Keel

GPB 6X-A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel võib kasutada järgmisi sümboleid:
Image alternative Traadita andmeedastus
Image alternative Kasutatud Hilti liitium-ioonaku tüübiseeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.
Image alternative Kasutage kaitseprille
Image alternative Nimipööretearv
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Läbimõõt

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Akutoitel satineerimisseade
  GPB 6X‑A22
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Ohutusnõuded

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Täiendavad ohutusnõuded

Inimeste ohutus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge muutke ega modifitseerige seadet mingil viisil.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest mõlema käega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
 • Enne käestpanekut oodake, kuni tööriist on täielikult seiskunud.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist. Teatud tolmud, nagu tamme- või pöögitolm, on vähki tekitavad, seda eelkõige koos puidutöötlemiseks kasutatavate lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahend).
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja käeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Ärge asetage seadet aku peale.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Aku vabastusnupp
 2. Aku
 3. Pöörete arvu seaderatas
 4. Lukustatav sisse-välja-lüliti
 5. Käepideme ja kaitsekatte reguleerimise pingutushoob
 6. Käepide
 7. Kaitsekate
 8. Padrunotsak
 9. paralleeljuhiku fikseerimiskruvi
 10. paralleeljuhik
 11. Kattekinnituse lukustusrõngas
 12. Tolmufilter

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on akutoitega satineerimisseade. Seade on mõeldud pealispinnatöötluseks, nagu nt terase, roostevaba terase või mitteraudmetallide satineerimiseks, struktureerimiseks, poleerimiseks, harjamiseks, silumiseks, rooste- või kraatide eemaldamiseks.

 • Kasutage selle toote jaoks ainult B 22 tüüpi Hilti liitium-ioonakusid.
 • Nende akude laadimiseks kasutage ainult C4/36 tüüpi Hilti laadijaid.

Võimalik väärkasutus

Toodet ei tohi kasutada märglihvimiseks.
Toodet ei tohi kasutada tervisele ohtlike või kergsüttivate materjalide (nt asbesti, magneesiumi, puidu) töötlemiseks.

Tarnekomplekt

Satineerimisseade, kummirullik, õhkpump, vaherõngakomplekt, kasutusjuhend.
Teised tööriistaga kasutada lubatud süsteemsed tooted leiate kauplusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Temperatuurist sõltuv mootorikaitse

Temperatuurist sõltuv mootorikaitse süsteem jälgib sisendvoolu ja mootori temperatuuri ja kaitseb seadet ülekuumenemise eest.
Liiga suurest rakendatavast survest tingitud mootori ülekoormuse korral alaneb seadme jõudlus tunduvalt ja seade võib koguni seiskuda.
Ülekoormusest tingitud seiskumise või pöörlemiskiiruse alanemise korral tuleb seadmele rakendatavat survet vähendada ja lasta seadmel umbes 30 sekundit tühikäigul töötada.

Li-Ion-aku laetuse astme näit

Li-Ion-aku laetuse astme näitu kuvatakse, kui vajutada aku ühele vabastusnupule.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 75% kuni 100%
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 50% kuni 75%
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 25% kuni 50%
1 LED-tuli põleb.
Laetuse aste: 10% kuni 25%
1 LED vilgub.
Laetuse aste: < 10%
Töötamise ajal ja vahetult pärast töö lõppu ei ole võimalik aku laetuse astet teada saada. Kui aku laetuse astme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Tehnilised andmed

Kaal EPTA Procedure 01 järgi koos akuga B22⁄8.0
3,5 kg
Nimipinge
21,6 V
Pöörete arvu vahemik
1 220 p/min … 2 750 p/min
tööriista max läbimõõt
100 mm
Tööriista max laius
100 mm
Tarvikukinnitus
19 mm
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Aku

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 62841

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mürataseme esialgseks hindamiseks.
Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada.
Ekspositsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks müra ja/või vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Teave müra kohta
Helirõhutase (LpA)
78 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
Helivõimsustase (LWA)
89 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Teave vibratsiooni kohta
Vibratsioonitase kolmel teljel (ah)
3,3 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht soovimatu käivitumise tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et selle juurde kuuluv seade on välja lülitatud.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist eemaldage seadmest aku.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmehoidikust välja.

Tööriista monteerimine

Image alternative
 1. Vajutage spindli lukustusnupp alla ja hoidke seda vajutatuna.
 2. Lükake tööriist kohakuti soonega tööriistahoidikusse.
 3. Suruge tööriist tugevasti vastu vedrusurvet tööriistahoidikusse ja keerake seda päripäeva.
  • Tööriistahoidik on lukustunud.
  Kitsamate kui 100 mm tööriistaotsakute puhul tuleb erinevat laiust kompenseerida vaherõngastega.
 4. Vabastage spindli lukustusnupp.
 5. Paigaldage aku.
 6. Tehke proovikäitus. Laske satineerimisseadmel töötada u 30 sekundit ilma koormuseta ning kontrollige seda vibratsiooni ja viskumise suhtes.
  • Vibratsiooni ja viskumise korral demonteerige tööriist ja paigaldage siis uuesti. Kontrollige kindlat istu. Ärge kasutage kahjustunud tööriistu ega vaherõngaid.

Kummirullik

Image alternative
 1. Vajadusel laske õhk kummirullikust ventiili kaudu välja. Kasutage selleks ventiilikorgi tagakülge.
 2. Vajadusel tõmmake lihvimislint kummirullikult maha.
 3. Lükake uus lihvimislint kummirullikule. Veenduge, et lihvimislint ei ulatuks mingil juhul üle servade.
 4. Pumbake kummirullik komplektis oleva õhkpumbaga täis, et lihvimislinti pingutada. Seejärel kruvige ventiilikork peale tagasi.

Kaitsekatte ja käepideme seadistamine

Seadistage kaitsekate selliselt, et ärajuhitavad lihvimisjäägid liiguks kasutajast eemale.
Image alternative
 1. Avage kaitsekatte ja käepideme seadistamiseks mõeldud kinnitushoob.
 2. Pöörake käepide ja kaitsekate soovitud asendisse.
 3. Sulgege kinnitushoob.

Töötamine

Sisselülitamine

 1. Vajutage sisse-välja-lüliti tagumist osa.
 2. Lükake sisse-välja-lülitit suunaga ette.
  • Mootor töötab.
 3. Lukustage sisse-välja-lüliti.

Pöörete arvu seadistamine

 • Seadistage pöörete arv seaderattast.

Pöörete arvu vahemikud

Samm 1
1 220 p/min
Samm 2
1 360 p/min
Samm 3
1 560 p/min
Samm 4
1 840 p/min
Samm 5
2 240 p/min
Samm 6
2 750 p/min

Lihvimine

ETTEVAATUST
Vigastusoht! Töötlemise tagajärjel toorik kuumeneb.
 • Ärge võtke kohe pärast töötlemist toorikust kinni või kandke kaitsekindaid, et vältida põletusi. Veenduge, et tööalas ei oleks kõrvalisi isikuid.
Image alternative
 1. Tõstke satineerimisseade tööpinnalt üles.
 2. Lülitage seade sisse.
  • Seade töötab nüüd pidevrežiimis.
 3. Seadistage pöörete arv.
 4. Asetage satineerimisseadme tööriist tooriku peale ja liigutage seda edasi-tagasi.
 5. Kasutage töötlemisel mõõdukat survet ja ärge suruge lihvimislinti materjali sisse.
 6. Pealispinna dekoratiivseks viimistlemiseks liigutage satineerimisseadet üksnes edasi ja tagasi. Vältige ristiliigutusi tööriista suhtes.

paralleeljuhiku kasutamine

Image alternative
paralleeljuhik tagab profiilide töötlemisel täpse edasijooksu.
 1. Keerke lahti paralleeljuhiku fikseerimiskruvi.
 2. Seadistage paralleeljuhik.
 3. Keerake fikseerimiskruvi kinni.

Väljalülitamine

 • Vajutage sisse-välja-lüliti tagumist osa.
  • Sisse-välja-lüliti hüppab välja-asendisse ja mootor seiskub.

Lisavarustuse tarvikud

Tolmuimeja katte paigaldamine

Image alternative
 1. Eemaldage kaitsekatte kinnituskruvi.
 2. Pöörake kattekinnituse lukustusrõngast ja avage see.
 3. Tõmmake kaitsekatet käepideme suunas üles, ajamipea küljest ära.
Image alternative
 1. Lükake tolmuimeja kate ülevalt tugirakise sisse.
 2. Sulgege kattekinnituse lukustusrõngas.
 3. Keerake kinnituskruvi uuesti sisse.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldus
 • Eemaldage ettevaatlikult tugevalt kinnitunud mustus.
 • Eemaldage tolmufilter, puhastage tolmufilter ja ventilatsiooniavad ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikoonisisaldusega hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitium-ioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas, õli- ja rasvavaba.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikoonisisaldusega hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt nähtavate osade ja juhtelementide laitmatut töökorda.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti teeninduskeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja remonttöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende töökorda.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivad ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

paralleeljuhiku vahetamine

Kulunud paralleeljuhikut saab vahetada.
Image alternative
 1. Eemaldage paralleeljuhiku kinnituskruvi.
 2. Võtke purunenud paralleeljuhik maha ja asendage see uuega.
 3. Paigaldage uuesti kinnituskruvi koos seibi ja rõngastihendiga.

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Veaotsing

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Ümbrustemperatuur on väga madal.
 • Laske akul soojeneda aeglaselt toatemperatuurini.
Aku ei fikseeru kuuldava klõpsuga kohale.
Aku lukustusnukid on määrdunud.
 • Puhastage lukustusnukid ja paigaldage aku uuesti.
1 LED vilgub.
Seade ei tööta.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul aeglaselt toatemperatuurile soojeneda või jahtuda.
Kõik 4 LEDi vilguvad.
Seade ei tööta.
Seade on ülekoormatud.
 • Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Seejärel laske seadmel u 30 sekundit tühikäigul töötada.
Seade või aku lähevad väga kuumaks.
Elektririke
 • Lülitage seade kohe välja, eemaldage aku, kontrollige akut, laske sellel jahtuda ja võtke ühendust Hilti teeninduskeskusega.
Seade ei tööta täisvõimsusel.
Paigaldatud on liiga väikese mahtuvusega aku.
 • Kasutage piisava mahtuvusega akut.
Mootori pidurdusfunktsioon ei toimi.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Tööriist on ajutiselt ülekoormatud.
 • Laske juhtlüliti lahti ja vajutage see uuesti alla.

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r9966265.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative