Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [5 MB]

TE 60-A36

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Löökpuurimine
Image alternative Meiseldamine
Image alternative Meisli positsioneerimine
Image alternative Kaitseklass II (topeltisolatsioon)
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Nimipöörded tühikäigul
Image alternative Läbimõõt
Image alternative Alalisvool
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.
Image alternative Seade toetab andmete traadita ülekandmist, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või on muul moel kahjustatud.

Sisse-/väljalülitamine

Sümbolid
Image alternative Seade on sisse lülitatud
Image alternative Seade on välja lülitatud

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Kombivasar
  TE 60‑A36
  Põlvkond
  04
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Image alternative
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Ohutusnõuded puurvasaratega töötamisel

 • Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kahjustada kuulmist.
 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast . Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

Täiendavad ohutusnõuded puurvasara kasutamisel

Inimeste ohutus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Läbistavate tööde korral turvake töödeldava koha taha jääv ala. Murduvad osad võivad välja ja/või alla kukkuda ning teisi inimesi vigastada.
 • Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest mõlema käega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Seadme kasutamise ajal kandke sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Kasutage kaitseprille. Materjalist väljalendavad killud võivad tekitada keha- ja silmavigastusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja randmeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Tarviku blokeerumise korral lülitage tööriist kohe välja. Seade võib külgsuunas liikuda.
 • Enne käestpanekut oodake, kuni tööriist on seiskunud.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Padrun
 2. Sügavuspiiriku regulaator (lisatarvik)
 3. Sügavuspiirik (tarvik)
 4. Töörežiimilüliti
 5. Pideva töörežiimi lukustusnupp (ainult meiseldamine)
 6. Juhtlüliti
 7. Laetuse astme ja veanäit (liitiumioonaku)
 8. Vabastusnupud koos lisafunktsiooniga laetuse astme näidu aktiveerimiseks
 9. Aku
 10. Lisakäepide
 11. Lüliti (sisse/välja)
 12. Poole võimsuse lüliti
 13. Poole võimsuse näit
 14. Hooldusnäit
 15. sisse-/välja-näit

Kasutusotstarve

Kirjeldatud toode on pneumaatilise löögimehhanismiga elektriline kombivasar. See on ette nähtud betooni, müüritise, puidu ja metalli puurimiseks. Lisaks võib seadet kasutada kergeteks kuni keskmisteks meiseldustöödeks müüritises ning betoonpindade viimistlemiseks.

 • Selle toote jaoks kasutage vaid B 36 tüüpi Hilti liitiumioonakusid.
 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes Hilti C4/36-seeria laadimisseadmeid.

Võimalik väärkasutus

 • Seade ei ole ette nähtud tervisekahjulike materjalide töötlemiseks.
 • Seade ei ole ette nähtud niiskes keskkonnas töötamiseks.

Sisselõikega ankur

Seade on nähtud sisselõikega ankrute paigaldamiseks. Kasutage vaid sobivaid löögitarvikud!
Põhjalikku teavet selle kohta saate Hilti keskusest.

ATC

Seade on varustatud elektroonilise kiirväljalülitussüsteemiga ATC (Active Torque Control).
Kui tarvik blokeerub või jääb kinni, hakkab seade äkitselt kontrollimatult vastassuunas pöörlema. ATC tuvastab seadme järsu liikumisee ja lülitab seadme kohe välja.
Nõuetekohaseks töötamiseks peab seade saama vabalt pöörelda.
Pärast kiirväljalülitumist lülitage seade välja ja uuesti sisse.

Active Vibration Reduction

Seade on varustatud Active Vibration Reduction (AVR) süsteemiga, mis vibratsiooni tuntavalt vähendab.

Kiirkinnituspadrun (lisatarvik)

Kiirkinnituspadrun võimaldab tarvikuid kiiresti vahetada, ilma et vaja läheks lisatööriistu. See sobib silindrilise sabaga tarvikutele või kuuskanttarvikutele, mida kasutatakse režiimis "löögiga Image alternative".

Hooldusnäit

Tootel on valgussignaaliga hooldusnäit.

MMI

Seisund
Tähendus
Hooldusnäit põleb.
Käes on hoolduse tähtaeg.
Hooldusnäit vilgub.
Laske seade Hilti hooldekeskuses parandada.
Sisse-/välja-näit põleb.
Seade on sisse lülitatud
Sisse-/välja-näit vilgub.
Seade on ajutise tõrke tõttu välja lülitatud.
Sisse-/välja-näit on välja lülitatud.
Seade on välja lülitatud.
Näit pool võimsust põleb.
Seade töötab poole võimsusega.
Näit poolt võimsust on välja lülitatud.
Seade töötab täisvõimsusega.

Liitiumioonaku näidik

Liitiumioonaku laetuse taset ja seadme häireid signaliseeritakse liitiumioonaku näidiku abil. Liitiumioonaku laetuse taset näete, kui vajutate ühele kahest aku vabastusnupust.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 75% kuni 100%
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 50% kuni 75%
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 25% kuni 50%
1 LED-tuli põleb.
Laetuse tase: 10% kuni 25%
1 LED-tuli vilgub.
Laetuse tase: < 10%
1 LED-tuli vilgub, seade ei ole töövalmis.
Aku on üle kuumenenud või täielikult tühjenenud.
4 LED-tuld vilguvad, seade ei ole töövalmis.
Seade on üle koormatud või üle kuumenenud.
Aku laetuse taset ei saa lugeda ajal, mil juhtlüliti on alla vajutatud, ja kuni 5 sekundi vältel pärast juhtlüliti vabastamist.
Kui aku laetuse taseme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Tarnekomplekt

Kombivasar, lisakäepide, kasutusjuhend.
Teised tööriistaga kasutada lubatud süsteemitooted leiate Hilti Store müügiesindusest või veebilehelt: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tehnilised andmed


TE 60-A36
Nimipinge
36 V
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
8,1 kg
Löögienergia EPTA-Procedure 05 kohaselt
8,1 J
Ø löökpuur
12 mm … 40 mm
Ø läbistav puur
40 mm … 80 mm
Ø kroonpuur
45 mm … 100 mm
Ø teemantkroonpuur PCM
42 mm … 102 mm
Ø metallipuur
10 mm … 20 mm
Ø puidupuur
10 mm … 32 mm
Padrun
TE‑Y

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 62841

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mürataseme esialgseks hindamiseks.
Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada.
Ekspositsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks müra ja/või vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Andmed müra kohta vastavalt standardile EN 60745

TE 60-A36
Helirõhutase (LpA)
98 dB
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB
Helivõimsustase (LWA)
109 dB
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB
Vibratsioonitase vastavalt standardile EN 60745

TE 60-A36
Betooni löökpuurimine (ah, HD)
8,3 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²
Meiseldamine betoonis (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Käsitsemine

Töö ettevalmistamine

Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist lülitage seade välja või eemaldage aku.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Aku eemaldamine

Image alternative
 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku suunaga taha välja.

Lisakäepideme paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Kombivasara üle kontrolli kaotamine.
 • Veenduge, et lisakäepide on korrektselt paigaldatud ja nõuetekohaselt kinnitatud. Veenduge, et kinnitusriba asub seadme vastavas soones.
ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Paigaldatud, kuid kasutamata sügavuspiirik on kasutajale takistuseks.
 • Eemaldage toote küljest sügavuspiirik.
Image alternative
 1. Keerake käepidemest, et lisakäepideme kinnitusmehhanism (kinnitusriba) vabastada.
 2. Lükake lisakäepideme kinnitusmehhanism (kinnitusriba) eest üle padruni selleks ettenähtud soonde.
 3. Seadke lisakäepide soovitud asendisse.
 4. Keerake käepidemest, et lisakäepideme kinnitusmehhanism (kinnitusriba) kinni pingutada.

Sügavuspiiriku paigaldamine (lisavarustus)

Image alternative
 1. Keerake käepidemest, et lisakäepideme kinnitusmehhanismi (kinnitusriba) vabastada.
 2. Lükake sügavuspiirik eest selleks ette nähtud 2 juhtauku.
 3. Keerake hooba, et lisakäepideme kinnitust (kinnitusriba) pingutada.

Võimsuse seadmine

Pärast aku paigaldamist on seade alati reguleeritud täisvõimsusele.
 1. Vajutage poole võimsuse nupule. Seade lülitub poolele võimsusele.
  • "Poole võimsuse" näit põleb.
 2. Vajutage poole võimsuse nupule uuesti. Seade lülitub täisvõimsusele.
  • "Poole võimsuse" näit kustub.

Tarviku paigaldamine / eemaldamine

OHT
Tulekahju oht Kuuma tööriista kokkupuutel kergsüttivate materjalidega võib puhkeda tulekahju.
 • Ärge asetage kuuma tööriista tuleohtlikele materjalidele.
ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Seade läheb kasutades kuumaks.
 • Tarvikut vahetades kandke kaitsekindaid!
 • Ärge asetage kuuma tööriista tuleohtlikele materjalidele.
Ebasobiva määrde kasutamine võib seadet kahjustada. Kasutage üksnes Hilti originaalmääret.
Image alternative
 1. Määrige tarviku padrunisse kinnitatavat osa veidi.
  • Kasutage üksnes Hilti originaalmääret. Vale määre võib seadet kahjustada.
 2. Torgake tarvik lõpuni padrunisse ja laske kohale fikseeruda.
 3. Pärast paigaldamist tõmmake tarvikust, et kontrollida, kas see on kindlalt kinni.
  • Seade on töövalmis.
 4. Tõmmake padruni lukustus lõpuni tagasi ja eemaldage tarvik.

Aku paigaldamine

HOIATUS
Elektrist tulenev oht Lühisest tulenev oht.
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku kontaktid ja kombivasara kontaktid on vabad võõrkehadest.
HOIATUS
Vigastuste oht! Allakukkuvast akust tulenev oht.
 • Allakukkuv aku võib inimesi vigastada. Kontrollige, kas aku on kombivasaras kindlalt kinni.
Image alternative
 1. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 2. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Töötamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Kombivasara üle kontrolli kaotamine.
 • Veenduge, et lisakäepide on korrektselt paigaldatud ja nõuetekohaselt kinnitatud. Veenduge, et kinnitusriba asub seadme vastavas soones.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Löökpuurimine

 1. Seadke töörežiimilüliti sellele sümbolile: Image alternative.
 2. Reguleerige välja soovitud võimsus.
 3. Asetage puur pinnale.
 4. Vajutage juhtlülitile.
  • Seade töötab.

Löögita puurimine

Löögita puurimine on võimalik spetsiaalse otsaga tarvikuid kasutades. Sellised tarvikud leiate Hilti tarvikuprogrammist. Teise võimalusena saab kiirkinnituspadruniga kinnitada näiteks silindrilise sabaga puidupuure või metallipuure ja puurida ilma löögita.
 • Seadke töörežiimilüliti sellele sümbolile: Image alternative.

Meisli positsioneerimine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Meisli üle kontrolli kaotamine.
 • Ärge töötage asendis "meisli positsioneerimine". Seadke ja fikseerige töörežiimilüliti asendisse "meiseldamine".
Meislit saab lukustada 24 erinevasse asendisse (15° sammuga). Nii on lapik- ja profiilmeislitega võimalik alati töötada optimaalses tööasendis.
Image alternative
 1. Seadke töörežiimilüliti asendisse "Meisli positsioneerimine" Image alternative.
 2. Keerake meisel soovitud asendisse.
 3. Seadke töörežiimilüliti sellele sümbolile: Image alternative, kuni see fikseerub kohale.
  • Seade on töövalmis.

Meiseldamine

 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Meiseldamine" Image alternative.

Pideva töörežiimi sisse-/väljalülitamine

Meiseldusrežiimis saate juhtlülitit sisselülitatud olekus lukustada.
Image alternative
 1. Lükake pideva töö režiimi lukustusnupp ette.
 2. Vajutage juhtlüliti lõpuni alla.
  • Seade töötab nüüd pideva töö režiimis.
 3. Lükake pideva töö režiimi lukustusnupp taha.
  • Seade lülitub välja.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Image alternative
Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r8377057.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Veaotsing

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Puudub löögifunktsioon.
Seade on liiga külm.
 • Asetage seade pinnale ja laske sellel töötada tühikäigul. Vajaduse korral korrake, kuni löögimehhanism hakkab tööle.
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Aku seisund ei ole optimaalne.
 • Vahetage aku välja.
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklõpsuga kohale.
Aku fiksaatorninad on määrdunud.
 • Puhastage fiksaatorninad ja paigaldage aku uuesti.
Spindel ei pöörle.
Seadme elektroonika lubatud töötemperatuur on ületatud.
  Sisse-/välja-näit vilgub.
 • Laske seadmel jahtuda.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku ja laadige tühi aku täis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Ülekoormuskaitse on aktiveeritud.
  Sisse-/välja-näit vilgub.
 • Vabastage juhtlüliti. Laske seadmel jahtuda. Vajutage juhtlüliti uuesti alla. Vähendage seadmele avalduvat koormust.
Puuri kinnikiilumise korral lülitub seade välja.
Elektrooniline kaitseseadis on aktiveeritud, et vältida järgmisi kinnikiilumisi.
 • Vabastage puur.
Kombivasar või aku läheb väga kuumaks.
Elektriline rike.
 • Lülitage seade kohe välja. Eemaldage aku ja ärge jätke seda järelevalveta. Laske akul jahtuda. Võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.
Seade on üle koormatud (seadme jõudluspiirid on ületatud).
 • Valige konkreetseks tööks sobiv seade.
Aku LED-tuled on kustunud.
Aku ei ole täielikult sisse pandud.
 • Laske akul topeltklõpsuga kohale fikseeruda.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda soovituslikule töötemperatuurile.
Akul vilgub 1 LED-tuli.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda soovituslikule töötemperatuurile.
Akul vilguvad 4 LED-tuld.
Seade on lühikest aega üle koormatud.
 • Vabastage juhtlüliti ja vajutage sellele uuesti.
Ülekuumenemiskaitse.
 • Laske seadmel jahtuda ja puhastage ventilatsiooniavad.
Seade ei tööta täisvõimsusel.
Juhtlüliti ei ole lõpuni sisse vajutatud.
 • Vajutage juhtlüliti lõpuni.
Poole võimsuse nupp on sisse lülitatud.
 • Vajutage poole võimsuse nupule.
Puur ei pöörle.
Töörežiimilüliti ei ole kohale fikseerunud või on asendis "Meiseldamine" Image alternative või "Meisli positsioneerimine" Image alternative.
 • Viige töörežiimilüliti seisval seadmel asendisse "Löökpuurimine" Image alternative.
Tarvikut ei saa padrunist vabastada.
Padrun ei ole täielikult tagasi tõmmatud.
 • Tõmmake padrun lõpuni tagasi ja eemaldage tarvik.
Lisakäepide ei ole korrektselt monteeritud.
 • Vabastage lisakäepide ja monteerige see õigesti, nii et kinnitusriba ja lisakäepide fikseeruvad süvendisse.
Seade ei käivitu.
Elektrooniline käivitustõkis on pärast voolukatkestust aktiveerunud.
 • Lülitage seade välja ja uuesti sisse.
Hooldusnäit põleb.
On käes hoolduse tähtaeg.
 • Laske seade Hilti hooldekeskuses parandada.
Hooldusnäit vilgub.
Seade on kahjustatud.
 • Laske seade Hilti hooldekeskuses parandada.
Sisse-/välja-näit vilgub.
Seade on lühikest aega üle koormatud.
 • Vabastage juhtlüliti ja vajutage sellele uuesti.
Ülekuumenemiskaitse.
 • Laske seadmel jahtuda ja puhastage ventilatsiooniavad.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.