Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [7 MB]

AG 4S-A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Kasutage kaitseprille
Image alternative Nimipöörlemiskiirus
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Läbimõõt
Image alternative Andmete traadita ülekandmine
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Nurklihvmasin
  AG 4S-A22
  Generatsioon
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Ohutusnõuded

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Ühised ohutusnõuded lihvimisel, liivapaberiga lihvimisel, traatharjadega töötlemisel, poleerimisel ja lõikamisel:

 • See seade on ette nähtud kasutamiseks lihvmasina, traatharja ja ketaslõikurina. Järgige kõiki seadmega kaasasolevaid ohutusnõudeid, juhiseid, kirjeldusi ja andmeid. Järgnevate juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
 • Seade ei sobi poleerimiseks. Seadme kasutamine otstarbel, milleks seade ei ole ette nähtud, on ohtlik ja võib põhjustada vigastusi.
 • Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja ei ole spetsiaalselt selle seadme jaoks ette näinud ega soovitanud. Asjaolu, et lisatarvikut saab seadme külge kinnitada, ei taga veel ohutut tööd.
 • Tarviku lubatud pöörete arv peab olema vähemalt sama suur nagu seadmel toodud maksimaalne pöörlemiskiirus. Lubatust kiiremini pöörlev tarvik võib puruneda ja selle tükid võivad laiali paiskuda.
 • Tarviku välisläbimõõt ja paksus peavad olema vastavuses seadme mõõtmetega. Valede mõõtmetega tarvikuid ei kata kettakaitse piisaval määral ning need võivad väljuda Teie kontrolli alt.
 • Keermestatud tarvikud peavad spindli keermega täpselt sobima. Seibi abil monteeritavate tarvikute puhul peab tarviku siseava läbimõõt vastama seibi läbimõõdule. Tarvikud, mis ei ole tööriista küljes kindlalt kinni, pöörlevad ebaühtlaselt, vibreerivad tugevalt ja võivad kaasa tuua kontrolli kaotuse.
 • Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid. Iga kord enne kasutamist kontrollige tarvikuid, näiteks lihvkettaid pragude, lihvtaldu pragude või kulumise, traatharju lahtiste või murdunud traatide suhtes. Kui seade või tarvik kukub maha, kontrollige seda vigastuste suhtes ja vajaduse korral võtke kasutusele vigastamata tarvik. Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist laske seadmel töötada ühe minuti jooksul maksimaalsetel pööretel. Seejuures veenduge, et ei Teie ega läheduses viibivad inimesed ei asu pöörleva tarvikuga ühel joonel. Nimetatud katseaja jooksul vigastatud tarvikud üldjuhul murduvad.
 • Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke vastavalt töö iseloomule näokaitsemaski, silmade kaitsemaski või kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmukaitsemaski, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepõlle, mis püüab kinni lihvimisel eralduvad väiksemad materjaliosakesed. Silmad peavad olema kaitstud erinevatel töödel eralduvate ja eemalepaiskuvate võõrkehade eest. Tolmu- ja hingamisteede kaitsemask peab filtreerima töötamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali müra võib kahjustada kuulmist.
 • Veenduge, et teised inimesed viibivad tööpiirkonnast ohutul kaugusel. Kõik tööpiirkonda sisenevad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid. Töödeldava tooriku või murdunud tarviku osakesed võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi ka väljaspool vahetut tööpiirkonda.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Veenduge, et toitejuhe on pöörlevatest tarvikutest eemal. Kui seade Teie kontrolli alt väljub, tekib toitejuhtme läbilõikamise või kinnijäämise oht, mille tagajärjel võib Teie käsi pöörleva tarvikuga kokku puutuda.
 • Ärge pange seadet kunagi käest enne, kui tarvik on täielikult seiskunud. Pöörlev tarvik võib pinnaga kokku puutuda, mille tagajärjel võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
 • Seadme kandmise ajal ei tohi seade töötada. Pöörlev tarvik võib Teie riietega juhuslikult kokku puutuda ja Teid vigastada.
 • Puhastage seadme ventilatsiooniavasid regulaarselt. Mootori jahutusventilaator tõmbab tolmu korpusesse ning kuhjunud metallitolm võib põhjustada elektrilisi ohte.
 • Ärge kasutage seadet süttivate materjalide läheduses. Sädemed võivad need materjalid süüdata.
 • Ärge kasutage tarvikuid, mille jahutamiseks on ette nähtud jahutusvedelikud. Vee või teiste jahutusvedelike kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõudedTagasilöök on kinnikiilunud tarviku, näiteks lihvketta, lihvtalla, traatharja jmt tõttu tekkinud äkiline reaktsioon. Kinnikiilumine põhjustab pöörleva tarviku järsu seiskumise. Selle toimel liigub kontrolli alt väljunud seade tarviku pöörlemissuunale vastupidises suunas.
Kui näiteks lihvketas toorikus kinni kiilub, võib lihvketta serv toorikusse kinni jääda, mille tagajärjel võib lihvketas murduda või põhjustada tagasilöögi. Lihvketas liigub siis sõltuvalt ketta pöörlemissuunast kas seadme kasutaja poole või temast eemale. Lihvkettad võivad seejuures ka murduda.
Tagasilöök on seadme vale kasutuse või puudulike töövõtete tagajärg. Seda saab järgnevalt kirjeldatud sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega ära hoida.
 • Hoidke seadet tugevasti kinni ja viige oma keha ja käed asendisse, milles saate tagasilöögijõududele vastu astuda. Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et tagasilöögijõudu või reaktsioonimomenti seadme ülespaiskumisel maksimaalselt kontrolli all hoida. Sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega suudab seadme kasutaja tagasilöögi- ja reaktsioonijõudu kontrollida.
 • Ärge asetage oma kätt pöörlevate tarvikute lähedusse. Tarvik võib tagasilöögi puhul liikuda üle Teie käe.
 • Hoidke oma keha eemal piirkonnast, kuhu seade tagasilöögi puhul liigub. Tagasilöök viib seadme lihvketta pöörlemissuunale vastupidises suunas.
 • Töötage eriti ettevaatlikult nurkades, teravate servade piirkonnas jm. Vältige tarvikute tagasipõrkumist toorikult ja tarvikute kinnikiilumist. Pöörlev tarvik kaldub nurkades, teravate servade piirkonnas ja toorikult tagasipõrkumise korral kinni kiiluma. See põhjustab kontrolli kaotuse seadme üle ja tagasilöögi.
 • Ärge kasutage kettsaelehte ega hammastusega saeketast. Sellised tarvikud põhjustavad tihti tagasilöögi või kontrolli kaotuse seadme üle.
Ohutuse erinõuded lihvimisel ja lõikamisel:
 • Kasutage üksnes seadme jaoks ette nähtud lihvketast ja selle ketta jaoks ette nähtud kettakaitset. Lihvkettaid, mis ei ole seadme jaoks ette nähtud, katab kettakaitse ebapiisavalt ja need on seetõttu ohtlikud.
 • Kõverdatud lihvkettad tuleb paigaldada nii, et nende lihvimispind ei ulatu üle kettakaitse serva. Valesti paigaldatud lihvketast, mis ulatub üle kettakaitse serva, ei katta kettakaitse piisavalt.
 • Kettakaitse peab olema elektrilise tööriista külge kindlalt kinnitatud ja olema maksimaalse turvalisuse tagamiseks seatud nii, et kasutaja poole jääb katmata lihvimistarvikust võimalikult väike osa. Kettakaitse aitab kasutajat kaitsta murdunud osakeste, lihvkettaga juhusliku kokkupuute ja sädemete eest.
 • Lihvkettaid tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Näiteks ärge kunagi kasutage lõikeketta külgpinda lihvimiseks. Lõikekettad on ette nähtud materjali lõikamiseks ketta servaga. Külgsuunas rakendatava jõu mõjul võib lõikeketas puruneda.
 • Valitud lihvketta jaoks kasutage alati vigastamata ja õige suuruse ning kujuga kinnitusseibi. Sobivad seibid kaitsevad lihvketast ja vähendavad lihvketta purunemise ohtu. Lõikeketaste seibid võivad lihvketaste seibidest erineda.
 • Ärge kasutage suuremate seadmete kulunud lihvkettaid. Suuremate seadmete lihvkettad ei ole kohandatud väiksemate seadmete suurema pöörlemiskiirusega ja võivad puruneda.
Ohutuse täiendavad erinõuded lõikamisel:
 • Vältige lõikeketta kinnikiilumist ja liiga suurt avaldatavat survet. Ärge tehke liiga sügavaid lõikeid. Liigse surve avaldamine lõikekettale suurendab ketta koormust ja kinnikiilumisohtu ning sellega ka tagasilöögi või ketta purunemise võimalust.
 • Vältige pöörleva lõikeketta ette ja taha jäävat piirkonda. Kui suunate lõikeketast toorikus endast eemale, võib tagasilöögi korral seade koos pöörleva kettaga otse Teie suunas paiskuda.
 • Kui lõikeketas kinni kiilub või kui Te töö katkestate, lülitage seade välja ja hoidke seda paigal seni, kuni ketas on täielikult seiskunud. Ärge püüdke veel pöörlevat lõikeketast lõikejoonest välja tõmmata, vastasel juhul võib tekkida tagasilöök. Tehke kindlaks ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus.
 • Ärge lülitage seadet sisse, kui see on veel toorikus. Laske lõikekettal kõigepealt saavutada maksimaalne pöörlemiskiirus ja jätkake seejärel lõiget ettevaatlikult. Vastasel korral võib ketas kinni kiiluda, toorikust välja hüpata või tagasilöögi põhjustada.
 • Plaadid ja suured toorikud toestage, et vältida kinnikiilunud lõikekettast põhjustatud tagasilöögi ohtu. Suured toorikud kalduvad omaenda raskuse mõjul läbi painduma. Toorik peab olema toestatud mõlemalt küljelt ja nii lõikejoone lähedalt kui ka servast.
 • Olge eriti ettevaatlik uputuslõigete tegemisel seintesse või teistesse varjatud kohtadesse. Uputatav lõikeketas võib gaasi- või veetorude, elektrijuhtmete või teiste objektide tabamisel põhjustada tagasilöögi.
Ohutuse täiendavad erinõuded liivapaberiga lihvimisel:
 • Ärge kasutage liiga suuri lihvpaberid, järgige tootja juhiseid lihvpaberi suuruse kohta. Üle lihvtalla serva ulatuvad lihvpaberid võivad tekitada vigastusi ning tuua kaasa lihvpaberi kinnikiilumise, rebenemise või seadme tagasilöögi.
Ohutuse erinõuded traatharjadega töötamisel:
 • Pidage meeles, et traatharjast eraldub traaditükke ka tavalise kasutamise korral. Ärge avaldage traatharjale liigset survet. Traadid võivad tungida kergesti läbi õhukeste riiete ja tekitada vigastusi.
 • Kui on soovitav kasutada kettakaitset, vältige kettakaitse ja traatharja kokkupuudet. Taldrik- ja kaussharjade läbimõõt võib avaldatava surve ja tsentrifugaaljõudude toimel väheneda.

Täiendavad ohutusnõuded

Isikuohutus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge muutke ega modifitseerige seadet mingil viisil.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemiseks ettenähtud lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja käeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Ärge kasutage lihvimiseks lõikekettaid.
 • Pingutage tarvik ja flants tugevasti kinni. Kui tarvikut ja flantsi ei ole kõvasti kinni pingutatud, võib otsak mootori seiskamisel spindli küljest lahti tulla.
 • Pidage kinni tootja juhistest lihvketaste käsitsemise ja hoidmise kohta.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Aku
 2. Aku vabastusnupp
 3. Aku laetuse astme näit
 4. Kiiruse regulaator
 5. Toitelüliti
 6. Spindlilukustusnupp
 7. Lisakäepide
 8. Kettakaitsme vabastusnupp
 9. Spindel
 10. Standardne kettakaitse
 11. Kinnitusflants koos rõngastihendiga
 12. Lõikeketas/lihvketas
 13. Kinnitusmutter
 14. Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutter (lisavarustus)
 15. Otsvõti
 16. Tolmufilter

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on käsitsi juhitav akutoitega nurklihvmasin. See on ette nähtud metallide ja mineraalsete materjalide lõikamiseks ja lihvimiseks, harjamiseks, liivapaberiga lihvimiseks ning keraamiliste plaatide puurimiseks ilma vett kasutamata. Seda tohib kasutada üksnes kuivlõikamiseks/-lihvimiseks.

 • Mineraalsete materjalide lõikamine ja lihvimine on lubatud vaid vastava kettakaitsme (lisavarustus) kasutamise korral.

 • Mineraalsete materjalide, näiteks betooni või kivi töötlemisel tuleb kasutada tolmueemalduskatet, mis on kohandatud sobiva Hilti tolmuimejaga.

 • Kasutage selle toote jaoks ainult B 22 tüüpi Hilti liitiumioonakusid.
 • Nende akude laadimiseks kasutage ainult C4/36 tüüpi Hilti laadimisseadmeid.

Tarnekomplekt

Nurklihvmasin, lisakäepide, standardne kettakaitse, eesmine kate, kinnitusflants, kinnitusmutter, otsvõti, tolmufilter, kasutusjuhend.
Teised tööriistaga kasutada lubatud süsteemsed tooted leiate kauplusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group .

ATC

Seade on varustatud elektroonilise kiirväljalülitusega ATC (Active Torque Control).
Kui tarvik blokeerub või jääb kinni, hakkab seade äkitselt kontrollimatult vastassuunas pöörlema. ATC tuvastab selle äkilise pöörlemise ja lülitab tööriista kohe välja.
Nõuetekohaseks töötamiseks peab tööriist saama vabalt pöörelda.
Pärast kiirseiskumist lülitage seade välja ja uuesti sisse.

Temperatuurist sõltuv mootorikaitse

Temperatuurist sõltuv mootorikaitse süsteem jälgib sisendvoolu ja mootori temperatuuri ja kaitseb seadet ülekuumenemise eest.
Liiga suurest rakendatavast survest tingitud mootori ülekoormuse korral alaneb seadme jõudlus tunduvalt ja seade võib koguni seiskuda.
Ülekoormusest tingitud seiskumise või pöörlemiskiiruse alanemise korral tuleb seadmele rakendatavat survet vähendada ja lasta seadmel umbes 30 sekundit tühikäigul töötada.

Eesmise kattega kettakaitse

Image alternative
Metallide töötlemise korral kasutage sirgete lihvketastega lihvimisel ja lõikeketastega lõikamisel eesmise kattega standardset kettakaitset.

Tolmueemalduskate (lõikamine) DC-EX 125/5" C Kompaktne kate (tarvik)

Image alternative
Mineraalsete pindade lõikamiseks teemantlõikeketastega tuleb kasutada kompaktset katet DC-EX 125/5" C.
Metalli töötlemine on selle seadisega keelatud.

Tolmueemalduskate (lõikamine) DC-EX 125/5"M (lisatarvik)

Image alternative
Mineraalsete pindade lihvimisel ja lõikamisel teemantlõike-/lihvketastega tuleb kasutada tolmukatet.
ETTEVAATUST Metallide töötlemine on selle kattega keelatud.

Tolmueemalduskate (lihvimine) DG-EX 125/5" (tarvik)

Image alternative
Seade sobib mineraalsete materjalide lihvimiseks teemantkaussketaste abil vaid mööndustega.
Metalli töötlemine on selle seadisega keelatud.

Li-Ion-aku laetuse astme näit

Li-Ion-aku laetuse astme näitu kuvatakse, kui vajutada aku ühele vabastusnupule.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 75 % kuni 100 %
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 50 % kuni 75 %
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 25 % kuni 50 %
1 LED-tuli põleb.
Laetuse aste: 10 % kuni 25 %
1 LED vilgub.
Laetuse aste: < 10 %
Töötamise ajal ja vahetult pärast töö lõppu ei ole võimalik aku laetuse astet teada saada. Kui aku laetuse astme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Kulumaterjal

Kasutada tohib vaid kunstvaiksideainega ja kiudainega tugevdatud kettaid, mille max Ø on 125 mm ning mille lubatud pöörlemiskiirus on vähemalt 11000/min ja perifeerkiirus 80 m/s.
Lihvketaste paksus võib olla maksimaalselt 6,4 mm ja lõikeketaste paksus maksimaalselt 3,0 mm.
TÄHELEPANU! Kasutage lõikeketastega lõikamisel alati täiendava eesmise kattega standardset kettakaitset või täielikult suletud tolmueemalduskatet.
Kettad
Tüüp
Rakendus
Tähis
Materjal
Abrasiivne lõikeketas
Lõikamine
AC‑D
Metall
Teemantlõikeketas
Lõikamine
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
Mineraalsed materjalid
Abrasiivne lihvketas
Lihvimine
AG‑D, AF‑D, AN‑D
Metall
Teemantlihvketas
Lihvimine
DG‑CW (SPX, SP, P)
Mineraalsed materjalid
Traathari
Traatharjad
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
Metall
Teemantkroonpuur
Keraamiliste plaatide puurimine
DD‑M14
Mineraalsed materjalid
Fiiberketas
Lihvimine
AP-D
Metall
Ketaste liigitus vastavalt kasutatud varustusele
Pos
Seadis
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4CS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Kettakaitse
X
X
X
X
X
X
B
Eesmine kate (kombinatsioonis A-ga)
X


X


C
Tolmukate (lihvimine)


XD
Tolmukate (lõikamine) DC‑EX 125⁄5"C (kombinatsioonis A-ga)
ainult mudelile AG 4S-A22‑125X


E
Tolmueemalduskate (lõikamine) DC-EX 125/5"MX


F
Adapter DC-EX SL (kombinatsioonis E-ga)X


G
Lisakäepide
X
X
X
X
X
X
H
Kinnitusmutter
X
X
X
X


I
Kinnitusflants
X
X
X
X


J
Kwik lock (valikuliselt H juurde)
ainult mudelile AG 4S-A22‑125
X
X

X


K
Kinnitusmutter fiiberkettale
X

L
Tugitald
X

Tehnilised andmed


AG 4S-A22‑125
Nimipinge
21,6 V
Nimipöörlemiskiirus
8 500 p/min
Ketta maksimaalne läbimõõt
125 mm
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
3,1 kg
Spindli keere
M14
Spindli pikkus
22 mm
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Tehnilised andmed

Spindli pikkus
22 mm
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Aku

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 60745

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mürataseme esialgseks hindamiseks.
Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada.
Ekspositsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks müra ja/või vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
AG 4S‑A22‑125 Teave müra kohta
Helirõhutase (LpA)
81,5 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
Helivõimsustase (LWA)
92,5 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Teave vibratsiooni kohtaMuude rakenduste, nt lõikamise puhul võib vibratsioonitase olla teistsugune.
Pinna lihvimine vibratsiooni summutava käepidemega (ah,AG)
4,7 m/s²
Liivapaberiga lihvimine vibratsiooni summutava käepidemega (ah,DS)
5,3 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Kasutuselevõtt

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmehoidikust välja.

Lisakäepideme paigaldamine

 • Keerake lisakäepide ühte ettenähtud keermestatud pesadest.

Kettakaitsme paigaldamine või mahavõtmine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht. Tarvik võib olla kuum või teravate servadega.
 • Paigaldamisel, mahavõtmisel, seadistamisel ja tõrgete kõrvaldamisel kandke kaitsekindaid.
 • Järgige asjaomase kettakaitsme paigaldusjuhendit.

Standardse kettakaitse paigaldamine

Kettakaitse on varustatud seadenukkidega, mis tagavad, et paigaldada saab üksnes seadme jaoks ette nähtud tüüpi kettakaitset. Kettakaitse seadenukid haakuvad tööriista kinnitustesse.
Image alternative
 1. Asetage kettakaitse spindlikaelale nii, et kettakaitsmel ja seadmel olevad kolmnurkmärgised on kohakuti.
 2. Suruge kettakaitse spindlikaelale.
 3. Vajutage kettakaitsme vabastusnupule ja keerake kettakaitse soovitud asendisse, kuni see fikseerub kohale.
  • Kettakaitsme vabastusnupp hüppab tagasi.

Standardse kettakaitse reguleerimine

 • Vajutage kettakaitsme vabastusnupule ja keerake kettakaitse soovitud asendisse, kuni see fikseerub kohale.

Standardse kettakaitse eemaldamine

 1. Vajutage kettakaitse vabastusnupule ja pöörake kettakaitset, kuni kettakaitsel ja seadmel olevad kolmnurkmärgised on kohakuti.
 2. Võtke kettakaitse maha.

Eesmise katte paigaldamine või mahavõtmine

Eesmine kate tuleb panna kettakaitsme peale.
Image alternative
 1. Asetage eesmine kate kohale nii, et selle suletud pool jääb standardse kettakaitsme peale, ja laske lukustusel sulguda.
 2. Mahavõtmiseks avage eesmise katte lukustus ja võtke kate standardset kettakaitsmelt maha.

Tarviku paigaldamine või eemaldamine

HOIATUS
Vigastuste oht. Seadme mootori seiskamisel võib tarvik lahti tulla.
 • Enne tarviku või kinnitusmutri puudutamist oodake, kuni tarvik on seiskunud.
 • Pingutage tarvik ja kinnitusflants kinnitusmutriga kinni nii, et seadme mootori seiskamisel ei tule spindli küljest osi lahti.
ETTEVAATUST
Vigastuste oht. Tarvik võib olla kuum.
 • Tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid.
Teemantkettad tuleb välja vahetada, kui lõike- või lihvimisjõudlus märgatavalt väheneb. Üldjuhul tuleb seda teha siis, kui teemantsegmentide kõrgus on väiksem kui 2 mm.
Muud tüüpi kettad tuleb vahetada, kui lõikejõudlus märgatavalt väheneb või kui nurklihvmasina osad (peale ketta) töötamise ajal materjaliga kokku puutuvad.
Abrasiivkettad tuleb välja vahetada nende kasutamiseks ettenähtud aja möödumisel.

Tarviku paigaldamine

Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Kontrollige, kas rõngastihend on kinnitusflantsis olemas ja kas see on terve.
  Tulemus Rõngastihend on kahjustada saanud.
  Kinnitusflantsis puudub rõngastihend.
  • Paigaldage uus kinnitusflants koos rõngastihendiga.
 3. Asetage kinnitusflants spindlile nii, et see on korrektses asendis ega saa paigast nihkuda.
 1. Asetage peale tarvik.
 2. Keerake kinnitusmutter vastavalt paigaldatud tarvikule kinni.
 3. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 4. Pingutage kinnitusmutter otsvõtme abil kindlalt kinni, seejärel vabastage spindlilukustusnupp ja eemaldage otsvõti.

Tarviku mahavõtmine

 1. Eemaldage aku.
ETTEVAATUST
Purunemise ja hävinemise oht. Kui spindlilukustusnupule vajutada ajal, mil spindel pöörleb, võib tarvik lahti tulla.
 • Vajutage spindlilukustusnupule üksnes siis, kui spindel seisab.
 1. Vajutage spindli lukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 2. Vabastage kiirkinnitusmutter, keerates seda otsvõtmega vastupäeva.
 3. Vabastage spindlilukustusnupp ja eemaldage tarvik.

Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutriga tarviku paigaldamine

ETTEVAATUST
Purunemise oht. Liiga suure kulumise tõttu võib Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutter puruneda.
 • Töötamisel veenduge, et Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutter ei puutu aluspinnaga kokku.
 • Ärge kasutage kahjustatud Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutrit.
Kinnitusmutri asemel võib kasutada Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutrit. Sel juhul ei ole tarvikute vahetamiseks vaja mingeid tööriistu.
Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Kontrollige, kas rõngastihend on kinnitusflantsis olemas ja kas see on terve.
  Tulemus Rõngastihend on kahjustada saanud.
  Kinnitusflantsis puudub rõngastihend.
  • Paigaldage uus kinnitusflants koos rõngastihendiga.
 3. Puhastage kinnitusflants ja kiirkinnitusmutter.
 4. Asetage kinnitusflants spindlile.
 1. Asetage peale tarvik.
 2. Kruvige Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutter tarviku peale, nii et see on korrektselt paigas.
  • Kiri Kwik lock on pealekeeratud asendis nähtav.
 3. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 4. Keerake tarvikut käega päripäeva tugevasti edasi, kuni Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutter on kindlalt kinni pingutatud, seejärel vabastage spindlilukustusnupp.

Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutriga tarviku eemaldamine

 1. Eemaldage aku.
ETTEVAATUST
Purunemise ja hävinemise oht. Kui spindlilukustusnupule vajutada ajal, mil spindel pöörleb, võib tarvik lahti tulla.
 • Vajutage spindlilukustusnupule üksnes siis, kui spindel seisab.
 1. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 2. Vabastage Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutter, keerates seda käsitsi vastupäeva.
 3. Kui Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutrit ei ole võimalik käsitsi lahti keerata, keerake see otsvõtmega vastupäeva lahti.
  Ärge kunagi kasutage torutange, et vältida Kwik lock tüüpi kiirkinnitusmutri kahjustamist.
 4. Vabastage spindlilukustusnupp ja eemaldage tarvik.

Kroonpuuri paigaldamine

Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Paigaldage lisakäepide.
 3. Paigaldage standardne kettakaitse.
 4. Asetage kroonpuur kohale ja kruvige see käega kinni.
 5. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 6. Keerake puurkroon sobiva lehtvõtmega kinni.
 7. Seejärel vabastage spindlilukustusnupp ja eemaldage lehtvõti.

Traatharja paigaldamine

Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Paigaldage lisakäepide.
 3. Paigaldage standardne kettakaitse.
 4. Asetage traathari kohale ja kruvige see käega kinni.
 5. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 6. Keerake traatharja sobiva lehtvõtmega kinni.
 7. Seejärel vabastage spindlilukustusnupp ja eemaldage lehtvõti.

Fiiberketta paigaldamine

Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Paigaldage lisakäepide.
 3. Paigaldage standardne kettakaitse.
 4. Asetage tugitald ja fiiberketas kohale ja keerake kinnitusmutter kinni.
 5. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 6. Pingutage kinnitusmutter otsvõtmega kinni.
 7. Seejärel vabastage spindlilukustusnupp ja eemaldage otsvõti.

Käsitsemine

Sisselülitamine

 1. Vajutage toitelüliti tagumine osa alla.
 2. Lükake toitelüliti ette.
  • Mootor töötab.
 3. Lukustage toitelüliti.

Lihvimine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht. Tarvik võib äkitselt blokeeruda või kinni kiiluda.
 • Kasutage seadet alati koos lisakäepidemega ja hoidke seadet alati kahe käega.

Lõikamine

 • Lõikamisel töötage mõõduka ettenihkega ja ärge kallutage seadet ega lõikeketast (tööasend on lõiketasandi suhtes ca 90° all).
  Profiile ja väikesi nelikanttorusid on kõige parem lõigata, kui asetada lõikeketas väikseimale ristlõikele.

Lihvimine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht. Lõikeketas võib puruneda ja laialipaiskuvad osad võivad tekitada vigastusi.
 • Ärge kunagi kasutage lihvimiseks lõikekettaid.
 • Liigutage seadet 5°–30° nurga all mõõduka survega edasi-tagasi.
  • Toorik ei lähe liiga kuumaks, ei muuda värvi ja ei teki kriimustusi.

Väljalülitamine

 • Vajutage toitelüliti tagumine osa alla.
  • Toitelüliti läheb väljalülitatud asendisse ja mootor seiskub.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Eemaldage tolmufilter ja puhastage seda ning ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Veaotsing

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Ümbritseva keskkonna väga madal temperatuur.
 • Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurile soojeneda.
Aku ei fikseeru kuuldava klõpsuga kohale.
Aku fiksaatorninad on määrdunud.
 • Puhastage fiksaatorninad ja paigaldage aku uuesti.
1 LED-tuli vilgub.
Seade ei tööta.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurile soojeneda või jahtuda.
Kõik 4 LED-tuld vilguvad.
Seade ei tööta.
Seadmele avaldub ülekoormus.
 • Vabastage juhtlüliti ja vajutage sellele uuesti. Seejärel laske seadmel ca 30 sekundit tühikäigul töötada.
Nurklihvmasin või aku läheb väga kuumaks.
Elektriline rike
 • Lülitage seade kohe välja, eemaldage aku, jälgige seda, laske akul jahtuda ja võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.
Seade ei tööta täisvõimsusel.
Paigaldatud on liiga väikese mahtuvusega aku.
 • Kasutage piisava mahtuvusega akut.
Mootori pidurdusfunktsioon ei toimi.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Tööriistale on lühiajaliselt avaldunud ülekoormus.
 • Lülitage seade välja ja uuesti sisse.

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r9884540.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative