Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [4 MB]

SR 30-A36

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel võib kasutada alljärgnevaid sümboleid:
Image alternative Alalisvool
Image alternative Tühikäigusagedus
Image alternative Andmete traadita ülekandmine
Image alternative Liitiumioonaku
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Saabelsaag
  SR 30-A36
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Täiendavad ohutusnõuded pendelliikumisega saekettaga saagimisel

 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Kinnitage tarvik pitskruviga või muul viisil stabiilse aluspinna külge. Kui hoiate toorikut ainult käega või surute selle vastu oma keha, ei ole see kindlalt fikseeritud, mille tagajärjel võite kaotada seadme üle kontrolli.

Täiendavad ohutusnõuded saagimisel

Inimeste turvalisus
 • Ärge viige oma käsi saagimispiirkonda ega vastu saelehte! Hoidke teise käega lisakäepidemest või mootorikorpusest. Kui hoiate saagi kahe käega, siis jäävad teie käed terveks.
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibijatel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Ärge viige käsi tooriku alla!
 • Ärge kunagi hoidke saetavat toorikut käes ega põlve peal! Kinnitage toorik stabiilsele aluspinnale.
 • Hoidke seadet alati ettenähtud käepidemetest kahe käega kinni ja viige oma käsivarred asendisse, milles saate tagasilöögijõudele vastu astuda.
 • Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
 • Paiknege alati saeketta kõrval. Ärge olge kunagi saekettaga ühel joonel! Tagasilöögi korral võib seade tahapoole viskuda!
 • Kui saeketas kinni kiilub või kui te töö katkestate, lülitage saag alati välja ja hoidke saagi paigal seni, kuni saeketas on täielikult seiskunud. Ärge kunagi püüdke saagi toorikust eemaldada või tagasi tõmmata, kui saeketas veel pöörleb – võib tekkida tagasilöök!
 • Kui soovite saagi, mille saeketas on toorikus, uuesti käivitada, tsentreerige saeketas lõikejäljes ja veenduge, et saehambad ei ole toorikusse haakunud.
 • Eriti ettevaatlik tuleb olla lõigete tegemisel seina või teistesse varjatud piirkondadesse. Uputatav saeketas võib varjatud objektidesse kinni kiiluda ja põhjustada tagasilöögi.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Ärge kasutage nürisid ega kahjustatud saekettaid! Need põhjustavad suurema hõõrdumise, kinnikiilumise või tagasilöögi.
 • Järgige tootja juhiseid saeketaste käsitsemise ja hoidmise kohta.
 • Seade tuleb suruda survetallaga vastu töödeldavat toorikut. See tagab optimaalse ja ohutu töö.
 • Kaitske ennast kuumade laastude eest sobiva kaitserõivastusega.

Täiendavad ohutusnõuded

 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Ärge kasutage nürisid ega kahjustatud saekettaid! Need põhjustavad suurema hõõrdumise, kinnikiilumise või tagasilöögi.
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
 • Kinnitage toorik stabiilsele aluspinnale. Ärge kunagi hoidke saetavat toorikut käes ega põlve peal!
 • Lülitage seade sisse alles selle tööasendis.
 • Töötades juhtige seadet alati suunaga kehast eemale.
 • Töötage mõõduka surve ja sobiva lõikekiirusega, seda eelkõige suure läbimõõduga torude korral. See hoiab ära seadme ülekuumenemise.
 • Enne torujuhtmete läbilõikamist, veenduge, et torud ei sisalda vedelikku. Vajaduse korral eemaldage vedelik.
 • Torujuhtmete läbisaagimisel hoidke seadet lõigatavast torust kõrgemal.
 • Seade ei ole kaitstud niiskuse sissetungimise eest. Väljavoolav vedelik võib põhjustada seadmes lühise.
 • Ärge kunagi lõigake tundmatut pinda, samuti veenduge, et lõikejoon oleks nii pealt kui ka alt takistusteta.
 • Esemega kokku puutuv saeketas võib põhjustada seadme tagasilöögi.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Kasutusvälisel ajal, enne seadme hooldamist, tarvikute vahetamist ja transportimist eemaldage aku.
 • Seadme ladustamisel ja transportimisel aktiveerige transpordikaitse.
 • Järgige tootja juhiseid saeketaste käsitsemise ja hoidmise kohta.
 • Kasutaja ja läheduses viibivad isikud peavad seadme kasutamisel ja tõrgete kõrvaldamisel kandma sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Kasutage alati piisava pikkusega saeketast. Saeketas peab ulatuma käigu vältel kogu aeg üle tooriku.
 • Töötades tehke pause ning lõdvestage ja liigutage oma sõrmi, et parandada sõrmede verevarustust.
 • Ärge vaadake otse valgusallikasse (LED) ja ärge suunake valgust teiste inimeste näkku. Esineb pimestamise oht.
 • Materjalist väljalendavad killud võivad tekitada keha- ja silmavigastusi. Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille ja kaitsekindaid.
 • Läbistavate tööde korral ümbritsege kaitsepiirdega töödeldava koha taha jääv ala.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Tarvikukinnitus
 2. Lõikeadapteri kinnituskoht
 3. Kokkupandav tellingukonks
 4. Pöörlemiskiirus
 5. Transpordikaitse
 6. Juhtlüliti
 7. Tagakäepide
 8. Aku laetuse astme näit
 9. Aku vabastusnupp
 10. Aku
 11. Lukustusaas
 12. Käepideme eesmine osa
 13. Saelehe vabastamise hoob
 14. Tolmueemaldusliitmik (USA: lisatarvik)
 15. Surutald
 16. Surutalla vabastusnupp
 17. Saeleht
 18. Lõikeadapter (lisatarvik)

Nõuetekohane kasutamine

Kirjeldatud toode on akutoitega saabelsaag. See on ette nähtud puidu, puidusarnaste materjalide, metalli ja plasti lõikamiseks.

Seadme kasutamisel tuleb seadet hoida kahe käega.
 • Selle toote jaoks kasutage vaid B 36 tüüpi Hilti liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes Hilti C4/36-seeria laadimisseadmeid.

Võimalik väärkasutus

 • Ärge lõigake tellist, betooni, gaasbetooni, looduskivi ega keraamilisi plaate.
 • Ärge lõigake seadmega torusid, milles on vedelikku.
 • Ärge saagige tundmatuid pindu.

Liitiumioonaku näidik

Liitiumioonaku laetuse taset ja seadme häireid signaliseeritakse liitiumioonaku näidiku abil. Liitiumioonaku laetuse taset näete, kui vajutate ühele kahest aku vabastusnupust.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 75% kuni 100%
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 50% kuni 75%
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 25% kuni 50%
1 LED-tuli põleb.
Laetuse tase: 10% kuni 25%
1 LED-tuli vilgub.
Laetuse tase: < 10%
1 LED-tuli vilgub, seade ei ole töövalmis.
Aku on üle kuumenenud või täielikult tühjenenud.
4 LED-tuld vilguvad, seade ei ole töövalmis.
Seade on üle koormatud või üle kuumenenud.
Aku laetuse taset ei saa lugeda ajal, mil juhtlüliti on alla vajutatud, ja kuni 5 sekundi vältel pärast juhtlüliti vabastamist.
Kui aku laetuse taseme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Tarnekomplekt

Saabelsaag, kasutusjuhend.
Teised tööriistaga kasutada lubatud süsteemitooted leiate Hilti Store müügiesindusest või veebilehelt: www.hilti.group .

Tehnilised andmed


SR 30-A36
Nimipinge
36 V
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
5,2 kg
Käigusagedus (Samm 1)
2 500 p/min
Käigusagedus (Samm 2)
2 800 p/min
Käigu pikkus
32 mm
Tarvikukinnitus
0,5 in
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 62841

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mürataseme esialgseks hindamiseks.
Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada.
Ekspositsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks müra ja/või vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Teave müra kohta

SR 30-A36
Helivõimsustase (LWA)
96 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
5 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
85 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
5 dB(A)
Vibratsioonitase

SR 30-A36
Vibratsioonitase laastplaatide saagimisel (ah, B)
22,5 m/s²
Mõõtemääramatus laastplaatide saagimisel (K)
3,7 m/s²
Vibratsioonitase puitprusside saagimisel (ah,WB)
20,5 m/s²
Mõõtemääramatus puitprusside saagimisel (K)
3,3 m/s²

Aku

Aku tööpinge
36 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht soovimatu käivitumise tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et selle juurde kuuluv seade on välja lülitatud.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist eemaldage seadmest aku.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmehoidikust välja.

Tellingukonksu paigaldamine (lisatarvik)

Image alternative
 1. Aktiveerige transpordikaitse.
 2. Paigaldage tellingukonks.

Saelehe paigaldamine

Kasutage ainult 1/2"-sabaga saelehti.
Image alternative
 1. Aktiveerige transpordikaitse või eemaldage seadmest aku.
 2. Kontrollige, kas tarviku saba on puhas ja kergelt määritud. Vajaduse korral puhastage ja määrige seda.
 3. Lükake lukustushoob lõpuni üles ja hoidke seda selles asendis.
 4. Suruge saeleht eest tarvikukinnitusse.
 5. Laske lukustushooval tagasi libiseda.
 6. Tõmmake saelehest, et kontrollida, kas see on kindlalt kohale fikseerunud.

Tolmueemaldusliitmiku paigaldamine (USA: lisatarvik)

Image alternative
 1. Tõmmake surutald välja.
 2. Asetage tolmueemaldusliitmik surutallale.
 3. Viige kergelt määritud surutald täies ulatuses juhtsoonde.

Käsitsemine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Sae juhtimine

Image alternative
 1. Hoidke saagi ettenähtud käepidemetest.
 2. Viige saag vastu toorikut.
 3. Liigutage saagi edasi-tagasi.
  • Kui surute saagi vastu toorikut, võib saeleht puruneda ja tekitada kahjustusi.

Saagimine

HOIATUS
Katkisest tellingukonksust tingitud vigastuste oht! Allakukkuv tööriist võib Teid ja teisi inimesi vigastada.
 • Veenduge enne töö algust, et tellingukonks on kindlalt kinni ega ole kahjustada saanud.
Image alternative
 1. Inaktiveerige transpordikaitse ja vajutage juhtlülitile.
  • Joonistelt leiate eri võimalused, kuidas saagi tõhusalt juhtida.
 2. Kui olete saagimise lõpetanud, vabastage juhtlüliti.
 3. Aktiveerige transpordikaitse.

Saelehe eemaldamine

Image alternative
ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Tarvik võib olla kuum ja/või teravate servadega.
 • Tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid.
 • Ärge asetage kuuma tarvikut tuleohtlikule aluspinnale.
 1. Aktiveerige transpordikaitse või eemaldage seadmest aku.
 2. Lükake lukustushoob lõpuni üles ja hoidke seda selles asendis.
 3. Tõmmake saeleht suunaga ette tarvikukinnitusest välja.
 4. Laske lukustushooval tagasi libiseda.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Puhastage ja määrige tarvikukinnitust regulaarselt väljastpoolt. Selleks kasutage Hilti aerosooli 314648.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Surutalla väljavahetamine

Surutalda saab vajaduse korral välja vahetada.
Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Eemaldage saeleht.
 3. Vajutage surutalla punasele vabastusklahvile saabelsae alumisel küljel.
 4. Tõmmake surutald välja.
 5. Vajutage surutalla punasele vabastusklahvile saabelsae alumisel küljel.
 6. Viige kergelt määritud surutald täies ulatuses juhtsoonde.
 7. Kontrollige, kas surutald on kohale fikseerunud.

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Saabelsaag ei ole töövalmis

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei käivitu.
Aku ei ole täielikult sisse pandud.
 • Laske akul klõpsuga kohale fikseeruda.
Aku on tühi.
 • Laadige akut.
Transpordikaitse ei ole aktiveeritud.
 • Aktiveerige transpordikaitse.
Saetera ei saa tarvikukinnitusest eemaldada.
Lukustushoob ei ole lõpuni sisse vajutatud.
 • Suruge lukustushoob lõpuni ja võtke saeketas välja.
Saepuru on tarvikukinnituse ummistanud.
 • Eemaldage saepuru ja puhastage tarvikukinnitust regulaarselt väljastpoolt. Seadme hooldus.

Saabelsaag on töövalmis

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta täisvõimsusel.
Juhtlüliti ei ole lõpuni sisse vajutatud
 • Vajutage juhtlüliti lõpuni alla.
Aku on tühi
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Saetera ei saa tarvikukinnitusest eemaldada.
Lukustushoob ei ole lõpuni sisse vajutatud.
 • Suruge lukustushoob lõpuni ja võtke saeketas välja.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r5962277.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative