Keel

DGH 130

Eesti

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Andmete traadita ülekandmine
Image alternative Kasutage kaitseprille
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Nimipöörlemiskiirus
Image alternative Läbimõõt
Image alternative Kaitseklass II (topeltisolatsioon)

Tooteinfo

Hilti tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Andmed toote kohta
  Tüüp:
  DGH 130
  Generatsioon:
  01
  Seerianumber:

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Järgnevalt kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal. Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 • Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Isikuohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista tahtmatut käivitamist. Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrguga ja/või elektrilisse tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et see on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib tagajärjeks olla tööõnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit. Võtke stabiilne tööasend ja säilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle. Kasutage antud töö tegemiseks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis. Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Enne mis tahes seadistustöid seadme kallal, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid . Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, lisaseadmeid vastavalt käesolevatele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.

Ühised ohutusnõuded lihvimisel, liivapaberiga lihvimisel, traatharjadega töötlemisel, poleerimisel ja lõikamisel:

 • Elektriline tööriist on ette nähtud kasutamiseks lihvmasina ja lihvpaberiga lihvmasinana. Järgige kõiki seadmega kaasasolevaid ohutusnõudeid, juhiseid, kirjeldusi ja andmeid. Järgnevate juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
 • Elektriline tööriist ei sobi traatharjadega töötlemiseks, poleerimiseks ja lõikamiseks. Seadme kasutamine otstarbel, milleks seade ei ole ette nähtud, on ohtlik ja võib põhjustada vigastusi.
 • Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja ei ole spetsiaalselt selle seadme jaoks ette näinud ega soovitanud. Asjaolu, et lisatarvikut saab seadme külge kinnitada, ei taga veel ohutut tööd.
 • Tarviku lubatud pöörete arv peab olema vähemalt sama suur nagu seadmel toodud maksimaalne pöörlemiskiirus. Lubatust kiiremini pöörlev tarvik võib puruneda ja selle tükid võivad laiali paiskuda.
 • Tarviku välisläbimõõt ja paksus peavad olema vastavuses seadme mõõtmetega. Valede mõõtmetega tarvikuid ei kata kettakaitse piisaval määral ning need võivad väljuda Teie kontrolli alt.
 • Keermestatud tarvikud peavad spindli keermega täpselt sobima. Seibi abil monteeritavate tarvikute puhul peab tarviku siseava läbimõõt vastama seibi läbimõõdule. Tarvikud, mis ei ole tööriista küljes kindlalt kinni, pöörlevad ebaühtlaselt, vibreerivad tugevalt ja võivad kaasa tuua kontrolli kaotuse.
 • Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid. Iga kord enne kasutamist kontrollige tarvikuid, näiteks lihvkettaid pragude, lihvtaldu pragude või kulumise, traatharju lahtiste või murdunud traatide suhtes. Kui seade või tarvik kukub maha, kontrollige seda vigastuste suhtes ja vajaduse korral võtke kasutusele vigastamata tarvik. Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist laske seadmel töötada ühe minuti jooksul maksimaalsetel pööretel. Seejuures veenduge, et ei Teie ega läheduses viibivad inimesed ei asu pöörleva tarvikuga ühel joonel. Nimetatud katseaja jooksul vigastatud tarvikud üldjuhul murduvad.
 • Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke vastavalt töö iseloomule näokaitsemaski, silmade kaitsemaski või kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmukaitsemaski, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepõlle, mis püüab kinni lihvimisel eralduvad väiksemad materjaliosakesed. Silmad peavad olema kaitstud erinevatel töödel eralduvate ja eemalepaiskuvate võõrkehade eest. Tolmu- ja hingamisteede kaitsemask peab filtreerima töötamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali müra võib kahjustada kuulmist.
 • Veenduge, et teised inimesed viibivad tööpiirkonnast ohutul kaugusel. Kõik tööpiirkonda sisenevad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid. Töödeldava tooriku või murdunud tarviku osakesed võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi ka väljaspool vahetut tööpiirkonda.
 • Kui teostate töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet, hoidke seadet üksnes isoleeritud käepidemetest. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Veenduge, et toitejuhe on pöörlevatest tarvikutest eemal. Kui seade Teie kontrolli alt väljub, tekib toitejuhtme läbilõikamise või kinnijäämise oht, mille tagajärjel võib Teie käsi pöörleva tarvikuga kokku puutuda.
 • Ärge pange seadet kunagi käest enne, kui tarvik on täielikult seiskunud. Pöörlev tarvik võib pinnaga kokku puutuda, mille tagajärjel võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
 • Seadme kandmise ajal ei tohi seade töötada. Pöörlev tarvik võib Teie riietega juhuslikult kokku puutuda ja Teid vigastada.
 • Puhastage seadme ventilatsiooniavasid regulaarselt. Mootori jahutusventilaator tõmbab tolmu korpusesse ning kuhjunud metallitolm võib põhjustada elektrilisi ohte.
 • Ärge kasutage seadet süttivate materjalide läheduses. Sädemed võivad need materjalid süüdata.
 • Ärge kasutage tarvikuid, mille jahutamiseks on ette nähtud jahutusvedelikud. Vee või teiste jahutusvedelike kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõudedTagasilöök on kinnikiilunud tarviku, näiteks lihvketta, lihvtalla, traatharja jmt tõttu tekkinud äkiline reaktsioon. Kinnikiilumine põhjustab pöörleva tarviku järsu seiskumise. Selle toimel liigub kontrolli alt väljunud seade tarviku pöörlemissuunale vastupidises suunas.
Kui näiteks lihvketas toorikus kinni kiilub, võib lihvketta serv toorikusse kinni jääda, mille tagajärjel võib lihvketas murduda või põhjustada tagasilöögi. Lihvketas liigub siis sõltuvalt ketta pöörlemissuunast kas seadme kasutaja poole või temast eemale. Lihvkettad võivad seejuures ka murduda.
Tagasilöök on seadme vale kasutuse või puudulike töövõtete tagajärg. Seda saab järgnevalt kirjeldatud sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega ära hoida.
 • Hoidke seadet tugevasti kinni ja viige oma keha ja käed asendisse, milles saate tagasilöögijõududele vastu astuda. Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et tagasilöögijõudu või reaktsioonimomenti seadme ülespaiskumisel maksimaalselt kontrolli all hoida. Sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega suudab seadme kasutaja tagasilöögi- ja reaktsioonijõudu kontrollida.
 • Ärge asetage oma kätt pöörlevate tarvikute lähedusse. Tarvik võib tagasilöögi puhul liikuda üle Teie käe.
 • Hoidke oma keha eemal piirkonnast, kuhu seade tagasilöögi puhul liigub. Tagasilöök viib seadme lihvketta pöörlemissuunale vastupidises suunas.
 • Töötage eriti ettevaatlikult nurkades, teravate servade piirkonnas jm. Vältige tarvikute tagasipõrkumist toorikult ja tarvikute kinnikiilumist. Pöörlev tarvik kaldub nurkades, teravate servade piirkonnas ja toorikult tagasipõrkumise korral kinni kiiluma. See põhjustab kontrolli kaotuse seadme üle ja tagasilöögi.
 • Ärge kasutage kettsaelehte ega hammastusega saeketast. Sellised tarvikud põhjustavad tihti tagasilöögi või kontrolli kaotuse seadme üle.
Ohutuse erinõuded lihvimisel ja lõikamisel:
 • Kasutage üksnes seadme jaoks ette nähtud lihvketast ja selle ketta jaoks ette nähtud kettakaitset. Lihvkettaid, mis ei ole seadme jaoks ette nähtud, katab kettakaitse ebapiisavalt ja need on seetõttu ohtlikud.
 • Kõverdatud lihvkettad tuleb paigaldada nii, et nende lihvimispind ei ulatu üle kettakaitse serva. Valesti paigaldatud lihvketast, mis ulatub üle kettakaitse serva, ei katta kettakaitse piisavalt.
 • Kettakaitse peab olema elektrilise tööriista külge kindlalt kinnitatud ja olema maksimaalse turvalisuse tagamiseks seatud nii, et kasutaja poole jääb katmata lihvimistarvikust võimalikult väike osa. Kettakaitse aitab kasutajat kaitsta murdunud osakeste, lihvkettaga juhusliku kokkupuute ja sädemete eest.
 • Lihvkettaid tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Näiteks ärge kunagi kasutage lõikeketta külgpinda lihvimiseks. Lõikekettad on ette nähtud materjali lõikamiseks ketta servaga. Külgsuunas rakendatava jõu mõjul võib lõikeketas puruneda.
 • Valitud lihvketta jaoks kasutage alati vigastamata ja õige suuruse ning kujuga kinnitusseibi. Sobivad seibid kaitsevad lihvketast ja vähendavad lihvketta purunemise ohtu. Lõikeketaste seibid võivad lihvketaste seibidest erineda.
 • Ärge kasutage suuremate seadmete kulunud lihvkettaid. Suuremate seadmete lihvkettad ei ole kohandatud väiksemate seadmete suurema pöörlemiskiirusega ja võivad puruneda.
Ohutuse täiendavad erinõuded liivapaberiga lihvimisel:
 • Ärge kasutage liiga suuri lihvpaberid, järgige tootja juhiseid lihvpaberi suuruse kohta. Üle lihvtalla serva ulatuvad lihvpaberid võivad tekitada vigastusi ning tuua kaasa lihvpaberi kinnikiilumise, rebenemise või seadme tagasilöögi.

Täiendavad ohutusnõuded

Isikuohutus
 • Hoidke seadet seadme käepidemetest alati mõlema käega.
 • Vältige keha kokkupuudet maandatud esemetega.
 • Ärge kasutage seadet väga tolmuses keskkonnas.
 • Võimalikud on põletused ja lõikevigastused. Elektritööriista käsitsemise või tarviku vahetamise ajal kandke kaitsekindaid.
 • Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kahjustada kuulmist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Halva ventilatsiooniga töökohta kogunev tolm võib kahjustada tervist.
 • Kasutage alati tolmueemaldust ja sobivat mobiilset tolmuimejat. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, kvartsisisaldusega betooni/müüritise/kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.

Kirjeldus

Nõuetekohane kasutamine

Kirjeldatud toode on elektriline teemantlihvmasin mineraalsete aluspindade kuivalt lihvimiseks ja peenlihvimiseks. Kasutage teemantlihvmasinat ainult koos tolmuimejaga.

Ülevaade

Image alternative
 1. Tolmuimeja ühendustuts
 2. Spindlilukustusnupp
 3. Toitelüliti
 4. Kettakaitse
 5. Segmendi avamise reguleerimishoob
 6. Kettakaitse kõrguse reguleerimine
 7. Kiirkinnitusmutter Keyless
 8. Teemantkaussketas
 9. Alusflants
 10. Spindel
 11. Peenlihvimise lihvklots
 12. Lihvklotsi alus
 13. Pöörlemissageduse seaderatas

Tarnekomplekt

Lihvmasin, kasutusjuhend, kiirkinnitusmutter Keyless ja äärik.
Ohutu töö tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Käivitusvoolupiiraja

Elektrooniline käivitusvoolupiiraja vähendab käivitusvoolu sedavõrd, et võrgukaitse ei rakendu. See tagab seadme sujuva käivitumise.

Konstantelektroonika/tahhoregulaatorelektroonika

Pöörete arvu elektriline regulaator hoiab pöörlemiskiiruse tühikäigust koormusega töötamiseni peaaegu konstantsena. Konstantne pöörlemiskiirus tagab materjali optimaalse töötlemise.

Active Torque Control (ATC)

Elektroonika tuvastab ketta võimaliku kinnikiilumise ohu ja takistab seadme väljalülitamisega spindli edasipöörlemist.
ATC-süsteemi rakendumisel lülitage seade uuesti sisse. Selleks vabastage esmalt lüliti (sisse/välja) ja seadke see seejärel uuesti sisselülitatud asendisse.
ATC-süsteemi tõrke korral töötab seade ainult väga madalatel pööretel ja madala pöördemomendiga. Laske seadet Hilti hooldekeskuses kontrollida.

Taaskäivitustõkis

Kui toitelüliti on lukustatud, ei käivitu seade pärast voolukatkestust automaatselt. Toitelüliti tuleb kõigepealt vabastada ja seejärel uuesti alla vajutada.

Temperatuurist sõltuv mootorikaitse

Temperatuurist sõltuv mootorikaitse jälgib sisendvoolu ja mootori temperatuuri ning kaitseb seadet ülekuumenemise eest.
Liiga suurest rakendatavast survest tingitud mootori ülekoormuse korral alaneb seadme jõudlus tunduvalt ja seade võib koguni seiskuda. Seiskumist tuleks vältida. Seadme lubatud ülekoormus ei ole konkreetne etteantud suurus, vaid oleneb mootori temperatuurist.

Keyless

Toode on varustatud Keyless süsteemiga, et paigaldada ja eemaldada lihvkettaid ilma tööriistadeta.

Tehnilised andmed

Andmed nimipinge, nimivoolu, sageduse ja/või nimivõimsuse kohta leiate andmesildilt.
Generaatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme tüübisildile märgitud nimisisendvõimsus. Transformaatori või generaatori tööpinge peab olema kogu aeg vahemikus + 5% ja – 15% seadme nimipingest.

DGH 130
Kaal
2,54 kg
Nimipöörlemiskiirus
12 000 p/min
Pöörlemissagedus (reguleeritav)
3 000 p/min … 8 700 p/min
Ketta läbimõõt
130 mm
Ketta paksus
4 mm

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 62841

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mürataseme esialgseks hindamiseks.
Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada.
Ekspositsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks müra ja/või vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Teave müra kohta
Helivõimsustase (LWA)
96,3 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
85,3 dB(A)
Mõõtemääramatus helirõhutaseme puhul (KpA)
3 dB(A)
Teave vibratsiooni kohta
Teemantlihvketta vibratsiooniheitme väärtus (ah)
3,6 m/s²
Vibratsiooniheitme väärtus peenlihvimisel (ah)
3,1 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Seadme soovimatu käivitumine.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist tõmmake pistik pistikupesast välja.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Tarviku paigaldamine kiirkinnitusmutriga Keyless

Kasutage ainult tarvikuid, mida on lubatud kasutada pöörlemissagedusel, mis vastab vähemalt seadmel toodud arvutuslikule pöörlemissagedusele.
 1. Lülitage seade välja.
 2. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 3. Puhastage kinnitusflants ja kiirkinnitusmutter.
 4. Asetage kinnitusflants spindlile.
 5. Asetage peale tarvik.
 6. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 7. Keerake kiirkinnitusmutrit Keyless nii palju, et mutter on tugevasti tarviku vastas, ja pingutage see tugevasti kinni.
 8. Seejärel vabastage spindlilukustusnupp.

Tarviku eemaldamine kiirkinnitusmutri Keyless abil

 1. Lülitage seade välja.
 2. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 3. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 4. Kiirkinnitusmutri Keyless eemaldamiseks pöörake kiirkinnitusmutrit käega vastupäeva.
 5. Vabastage spindlilukustusnupp ja eemaldage tarvik.

Kaitsekatte reguleerimine

 1. Lülitage seade välja.
 2. Reguleerige seade lihvkettale vastavaks.
 3. Reguleerige kõrgusregulaatori abil välja kõrgus.
  Kettakaitse kõrgus on optimaalne, kui lamellide ja pealispinna vahekaugus on umbes 1 mm.
 4. Piki nurka töötamise korral pöörake kettakaitse segmendiava soovitud asendisse.
 5. Pärast piki nurka töötamise lõpetamist sulgege segmendiava uuesti.

Töötamine

Sisse-/väljalülitamine

Sisselülitamine

 1. Ühendage võrgupistik pistikupessa.
 2. Vajutage toitelüliti tagumine osa alla.
 3. Lükake toitelüliti ette.
 4. Lukustage toitelüliti.
  • Mootor töötab.

Väljalülitamine

 • Vajutage toitelüliti tagumine osa alla.
  • Toitelüliti läheb väljalülitatud asendisse ja mootor seiskub.

Uue teemantkaussketta proovikäituse tegemine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht. Kahjustatud teemantkausskettad võivad lahti pääseda.
 • Ärge kasutage vibreerivat teemantkaussketast ja kaitske teemantkaussketast löökide, tõugete ja rasva eest.
 • Laske seadmel vähemalt 1 minut töötada koormuseta.

Lihvimine

 1. Ühendage lihvimisseade ehitustolmuimejaga.
 2. Tõstke seade tööpinnalt üles.
 3. Lülitage seade sisse.
  • Seade töötab ainult pidevrežiimis.
 4. Seadistage soovitud pöörlemissagedus.
  • Kasutage teemantlihvkettaga lihvimisel ainult astmeid 3 kuni 6. Materjali suurima eemaldamise taseme saavutate astmel 6.
  • Peenlihvimisel kasutage astmeid 1 ja 2. Astmega 1 on teil kontroll seadme üle ja saavutate kõige täpsema tulemuse.
 5. Asetage seade koos tarvikuga töödeldavale pinnale ja liigutage seda edasi ja tagasi.
 6. Töötage mõõduka jõuga ja ärge suruge seadet materjali sisse.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Elektrilöögi oht! Seadme hooldamine ja remontimine toitevõrku ühendatud toitepistikuga võib põhjustada raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Toitepistik tuleb enne iga hooldus- ja remonttööd alati välja tõmmata!
Hooldus
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Korrashoid
HOIATUS
Elektrilöögi oht! Elektridetailide asjatundmatu parandamine võib kaasa tuua raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Lamellide vahetamine

Kui kamellid on kulunud, vahetage need välja.
 1. Eemaldage tarvik kiirkinnitusmutri Keyless abil.
 2. Tõmmake lamellid kettakaitsest välja. Vajaduse korral kasutage tange.
 3. Suruge uued lamellid kuni fikseerumiseni kettakaitse soonde.
 4. Paigaldage tarvik kiirkinnitusmutri Keyless abil.

Transport ja ladustamine

 • Enne elektrilise tööriista hoiulepanekut tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
 • Hoidke seadet kuivas kohas, mis on lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatu.
 • Pärast pikemat transporti või ladustamist kontrollige tööriista vigastuste suhtes.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei käivitu.
Vooluvarustus on katkenud.
 • Ühendage vooluvõrku mõni teine elektriseade ja kontrollige, kas see töötab.
Toitejuhe või pistik on katki.
 • Laske toitejuhet ja pistikut elektrikul kontrollida ja vajaduse korral välja vahetada.
Grafiitharjad on kulunud.
 • Laske seadet elektrikul kontrollida ja vajaduse korral grafiitharjad välja vahetada.
Seade ei tööta.
Seade on ülekoormatud.
 • Vabastage toitelüliti ja vajutage sellele uuesti. Seejärel laske seadmel u 30 sekundit tühikäigul töötada.
Seade ei tööta täisvõimsusel.
Pikendusjuhtme ristlõige on liiga väike.
 • Kasutage piisava ristlõikega pikendusjuhet.
Reduktorikorpuse temperatuur on suurenenud.
Lühikesed pidurdusintervallid.
 • Laske seadmel töötada tühikäigul seni, kuni see on jahtunud.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r7650029.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative