • Enne kui alustate seadmega töötamist, tutvuge juhistega seadme käsitsemise, materjalist lähtuvate ohtude ja materjali ohutu käitlemise kohta.
 • Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas.
 • Seadet tohivad kasutada vaid isikud, kes on seadme kasutuspõhimõttega kursis, kellele on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja kes on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Seadet ei tohi kasutada lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke seadet turvalises kohas. Hoidke seadet kasutusvälisel ajal kuivas, kõrgel asuvas või lukustatud ja lastele kättesaamatus kohas.

Isikuohutus

 • Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige seadmega töötades kaalutletult. Ärge töötage vee- ja tolmuimejaga, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või medikamentide mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib kaasa tuua raskeid vigastusi.
 • Kasutaja ja läheduses viibivad isikud peavad seadme kasutamisel ja tõrgete kõrvaldamisel kandma sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Veenduge, et tolmuimeja ei hakka veerema ega saa alla kukkuda.
 • Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid. Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimatult liikuma hakata.
 • Järgige kasutusriigi jaoks eraldi väljatöötatud ohutusjuhiseid.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Vee- ja tolmuimeja kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.

Seadme nõuetekohane käitamine ja kasutamine

 • Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta.
 • Ohtliku tolmu imemisel, eeskätt tolmutekitavate elektriliste tööriistade kasutamisel, ärge lülitage välja filtripuhastust.
 • Kaitske seadet miinustemperatuuride eest.
 • Puhastage veetaseme piirajat vastavalt juhistele korrapäraselt harjaga ja veenduge, et sellel ei ole märke kahjustustest.
 • Tolmuimeja ülaosa kohaleasetamisel veenduge, et Teie sõrmed ei jää tolmuimeja vahele ja et toitejuhe ei saa viga. Esineb kehavigastuste ja varalise kahju oht.
 • Kontrollige, kas seadme ja lisatarvikute tehniline seisund on veatu. Enne edasist kasutamist kontrollige hoolikalt, kas kaitseseadised või kergete kahjustustega osad töötavad veatult ja nõuetekohaselt. Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad laitmatult, ei kiildu kinni ega ole kahjustatud. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks peavad seadme kõik detailid olema õigesti paigaldatud ning vastama kõikidele tingimustele.
 • Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.
 • Kasutusvälisel ajal (tööpausidel), enne seadme hooldamist ja filtri vahetamist tõmmake alati võrgupistik pistikupesast välja. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
 • Ärge tõmmake tolmuimejat kunagi toitejuhtmest teise tööasendisse. Ärge vedage tolmuimejat üle toitejuhtme.
 • Ärge transportige seadet kraanaga.
VC 20M-X
VC 40M-X
Lisaks M-tolmuimejatel
 • Seadme transportimisel ja kasutusvälisel ajal sulgege sisselaskeliitmik korgiga .

Elektriohutus

 • Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil modifitseerida. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 • Ühendage pistik sobivasse maandatud pistikupessa, mis on installeeritud ohutusnõudeid järgides ja vastab kõikidele kohalikele eeskirjadele. Kui Te ei ole kindel, kas pistikupesa on maandatud, laske see elektriala asjatundjal üle vaadata.
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 • Veenduge, et toitejuhe ei leba veelombis.
 • Kontrollige regulaarselt toitejuhtme tehnilist seisundit, kahjustuste korral laske see Hilti hooldekeskuses välja vahetada. Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid, vigastuste korral vahetage need välja.
 • Kui toitejuhe või pikendusjuhe saab töötamise ajal kahjustada, ei tohi seda puudutada. Tõmmake seadme toitepistik pistikupesast välja. Kahjustada saanud toite- ja pikendusjuhtmed tekitavad elektrilöögi ohu.
 • Toitejuhet tohib asendada üksnes kasutusjuhendis nimetatud tüüpi juhtmega.
 • Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 • Voolukatkestuse korral lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast.
 • Kasutage elektrilise tööriista ühenduspesa ainult kasutusjuhendis nimetatud otstarvetel.
 • Ärge kasutage seadet, kui see on määrdunud või märg. Seadme pinnale kinnitunud tolm või niiskus võib ebasoodsatel tingimustel põhjustada elektrilöögi, seda just hea elektrijuhtivusega materjalide puhul. Seetõttu toimetage määrdunud seadmed eelkõige siis, kui töötlete sageli hea elektrijuhtivusega materjale, korrapäraselt kontrollimiseks Hilti hooldekeskusse.

Töökoht

 • Hoolitsege töökoha hea ventilatsiooni eest.
 • Tagage tööpiirkonnas hea ventilatsioon. Halva ventilatsiooniga töökohta kogunev tolm võib kahjustada tervist.
 • Hoidke oma töökoht korras. Veenduge, et töökohas ei ole esemeid, mis võivad teid vigastada. Töökohal valitsev segadus võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.

Vee- ja tolmuimejaga eemaldatavad ained

 • Terviseohtlikku tolmu, mille tolmuklass seadme tolmuklassist kõrgem, ei tohi imeda. Tuleohtlikku ja/või plahvatusohtlikku tolmu (nt magneesiumi- või alumiiniumitolm) ei tohi imeda. Materjale, mis on kuumemad kui 60 ° C (140 ° F), ei tohi imeda (nt hõõguvad sigaretid, kuum tuhk).
 • Süttivate, plahvatusohtlike, keemiliselt agressiivsete vedelike (jahutus- ja määrdeainete, bensiini, lahustite, hapete (pH < 5), leelislahuste (pH > 12,5) jmt) imemine on keelatud.
 • Vahu või vedelike eraldumisel lülitage tolmuimeja kohe välja.
 • Kandke kaitsekindaid, kui imete aineid, mille temperatuur on kuni 60 ° C (140 ° F).
 • Mineraalsete puurmetega töötamisel kandke kaitserõivastust ja vältige nahaga kokkupuudet (pH > 9, söövitav)
 • Vältige kokkupuudet aluseliste ja happeliste vedelikega. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui akuvedelik satub silma, loputage silma ohtra veega ja pöörduge lisaks arsti poole.
VC 20L-X
VC 40L-X
Täiendavalt L-tolmuimejate puhul
 • L-klassi tolmuimejaga võib imeda kuiva mittesüttivat tolmu, puidulaaste ja ohtlikku tolmu, mille kontsentratsiooni piirmäär on > 1 mg/m³. Sõltuvalt imetava tolmu ohtlikkuse astmest tuleb tolmuimeja varustada sobivate filtritega.
VC 20M-X
VC 40M-X
Lisaks M-tolmuimejate puhul
 • M-klassi tolmuimejaga võib imeda kuiva mittesüttivat tolmu, puidulaaste ja ohtlikku tolmu, mille kontsentratsiooni piirmäär ≧ 0,1 mg/m³. Sõltuvalt imetava tolmu ohtlikkuse astmest tuleb tolmuimeja varustada sobivate filtritega.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Transpordikäepide (väljatõmmatav)
 2. Kinnitusriba Hilti kohvrile
 3. Kandekäepide
 4. Elektrilise tööriista ühenduspesa
 5. Näidiku- ja juhtpaneel
 6. Raadiomooduli kate (lisavarustus)
 7. Seadme lüliti
 8. Liitmik (imivoolik)
 9. Mahuti lukk (2x)
 10. Toitejuhe
 11. Fikseerimiskonks (2x) kummikattega
 12. Tolmuimeja ülaosa
 13. Tolmumahuti
 14. Lukustuskaarega filtrikassett

Sihipärane kasutamine

Käesolevas juhendis kirjeldatud tooted on professionaalseks kasutamiseks ette nähtud universaalsed vee- ja tolmuimejad. Neid saab kasutada vedelike ja tahkete ainete imemiseks.

Seade ei tohi kasutada inimeste ja loomade puhastamiseks. Seadet ei tohi kasutada vee all.
 • Enne kui alustate seadmega töötamist, tutvuge juhistega seadme käsitsemise, materjalist lähtuvate ohtude ja materjali ohutu käitlemise kohta.

 • Ärge kasutage seadet statsionaarselt töötavates automaatsetes või poolautomaatsetes agregaatides.

 • Vigastuste ohu vältimiseks kasutage üksnes Hilti originaaltarvikuid ja lisaseadiseid.

 • Elektrostaatilise efekti vältimiseks kasutage antistaatilist imivoolikut.

 • Ärge imege tolmuimejasse esemeid, mis võivad vigastada tolmukotti (nt teravaid või teravaservalisi esemeid).

 • Ärge kasutage seadet redeli asemel.

 • Järgige kasutusriigis kehtivaid ohutusnõudeid.

Lubatud tööd:

Tolmuimemisel tuleb ruumis tagada piisav õhuvahetusmäär L, kui jääkõhk juhitakse ruumi tagasi.

Järgige riigis kehtivaid eeskirju!
Lubatud tööd:
 • Suures koguses tolmu imemine, mis tekib Hilti teemantlihvmasinate, ketaslõikurite, puurvasaratae ja kuivkroonpuuridega töötamisel.
 • Mineraalsete puurmete imemine, mis tekivad Hilti teemantkroonpuuridega või Hilti teemantsaagidega töötamisel, ning vedelike imemine maksimumtemperatuuril 60 °C (140 °F).
 • Õli ja vedelike imemine maksimumtemperatuuril 60 °C (140 °F).
 • Seina- ja põrandaplaatide märg- ja kuivpuhastus.
VC 20M-X
VC 40M-X
Lisaks M-tolmuimejate puhul
 • Kuiva mittesüttiva tolmu, vedelike, puidulaastude ja ohtliku tolmu, mille lubatud kontsentratsioon töökohal on ≧ 0,1 mg/m³ (tolmuklass M).

 • Seadmed, mis sobivad kvartsi sisaldava mineraaltolmu kogumiseks, peavad vastama vähemalt tolmuklassile M.

Lisaks M-tolmuimejate puhul VC 20L-X
VC 40L-X
Täiendavalt L-tolmuimejate puhul
 • kuiva mittesüttiva tolmu, vedelike, puidulaastude ja ohtliku tolmu, mille kontsentratsiooni piirmäär on > 1 mg/m³ (tolmuklass L), imemine.

Täiendavalt L-tolmuimejate puhul

Võimalik väärkasutus

 • Tolmuimejat ei tohi kasutada asbesti imemiseks.
 • Tolmuimejat ei tohi tööle rakendada pikaliasendis.
 • Tolmuimejat ei tohi kasutada plahvatusohtlike ainete, hõõguvate, põlevate või tuleohtlike ainete, agressiivse tolmu (nt magneesiumi- või alumiiniumtolm) imemiseks (erand: puidulaastud).
 • Tolmuimejat ei tohi kasutada tuleohtlike vedelike (nt bensiin, lahustid, happed, jahutus- ja määrdeained) imemiseks.

Näidud tootel

Näit
Kirjeldus
Image alternative Hoolduse indikaatortuli Filtri vahetamine
Kui LED-tuli põleb, siis on filter blokeerunud.
 1. Kontrollige tolmumahuti täituvusastet
 2. Vajutage juhtnuppu Manuaalne filtripuhastus .
 3. Kontrollige filtrit ja vahetage see vajaduse korral välja.
Image alternative Täituvuskontroll
Kui LED-tuli põleb, on turvaväljalülitus vee imemisel aktiveeritud.
Tühjendage mahuti ja puhastage sondid.
Image alternative Võimsusnäidik
Näit annab teavet filtri oleku kohta. Maksimaalse imivõimsuse korral põlevad kõik 3 LED-tuld.

Toote juhtnupud

Juhtnupp
Kirjeldus
Image alternative Manuaalne filtripuhastus.
Vajutage sellele nupule, et käivitada manuaalset filtripuhastust.
Image alternative Automaatne filtripuhastus
Kui LED-tuli põleb, siis on automaatne filtripuhastus aktiveeritud.
Inaktiveerige automaatne filtripuhastus, selleks vajutage nupule. LED-tuli kustub.
Image alternative Vooliku läbimõõdu seadistus (ainult M-klassi puhul)
Vajutage nupule, et välja reguleerida kasutatava imivooliku läbimõõtu.
Reguleeritav väärtus sõltub külgeühendatud tööriistast ja selle tolmueemaldusava läbimõõdust ning vajaduse korral tuleb seda kohandada.

Tarnekomplekt

Vee- ja tolmuimeja koos filtriga, imivoolik koos pöördmuhvi (tolmuimeja juures) ja tööriistamuhviga, (plastist) tolmukott PE, kasutusjuhend
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Akustiline hoiatussignaal

VC 20M-X
VC 40M-X
M-tolmuimejad on varustatud akustilise hoiatussignaaliga. See kõlab ohutuse huvides, kui õhukiirus imivoolikus on väiksem kui 20 m/s.
Selleks et hoiatussignaal korrektselt vallanduks, tuleb kasutatava imivooliku läbimõõt imivooliku regulaatorist välja reguleerida.

Filtripuhastus

Filtrielemendi puhastus toimib üksnes siis, kui imivoolik on külge ühendatud.
Seade on varustatud manuaalse ja automaatse filtripuhastusfunktsiooniga, et eemaldada filtrist suurem osa sinna kogunenud tolmust.
Automaatst filtripuhastust saab välja lülitada automaatse filtripuhastuse sisse-/väljalülitamise nupust; kui vajutada nupule uuesti, lülitub filtripuhastus taas sisse.
Seisund
Tähendus
LED põleb.
Filtripuhastus on aktiveeritud.
LED ei põle.
Filtripuhastus on inaktiveeritud.
Filtripuhastus aktiveerub automaatselt tolmuimeja igakordsel käivitamisel.
Õhuvool (pulseeriv heli) puhastab filtrielemendi automaatselt.
Pidevalt suure imemisvõimsuse võimaldamiseks peab filtripuhastus olema süsteemsete rakenduste korral (eelkõige lihvimisel ja lõikamisel) või suures koguses tolmu imemisel aktiveeritud.
Olenemata automaatsest filtripuhastusest saab filtrit mis tahes ajal manuaalse filtripuhastuse nupule vajutamisega puhastada.
Power-puhastus: Maksimaalse võimsuse filtripuhastusel saavutate, kui sulgete voolikute ja vajutate samal ajal manuaalse filtripuhastuse nupule.

Märkused kasutamise kohta

VC 20M-X
VC 40M-X
M-tolmuimejat kasutage üksnes koos tolmukotiga.
Klass M, kui imete tolmu, mille lubatud kontsentratsioon töökohal on ≥ 0,1 mg/m3.
Lisatarvikud ja rakendusviisid
Materjali number
Lisatarvikud
Otstarve
2261451
Plastist tolmukott PE VC 20, VC 150-6
mineraalsete materjalide imemiseks, vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
2262095
Plastist tolmukott PE VC 40, VC 150-10
mineraalsete materjalide imemiseks, vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
2261258
Tolmukott Premium VC 20, VC 150-6
Puidutolmu imemiseks ja mineraalsete materjalide imemiseks (betoon), kuiv
2262130
Tolmukott Premium VC 40, VC 150-10
Puidutolmu imemiseks ja mineraalsete materjalide imemiseks (betoon), kuiv
2261453
Filter PTFE VC 20⁄40⁄150
universaalne vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
2261257
Filter VC 20⁄40⁄150 universaalne
universaalne vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
2278640
Filter DRY VC 20⁄40⁄150 universaalne
kuiva tolmu imemiseks
2261452
Filter HEPA VC 20⁄40⁄150
vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
203867
Imivoolik 36x4,65M AS
vedelike ja kuiva tolmu imemiseks

Tehnilised andmed

Toote omadused

Generaatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme tüübisildile märgitud nimisisendvõimsus. Transformaatori või generaatori tööpinge peab olema kogu aeg vahemikus + 5% ja -15% seadme nimipingest.

VC 20-X
VC 40-X
Kaal
11 kg
14,4 kg
Mõõtmed (P x L x K)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Max lisakoormus
25 kg
25 kg
Tolmumahuti maht
15 ℓ
30 ℓ
Tolmu mahutavus
15 kg
34 kg
Vee mahutavus
9 ℓ
22,8 ℓ
Õhutemperatuur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automaatne filtripuhastus
sensorjuhtimisega
sensorjuhtimisega
Võrgusagedus
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Kaitseklass
I
I
Kaitseaste
IP X4
IP X4

Nimipinge


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Nimivõimsus
1 200 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
Elektrilise tööriista ühenduspesa võimsus
·/·
·/·
650 W
1 600 W
Võrgutoide (tüüp)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Nimivõimsus
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Elektrilise tööriista ühenduspesa võimsus
2 400 W
1 100 W
1 800 W
1 200 W
Võrgutoide (tüüp)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Max õhuvool ja max hõrendus


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Max õhuvool (turbiin)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Max õhuvool vooliku otsas
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Maks hõrendus
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Andmed müra ja vibratsiooni kohta, mõõdetud vastavalt standardile EN 60335

Järgnevad andmed kehtivad kõikide tööstuslike vee- ja tolmuimejate VC 20 ja VC 40 suhtes.
Helirõhutase (LpA)
69 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
2,5 dB(A)
Vibratsioonitase
< 2,5 m/s²

Pikendusjuhtmete kasutamine

HOIATUS
Kahjustatud toitejuhe on ohtlik! Ärge puudutage toitejuhet, kui see on töö käigus vigastada saanud. Tõmmake seadme pistik elektrikontaktist välja.
 • Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhet ja vigastuste tuvastamisel laske see elektriala asjatundjal välja vahetada.
 • Kasutage ainult kasutusotstarbeks lubatud piisava ristlõikega pikendusjuhtmeid. Vastasel korral võib seadme jõudlus väheneda ja juhe üle kuumeneda.
 • Kontrollige, ega pikendusjuhe ei ole kahjustatud.
 • Vigastatud pikendusjuhe vahetage välja.
 • Välistingimustes töötades kasutage ainult selleks ettenähtud ja vastava märgistusega pikendusjuhtmeid.

Kasutuselevõtt

OHT
Elektrivoolust põhjustatud oht. Kui vee- ja tolmuimeja ei ole vooluvõrku ühendatud nõuetekohaselt, võib tagajärjeks olla surm kui rasked kehavigastused.
 • Ühendage vee- ja tolmuimeja vaid nõuetekohaselt maandatud vooluallikaga.
ETTEVAATUST
Kontrollimatud liigutused toovad kaasa kehavigastuste ohu! Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimatult liikuma hakata.
 • Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid.

Kasutuselevõtt

Valige imetava materjali (mineraalne tolm, puidutolm)ja rakendusega (kuiv/märg) sobiv tolmukott. → ptk "Kasutusjuhised"
 1. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
 2. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
 3. Võtke lisatarvikute osad tolmumahutist ja pakendist välja.
 4. Asetage vastavalt juhisele sisse tolmukott.
 5. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.
 6. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektselt paigaldatud ja lukustatud.
 7. Ühendage külge imivoolik.

Premium-tolmukoti paigaldamine

Teravad esemed võivad tolmukoti läbi torgata.
Veenduge, et teravad esemed ei ole tolmukotti läbi torganud.
Image alternative
 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Avage 2 kinnitusklambrit.
 3. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
 4. Asetage Premium-tolmkott tolmumahutisse.
 5. Veenduge, et adapter fikseerub korrektselt kohale ja tolmukott ei ulatu üle tolmumahuti serva.
 6. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahuti peale.
 7. Sulgege 2 kinnitusklambrit.
 8. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektselt paigaldatud ja lukustatud.
 9. Ühendage külge imivoolik.

Tolmukoti (plast) vahetamine

Image alternative
 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Avage 2 kinnitusklambrit.
 3. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
 4. Vajaduse korral võtke täitunud Premium-tolmukott välja.
 5. Asetage tolmukambrisse uus (plastist) tolmukott ja tõmmake tolmukott tolmumahuti serva ümber.
  • Tolmukoti augud peavad olema tolmumahuti sisemuses.
  • Rihtige sissepandud tolmukott mahuti serva musta joone abil välja.
 6. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahuti peale.
 7. Sulgege 2 kinnitusklambrit.
 8. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektselt paigaldatud ja lukustatud.
 9. Ühendage külge imivoolik.

Käsitsemine

HOIATUS
Vigastuste oht. Filtrisüsteemi kahjustuste tõttu võib eralduda terviseohtlikku tolmu.
 • Vajaduse korral (nt filtri purunemisel) lülitage tolmuimeja välja, eemaldage võrgupistik pistikupesast ja ärge jätkake tolmuimejaga töötamist enne, kui olete lasknud selle hooldustehnikutel üle vaadata.
ETTEVAATUST
Kontrollimatud liigutused toovad kaasa kehavigastuste ohu! Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimatult liikuma hakata.
 • Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid.

Vooliku läbimõõdu reguleerimine

 1. Selleks et imeda kuiva mittesüttivat tolmu, mille kontsentratsiooni suhtes kehtivad piirmäärad, ja puidulaaste, seadke imivooliku läbimõõdu regulaator imivooliku läbimõõdule vastavasse asendisse.
 2. Muutke vooliku läbimõõdu seadistust ja seega akustilise hoiatussignaali lävendit, selleks vajutage korduvalt nupule Image alternative.

Töötamine ilma elektrilise tööriista ühendamiseks ette nähtud ühenduspesata

 1. Enne võrgupistiku ühendamist pistikupessa veenduge, et seadme lüliti on asendis "OFF".
 2. Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa.
 3. Keerake seadme lüliti asendisse "ON".

Töötamine elektrilise tööriista ühendamiseks ette nähtud ühenduspesa kasutades

Ühenduspesa on ette nähtud vaid elektrilise tööriista ühendamiseks tolmuimejaga.
Ühenduspessa ühendatud elektrilise tööriista puhul tuleb kinni pidada elektrilise tööriista kasutusjuhendist ja selles sisalduvatest ohutusnõuetest.
 1. Tõmmake vee- ja tolmuimeja võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Veenduge, et seadmega ühendatud elektrilise tööriista maksimaalne võimsus on väiksem kui ühenduspesa lubatud maksimumvõimsus (vt tabelit "Tehnilised andmed" ja ühenduspesal toodud andmeid).
 3. Enne võrgupistiku ühendamist pistikupessa veenduge, et seade on välja lülitatud.
 4. Ühendage elektrilise tööriista pistik seadme ühenduspessa.
 5. Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa.
 6. Keerake seadme lüliti asendisse "Auto".
 7. Lülitage elektriline tööriist sisse.
  Pärast elektrilise tööriista väljalülitamist töötab vee- ja tolmuimeja veel mõne sekundi, et imivoolikus olev tolm jõuaks tolmumahutisse.

Kuiva tolmu imemine

Kuiva tolmu, eelkõige mineraalse tolmu imemisel tuleb veenduda, et tolmumahutisse on alati asetatud õige tolmukott. Nii saab kokkukogutud materjali lihtsalt ja puhtalt käidelda.
ETTEVAATUST
Terviseohtlikust tolmust tingitud vigastuste oht! Ilma filtrielemendita võib välja pääseda ohtlikke sisseimetud aineid.
 • Kasutage tolmuimejat ainult siis, kui filtrielement on paigaldatud.
 • Veenduge, et filtrielement on kuiv ja et sisse on pandud sobiv tolmukott.

Vedelike imemine

ETTEVAATUST
Terviseohtlikust tolmust tingitud vigastuste oht! Ilma filtrielemendita võib välja pääseda ohtlikke sisseimetud aineid.
 • Kasutage tolmuimejat ainult siis, kui filtrielement on paigaldatud.
 1. Kontrollige täituvusnäitu.
 2. Võimaluse korral kasutage vedelike imemiseks eraldi filtrielementi.
 3. Pärast vedelike imemist avage mõlemad sulgurklambrid.
 4. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage siledale pinnale, nii et filtrielement saaks kuivada.
 5. Tühjendage tolmumahuti ja puhastage see veevoolikuga. Puhastage elektroodid harjaga ja filtrielement pärast eelnevat kuivatamist käega tõmmates.
 6. Laske tolmumahutil kuivada.

Pärast tolmuimemist

 1. Lülitage elektriline tööriist välja.
 2. Keerake seadme lüliti asendisse "OFF".
 3. Tõmmake vee- ja tolmuimeja võrgupistik pistikupesast välja.
 4. Kerige toitejuhe kokku ja riputage see juhtmekonksu külge.
 5. Tühjendage tolmumahuti ja pühkige seade niiske lapiga puhtaks.
 6. Kerige voolik kokku.
 7. Hoidke seadet kuivas, kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.

Kuiva tolmu eemaldamine tolmumahutist

 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Avage 2 kinnitusklambrit.
 3. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage see ühetasasele pinnale.
 4. Tühjendage tolmumahuti:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Võtke kinni süvistatud käepidemetest ja tühjendamiseks kallutage tolmumahutit või eemaldage tolmukott.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • M klassi tolmuimejate puhul: Võtke tolmukott tolmumahutist välja.
  H-tolmuimejat kasutage üksnes koos tolmukotiga.
 5. Seejärel asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege 2 kinnitusklambrit.

Tolmukotita tolmumahuti tühjendamine (vedelike puhul)

 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage see siledale pinnale.
 3. Avage 2 kinnitusklambrit.
 4. Võtke kinni süvistatud käepidemetest ja tühjendamiseks kallutage tolmumahutit.
 5. Puhastage tolmumahuti serv niiske lapiga.
 6. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.

Liigvoolukaitselüliti kasutamine

Vaid Austraalia ja Uus-Meremaa puhul
Kaitse kaitseb elektrilise tööriista ühenduspesa voolutippude eest. Kaitse rakendumise korral on liigvoolukaitse (valge) läbipaistva katte all näha. Et kaitse uuesti ei rakenduks, kõrvaldage põhjus, nt lahutage külgeühendatud elektriline tööriist seadme ühenduspesast.
Image alternative
 • Selleks et taastada vooluvarustust külgeühendatud elektrilise tööriistaga, vajutage liigvoolukaitselülitile.

Hooldus ja korrashoid

Tolmuimeja hooldus

HOIATUS
Elektrivoolust põhjustatud oht! Elektridetailide asjatundmatu parandus võib kaasa tuua elektrilöögist tingitud raskeid vigastusi.
 • Elektridetaile laske parandada üksnes kvalifitseeritud elektrikul.
 • Hoidke tolmuimeja, eelkõige selle käepidemed, puhtad ja vabad õlist ning rasvast. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
 • Ärge kasutage vee- ja tolmuimejat, kui selle ventilatsiooniavad on ummistunud! Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga. Hoidke ära võõrkehade tungimine tolmuimeja sisemusse.
 • Puhastage välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks pihusteid, aurupesu ega voolavat vett, kuna see võib avaldada mõju tolmuimeja elektrilisele ohutusele.
L- ja M-klassi tolmuimejate puhul:Hooldusel ja puhastamisel tuleb tolmuimejat käsitseda nii, et see ei ole hooldust teostavatele isikutele ega teistele inimestele ohtlik.
 • Kasutage filtreeritud sundventilatsiooni.
 • Kandke kaitserõivastust.
 • Puhastage hoolduspiirkond nii, et ohtlike ainete pääs ümbritsevasse keskkonda on tõkestatud.
 • Enne kui eemaldate tolmuimeja ohtlikke aineid sisaldavast piirkonnast, imege või pühkige tolmuimeja välispind puhtaks või pakkige tolmuimejat õhukindlalt sisse. Seejuures vältige ladestunud ohtliku tolmu lendumist.
 • Hooldus- ja korrashoiutöödel tuleb kõik määrdunud detailid, mida ei olnud võimalik piisavalt puhastada, pakkida hermeetilistesse kottidesse ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele hävitada.
 • Laske vähemalt kord aastas Hilti hoolduskeskuses või asjaomase väljaõppega isikul teha tolmutehniline kontroll, mille raames kontrollitakse nt filtri korrasolekut, tolmuimeja hermeetilisust ja kontrollseadiste toimivust.

Filtripuhastus

Puhastamiseks ärge lööge filtrielementi vastu kõvu esemeid, samuti ärge kraapige filtrit kõvade või teravate esemetega. Vastasel korral lüheneb filtrielemendi kasutusiga.
Filtrielementi ei tohi puhastada suruõhuga. See võib tekitada filtris pragusid.
Filtrielement on kuluv detail.
 • Vahetage filtrielement välja vähemalt kord aastas.
 • Intensiivsema kasutamise korral vahetage filtrielementi sagedamini.

Filtrielemendi vahetamine

Image alternative
 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Avage filtrikasseti lukustuskaar.
 3. Avage filtrikassett.
 4. Tõstke filtrielement süvenditest hoides ettevaatlikult välja.
 5. Puhastage tihendi pind lapiga.
 6. Paigaldage uus filtrielement.
 7. Sulgege filtrikassett, selleks keerake katte lukustus ette.
 8. Sulgege filtrikasseti lukustuskaared.
 9. Veenduge, et filtrivahetuse tõttu tolmuimejast ja / või filtrielemendist eralduva tolmu uuesti eemaldate.

Täituvusnäidu kontrollimine

Image alternative
 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
 3. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage see siledale pinnale.
 1. Kontrollige lülituskontakte (traadid) määrdumise suhtes ja vajaduse korral puhastage need harjaga.
 2. Kontrollige tolmuimeja ülaosa tihendit määrdumise suhtes ja vajaduse korral puhastage see lapiga.
 3. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahuti peale.
 4. Sulgege mõlemad sulgurklambrid.
 5. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektselt paigaldatud ja lukustatud.

Kontrollimine pärast hooldus- ja korrashoiutöid

 1. Pärast hooldus- ja korrashoidutöid kontrollige, kas vee- ja tolmuimeja on korrektselt kokku pandud ja veatult töötab.
 2. Testige vee- ja tolmuimejat.

Transport ja hoiustamine

Transport

Tolmuimejat, mille tolmumahuti on täitunud, ei tohi kanda.
Tolmuimejat ei tohi riputada kraana külge.
 • Vajaduse korral eemaldage hoidikust Power Conditioner või lahtised tarvikud.
 • Tühjendage tolmuimeja enne teise kohta transportimist.
 • Ärge kallutage tolmuimejat ja juhul, kui olete imenud vedelikke, transportige tolmuimejat ainult püstiasendis.
 • Teisaldamiseks võite vooliku mõlemad otsad koonusadapteri abil ühendada.
VC 20M-X
VC 40M-X
M-klassi tolmuimejate puhul
HOIATUS
Terviseohtlikust tolmust tingitud vigastuste oht! Liitmiku kaudu võib välja pääseda ohtlikke sisseimetud aineid.
 • M klassi tolmuimejate puhul sulgege liitmik transportimisel ja kasutusvälisel ajal korgiga.

Kohvi kinnitamine

Image alternative
 1. Tagage tolmuimeja stabiilne asend ja lukustage pidur. Tõmmake transpordipide täielikult välja.
 2. Paigutage üks või mitu kohvrit tolmuimeja peale.
  • Kohver / kohvrid ei tohi olla transpordikäepidemest kõrgemad.
  • Ärge ületage maksimaalset lisakoormust.
 3. Tõmmake lukustusrihm hoidikust välja ja pingutage see üle kohvri. Vajaduse korral pikendage lukustusrihma.
 4. Kinnitage lukustusrihma konks transpordikäepideme külge.

Hoidmine

 • Hoidke seadet kuivas, kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Tolmuimeja tõrge

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Image alternative
Hoolduse indikaatortuli Filtri vahetamine põleb.
Filtrielement on ummistunud või liiga vana.
Sisse pole pandud ühtegi filtrielementi.
Image alternative
Seade ei tööta või lülitub pärast lühiaegset käivitumist välja.
Rakendus vee väljalülitus.
 • Andurid ja andurite ümbrus puhastage harjaga.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Akustiline hoiatussignaal (vähenenud imivõimsus)
Tolmukott on täis.
 • Vahetage tolmukott välja.
Filtrielement on väga määrdunud.
 • Kui automaatne filtripuhastus on inaktiveeritud, aktiveerige see ning laske vee- ja tolmuimejal 30 sekundit töötada.
Elektrilise tööriista imivoolik või tolmueemalduskate on ummistunud.
 • Puhastage imivoolik ja tolmueemalduskate.
Vooliku läbimõõt on välja reguleeritud valesti.
Tolmu puhutakse seadmest välja.
Filtrielement ei ole korrektselt paigaldatud.
Filtrielement on kahjustatud.
Seade lülitub soovimatult sisse ja välja või annab kasutajale staatilise laengu.
Elektrostaatiline juhtimine ei ole tagatud, seade on ühendatud maandamata pistikupessa.
 • Ühendage seade maandatud pistikupessa, kasutage antistaatilist voolikut.
Mootor ei tööta enam.
Võrgupistikupesa kaitsekork on välja lülitunud.
 • Lülitage kaitsekork sisse.
 • Pärast veelkordset väljalülitumist tehke kindlaks liigvoolu põhjus.
Tolmumahuti on täis.
 • Lülitage seade välja ja tühjendage tolmumahuti.
Rakendus mootori termokaitse.
 • Lülitage seade välja ja laske sellel umbes 5 minutit jahtuda.
 • Kui mootor ei käivitu, toimetage seade Hilti hooldekeskusse.
Mootori termokatise lülitab mootori korduvalt välja.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
Mootor ei tööta automaatrežiimis.
Külgeühendatud tööriist on defektne või ei ole korrektselt ühendatud.
 • Kontrollige külgeühendatud seadme toimivust või ühendage võrgupistik korrektselt pistikupessa.
Automaatne filtripuhastus ei toimi.
Imivoolik ei ole külge ühendatud.
 • Ühendage külge imivoolik.

Süsteemitööriista tõrge

Juhul kui tolmuimejat kasutatakse traadita süsteemis, võivad ühendatud süsteemitööriistade ekraanidele ilmuda järgmised teated.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Image alternative
Hoolduse indikaatortuli Tundamtu viga süttib.
Ühendatud süsteemitööriist on saanud tolmuimejalt tundmatu veakoodi.
 • Kontrollige tolmuimejat tõrgete suhtes.
Image alternative
Hoolduse indikaatortuli Filtri vahetamine põleb.
Filtrielement on ummistunud või liiga vana.
Sisse pole pandud ühtegi filtrielementi.
Image alternative
Hoolduse indikaatortuli Vee väljalülitumine põleb.
Rakendus vee väljalülitus.
 • Andurid ja andurite ümbrus puhastage harjaga.
Image alternative
Hoolduse indikaatortuli vähenenud imivõimsus põleb.
Tolmukott on täis.
 • Vahetage tolmukott välja.
Filtrielement on väga määrdunud.
 • Kui automaatne filtripuhastus on inaktiveeritud, aktiveerige see ning laske vee- ja tolmuimejal 30 sekundit töötada.
Elektrilise tööriista imivoolik või tolmueemalduskate on ummistunud.
 • Puhastage imivoolik ja tolmueemalduskate.
Vooliku läbimõõt on välja reguleeritud valesti.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
Image alternative
 • Ärge käidelge kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega!
PuurmedKeskkonnaohutust silmas pidades on eelnevalt töötlemata puurmete juhtimine veekogudesse või kanalisatsiooni problemaatiline.
 • Teavet kehtivate eeskirjade kohta saate asjaomastest ametkondadest.
Soovitame kasutada järgmist eeltöötlust:
 • Koguge puurmed kokku (näiteks veeimeja abil).
 • Laske puurmetel settida ja ladustage tahked jäätmed ehitusmaterjalide jääkide ladustamiskohas (flokulandid võivad eraldusprotsessi kiirendada).
 • Enne jääkvee (aluseline, ph-tase > 7) suunamist kanalisatsiooni neutraliseerige see happelise neutralisatsioonivahendiga või lahjendage rohke veega.
Puurimistolm
 • Käidelge kokkukogutud puurimistolmu vastavalt konkreetse riigi õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.