Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [4 MB]

BX 3-ME

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Üldine kohustav sümbol
Image alternative Kasutage kaitseprille
Image alternative Kandke kõrvaklappe
Image alternative Kasutada kaitsekiivrit
Image alternative Alalisvool

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  Tüüp:
  BX 3-ME
  Generatsioon:
  02
  Seerianumber:

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektritööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektritööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektritööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
Inimeste turvalisus
 • Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi või varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektritööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista tahtmatut käivitamist. Veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud, kui ühendate selle külge aku või kui seda tõstate või kannate. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib tagajärjeks olla tööõnnetus.
 • Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektritööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektritööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Eemaldage aku, enne kui asute tööriista seadistama, tarvikuid vahetama või tööriista hoiule panema. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid . Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu hoolikalt. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektritööriistades ainult neile ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletust või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud, et elektritööriista ohutus säilib.

Ohutusnõuded naelapüsside kasutamisel

 • Lähtuge alati sellest, et seadmes on naelad sees. Naelapüssiga hooletu ümberkäimine võib kaasa tuua naelte ootamatu väljalaskmise ja sellest tingitud vigastused.
 • Ärge suunake elektrilist tööriista enda ega teiste inimeste poole. Lasu ootamatu vallandumise tagajärjel väljub seadmest nael, mis võib tekitada vigastusi.
 • Rakendage elektriline tööriist tööle alles siis, kui see paikneb kindlalt tooriku peal. Kui elektrilisel tööriistal kontakt toorikuga puudub, võib nael kinnituskohast tagasi põrkuda.
 • Ühendage elektriline tööriist elektrivõrgust lahti või eemaldage aku, kui nael on tööriistas kinni kiilunud. Kui naelapüss on ühendatud vooluvõrku, tekib kinnikiilunud naela eemaldamisel tööriista tahtmatu käivitamise oht.
 • Kinnikiilunud naela eemaldamisel olge ettevaatlik. Süsteem võib olla pinge all ja nael võib suure hooga välja paiskuda, kui püüate seda vabastada.
 • Elektrijuhtmete kinnitamisel veenduge, et need ei ole pinge all. Hoidke naelapüssi ainult käepideme isoleeritud pinnast. Kasutage vaid selliseid naelu, mis on elektrijuhtmete kinnitamiseks sobivad. Kontrollige, et nael ei ole vigastanud elektrijuhtme isolatsiooni. Nael, mis on elektrijuhtme isolatsiooni vigastanud, võib põhjustada elektrilöögi ja tuleohu.

Ohutusnõuded

Peamised ohutusnõuded Image alternative HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Kasutajale esitatavad nõuded
 • Seadet tohib käsitseda ja hooldada ainult isik, keda on selleks volitatud ja kes on saanud asjaomase väljaõppe.
Isikukaitsevahendid
 • Seadme kasutamise ajal kandke sobivaid kaitseprille ja kaitsekiivrit ja nõudke nende kandmist ka läheduses viibivatelt isikutelt.
 • Kandke kuulmiskaitsevahendeid.
 • Liiga vali müra võib kahjustada kuulmist.
Inimeste turvalisus
 • Pidage kinni kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhistest.
 • Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige otsepaigaldusseadmega töötades kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Katkestage töö, kui tunnete valu või kui enesetunne muutub halvaks. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
 • Vältige ebasoodsaid tööasendeid. Veenduge oma asendi ohutuses ja säilitage alati tasakaal.
 • Kandke mittelibisevaid jalatseid.
 • Ärge tõmmake poldijuhikut või kinnituselemente kunagi käega tagasi.
 • Poldijuhikut või kinnituselementi käega tagasi tõmmates võite seadme teatud tingimustel vinnastada. Tekib naela kehasse laskmise oht.
 • Hoidke seadmega töötamisel käsi kõverdatult (ärge sirutage käsi välja).
 • Hoidke teised isikud, eriti lapsed töökohast eemal.
Otsepaigaldusseadmete käsitsemine ja kasutamine Image alternative HOIATUS! Läbistavad kinnituselemendid on ohtlikud Enne kinnituselementide laskmist veenduge, et kinnituselementide jaoks ette nähtud pinna taga ja all ei ole inimesi.
 • Enne tööga alustamist laske 2 kinnituselementi pinda, et seadet testida.
 • Kasutage tööks õiget seadet. Kasutage seadet vaid otstarbel, milleks see on ette nähtud, ja ainult siis, kui seadme tehniline seisund on veatu.
 • Ärge jätke laetud seadet kunagi järelevalveta.
 • Transportige ja hoidke seadet lukustatavas kohvris.
 • Tühjendage seade alati enne hooldus-, puhastus- ja korrashoiutöid, enne poldijuhiku vahetamist, samuti töö katkestamisel ja tööriista hoiulepanekul (eemaldage kinnituselemendid).
 • Kasutusvälisel ajal võtke kinnituselemendid ja padrunid välja ning hoidke tööriista kuivas, lukustatud ja lastele ligipääsmatus kohas.
 • Kontrollige, kas seadme ja lisatarvikute tehniline seisund on veatu. Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad laitmatult, ei kiilu kinni ega ole kahjustatud.
 • Et tagada seadme tõrgeteta töö, peavad kõik seadme osad olema õigesti paigaldatud ning vastama asjakohastele nõuetele. Kahjustada saanud osad tuleb lasta parandada või välja vahetada Hilti hooldekeskuses, kui kasutusjuhendis ei ole ette nähtud teisiti.
 • Enne laskmist veenduge, et pinnas ei ole elektrijuhtmeid.
 • Ärge laske kinnituselemente materjali, mis ei ole selleks ette nähtud.
 • Ebasobivad materjalid on keevisteras ja terasvalu, valumalm, klaas, marmor, plastmaterjalid, pronks, messing, vask, isolatsioonimaterjalid, õõnestellis, keraamiline tellis, õhuke plekk (< 4 mm) ja gaasbetoon. Nendesse materjalidesse laskmine võib kaasa tuua kinnituselemendi purunemise, pinnast kildude eraldumise või pinnast läbilaskmise.
 • Vajutage päästikule üksnes siis, kui seade on vertikaalselt vastu pinda surutud.
 • Hoidke naelapüssi naelte laskmisel alati pinnaga risti, et vältida kinnituselementi äralibisemist aluspinnalt.
 • Käepidemed peavad olema kuivad, puhtad ja vabad õlist ning rasvast.
 • Ärge laske seadmel kunagi kukkuda.
 • Ärge kasutage magasini käepidemena.
 • Ärge kasutage seadet põlengu- ja plahvatusohtlikes kohtades, välja arvatud juhul, kui seadmele on väljastatud sellekohane kasutusluba.
 • Ärge laske kinnituselemente olemasolevatesse aukudesse, välja arvatud juhul, kui Hilti on seda soovitanud (nt DX-Kwik).
Töökoht
 • Hoidke oma töökoht korras. Veenduge, et töökohas ei ole esemeid, mis võivad teid vigastada.
 • Töökohal valitsev korratus võib põhjustada õnnetusi.
 • Hoolitsege töökoha hea ventilatsiooni ja valgustuse eest.
Mehaanilised ohutusnõuded
 • Ärge modifitseerige ega muutke seadet, eriti kolbi.
 • Kasutage üksnes kinnituselemente, mis on selle seadme jaoks ette nähtud ja heaks kiidetud.
Termilised ohutusnõuded
 • Ärge ületage soovituslikku maksimaalset lasusagedust.
 • Kui seade peaks olema üle kuumenenud, laske sel jahtuda.
 • Ärge võtke seadet lahti, kui see on kuum. Laske seadmel jahtuda.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Seadme nina
 2. Poldijuhik X-FG B3-ME
 3. Poldijuhik X-FG B3-IF
 4. Poldijuhiku lukustusnupp
 5. Üksiklasu päästik
 6. Ventilatsiooniavad
 7. Vööklamber
 8. Tellingukonks
 9. Päästik
 10. Käepide
 11. Vabastusnupud
 12. Aku laetuse astme näit
 13. Li-Ion-aku
 14. Naelalükkur, lukustatud asend
 15. Naelalükkuri vabastamise nupp
 16. Tugijalg
 17. Magasin
 18. Oleku näit
 19. Lüliti (sisse/välja)
 20. Naelalükkur, vabastatud asend

Nõuetekohane kasutamine

Toode on käsitsi juhitav akutoitega naelapüss kasutamiseks sisetingimustes. See on ette nähtud spetsiaalselt ette nähtud kinnituselementide laskmiseks betooni, terasesse, müüritisse, silikaattellisesse ja muudesse otsepaigalduseks sobivatesse pindadesse. Toode on ette nähtud ka elektrijuhtmete kinnitamiseks klambritega, tingimusel et kasutatakse selleks sobivaid kinnituselemente. Kasutage üksnes lubatud kinnituselemente koos nende jaoks ette nähtud poldijuhikuga (vt peatükki "Tehnilised andmed").

Naelapüss, aku ja kinnituselemendid moodustavad tehnilise terviku. See tähendab, et veatu kinnitamine naelapüssiga on tagatud vaid siis, kui kasutatakse spetsiaalselt selleks ette nähtud Hilti kinnituselemente ja Hilti soovitatud laadimisseadmeid ja akusid. Üksnes nende nõuete järgimisel kehtivad Hilti kasutus- ja kinnitusalased soovitused.
 • Naelapüssi võib kasutada ainult manuaalselt.
 • Välistada tuleb nõuetevastane kasutamine. Nõuetevastaseks kasutamiseks loetakse üksiklasurežiimil tehtavaid laske, ilma et naela oleks poldijuhikusse sisse pandud, naelte laskmist väga pehmesse pinda (nt puit), magasinirežiimil tehtavaid üksiklaske ja naelte laskmist liiga kõvasse pinda (nt ülitugev teras või väga kõva looduskivi).
 • Kasutage selle toote jaoks ainult B 22 tüüpi Hilti liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes C 4/36 tüüpi Hilti laadimisseadmeid.

Kaitseseadised

Magasinirežiimil töötamise korral hoiab naelatuvastus ära valed lasud, mis võivad naelapüssi kahjustada.
Survekaitse hoiab ära naelte vabalasud. Magasinirežiimil töötamise korral saab naelapüssi pinna vastu suruda ja lasu vallandada ainult siis, kui naelad on sisse pandud.
Üksiklasurežiimil tuleb enne naelapüssi surumist vastu pinda vajutada üksiklasunupule.

Varustus

Naelapüss on varustatud ergonoomilise, libisemiskindla ja vibratsiooni summutava käepidemega ning tugijalaga. Seadet kaitseb ülekoormuse eest elektrooniline liigpingepiirik ja ülekuumenemise eest temperatuurikontroll.

Bluetooth

Toode on varustatud Bluetooth-liidesega. Niipea kui aku on paigaldatud ja naelapüss sisse-/väljalülitusnupust sisse lülitatakse, on võimalik kasutada Bluetooth ühendust.
Pärast seadme lülitamist ooterežiimile või naelapüssi sisse-/väljalülitusnupust väljalülitamist kantakse andmeid üle veel kolm tundi.
Selleks et aktiveeritud Bluetoothi inaktiveerida, tuleb vajutada sisse-/väljalülitusnupule vähemalt 5 sekundit, kuni LED kaks korda sinise tulega süttib.
Kui aku eemaldatakse, siis andmete ülekannet enam ei toimu.
Bluetooth ei ole kõikides riikides kättesaadav.

Oleku näit

Oleku näit annab teavet naelapüssi oleku kohta.
Seisund
Tähendus
väljas
Naelapüss on välja lülitatud
LED-tuli põleb rohelise tulega.
Naelapüss on sisse lülitatud ja töövalmis
LED-tuli vilgub iga 3 sekundi järel rohelise tulega.
Naelapüss on ooterežiimil, seadme nina surumine vastu pinda lülitab naelapüssi sisse
LED-tuli vilgub rohelise tulega.
Naelapüss on liiga kuum või aku on liiga tühi, vt Tõrgete tabel
LED-tuli vilgub punase tulega.
Seadme tõrge, vt Tõrgete tabel
LED-tuli põleb punase tulega.
Seadme tõrge, vt Tõrgete tabel

Aku laetuse astme näit

Aku vabastusnupule vajutamisel ilmub ekraanile aku laetuse astme näit.
Lasu ajal ja vahetult pärast lasu tegemist ei ole võimalik laetuse astet teada saada.
Seisund
Tähendus
Kõik neli LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Laetuse aste on 75% kuni 100%.
Kolm LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Laetuse aste on 50% kuni 75%.
Kaks LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Laetuse aste on 25% kuni 50%.
Üks LED-tuli põleb rohelise tulega.
Laetuse aste on 10% kuni 25%.
Üks LED-tuli vilgub rohelise tulega.
Laetuse aste on alla 10 %. Seade on töövalmis

Akud

Madalatel temperatuuridel aku tühjeneb.
Kui aku on tühjem, siis kulub naelapüssil järgmise lasu tegemiseni rohkem aega kui täiesti laetud aku puhul.
Kui aku on tühjenemas, lülitub naelapüss välja enne, kui akuelemendid kahjustada saavad.

Tarnekomplekt

Naelapüss BX 3-ME, kasutusjuhend.
Teised süsteemi kuuluvad tooted, mida on lubatud tööriistaga kasutada, leiate Hilti müügiesindusest või veebisaidilt: www.hilti.com

Tehnilised andmed

Naelapüss

Kaal vastavalt menetlusele EPTA‑Procedure 01/2003
B 22/2.6 Li-Ion (02)
3,8 kg
B 22/3.0 Li-Ion (01)
3,9 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,1 kg
Magasinis oleva naela pikkus
14 mm … 24 mm
Naela pikkus üksiklasu puhul
30 mm … 36 mm
Naelte läbimõõt
3,0 mm
Magasini mahutavus
20 naela
Surveteekonna pikkus
12 mm
Survejõud
50 N … 70 N
Kasutustemperatuur (ümbritseva keskkonna temperatuur)
−15 ℃ … 50 ℃
Soovituslik maksimaalne lasusagedus
650/h
Nimipinge
21,6 V
Sagedus
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maksimaalne kiiratud saatevõimsus
−11,9 dBm

Aku

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Teave müra ja vibratsiooni kohta

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad on iseloomulikud tööriistale, mida kasutatakse põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni toime eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks hooldage seadmeid ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.

Täitmistööd

Aku laadimine

 1. Eemaldage aku.
 2. Laadige akut vastavalt laadimisseadme kasutusjuhendis olevale teabele.

Aku paigaldamine

Akude maksimaalse tööea tagamiseks asendage aku kohe, kui aku jõudlus tuntavalt väheneb, uue täislaetud akuga.
Image alternative
 1. Veenduge, et aku ja seadme kontaktid on vabad võõrkehadest.
 2. Paigaldage aku ja laske sellel kuuldavalt kohale fikseeruda.
  • Kui aku on paigaldatud, süttivad laetuse astme LED-tuld korraks.
ETTEVAATUST
Allakukkuvast akust põhjustatud oht. Korrektselt lukustamata aku võib töötamise ajal välja kukkuda.
 • Veenduge alati, et aku on kindlalt kinni.
 1. Kontrollige aku kindlat kinnitumist naelapüssi.

Aku eemaldamine

Image alternative
 1. Lülitage naelapüss välja.
 2. Vajutage mõlemale vabastusnupule ja hoidke neid all.
 3. Tõmmake aku suunaga taha seadmest välja.

Poldijuhiku eemaldamine

 1. Lülitage naelapüss välja.
 2. Eemaldage aku.
 3. Tõmmake naelalükkurit alla, kuni see fikseerub kohale.
 4. Tühjendage magasin.
 5. Lükake poldijuhiku lukustusnuppu noole suunas kuni piirikuni.
  • Poldijuhik vabaneb.
 6. Eemaldage poldijuhik.

Poldijuhiku paigaldamine

 1. Lülitage naelapüss välja.
 2. Eemaldage aku.
 3. Tõmmake naelalükkurit alla, kuni see fikseerub kohale.
 4. Tühjendage magasin.
 5. Lükake poldijuhiku lukustusnuppu noole suunas kuni piirikuni ja hoidke seda selles asendis.
 6. Lükake poldijuhik seadme ninasse, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.
 7. Vabastage poldijuhiku lukustusnupp.
  • Poldijuhiku lukustusnupp hüppab keskasendisse.
 8. Poldijuhikust tõmmates kontrollige, kas see on kindlalt paigas.

Ohutu töö vöö- ja tellinguklambriga

  Image alternative
 • Enne töö alustamist veenduge, et tellinguklamber on seadme külge kindlalt kinnitatud.
 • Kasutage tellinguklambrit üksnes nii kaua kui vaja. Kasutusvälisel ajal paigutage seade ohutusse kohta.

Naelapüssi täitmine naeltega

Naelapüssi täitmine magasinirežiimil kasutamiseks

Image alternative
HOIATUS
Sõrmede vigastamise oht! Naelalükkuri tagasihüppamine võib vigastada sõrmi ja naelapüssi kahjustada.
 • Naelalükkuri allatõmbamisel veenduge, et see fikseerub kindlalt kohale. Ärge laske naelalükkuril tagasi hüpata.
 1. Tõmmake naelalükkurit alla, kuni see fikseerub kohale.
 2. Laske naelalindil magasini libiseda (maksimaalselt 2 linti, kummaski 10 naela).
 3. Hoidke naelalükkurit paigal ja vajutage naelalükkuri vabastusnupule.
 4. Viige naelalükkur tagasi.

Täitmine kasutamiseks üksiklasurežiimil

Image alternative
ETTEVAATUST
Sõrmede vigastamise oht! Naelalükkuri tagasihüppamine võib tekitada kehavigastusi ja naelapüssi kahjustada.
 • Naelalükkuri allatõmbamisel veenduge, et see fikseerub kindlalt kohale. Ärge laske naelalükkuril tagasi hüpata.
 1. Tõmmake naelalükkurit alla, kuni see fikseerub kohale.
 2. Laske naelalindil magasinist välja libiseda ja veenduge, et magasin on tühi.
  Naelapüss võib kahjustada saada, kui te ei ole enne seadme kasutamist üksiklasurežiimil kõiki naelu magasinist eemaldanud.
 3. Hoidke naelalükkurit paigal ja vajutage naelalükkuri vabastusnupule.
 4. Viige naelalükkur tagasi.
 5. Asetage nael poldijuhikus olevasse selleks ette nähtud süvendisse. Teise võimalusena võite seejärel torgata poldijuhikule veel ühe kinnituselemendi.
  Naelte laskmine nii, et poldijuhikus on rohkem kui üks nael, võib naelapüssi kahjustada. Üksiklasurežiimil täitke poldijuhik vaid ühe naelaga.
 6. Vajutage üksiklasu päästikule.
  • Üksiklasu päästik fikseerub kuuldavalt kohale.
  Kui naelalükkurit tõmmata mõni sentimeeter alla, vabaneb üksiklasu päästik uuesti.

Käsitsemine

Tugijala kasutamine

Ühetasasel pinnal kergendab tugijalg naelapüssi asetamist pinnale täisnurga all, kuna täisnurkset asendit tuleb siis kontrollida veel vaid külgsuunast. Ebatasasel pinnal võib juhtuda, et tugijalg tuleb kokku panna, et seada naelapüssi pinna suhtes täisnurga alla.

Tugijala kokkuklappimine

Image alternative
ETTEVAATUST
Sõrmede vigastamise oht! Tugijala ümberpööramisel tekib oht, et sõrmed jäävad tugijala ja korpuse vahele.
 • Tugijala ümberpööramise ajal hoidke naelapüssi käepidemest.
 1. Suruge vastu tugijalga, et seda fikseeritud asendist vabastada.
 2. Keerake tugijalga umbes 180° tagasi.
 3. Suruge alt vastu tugijalga, et seda kokkuklapitud asendis fikseerida.

Tugijala lahtitõmbamine

Image alternative
ETTEVAATUST
Sõrmede vigastamise oht! Tugijala ümberpööramisel tekib oht, et sõrmed jäävad tugijala ja korpuse vahele.
 • Tugijala ümberpööramise ajal hoidke naelapüssi käepidemest.
 1. Suruge vastu tugijalga, et seda fikseeritud asendist vabastada.
 2. Keerake tugijalga 180° ette.
 3. Suruge alt vastu tugijalga, et seda lahtitõmmatud asendis fikseerida.

Naelapüssi sisselülitamine/väljalülitamine

Naelapüssi sisselülitamine

HOIATUS
Vigastuste oht! Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu ja tekitada raskeid kehavigastusi.
 • Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.
 • Vajutage nupule (sisse/välja).
  • Vedruelement pingestub kuuldavalt ja oleku näit põleb rohelise tulega.
  Vedruelemendi pingestumine on aku jõudluse vähenedes aeglasem kui täislaetud aku puhul.
  Madalatel temperatuuridel aku jõudlus väheneb.
  Kui aku on tühjenemas, lülitub naelapüss välja enne, kui akuelemendid kahjustada saavad.

Naelapüssi väljalülitamine

 • Vajutage nupule (sisse/välja).
  • Vedruelement vabaneb kuuldavalt pinge alt ja oleku näit kustub.

Lasu sooritamine

Image alternative
HOIATUS
Eemalepaiskuvad osakesed võivad tekitada vigastusi! Naelte laskmise ajal võivad aluspinnast lahtimurenev materjal ja naelalindist väljapaiskuvad osakesed tekida keha- ja silmavigastusi.
 • Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille ja kaitsekindaid. Ka teised läheduses viibivad inimesed peaksid kandma kaitseprille ja kaitsekiivrit.
HOIATUS
Vigastuste oht! Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu ja tekitada raskeid kehavigastusi.
 • Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.
 1. Lülitage naelapüss sisse.
 2. Asetage naelapüss täisnurga all pinnale ja suruge poldijuhik lõpuni vastu pinda.
 3. Vallandage lask, selleks vajutage päästikule.
 4. Pärast lasu sooritamist tõstke naelapüss pinnalt täielikult ära.
  Kui poldijuhikut suruda vastu pinda kauem kui 6 sekundit, ilma et tehtaks lasku, lülitub naelapüss automaatselt välja. Sisse-/väljalülitusnupule vajutamisega saab naelapüssi uuesti sisse lülitada.
  Kui naelapüssi ei ole 6 minuti jooksul kasutatud, lülitub see automaatselt välja.

Bluetooth väljalülitamine

 • Vajutage sisse-/väljalülitusnupule vähemalt 5 sekundit, kuni LED-tuli kaks korda sinise tulega süttib.
  • Andmeid ei saa enam üle kanda.
  • Bluetooth ei ole kõikides riikides kättesaadav
  Kui viibite tundlikus kohas (nt haigla), kus Bluetoothi kasutamine ei ole lubatud, võite Bluetoothi inaktiveerida.

Naelte eemaldamine naelapüssist

Naelte eemaldamine magasinirežiimil

 1. Tõmmake naelalükkurit alla, kuni see fikseerub kohale.
 2. Lükake naelad suunaga alla magasinist välja.
 3. Hoidke naelalükkurit paigal ja vajutage naelalükkuri vabastusnupule.
 4. Viige naelalükkur tagasi algasendisse.

Naelte eemaldamine üksiklasurežiimil

 • Selleks et poldijuhikusse asetatud naela eemaldada, toimige samamoodi nagu kinnikiilunud naela vabastamisel (vt ).

Kinnikiilunud naelad

Üksikud naelad võivad poldijuhikus kinni kiiluda. Avardikomplekti X-NP abil saab kinnikiilunud naelu poldijuhikust eemaldada. Lisatarvikud leiate Hilti müügiesindusest või veebist www.hilti.com .
HOIATUS
Kehavigastuste ja naelapüssi kahjustada saamise oht. Kui soovitatud Hilti originaaltarvikute asemel kasutatakse ebasobivaid elemente, võivad tagajärjeks olla kehavigastused ja naelapüss võib kahjustada saada.
 • Kinnikiilunud naela vabastamiseks kasutage ainult soovitatud avardikomplekti.
ETTEVAATUST
Eemalepaiskuvad osakesed võivad tekitada vigastusi! Laskmisel eemalepaiskuvad osakesed võivad tekitada vigastusi, kui poldijuhiku piirkonnas on võõrkehi või kui kinnituselemendid on poldijuhikusse kinni kiilunud.
 • Ärge kunagi tehke seadme tõrgete kõrvaldamiseks uusi laske!

Kinnikiilunud naelte vabastamine

 1. Võtke poldijuhik maha.
 2. Torgake poldijuhik avardikomplekti vastuvõtuhülssi.
 3. Lööge kinnikiilunud nael avardi ja haamri abil poldijuhikust välja.
 4. Paigaldage poldijuhik.

Hooldus ja korrashoid

Akutööriistade hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei saa akutööriista kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Ohutu töö tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Seadme nina sisekülje puhastamine

 1. Võtke poldijuhik maha.
 2. Puhastage seadme nina sisekülge.
 3. Paigaldage poldijuhik.

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Vedruelementi ei pingestata; oleku näit puudub.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja.
Aku ei ole õigesti paigaldatud.
Vedruelementi ei pingestata, oleku näit vilgub rohelise tulega ja laetuse astme 1 LED-tuli vilgub
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja.
Aku temperatuur on liiga madal.
 • Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurile soojeneda.
Vedruelementi ei pingestata, oleku näit vilgub rohelise tulega ja laetuse astme 4 LED-tuld vilguvad
Naelapüss on liiga kuum.
 • Laske naelapüssil jahtuda.
Vedruelementi ei pingestata ja oleku näit vilgub punase tulega.
Poldijuhik ei ole õigesti paigaldatud.
Vedruelementi ei pingestata ja oleku näit põleb punase tulega.
Seadme viga.
Poldijuhikut ei saa suruda vastu pinda ja oleku näit põleb rohelise tulega.
Magasin on tühi.
Naelalükkur on kinni kiilunud.
 • Võtke naelalint magasinist välja ja puhastage magasin.
Nael on poldijuhikus kinni kiilunud.
Poldijuhik on vastu pinda surutud olekus kinni kiilunud.
Poldijuhiku ja seadme nina vaheline piirkond on määrdunud.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r8843642.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative