Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [4 MB]

VC 20 / VC 40

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse järgmisi märksõnu:

OHT

OHT !

 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS

HOIATUS !

 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST

ETTEVAATUST !

 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Meie dokumentides kasutatakse järgmisi sümboleid:

Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektrilisi tööriistu ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka

Joonistel kasutatud sümbolid

Meie joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid:

Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.
Image alternative Andmete traadita ülekandmine

Täiendavad sümbolid

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:

Image alternative Kraanaga transportimine keelatud

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:

Image alternative Ettevaatust: kuum pind
Image alternative Kraanaga transportimine keelatud

Spetsiaalne kleebis seadmel

UL-tolmuimejate puhul
Image alternative

HOIATUS: Seade sisaldab tervistkahjustavat tolmu. Seadme tühjendamine ja hooldamine, kaasa arvatud tolmukoti eemaldamine on lubatud üksnes vastava ala asjatundjatele, kes kannavad sobivat isikukaitsevarustust. Seadet on lubatud sisse lülitada alles siis, kui filtrisüsteem on täielikult paigaldatud.

UM- ja UME-tolmuimejate puhul
Image alternative

HOIATUS: Seade sisaldab tervistkahjustavat tolmu. Seadme tühjendamine ja hooldamine, kaasa arvatud tolmukoti eemaldamine on lubatud üksnes vastava ala asjatundjatele, kes kannavad sobivat isikukaitsevarustust. Seadet tohib sisse lülitada alles siis, kui paigaldatud on filtrisüsteemikomplekt ja veendutud õhuvoolu kontrolli toimivuses.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.

Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.

 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Tolmu-/veeimeja
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Põlvkond
  02
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.

Tehnilised dokumendid on saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded

Lisaks üksikutes peatükkides toodud ohutusnõuetele tuleb alati kinni pidada järgmistest juhistest.

 • Lugege läbi kõik soovitused! Järgnevate soovituste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.
 • Kui kasutate seadet koos elektrilise tööriistaga, lugege enne elektrilise tööriista töölerakendamist läbi selle kasutusjuhend ja järgige kõiki juhiseid.
 • Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
 • Kasutage õiget seadet. Kasutage seadet vaid otstarbel, milleks see on ette nähtud, ja ainult siis, kui seadme tehniline seisund on veatu.
 • Enne kui alustate seadmega töötamist, tutvuge juhistega seadme käsitsemise, materjalist lähtuvate ohtude ja materjali ohutu käitlemise kohta.
 • Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas.
 • Seadet tohivad kasutada vaid isikud, kes on seadme kasutuspõhimõttega kursis, kellele on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja kes on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Seadet ei tohi kasutada lapsed.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke seadet turvalises kohas. Hoidke seadet kasutusvälisel ajal kuivas, kõrgel asuvas või lukustatud ja lastele kättesaamatus kohas.

Isikuohutus

 • Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige seadmega töötades kaalutletult. Ärge töötage vee- ja tolmuimejaga, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või medikamentide mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib kaasa tuua raskeid vigastusi.
 • Kasutaja ja läheduses viibivad isikud peavad seadme kasutamisel ja tõrgete kõrvaldamisel kandma sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid. Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimatult liikuma hakata.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Vee- ja tolmuimeja kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.

Seadme nõuetekohane käitamine ja kasutamine

 • Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta.
 • Ohtliku tolmu imemisel, eeskätt tolmutekitavate elektriliste tööriistade kasutamisel, ärge lülitage välja filtripuhastust.
 • Kaitske seadet miinustemperatuuride eest.
 • Puhastage veetaseme piirajat vastavalt juhistele korrapäraselt harjaga ja veenduge, et sellel ei ole märke kahjustustest.
 • Tolmuimeja ülaosa kohaleasetamisel veenduge, et Teie sõrmed ei jää tolmuimeja vahele ja et toitejuhe ei saa viga. Esineb kehavigastuste ja varalise kahju oht.
 • Kontrollige, kas seadme ja lisatarvikute tehniline seisund on veatu. Enne edasist kasutamist kontrollige hoolikalt, kas kaitseseadised või kergete kahjustustega osad töötavad veatult ja nõuetekohaselt. Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad laitmatult, ei kiildu kinni ega ole kahjustatud. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks peavad seadme kõik detailid olema õigesti paigaldatud ning vastama kõikidele tingimustele.
 • Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.
 • Kasutusvälisel ajal (tööpausidel), enne seadme hooldamist ja filtri vahetamist tõmmake alati võrgupistik pistikupesast välja. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
 • Ärge tõmmake tolmuimejat kunagi toitejuhtmest teise tööasendisse. Ärge vedage tolmuimejat üle toitejuhtme.
 • Ärge transportige seadet kraanaga.
Lisaks UM- ja UME-tolmuimejate puhul
 • Seadme transportimisel ja kasutusvälisel ajal sulgege sisselaskeliitmik korgiga .

Elektriohutus

 • Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil modifitseerida. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 • Ühendage pistik sobivasse maandatud pistikupessa, mis on installeeritud ohutusnõudeid järgides ja vastab kõikidele kohalikele eeskirjadele. Kui Te ei ole kindel, kas pistikupesa on maandatud, laske see elektriala asjatundjal üle vaadata.
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 • Veenduge, et toitejuhe ei leba veelombis.
 • Kontrollige regulaarselt toitejuhtme tehnilist seisundit, kahjustuste korral laske see Hilti hooldekeskuses välja vahetada. Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid, vigastuste korral vahetage need välja.
 • Kui toitejuhe või pikendusjuhe saab töötamise ajal kahjustada, ei tohi seda puudutada. Tõmmake seadme toitepistik pistikupesast välja. Kahjustada saanud toite- ja pikendusjuhtmed tekitavad elektrilöögi ohu.
 • Toitejuhet tohib asendada üksnes kasutusjuhendis nimetatud tüüpi juhtmega.
 • Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 • Voolukatkestuse korral lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast.
 • Kasutage elektrilise tööriista ühenduspesa ainult kasutusjuhendis nimetatud otstarvetel.
 • Ärge kasutage seadet, kui see on määrdunud või märg. Seadme pinnale kinnitunud tolm või niiskus võib ebasoodsatel tingimustel põhjustada elektrilöögi, seda just hea elektrijuhtivusega materjalide puhul. Seetõttu toimetage määrdunud seadmed eelkõige siis, kui töötlete sageli hea elektrijuhtivusega materjale, korrapäraselt kontrollimiseks Hilti hooldekeskusse.

Töökoht

 • Hoolitsege töökoha hea ventilatsiooni eest.
 • Tagage tööpiirkonnas hea ventilatsioon. Halva ventilatsiooniga töökohta kogunev tolm võib kahjustada tervist.
 • Hoidke oma töökoht korras. Veenduge, et töökohas ei ole esemeid, mis võivad teid vigastada. Töökohal valitsev segadus võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Olge eriti ettevaatlik töötamisel treppidel.

Tolmu-/veeimejaga eemaldatavad ained

 • Seadet ei tohi kasutada tervistkahjustava, süttiva ja plahvatusohtliku tolmu (magneesiumi-alumiiniumitolm jmt) imemiseks. Materjale, mille temperatuur on üle 60°C (140°F), ei tohi imeda (nt hõõguvad sigaretid, kuum tuhk).
 • Süttivate, plahvatusohtlike, keemiliselt agressiivsete vedelike (jahutus- ja määrdeainete, bensiini, lahustite, hapete (pH<5), leelislahuste (pH>12,5) jmt) imemine on keelatud.
 • Vahu või vedelike eraldumisel lülitage seade kohe välja.
 • Kuni 60°C (140°F) temperatuuriga esemete imemisel kandke kaitsekindaid.
 • Mineraalsete puurmetega töötamisel kandke kaitserõivastust ja vältige nahaga kokkupuudet (pH > 9, söövitav)
 • Vältige kokkupuudet aluseliste ja happeliste vedelikega. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui akuvedelik satub silma, loputage silma ohtra veega ja pöörduge lisaks arsti poole.
Lisaks UL-tolmuimejate puhul
 • Tolmuklassi L kuuluv seade sobib kuiva mittesüttiva tolmu, vedelike, puidulaastude ja ohtliku tolmu, mille lubatud kontsentratsioon on > 1 mg/m³, imemiseks. Sõltuvalt eemaldatava tolmu ohtlikkuse astmest tuleb seade varustada sobivate filtritega.
Lisaks UM- ja UME-tolmuimejate puhul
 • Tolmuklassi M kuuluv seade sobib kuiva mittesüttiva tolmu, vedelike, puidulaastude ja ohtliku tolmu, mille lubatud kontsentratsioon on ≧ 0,1 mg/m³, imemiseks. Sõltuvalt eemaldatava tolmu ohtlikkuse astmest tuleb seade varustada sobivate filtritega.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Elektrilise tööriista ühenduspesa
 2. Automaatne filtripuhastus
 3. Filtripuhastuse sisse-/väljalülitamise nupp (ainult UL ja UME)
 4. Automaatse filtripuhastuse oleku näit
 5. Seadme lüliti
 6. Toruliitmik
 7. Tolmumahuti
 8. Süvistatud käepide
 9. Kinnitusklamber
 10. Tolmuimeja ülaosa
 11. Käepide
 12. Juhtme riputi
 13. Filtri katte sulgurklamber

Nõuetekohane kasutamine

Käesolevas juhendis kirjeldatud tooted on professionaalseks kasutamiseks ette nähtud universaalsed vee- ja tolmuimejad. Neid saab kasutada vedelike ja tahkete ainete imemiseks.

Seade ei tohi kasutada inimeste ja loomade puhastamiseks. Seadet ei tohi kasutada vee all.

HOIATUS

Oht tervisele! U-tolmuimejad ei sobi terviseohtliku tolmu imemiseks.

 • Ärge kasutage neid mudeleid tervisekahjuliku tolmu imemiseks.
 • Enne kui alustate seadmega töötamist, tutvuge juhistega seadme käsitsemise, materjalist lähtuvate ohtude ja materjali ohutu käitlemise kohta.
 • Ärge kasutage seadet statsionaarselt töötavates automaatsetes või poolautomaatsetes agregaatides.
 • Vigastuste ohu vältimiseks kasutage üksnes Hilti originaaltarvikuid ja lisaseadiseid.
 • Elektrostaatilise efekti vältimiseks kasutage antistaatilist imivoolikut.
 • Ärge imege seadmesse esemeid, mis võivad tungida läbi tolmukoti ja tekitada vigastusi (näiteks teravaid või teravaservalisi esemeid).
 • Ärge kasutage seadet redeli asemel.

Seade sobib järgmisteks professionaalseteks töödeks:

 • Hilti teemantlihvmasinate, ketaslõikurite, puurvasarate ja kuivkroonpuuridega töötamisel tekkiva rohke tolmu imemine;
 • Hilti teemantkroonpuuride või Hilti teemantsaagide töötamisel tekkivate mineraalsete puurmete ja kuni < 60°C (140°F) temperatuuriga vedelike imemine;
 • õli ja kuni < 60°C (140°F) temperatuuriga vedelike imemine;
 • seina- ja põrandaplaatide märg- ja kuivpuhastus.
Lisaks UL-tolmuimejate puhul

kuiva mittesüttiva tolmu, vedelike, puidulaastude ja ohtliku tolmu, mille lubatud kontsentratsioon on > 1 mg/m³ (tolmuklass L), imemine.

Lisaks UM- ja UME-tolmuimejate puhul

kuiva mittesüttiva tolmu, vedelike, puidulaastude ja ohtliku tolmu, mille lubatud kontsentratsioon on ≧ 0,1 mg/m³ (tolmuklass M), imemine.

Lisaks UL-, UM- ja UME-tolmuimejate puhul

Tolmuimejate puhul tuleb ruumis ette näha piisav õhuvahetusmäär L, kui jääkõhk juhitakse ruumi tagasi. Järgige riigis kehtivaid nõudeid.

Võimalik väärkasutus

 • Tööstuslik vee- ja tolmuimeja ei tohi töötamisel olla pikaliasendis.
 • Tööstuslikku vee- ja tolmuimejat ei tohi kasutada plahvatusohtlike ainete, hõõguvate, põlevate või süttivate ainete ja agressiivse tolmu (nt magneesiumi-alumiiniumitolm) imemiseks (erand: puidulaastud).
 • Tööstuslikku vee- ja tolmuimejat ei tohi kasutada süttivate vedelike (nt bensiin, lahustid, happed, jahutus- ja määrdeained jmt) imemiseks.
 • Seadmega ei tohi töödelda tervisekahjulikke materjale (nt asbesti).

Tarnekomplekt

Universaalne vee-/tolmuimeja, komplektis filtrielement, imivoolik koos pöördmuhvi (tolmuimeja küljes) ja tarvikumuhviga, plastist tolmukott PE VC 20/40, kasutusjuhend.

Akustiline hoiatussignaal

UM- ja UME-tolmuimejatel on akustiline hoiatussignaal. See kõlab ohutuse huvides, kui õhukiirus imivoolikus on väiksem kui 20 m/s.

Selleks et hoiatussignaal korrektselt vallanduks, tuleb kasutatava imivooliku läbimõõt imivooliku regulaatorist välja reguleerida.

Automaatne filtripuhastus

Seade on varustatud automaatse filtripuhastusfunktsiooniga, millega eemaldub suurem osa filtrisse kogunenud tolmust.

Filtripuhastust saab välja lülitada automaatse filtripuhastuse sisse-/väljalülitamise nupust; kui vajutada nupule uuesti, lülitub filtripuhastus taas sisse.

Seisund
Tähendus
LED põleb.
 • Filtripuhastus on aktiveeritud.
LED ei põle.
 • Filtripuhastus on inaktiveeritud.

Filtripuhastus aktiveerub automaatselt tolmuimeja igakordsel käivitamisel.

Õhuvool (pulseeriv heli) puhastab filtrielemendi automaatselt.

Kasutamisel koos elektrilise tööriistaga (eeskätt lihvimisel ja lõikamisel) või suures koguses tolmu imemisel peab filtripuhastus olema aktiveeritud, et tagad püsiv suur imemisjõudlus.

Filtrielemendi puhastus toimib üksnes siis, kui imivoolik on külge ühendatud.

Märkused kasutuse kohta

Lisatarvikud ja nende kasutusviisid
Lisatarvikud
Otstarve
Plastist tolmukott PE VC 20 (203854)
mineraalsete materjalide imemiseks, vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
Plastist tolmukott PE VC 40 (203852)
mineraalsete materjalide imemiseks, vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
Paberist tolmukott VC 20 (203858)
puidulaastude imemiseks
Paberist tolmukott VC 40 (203856)
puidulaastude imemiseks
Filter VC 20/40 kuiv (2121386)
kuiva tolmu imemiseks
Filter VC 20/40 universaalne (2121387)
universaalne vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
Filter VC 20/40 performance (2121388)
suure koguse vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
Imivoolik 27 x 3,5 m AS
vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
Imivoolik 36 mm
eelkõige vedelike imemiseks, ei sobi tolmu jaoks
Imivoolik 36 x 5 m AS
vedelike ja kuiva tolmu imemiseks
 • UM- ja UME-tolmuimejate puhul kasutage tingimata plastist või paberist tolmukotti.

Tehnilised andmed

Vee-/tolmuimeja


VC 20
VC 40
Mõõtmed (p x l x k mm)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
13,0 kg
14,7 kg
Tolmumahuti maht
21 ℓ
36 ℓ
Tolmu mahutavus
23 kg
40 kg
Veekogus
13,5 ℓ
25 ℓ
Töötemperatuur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automaatne filtripuhastus kõik
15 s
15 s
Kaitseklass
I
I
Kaitseaste
IP X4
IP X4
Võrgusagedus
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Nimipinge

Generaatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme tüübisildile märgitud nimisisendvõimsus. Transformaatori või generaatori tööpinge peab olema kogu aeg vahemikus + 5% ja – 15% seadme nimipingest.

·/·
100
V [V]
110
V [V]
110
V [V]
200
V [V]
Nimivõimsus
1200
vatt [W]
1100
vatt [W]
1100
vatt [W]
950
vatt [W]
Elektrilise tööriista jaoks ette nähtud integreeritud ühenduspesa võimsus (ühenduspesa olemasolu korral)
·/·
1600
vatt [W]
·/·
·/·
Võrgutoide (tüüp)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3 / 12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220 - 240
V [V]
220 - 240 (CH)
V [V]
220 - 240 (GB)
V [V]
220 - 240 (NZ)
V [V]
Nimivõimsus
1200
vatt [W]
1200
vatt [W]
1200
vatt [W]
1200
vatt [W]
Elektrilise tööriista jaoks ette nähtud integreeritud ühenduspesa võimsus (ühenduspesa olemasolu korral)
2400
vatt [W]
1100
vatt [W]
1800
vatt [W]
1200
vatt [W]
Võrgutoide (tüüp)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Max õhuvoog ja max hõrendus


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Max õhuvool
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Max õhuvool
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Max hõrendus
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Max õhuvool
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Max õhuvool
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Max hõrendus
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Andmed müra ja vibratsiooni kohta, mõõdetud vastavalt standardile EN 60335

Järgnevad andmed kehtivad kõikide tööstuslike vee- ja tolmuimejate VC 20 ja VC 40 suhtes.

Helirõhutase (LpA)
73 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
2,5 dB(A)
Vibratsioonitase
< 2,5 m/s²

Pikendusjuhtmete kasutamine

HOIATUS

Kahjustatud toitejuhe on ohtlik! Ärge puudutage toitejuhet, kui see on töö käigus vigastada saanud. Tõmmake seadme pistik elektrikontaktist välja.

 • Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhet ja vigastuste tuvastamisel laske see elektriala asjatundjal välja vahetada.
 • Kasutage ainult kasutusotstarbeks lubatud piisava ristlõikega pikendusjuhtmeid. Vastasel korral võib seadme jõudlus väheneda ja juhe üle kuumeneda.
 • Kontrollige, ega pikendusjuhe ei ole kahjustatud.
 • Vigastatud pikendusjuhe vahetage välja.
 • Välistingimustes töötades kasutage ainult selleks ettenähtud ja vastava märgistusega pikendusjuhtmeid.
Soovituslikud juhtme minimaalsed ristlõiked ja maksimaalsed pikkused 120V võrgupinge korral
Toitejuhe
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Juhtme ristlõige
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Juhtme ristlõige
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Juhtme pikkus
25 m
30 m
50 m
100 m
Juhtme pikkus
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Kasutuselevõtt

OHT

Elektrivoolust põhjustatud oht. Kui vee- ja tolmuimeja ei ole vooluvõrku ühendatud nõuetekohaselt, võib tagajärjeks olla surm kui rasked kehavigastused.

 • Ühendage vee- ja tolmuimeja vaid nõuetekohaselt maandatud vooluallikaga.
ETTEVAATUST

Kontrollimatud liigutused toovad kaasa kehavigastuste ohu! Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimatult liikuma hakata.

 • Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid.

Kasutuselevõtt

Plastist tolmukott: mitteohtliku tolmu imemiseks

Plastist tolmukott mineraalse tolmu imemiseks või paberist tolmukott saepuru jaoks:

> klass M, kui imete tolmu, mille lubatud kontsentratsioon on ≥ 0,1 mg/m3

> klass L või M, kui imete tolmu, mille lubatud kontsentratsioon on > 1 mg/m3

 1. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
 2. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
 3. Võtke lisatarvikute osad tolmumahutist ja pakendist välja.
 4. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.
 5. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektselt paigaldatud ja lukustatud.
 6. Ühendage seadmega imivoolik.

Paberist tolmukoti paigaldamine puidulaastude imemiseks

Teravad esemed võivad tolmukoti läbi torgata.

Veenduge, et teravad esemed ei ole tolmukotti läbi torganud.

Image alternative
 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
 3. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
 4. Asetage uus paberist tolmukott adapterisse ja tõstke see tolmumahutisse.
 5. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahuti peale.
 6. Sulgege mõlemad sulgurklambrid.
 7. Veenduge, et tolmuimeja ülaosa on korrektselt paigaldatud ja lukustatud.
 8. Ühendage seadmega imivoolik.

Plastist tolmukoti paigaldamine

Image alternative
 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
 3. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära.
 4. Kinnitage tolmumahutisse uus plastist tolmukott (juhis peale trükitud).
 5. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.

Käsitsemine

HOIATUS

Vigastuste oht. Filtrisüsteemi kahjustuste tõttu võib eralduda terviseohtlikku tolmu.

 • Vajaduse korral (nt filtri purunemisel) lülitage tolmuimeja välja, eemaldage võrgupistik pistikupesast ja ärge jätkake tolmuimejaga töötamist enne, kui olete lasknud selle hooldustehnikutel üle vaadata.
OHT

Vigastuste oht. L-klassi ja M-klassi vee- ja tolmuimejad sisaldavad tervisekahjulikku tolmu.

 • Seadet tohivad tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmumahutit eemaldada vaid asjaomase väljaõppega tehnikud. Kanda tuleb asjaomast kaitsevarustust.
 • Enne seadme eemaldamist ohtlikke aineid sisaldavast alast puhastage seadme välispind või pakkige seade õhukindlalt sisse. Kuna kõiki seadme osi, mis on olnud ohtlikke aineid sisaldavas piirkonnas, tuleb pidada saastatuks, rakendage sobivaid meetmeid, et takistada tolmu levimist.
 • Ärge kasutage vee- ja tolmuimejat kunagi ilma täieliku filtrisüsteemita.
ETTEVAATUST

Kontrollimatud liigutused toovad kaasa kehavigastuste ohu! Kui rattapidureid ei ole peale pandud, võib vee- ja tolmuimeja kontrollimatult liikuma hakata.

 • Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid.

Vooliku läbimõõdu reguleerimine UM- ja UME-tolmuimejate puhul

 1. Selleks et imeda kuiva mittesüttivat tolmu, mille kontsentratsiooni suhtes kehtivad piirmäärad, ja puidulaaste, seadke imivooliku läbimõõdu regulaator imivooliku läbimõõdule vastavasse asendisse.
 2. Valige kõige väiksem vooliku läbimõõt, kui kasutate vee- ja tolmuimejat Hilti õõneskroonpuuridega.

Töötamine ilma elektrilise tööriista ühendamiseks ette nähtud ühenduspesata

 1. Enne võrgupistiku ühendamist pistikupessa veenduge, et seadme lüliti on asendis "OFF".
 2. Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa.
 3. Keerake seadme lüliti asendisse "ON".

Töötamine elektrilise tööriista ühendamiseks ette nähtud ühenduspesa kasutades

Ühenduspesa on ette nähtud vaid elektrilise tööriista ühendamiseks tolmuimejaga.

Ühenduspessa ühendatud elektrilise tööriista puhul tuleb kinni pidada elektrilise tööriista kasutusjuhendist ja selles sisalduvatest ohutusnõuetest.

 1. Tõmmake vee- ja tolmuimeja võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Veenduge, et seadmega ühendatud elektrilise tööriista maksimaalne võimsus on väiksem kui ühenduspesa lubatud maksimumvõimsus (vt tabelit "Tehnilised andmed" ja ühenduspesal toodud andmeid).
 3. Enne võrgupistiku ühendamist pistikupessa veenduge, et seade on välja lülitatud.
 4. Ühendage elektrilise tööriista pistik seadme ühenduspessa.
 5. Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa.
 6. Keerake seadme lüliti asendisse "Auto".
 7. Lülitage elektriline tööriist sisse.
  Pärast elektrilise tööriista väljalülitamist töötab vee- ja tolmuimeja veel mõne sekundi, et imivoolikus olev tolm jõuaks tolmumahutisse.

Kuiva tolmu imemine

Kuiva tolmu, eelkõige mineraalse tolmu imemisel tuleb veenduda, et tolmumahutisse on alati asetatud õige tolmukott. Nii saab kokkukogutud materjali lihtsalt ja puhtalt käidelda.

ETTEVAATUST

Vigastuste oht. Ilma filtrielemendita võib välja pääseda ohtlikke sisseimetud aineid.

 • Ärge kasutage seadet kunagi ilma filtrielemendita.
 • Veenduge, et filtrielement on kuiv ja et sisse on pandud sobiv tolmukott.

Vedelike imemine

ETTEVAATUST

Vigastuste oht. Ilma filtrielemendita võib välja pääseda ohtlikke sisseimetud aineid.

 • Ärge kasutage seadet kunagi ilma filtrielemendita.
 1. Kontrollige täituvusnäitu.
 2. Võimaluse korral kasutage vedelike imemiseks eraldi filtrielementi.
  Soovitav on kasutada Hilti filtrit VC 20/40 universal (2121387).
 3. Pärast vedelike imemist avage mõlemad sulgurklambrid.
 4. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage siledale pinnale, nii et filtrielement saaks kuivada.
 5. Tühjendage tolmumahuti ja puhastage see veevoolikuga. Puhastage elektroodid harjaga ja filtrielement pärast eelnevat kuivatamist käega tõmmates.
 6. Laske tolmumahutil kuivada.

Pärast tolmuimemist

 1. Lülitage elektriline tööriist välja.
 2. Keerake seadme lüliti asendisse "OFF".
 3. Tõmmake vee- ja tolmuimeja võrgupistik pistikupesast välja.
 4. Kerige toitejuhe kokku ja riputage see juhtmekonksu külge.
 5. Tühjendage tolmumahuti ja pühkige seade niiske lapiga puhtaks.
 6. Kerige voolik kokku.
 7. Hoidke seadet kuivas, kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.

Kuiva tolmu eemaldamine tolmumahutist

 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage see siledale pinnale.
  • UM- ja UME-tolmuimejate puhul
   • Võtke tolmukott tolmumahutist välja.
  • U- ja UL-tolmuimejate puhul
   • Eemaldage tolmukott tolmumahutist või võtke kinni süvistatud käepidemetest ja tühjendamiseks kallutage tolmumahutit.
 3. Seejärel asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.

Tolmukotita tolmumahuti tühjendamine (vedelike puhul)

 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage see siledale pinnale.
 3. Võtke kinni süvistatud käepidemetest ja tühjendamiseks kallutage tolmumahutit.
 4. Puhastage tolmumahuti serv niiske lapiga.
 5. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.

Hooldus ja korrashoid

Seadme hooldamine

HOIATUS

Elektrivoolust põhjustatud oht. Elektridetailide asjatundmatu parandus võib kaasa tuua raskeid vigastusi.

 • Elektridetaile laske parandada üksnes kvalifitseeritud elektrikul.
 • Hoidke seade, eelkõige selle käepidemed, puhtad ja vabad õlist ning rasvast. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
 • Ärge kasutage vee- ja tolmuimejat, kui selle ventilatsiooniavad on ummistunud! Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga. Ärge laske võõrkehadel sattuda seadme sisemusse.
 • Puhastage välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga. Puhastamiseks ärge kasutage pihustit, aurpuhastit ega voolavat vett, kuna see võib mõjutada seadme elektrilist ohutust.
UL-, UM- ja UME-tolmuimejate puhul

Hooldusel ja puhastamisel tuleb seadet käsitseda nii, et see ei oleks hooldust teostavale inimesele ega teistele inimestele ohtlik.

 • Kasutage filtreeritud sundventilatsiooni.
 • Kandke kaitserõivastust.
 • Puhastage hoolduspiirkond nii, et ohtlike ainete pääs ümbritsevasse keskkonda on tõkestatud.
 • Enne seadme eemaldamist ohtlikke aineid sisaldavast alast puhastage seadme välispind või pakkige seade õhukindlalt sisse. Seejuures vältige ladestunud ohtliku tolmu lendumist.
 • Hooldus- ja korrashoiutöödel tuleb kõik määrdunud detailid, mida ei olnud võimalik piisavalt puhastada, pakkida hermeetilistesse kottidesse ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele hävitada.
 • Vähemalt kord aastas tuleb Hilti hooldekeskuses või asjaomase väljaõppega isikul lasta teha seadme tolmutehniline kontroll, mis hõlmab filtri, seadme hermeetilisuse ja kontrollseadiste toimivuse kontrolli.

Automaatne filtripuhastus

Puhastamiseks ärge lööge filtrielementi vastu kõvu esemeid, samuti ärge kraapige filtrit kõvade või teravate esemetega. Vastasel korral lüheneb filtrielemendi kasutusiga.

Filtrielementi ei tohi puhastada suruõhuga. See võib tekitada filtris pragusid.

Filtrielement on kuluv detail.

 • Vahetage filtrielement välja vähemalt kord aastas.
 • Intensiivsema kasutamise korral vahetage filtrielementi sagedamini.

Filtrielemendi vahetamine

Image alternative
 1. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 2. Avage filtri katte kinnitusklamber.
 3. Avage filtri kate.
 4. Tõstke filtrielement süvenditest hoides ettevaatlikult välja.
 5. Puhastage tihendi pind lapiga.
 6. Paigaldage uus filtrielement.
 7. Sulgege filtri kate, keerates katte lukustust ette.
 8. Sulgege filtri katte kinnitusklamber.

Täituvusnäidu kontrollimine

Image alternative
 1. Vee- ja tolmuimeja stabiilse paigalseismise tagamiseks pange peale rattapidurid.
 2. Tõmmake seadme võrgupistik pistikupesast välja.
 3. Avage mõlemad kinnitusklambrid.
 4. Tõstke tolmuimeja ülaosa tolmumahuti pealt ära ja asetage see siledale pinnale.
 1. Kontrollige väljalülituskontakte määrdumise suhtes ja puhastage need vajaduse korral harjaga.
 2. Kontrollige tolmuimeja ülaosa tihendit määrdumise suhtes ja vajaduse korral puhastage see lapiga.
 3. Asetage tolmuimeja ülaosa tolmumahutile ja sulgege mõlemad kinnitusklambrid.

Seadme kontrollimine pärast hooldus- ja korrashoiutöid

 1. Pärast hooldus- ja korrashoidutöid kontrollige, kas vee- ja tolmuimeja on korrektselt kokku pandud ja veatult töötab.
 2. Testige tolmuimejat.

Transport ja hoiustamine

Transport

Tolmu täis seadet ei tohi transportida.

Seadet ei tohi riputada kraana külge.

 • Vajaduse korral eemaldage hoidikust Power Conditioner või lahtised tarvikud.
 • Enne teisaldamist tuleb seade tühjendada.
 • Ärge kallutage seadet ja ärge transportige seda pikaliasendis, kui olete seadmega imenud vedelikke.
 • Teisaldamiseks võite vooliku mõlemad otsad koonusadapteri abil ühendada.
UM- ja UME-tolmuimejate puhul
OHT

Vigastuste oht. Liitmiku kaudu võib välja pääseda ohtlikke sisseimetud aineid.

 • M-klassi vee- ja tolmuimejate puhul sulgege liitmik koos muhviga transportimise ajaks ja ajaks, mil Te seadet ei kasuta.

Hoidmine

 • Hoidke seadet kuivas, kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Tõrgete tabel

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
UM- ja UME-tolmuimejate puhul Akustiline hoiatussignaal (vähenenud imemisvõimsus)
Tolmukott on täis.
 • Vahetage tolmukott välja.
Filtrielement on väga määrdunud.
 • Kui automaatne filtripuhastus on inaktiveeritud, aktiveerige see ning laske vee- ja tolmuimejal 30 sekundit töötada.
Elektrilise tööriista imivoolik või tolmueemalduskate on ummistunud.
 • Puhastage imivoolik ja tolmueemalduskate.
Vooliku läbimõõdu regulaator on vales asendis.
 • Reguleerige välja vooliku läbimõõt.
 • Õõnespuuri kasutamise korral valige 15 mm läbimõõduga voolik.
Tolmu puhutakse seadmest välja.
Filtrielement ei ole korrektselt paigaldatud.
 • Paigaldage filtrielement uuesti.
Filtrielement on kahjustatud.
 • Paigaldage uus filtrielement.
Seade lülitub soovimatult sisse ja välja või annab kasutajale staatilise laengu.
Elektrostaatiline juhtimine ei ole tagatud, seade on ühendatud maandamata pistikupessa.
 • Ühendage seade maandatud pistikupessa, kasutage antistaatilist voolikut.
Seade ei tööta või lülitub pärast lühiaegset käivitumist välja.
Rakendus vee väljalülitus.
 • Andurid ja andurite ümbrus puhastage harjaga.
Mootor ei tööta enam.
Võrgupistikupesa kaitsekork on välja lülitunud.
 • Lülitage kaitsekork sisse.
 • Pärast veelkordset väljalülitumist tehke kindlaks liigvoolu põhjus.
Tolmumahuti on täis.
 • Lülitage seade välja ja tühjendage tolmumahuti.
Rakendus mootori termokaitse.
 • Lülitage seade välja ja laske sellel umbes 5 minutit jahtuda.
 • Kui mootor ei käivitu, toimetage seade Hilti hooldekeskusse.
Mootori termokatise lülitab mootori korduvalt välja.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
Mootor ei tööta automaatrežiimis.
Külgeühendatud tööriist on defektne või ei ole korrektselt ühendatud.
 • Kontrollige külgeühendatud seadme toimivust või ühendage võrgupistik korrektselt pistikupessa.
Automaatne filtripuhastus ei toimi.
Imivoolik ei ole külge ühendatud.
 • Ühendage külge imivoolik.

Utiliseerimine

Image alternativeHilti Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Image alternative
 • Ärge käidelge kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega!
Puurmed

Keskkonnaohutust silmas pidades on eelnevalt töötlemata puurmete juhtimine veekogudesse või kanalisatsiooni problemaatiline.

 • Teavet kehtivate eeskirjade kohta saate asjaomastest ametkondadest.

Soovitame kasutada järgmist eeltöötlust:

 • Koguge puurmed kokku (näiteks veeimeja abil).
 • Laske puurmetel settida ja ladustage tahked jäätmed ehitusmaterjalide jääkide ladustamiskohas (flokulandid võivad eraldusprotsessi kiirendada).
 • Enne jääkvee (aluseline, ph-tase > 7) suunamist kanalisatsiooni neutraliseerige see happelise neutralisatsioonivahendiga või lahjendage rohke veega.
Puurimistolm
 • Käidelge kokkukogutud puurimistolmu vastavalt konkreetse riigi õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative