Keel

TE 3000-AVR

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootel olevad sümbolid

Tootel olevad sümbolid

Tootel võidakse kasutada järgmisi sümboleid:
Image alternative Kaitseklass II (topeltisolatsioon)
Image alternative Kraanaga transportimine keelatud!
Image alternative Traadita andmeedastus

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  Piikvasar
  TE 3000‑AVR
  Põlvkond
  03
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Image alternative
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.

Ohutusnõuded puurvasaratega töötamisel

Ohutusnõuded kõikide tööde puhul
 • Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kahjustada kuulmist.
 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet, hoidke seadet üksnes käepidemete isoleeritud pindadest. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

Täiendavad ohutusnõuded

Inimeste turvalisus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge muutke ega ehitage seadet ümber.
 • Läbistavate tööde korral turvake töödeldava koha taha jääv ala. Murduvad osad võivad välja ja/või alla kukkuda ning teisi inimesi vigastada.
 • Veenduge, et lisakäepide on korrektselt paigaldatud ja nõuetekohaselt kinnitatud. Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest alati mõlema käega. Käepidemed peavad olema kuivad, puhtad ja vabad õlist ning rasvast.
 • Kasutage selle toote jaoks üksnes Hilti TE-H-ühendusotsaga meislit.
 • Vahetage meisel välja üksnes siis, kui tööriist on horisontaalses asendis, mitte vertikaalselt.
 • Asetage meisel padrunisse, kuni see fikseerub kuuldava klõpsuga kohale ja kollane hoiatusrõngas ei ole enam näha.
 • Kontrollige, kas meisel on korralikult fikseerunud. TÄHELEPANU: Korralikult kinnitamata meisel võib põhjustada ohtlikke olukordi!
 • Käivitage seade üksnes tööasendis, mitte transportimisasendis!
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja käeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
 • Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsiliselt nõrgad inimesed ja ilma asjaomase koolituseta isikud.
 • Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ametliku kaitseklassiga ehitustolmuimejat, mis vastab kohapeal kehtivatele tolmukaitsenõuetele.
 • Võimaluse korral kasutage tolmukogurit ja mobiilset tolmuimejat. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, kvartsisisaldusega betooni/müüritise/kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
 • Kontrollige regulaarselt toitejuhet ja laske see vigastuste korral kvalifitseeritud tehnikul parandada. Kui elektritööriista toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalselt ette valmistatud ja heakskiidetud toitejuhtmega, mis on saadaval müügiesindustes. Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid, kahjustuste korral vahetage need välja. Ärge puudutage toite- või pikendusjuhet, mis on töö ajal kahjustada saanud. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja. Kahjustatud toite- ja pikendusjuhtmed võivad tekitada elektrilöögi.
 • Määrdunud elektrilisi tööriistu laske juhul, kui töötlete elektrit juhtivaid materjale, regulaarselt kontrollida Hilti hooldekeskuses. Seadme pinnale kinnitunud tolm või niiskus võib ebasoodsatel tingimustel tekitada elektrilöögi, seda just hea elektrijuhtivusega materjalide puhul.
 • Voolukatkestuse korral lülitage tööriist välja ja eemaldage vooluvõrgust. See hoiab ära seadme soovimatu töölerakendamine voolu taastumisel.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Käepide koos lülitiga (sisse/välja)
 2. Hooldusnäit
 3. Käepide
 4. Käepide
 5. Toitejuhtme pistikühendus
 6. Kodeeritud pistikühendusega toitejuhe
 7. Ventilatsiooniavad
 8. Padrunotsak

Transpordikäru ülevaade

Image alternative
 1. Käepide
 2. Laadimiskaitse
 3. Lukustuskaar
 4. Hoidik tarvikule (meisel)
 5. Rattad
 6. Ratta kinnitus (seib, splint)
 7. Seadme kinnitamise torn
 8. Käepide

Kasutusotstarve

Kirjeldatud toode on käsitsi juhitav 28 mm kuuskantpadruniga piikvasar. See on ette nähtud betooni, müüritise ja asfaldi meiseldamiseks. Muud rakendusvõimalused on pinnasetihendus- ja kaevetööd.

 • Seadet võib kasutada vaid siis, kui vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtib seadme tüübisildil märgitud võrgupinge ja sagedusega.

Võimalik väärkasutus

Toode ei ole ette nähtud tervisekahjulike materjalide töötlemiseks.
Toode ei ole ette nähtud niiskes keskkonnas töötamiseks.

Hooldusnäit

Piikvasaral on võimsuse indikaatortuli, mis on varustatud valgussignaaliga.
Seisund
Tähendus
Hooldusnäit põleb punase tulega.
 • Käes on hoolduse tähtaeg. Toimetage seade Hilti hooldekeskusesse.
 • Seade on kahjustatud. Toimetage seade Hilti hooldekeskusesse.
Hooldusnäit vilgub punase tulega.
 • Ajutine viga. Oodake 10 sekundit, kuni vilkumine lõpeb.
 • Kui vilkumine 10 sekundi pärast ei lõpe, tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja oodake 2 minutit.
 • Kui vilkumine ei lõpe, toimetage seade Hilti hooldekeskusesse.
Töövalmiduse näit vilgub rohelise tulega.
 • Ülekuumenemiskaitse.
 • Laske seadmel jahtuda.
Töövalmiduse näit põleb rohelise tulega.
Seade on töövalmis.
Toimetage seade õigeaegselt Hilti hooldekeskusse. Nii on seade alati töövalmis.

Active Vibration Reduction

Seade on varustatud Active Vibration Reduction (AVR) süsteemiga, mis vibratsiooni tuntavalt vähendab.

Tarnekomplekt

Piikvasar, kasutusjuhend, määre.
Teisaldamiskäru pakutakse lisatarvikuna.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Tehnilised andmed

Andmed nimipinge, nimivoolu, sageduse ja/või nimivõimsuse kohta leiate andmesildilt.
Generaatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme tüübisildile märgitud nimisisendvõimsus. Transformaatori või generaatori tööpinge peab olema kogu aeg vahemikus + 5% ja – 15% seadme nimipingest.

TE 3000‑AVR
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
27,1 kg
Löögienergia EPTA-Procedure kohaselt
85 J
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−20 ℃ … 55 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 60745

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage seadet ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Teave müra kohta
Helivõimsustase (LWA)
106 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
95 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
Teave vibratsiooni kohta
Meiseldamine (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Pikendusjuhtmete kasutamine

HOIATUS
Kahjustatud toitejuhe on ohtlik! Ärge puudutage toitejuhet, kui see on töö käigus vigastada saanud. Tõmmake seadme pistik elektrikontaktist välja.
 • Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhet ja vigastuste tuvastamisel laske see elektriala asjatundjal välja vahetada.
 • Kasutage ainult kasutusotstarbeks lubatud piisava ristlõikega pikendusjuhtmeid. Vastasel korral võib seadme jõudlus väheneda ja juhe üle kuumeneda.
 • Kontrollige, ega pikendusjuhe ei ole kahjustatud.
 • Vigastatud pikendusjuhe vahetage välja.
 • Välistingimustes töötades kasutage ainult selleks ettenähtud ja vastava märgistusega pikendusjuhtmeid.
Juhtme soovituslikud minimaalsed ristlõiked ja maksimaalsed pikkused leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust ruutkoodina.

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Seadme soovimatu käivitumine.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist tõmmake pistik pistikupesast välja.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Tarvik

Kasutage selle toote jaoks üksnes Hilti -meislit, millel on TE-H -ühendusots.
Teised meislid ei lukustu korrektselt ja kollane hoiatusrõngas jääb nähtavaks. See näitab, tarvik piikvasara jaoks ei sobi!
Image alternative
 • Iga kord enne kasutamist veenduge, et kollane hoiatusrõngas padruni lukustusel ei ole enam nähtav.

Tarviku paigaldamine

Iga kord enne kasutamist kontrollige tarvikut kahjustuste ja ebaühtlase kulumise suhtes ning vajaduse korral vahetage see välja.
Image alternative
 1. Määrige tarviku padrunisse kinnitatavat osa veidi.
 2. Torgake meisel TE-H -ühendusotsaga nii kaugele padrunisse, kuni see kuuldava klõpsuga kohale fikseerub ja kollane hoiatusrõngas ei ole enam nähtav.
 3. Tõmmake tarvikust, et kontrollida, kas see on kindlalt kinni.
  Kasutage üksnes Hilti originaalmääret. Mittesobiva määrde kasutamine võib seadet kahjustada.

Pistikühendusega võrgujuhtme ühendamine

Image alternative
ETTEVAATUST
Vigastuste oht põhjustatud lekkevoolust määrdunud kontaktide puhul.
 • Ühendage lahutatav elektripistikühendus seadmega vaid siis, kui see on puhas, kuiv ja pingevaba.
 1. Viige kodeeritud lahutatav pistik lõpuni seadmesse, kuni lukustus kuuldavalt kohale fikseerub.
 2. Ühendage võrgupistik pistikupessa.
  Hilti soovitab jätta pistikühendusega võrgujuhtme alati tööriista külge. Pistikühendusega võrgujuhe tuleb eemaldada ainult purunemise / kahjustada saamise korral.

Töötamine

HOIATUS
Kahjustatud toitejuhe on ohtlik! Kui töötamisel saab toite- või pikendusjuhe kahjustada, lahtuage seade ja juhe võrgust kohe lahti. Defektset kohta ärge puudutage!
 • Kontrollige regulaarselt kõiki ühendusjuhtmeid. Defektsed pikendusjuhtmed vahetage välja. Kahjustada saanud võrgujuhtmed laske välja vahetada elektriala spetsialistil.
Soovitame kasutada maksimaalselt 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitit (RCD).

Piikvasara käivitamine

Image alternative
 1. Vajutage ühekorraga käepidemele ja toitelülitile.
  • Piikvasar käivitub.
 2. Hoidke töötamise ajal lüliti (sisse/välja) allavajutatult.
  • Lisaks saab käepidemele vajutamisega reguleerida seadme jõudlust.
  Kui töökatkestus on pikem kui 1 minut, läheb seade uuesti lähteasendisse. Uueks käivitamiseks vajutage uuesti käepidemele ja lülitile (sisse/välja).

Meiseldamine

Meislit saab lukustada 6 erinevasse asendisse (60° sammuga). Nii on lapik- ja profiilimeislitega võimalik alati töötada optimaalses tööasendis.
Image alternative
 1. Ühendage võrgupistik pistikupessa.
 2. Asetage meisel servast umbes 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") kaugusele.
 3. Vajutage käepidemele ja lülitile (sisse/välja).
 4. Alustage meiseldamist betooni pinna suhtes 90° nurga all ja suunake ots serva poole. Seejärel liikuge 70° kuni 80° nurga alla ja purustage materjal.
  • Armatuurraua puhul juhtige meislit alati vastu materjali serva, mitte vastu armatuurrauda.
  Töötamine madalatel temperatuuridel:
  Löögimehhanism hakkab tööle teatud temperatuuril. Selle saavutamiseks asetage seade hetkeks maha ja laske sellel töötada tühikäigul. Vajadusel korrake seda protsessi niikaua, kuni löögimehhanism käivitub.

Tarviku eemaldamine

HOIATUS
Vigastuste oht Tarvik kuumeneb kasutamisel ja võib olla teravate servadega.
 • Tarvikut vahetades kandke kaitsekindaid!
Image alternative
 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Tõmmake tarviku lukustus lõpuni tagasi.
 3. Eemaldage tarvik.
 4. Image alternative TÄHELEPANU! Ärge asetage kuuma tööriista tuleohtlikele materjalidele.

Pistikühendusega võrgujuhtme lahtiühendamine elektrilise tööriista küljest

 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Vajutage lukustusnupule ja tõmmake kodeeritud eemaldatav pistik välja.
 3. Eemaldage võrgujuhe seadmest.
  Hilti soovitab jätta pistikühendusega võrgujuhtme alati tööriista külge. Pistikühendusega võrgujuhe tuleb eemaldada ainult purunemise / kahjustada saamise korral.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Elektrilöögi oht! Seadme hooldus- ja korrashoiutööd toitevõrku ühendatud toitepistikuga võivad põhjustada raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Tõmmake toitepistik pistikupesast välja iga kord enne hooldus- ja korrashoiutööde tegemist!
Hooldus
 • Kõvasti kinni olev mustus eemaldage ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Korrashoid
HOIATUS
Elektrilöögi oht! Elektridetailide asjatundmatu parandamine võib kaasa tuua raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.
 • Kontrollige regulaarselt nähtavate osade ja juhtelementide laitmatut töökorda.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti teeninduskeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja remonttöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende töökorda.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivad ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Transport ja hoiustamine

Transport
 • Ärge transportige seadet selle külge kinnitatud tarvikutega.
 • Transportimisel veenduge, et seade seisab kindlalt paigal.
 • Kontrollige iga kord pärast transportimist, kas kõik nähtavad osad on kahjustamata ja juhtelemendid töötavad veatult.
Hoiustamine
 • Seadet tohib hoiustada üksnes siis, kui toitepistik on toitevõrgust eemaldatud.
 • Hoiustage toodet kuivas, lastele ja kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas.
 • Kontrollige pärast pikemat seisuaega, kas kõik nähtavad osad on kahjustamata ja juhtkomponendid on laitmatus töökorras.

Transport teisaldamiskäru abil

HOIATUS
Suurest kaalust tingitud vigastusoht Piikvasar on raske.
 • Võimaluse korral kasutage alati teisaldamiskäru. Kui teisaldamiskäru käepärast ei ole, transportige piikvasarat alati kahekesi.
Ärge asetage käru kaldpindadele.
Veenduge, et teisaldamiskäru on stabiilses asendis.
Veenduge, et transporditee on ohutu ja vaba takistustest.
 1. Asetage piikvasar teisaldamiskäru kinnitustorni peale.
 2. Teisaldamise ajal lukustage piikvasar lukustushoova abil.
 3. Torgake meisel kuni fikseerumisasendini tarviku hoidikusse.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Veaotsing

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Piikvasar ei käivitu.
Käigus on elektroonika initsialiseerimine (kuni umbes 4 sekundi jooksul pärast pistiku ühendamist pistikupessa)
 • Lülitage seade välja ja uuesti sisse.
Vooluvarustus katkenud
 • Ühendage vooluvõrku mõni teine elektriseade ja kontrollige, kas see töötab.
Elektrooniline käivitustõkis on pärast voolukatkestust aktiveerunud
 • Lülitage seade välja ja uuesti sisse.
Generaator ooterežiimil
 • Kasutage generaatorit mõne teise tarvitiga (nt ehitusplatsil kasutatav lamp). Lülitage seade välja ja uuesti sisse.
Pistikühendusega võrgujuhe ei ole korrektselt ühendatud
 • Ühendage pistikühendusega võrgujuhe elektrilise tööriista külge korrektselt.
Hooldusnäit põleb punase tulega.
Seade on kahjustatud või on saabunud hoolduse tähtaeg
 • Laske seadet parandada üksnes Hilti hooldekeskuses.
Hooldusnäit vilgub punase tulega.
Ajutine viga
 • Oodake 10 sekundit, kuni vilkumine lõpeb.
 • Kui vilkumine 10 sekundi pärast ei lõpe, tõmmake võrgupistik pistikupesast välja ja oodake 2 minutit.
 • Kui vilkumine ei lõpe, toimetage seade Hilti hooldekeskusesse.
Vooluvõrgu pinge on liiga kõrge
 • Vahetage pistikupesa välja. Kontrollige võrku.
Töövalmiduse näit vilgub rohelise tulega.
Ülekuumenemiskaitse
 • Laske seadmel jahtuda.
 • Puhastage ventilatsiooniavad. Töötamine tühikäigul on veel võimalik.
Puudub löögifunktsioon.
Seade on liiga külm
 • Asetage piikvasar maha ja laske sellel töötada tühikäigul. Vajaduse korral korrake toimingut, kuni löögimehhanism töötab.
Piikvasar töötab tugevasti vähendatud sagedusega.
Tühilöök (meisel ei löö vastu kõva aluspinda)
 • Vabastage lüliti ja käivitage seade uuesti või:
 • Kui toitelüliti on alla vajutatud, vajutage ka käepide lõpuni sisse.
Piikvasar ei käivitu või lülitub töötamisel välja.
Pikendusjuhe on liiga pikk ja / või liiga väikese ristlõikega
 • Kasutage ettenähtud pikkuse ja/või piisava ristlõikega pikendusjuhet.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Image alternative
Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r11668382.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.