Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [2 MB]

NPR 019 IE-A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Sümbolid tootel

Tootest sõltuvad sümbolid

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Sõrmede vigastamise oht!
Image alternative Andmete traadita ülekandmine
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Andmed toote kohta
  Pressimisseade
  NPR 019 IE-A22
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Pressi täiendavad ohutusnõuded

Inimeste turvalisus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Ärge tehke kunagi pressimistöid gaasitorustike võrkudes – välja arvatud juhul, kui süsteemi haldaja on seda selgesõnaliselt lubanud seoses käesoleva tööriistaga ja spetsiaalselt kontrollitud liitmikega.
 • Veenduge, et lukustuspoldid on täielikult sisse lükatud ja kindlalt oma kohale fikseeritud.
 • Hoolitsege selle eest, et pressipakkide vahel ei ole võõrkehi (krohvi, kivijääke, metallilaaste jne) ja et need ei ole kahjustunud. Kahjustunud või paindunud pressipakke ei tohi kasutada!
 • Enne töö alustamist kontrollige pressi ja pressipakke NPR PM vastavalt esitatud andmetele. Ebapiisavalt kontrollitud seadmed ja pakid võivad põhjustada valesid pressimisi ja on kasutaja jaoks ohtlikud. Pressid tuleb pärast 15 000 pressimist, kuid vähemalt kord aastas anda kontrollimiseks Hilti hoolduskeskusse. Pressipakke tuleb kord aastas lasta Hilti hoolduses hooldada.
 • (Näiteks pressi valest kasutamisest tingitud) lekete vältimiseks tehke pressitud torusüsteemidele tihenduse kontrollimiseks survekatse.
Elektriohutus
 • Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kõik pingestatud, st elektrit juhtivad detailid seadme kasutaja tööpiirkonnas pinge alt vabastada. Kui see ei ole võimalik, tuleb rakendada vastavaid ettevaatusabinõusid, mis on nõutavad pingestatud osade lähedal töötamise korral.
 • Ärge pressige pingestatud detaile. Seade ei ole isoleeritud ja seda tuleb seetõttu kasutada koos isikukaitsevahenditega (kaitsekindad, kaitsejalatsid, kaitserõivad), mis sobivad selleks, et kaitsta teid ennast ja lähedal viibivaid isikuid.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Lülitage elektriline tööriist pärast u 50 järjestikust pressimist välja ja laske sellel umbes 15 minutit jahtuda. Ülekuumenemine võib seadet kahjustada.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Pressipea
 2. Lähtestamislüliti pressipakkide avamiseks rikke korral või hädaolukorras
 3. Korpus
 4. Hooldus- ja tõrkenäidik (punane LED)
 5. Vabastusnupp akule
 6. Aku
 7. Kahepoolne pilu Hilti  kukkumiskaitse kinnitamiseks
 8. Valge LED-valgusti töökoha valgustamiseks
 9. Juhtlüliti
 10. Lukustuspolt seadmepea avamiseks/sulgemiseks
 11. Pressipakk

Nõuetekohane kasutamine

Kirjeldatud toode on akutoitega elektrilis-hüdrauliline press.

See on ette nähtud liitmaterjalist torude, vasktorude (Cu) ja terastorude liitmike kokkupressimiseks.
 • Kasutage selle toote jaoks ainult Hilti B 22 tüüpi liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage ainult Hilti C4/36-seeria laadimisseadmeid.

Võimalik väärkasutus

 • Käsitsi juhitavat toodet ei tohi rakise külge kinnitada ja kasutada statsionaarse seadmena.
 • Elektrilis-hüdraulilist pressi ei tohi kasutada tugeva vihma ajal ega vee all.

Liitiumioonaku näidik

Liitiumioonaku laetuse astet ja häireid seadme töös kuvatakse liitiumioonaku näidiku kaudu. Liitiumioonaku laetuse astet näete, kui vajutate ühele kahest aku vabastusnupust.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 75% kuni 100%
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 50% kuni 75%
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 25% kuni 50%
1 LED-tuli põleb.
Laetuse tase: 10% kuni 25%
1 LED-tuli vilgub.
Laetuse tase: < 10%
Aku laetuse taset ei saa näha ajal, mil juhtlüliti on alla vajutatud, samuti kuni 5 sekundi vältel pärast juhtlüliti vabastamist. Kui aku näidiku LED-tuled vilguvad, järgige punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhiseid.

Tarnekomplekt

Press, kasutusjuhend.
Teised tööriistaga kasutada lubatud süsteemsed tooted leiate kauplusest HILTI STORE või veebisaidilt: www.hilti.group

Tehnilised andmed


NPR 019 IE-A22
Nimipinge
21,6 V
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
2,65 kg
Pressimisaeg
≈ 4 s
maksimaalne pressimisjõud
19 kN
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 60745

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage seadet ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Andmed müra kohta
Helivõimsustase (L WA)
80 dB(A)
Mõõtemääramatus helivõimsustaseme puhul (K WA)
2,5 dB(A)
Helirõhutase (L pA)
70 dB(A)
Mõõtemääramatus helirõhutaseme puhul (K pA)
2,5 dB(A)
Andmed vibratsiooni kohta
Vibratsiooni üldväärtus (seadme töötamise ajal) (a)
2,5 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Aku

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Käsitsemine

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht soovimatu käivitumise tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et selle juurde kuuluv seade on välja lülitatud.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist eemaldage seadmest aku.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmehoidikust välja.

Pressipakkide paigaldamine

HOIATUS
Vigastuste oht! Seadme soovimatu käivitumine.
 • Enne pressipaki paigaldamist/vahetamist/eemaldamist eemaldage aku.
Ärge kasutage seadet kunagi ilma pressipakkideta!
Nõuetekohase pressimise ning seadme töö- ja funktsiooniohutu kasutamise tagamiseks kasutage ainult süsteemi pakkuja ja/või masina tootja poolt toote jaoks lubatud pressipakke.
Image alternative
 1. Eemaldage aku ja valige välja sobiv pressipakk.
 2. Suruge lukustuspoldile.
 3. Pöörake lukustuspolti vastupäeva kuni piirikuni.
 4. Tõmmake lukustuspolt välja.
 5. Paigaldage pressipakid.
 6. Lükake lukustuspolti kuni selle fikseerumiseni.
 7. Pöörake pressipea soovitud tööasendisse.
  Survestamata olekus on pressipead tunduvalt lihtsam pöörata.

Pressipaki eemaldamine

HOIATUS
Vigastuste oht! Seadme soovimatu käivitumine.
 • Enne pressipaki paigaldamist/vahetamist/eemaldamist eemaldage aku.
Image alternative
 1. Eemaldage aku ja pöörake pressipea lähteasendisse.
 2. Suruge lukustuspoldile.
 3. Pöörake lukustuspolti vastupäeva kuni piirikuni.
 4. Tõmmake lukustuspolt välja.
 5. Tõmmake pressipakk ettepoole tootest välja.

Hilti Kukkumiskaitse (lisavarustus) paigaldamine

TÄHELEPANU
Toode ja/või laskumisköied võivad kahjustuda. Asjatundmatu käsitsemine võib toodet ja/või laskumisköisi kahjustada.
 • Ärge kasutage laskumisköite asemel metallkette. Ärge kasutage laskumisköisi, mis on pikemad kui 2 m.
Vigastuste vältimiseks on kõrgetel töökohtadel töötamise ajal soovitatav kasutada Hilti kukkumiskaitset.
Kukkumiskaitse võimaldab hoideköite/hoiderihmade kinnitamist.
Tootega töötamise ajal tuleb tingimata järgida riigis kehtivaid eeskirju kõrgetel töökohtadel töötamise kohta.
Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Sisestage kukkumiskaitse mõlemad lapatsid seadmejala mõlemal küljel asuvatesse piludesse.
 3. Kinnitage kukkumiskaitse komplekti kuuluvate kruvidega.
 4. Paigaldage uuesti aku.

Hilti Eemaldage kukkumiskaitse (lisavarustus)

Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Keerake kukkumiskaitse kruvid välja.
 3. Tõmmake kukkumiskaitse mõlemad lapatsid seadmejala piludest välja ja eemaldage kukkumiskaitse.
 4. Paigaldage uuesti aku.

Pressimisprotsessi teostamine

Image alternative
HOIATUS
Oht! Gaasi väljatuleku oht gaasitoru pressimise tõttu!
 • Ärge tehke kunagi pressimistöid gaasitorustike võrkudes – välja arvatud juhul, kui süsteemi haldaja on seda selgesõnaliselt lubanud seoses käesoleva tööriistaga ja spetsiaalselt kontrollitud liitmikega.
 • Vajutage juhtlülitit ja hoidke see all kuni pressipakkide täieliku sulgumiseni.
  Püsivalt tiheda pressimise hädavajalik tingimus on pressipakkide täielik sulgumine ja sellega seotud pressimisprotsessi lõpetamine.
  Liitmikud, mille puhul pressimisprotsess katkestati enneaegselt, tuleb eemaldada või võimaluse korral üle pressida.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Pressimisseade ei ole töökorras

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Aku LED-tuled on kustunud.
Aku ei ole täielikult sisse pandud.
 • Laske akul topeltklõpsuga kohale fikseeruda.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul jahtuda või toatemperatuurini soojeneda.
Akul vilgub 1 LED-tuli.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul jahtuda või toatemperatuurini soojeneda.
Akul vilguvad 4 LED-tuld.
Toode on lühikest aega üle koormatud.
 • Laske seadmel jahtuda.
Punane märgutuli => põleb pidevalt ja kõlab hoiatussignaal
Tehniline probleem.
 • Võimalik on kasutusviga! Võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.
Punane märgutuli => vilgub lühidalt, kõlab hoiatussignaal.
Aku laetuse aste on liiga väike, et saavutada täielike kasutusvalmidus.
 • Vahetage aku ja laadige tühi aku täis.
Punane märgutuli => vilgub ilma hoiatussignaalita.
Seade on üle kuumenenud.
 • Laske seadmel jahtuda.

Pressimisseade on töökorras

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Ümbritseva keskkonna väga madal temperatuur.
 • Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurini soojeneda.
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklõpsuga kohale.
Aku fiksaatorninad on määrdunud.
 • Puhastage fiksaatorninad ja paigaldage aku uuesti.
punane märgutuli => vilgub pikalt ja kõlab hoiatussignaal.
Pressimisrõhku ei saavutatud (viga kasutamisel).
 • Tagage nõuetekohane kasutamine ja kontrollige vajaduse korral pressimist.
Punane märgutuli => põleb pidevalt ja kõlab hoiatussignaal
Tehniline probleem.
 • Võimalik on kasutusviga! Võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.
Punane märgutuli => põleb pidevalt, hoiatussignaal ei kõla.
Toode vajab hooldust.
 • Võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r7794691.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative