Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [2 MB]

VC 5-A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Ärge visake elektriseadmeid majapidamisjäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.
Image alternative Andmete traadita ülekandmine

Sümbolid tootel

Tootest sõltuvad sümbolid

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Alalisvool
Image alternative Niiskust ei tohi imeda

Tooteinfo

Hilti tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
Tooteinfo
Kuivtolmuimeja
VC 5-A22
Põlvkond
01
Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Elektriseadmete suhtes kehtivad üldised ohutusnõuded

Image alternative HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
 • Seadet ei tohi kasutada inimesed (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja/või oskused.
 • Seadet tohivad kasutada vaid isikud, kes on seadme kasutuspõhimõttega kursis, kellele on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja kes on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Seadet ei tohi kasutada lapsed.
 • Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada üksnes täiskasvanute järelevalve all.
 • Seadet ei tohi kasutada tervistkahjustava, süttiva ja plahvatusohtliku tolmu (magneesiumi-alumiiniumitolm jmt) imemiseks. Keelatud on imeda aineid, mis on kuumemad kui 60 °C (nt hõõguvad sigaretid, kuum tuhk).
 • Ärge kasutage vett, õli, määrdeaineid ega puhastusvahendeid.
 • Ärge kasutage bensiini või muid tuleohtlikke vedelikke puhastustöödeks.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Tolmuimeja täiendavad ohutusnõuded

Ohutus töökohal
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske tolmuimejat vihma ja niiskuse eest. Vee sissetungimine tolmuimejasse suurendab elektrilöögi ohtu.
Inimeste turvalisus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Ärge kasutage tolmuimejat väga tolmuses keskkonnas.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust. Kui akuvedelik satub nahale, peske seda kohta veega. Kui akuvedelik satub silma, loputage silma ohtra veega ja pöörduge lisaks arsti poole.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Kasutage õiget seadet. Kasutage seadet vaid otstarbel, milleks see on ette nähtud, ja ainult siis, kui seadme tehniline seisund on veatu.
 • Ärge kasutage seda tolmuimejat kombineerituna elektriseadmetega.
 • Kasutage tolmuimejat ainult koos sellesse integreeritud filtriga.
 • Vältige seadme soovimatut käivitamist. Lülitage seade enne aku paigaldamist, seadme ülestõstmist või transportimist välja. Ärge hoidke seadme kandmise ajal sõrme toitelülitil! Kasutusväliseks ajaks, enne tööpausi, hooldust, tarvikute vahetamist ja seadme transportimist tuleb aku seadmest eemaldada.
 • Ärge istuge ega seiske seadmel.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud, et elektritööriista ohutus säilib.

Kirjeldus

Nõuetekohane kasutamine

Siin kirjeldatud toode on tolmuimeja professionaalseks kasutuseks näiteks hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kauplustes, kontorites ja rendiettevõtetes. Tolmuimeja on ette nähtud ainult kuivrakenduseks.

Hilti tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Seade ja sellega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab asjaomase väljaõppeta isik.
 • Kasutage selle toote jaoks üksnes B 22 tüüpi Hilti liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes C4/36-seeria Hilti laadimisseadmeid.

Toote ülevaade

Image alternative
 1. EJECT vooliku nupp
 2. Käepide
 3. Seadme lüliti
 4. Õlarihma hoidik
 5. Käsidüüs
 6. Voolik
 7. Vuugiotsak
 8. Kinnitusklamber
 9. Tolmumahuti
 10. Tolmuimeja ülaosa
 11. CLEAN Filtri puhastamise nupp
 12. Patareikorpus
 13. Väljatõmbefilter

Seadme lüliti

Seisund
Tähendus
ECO
Energiasäästurežiim
MAX
Sisselülitamine
OFF
Väljalülitamine

Tarnekomplekt

Kuivtolmuimeja koos filterelemendi, komplektse imivooliku, käsidüüsi, vuugidüüsi, õlarihma ja kasutusjuhendiga.
Teised tööriistaga kasutada lubatud süsteemitooted leiate Hilti Store müügiesindusest või veebilehelt: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Li-Ion-aku näit

Liitiumioonaku laetuse astet ja seadme häireid signaliseeritakse liitiumioonaku näidiku abil. Liitiumioonaku laetuse astet näete, kui vajutate ühele kahest aku vabastusnupust.
Seisund
Tähendus
Neli LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 75% kuni 100%
Kolm LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 50% kuni 75%
Kaks LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 25% kuni 50%
1 LED-tuli põleb.
Laetuse aste: 10% kuni 25%
1 LED-tuli vilgub, seade on töövalmis.
Laetuse aste: < 10%
1 LED-tuli vilgub, seade ei ole töövalmis.
Aku on üle kuumenenud.
4 LED-tuld vilguvad, seade ei ole töövalmis.
Seade on üle koormatud või üle kuumenenud.
Kui seadme lüliti on alla vajutatud, ja kuni 5 sekundit pärast seadme lüliti vabastamist ei saa laadimistaseme kohta päringut esitada.
Kui aku laetuse astme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Ülekoormus- ja ülekuumenemisnäit

Seade on varustatud elektroonilise ülekoormus- ja ülekuumenemiskaitsmega. Ülekoormuse ja ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Kui juhtlüliti vabastada ja uuesti sisse vajutada, võib sisselülitumine toimuda nihkega (seadme jahtumisfaasid).

Tehnilised andmed


VC 5-A22
Nimipinge (alalisvool)
21,6 V
Nimivool
16 A
Kaal vastavalt EPTA-Procedure 01 (koos B22⁄5.2)
5,2 kg
Ümbritseva keskkonna temperatuur
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta (mõõdetud vastavalt standardile EN 60335-2-69)


VC 5-A22
Helirõhutase (LpA)
70,9 dB(A)
Helivõimsustase (LWA)
85,2 dB(A)
Mõõtemääramatus
2,4 dB(A)
Vibratsioonitase (ah)
< 2,5 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
On väärtuses arvesse võetud

Käsitsemine

Töö ettevalmistamine

Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
HOIATUS! Seadet tohivad kasutada ainult selleks volitatud, asjakohase kvalifikatsiooniga isikud.

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmehoidikust välja.

Filtrikoti vahetamine

Image alternative
 1. Lülitage seade välja.
 2. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
 3. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
 4. Võtke filtrikott välja ja eemaldage filtrikoti hoidik.
 5. Lükake filtrikoti hoidik uuele filtrikotile.
 6. Kinnitage hoidik koos filtrikotiga tolmumahuti ribidele.
 7. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.

Imivooliku paigaldamine/eemaldamine

 1. Ühendage imivoolik imivooliku sisselaskeliitmikuga.
  • Imivoolik fikseerub kuuldavalt kohale.
 2. Imivooliku eemaldamiseks hoidke pead EJECT allavajutatuna.
 3. Eemaldage imivoolik imivooliku sisselaskeliitmikult.

Töötamine

HOIATUS
Vigastuste oht !
 • Seadet on keelatud kasutada ohtliku tolmu imemiseks.
 • Kasutage seadet ainult kuivtöötluseks.

Seadme sisse-/väljalülitamine

 1. Seadme sisselülitamiseks seadke seadme lüliti asendisse MAX .
  Et reguleerida välja pikem kasutusaeg vähendatud imivõimsuse juures, seadke seadme lüliti asendisse ECO .
 2. Seadme väljalülitamiseks seadke seadme lüliti asendisse OFF .

Filtri puhastamine

 1. Lülitage seade sisse.
 2. Sulgege voolikuots käega.
 3. Oodake, kuni on tekkinud maksimaalne hõrendus.
 4. Vajutage seda nuppu CLEAN 4–5 korda.
 5. Lülitage seade välja.

Pärast tolmuimemist

 1. Pöörake seadme lüliti asendisse: OFF .
 2. Tühjendage tolmumahuti ja pühkige seade niiske lapiga puhtaks.
 3. Kinnitage voolik voolikuhoidiku külge.
 4. Pange düüsid hoiukohta.
 5. Hoidke vee- ja tolmuimejat kuivas, kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
  • TÄHELEPANU! Seda tolmuimejat tohib kasutada ainult sisetingimustes.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Filtri vahetamine

Image alternative
 1. Lülitage seade välja.
 2. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
 3. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
 4. Filtriraami eemaldamiseks pöörake filtri kinnitust 180°.
 5. Eemaldage filter koos filtriraamiga.
 6. Puhastage tihend ja filtriraami alus tolmust.
 7. Seadke filtriraam uuele filtrile.
 8. Asetage filtriraam filtriraami hoidikusse.
 9. Lukustage filtriraam filtri kinnitustega.
 10. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.

Filtrikanga vahetamine

Image alternative
 1. Vajutage väljatõmbefiltri vabastamise nuppu ja võtke filtrikandur välja.
 2. Eemaldage filtrikangas filtrikandurilt.
 3. Kinnitage uus filtrikangas filtrikandurisse.
 4. Kinnitage filtrikandur seadmele.

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Veaotsing

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklõpsuga kohale.
Aku fiksaatorid on määrdunud.
 • Puhastage fiksaatorid ja laske akul kohale fikseeruda.
1 LED-tuli vilgub.
Seade ei tööta.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurile soojeneda või jahtuda.
4 LED-tuld vilguvad.
Mootor on üle kuumenenud.
 • Lülitage seade välja.
 • Oodake 10 minutit.
 • Kõrvaldage filtri, sisselasketutside, vooliku ja väljalaskefiltri ummistused.
 • Lülitage seade sisse.
Vähenenud imivõimsus.
Tolmumahuti on täis.
 • Tühjendage tolmumahuti.
Imivoolik või düüs on ummistunud.
 • Puhastage imivoolik ja düüs.
Filter on ummistunud
 • Kontrollige filtri õiget paigaldust.
Imivoolik või düüs on kahjustunud.
 • Vahetage imivoolik või düüs välja.
Imivoolik ei ole fikseeritud.
Väikesed elektrilöögid.
Elektrostaatilised laengud.
 • Suurendage õhuniiskust.
 • Imege ECO -režiimis.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative