Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [3 MB]

SB 4-A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Sümbolid

Tootel võib kasutada alljärgnevaid sümboleid:
Image alternative Alalisvool
Image alternative Seade toetab NFC-tehnoloogiat, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või on muul moel kahjustatud.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Lintsaag
  SB 4-A22
  Generatsioon:
  01
  Seerianumber:

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Täiendavad ohutusnõuded saagimisel

Inimeste turvalisus
 • Ärge viige oma käsi saagimispiirkonda ega vastu saelehte! Hoidke teise käega lisakäepidemest või mootorikorpusest. Kui hoiate saagi kahe käega, siis jäävad teie käed terveks.
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibijatel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Pingutage enne saagimist kinni lõikesügavuse ja lõikenurga regulaatorid. Kui seadistused saagimise ajal muutuvad, võib saeketas kinni kiiluda ja tekitada tagasilöögi.
 • Reguleerige välja tooriku paksusele vastav lõikesügavus. Tooriku alt tohib saeketast nähtavale jääda max ühe täishamba ulatuses.
 • Kasutage pikilõigete tegemisel alati juhikut või sirget liistu. See parandab lõiketäpsust ja vähendab saeketta kinnikiilumisohtu.
 • Ärge viige käsi tooriku alla! Tooriku all ei saa kettakaitse teid kaitsta.
 • Ärge kunagi hoidke saetavat toorikut käes ega põlve peal! Kinnitage toorik stabiilsele aluspinnale.
 • Hoidke seadet alati ettenähtud käepidemetest kahe käega kinni ja viige oma käsivarred asendisse, milles saate tagasilöögijõudele vastu astuda.
 • Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
 • Paiknege alati saeketta kõrval. Ärge olge kunagi saekettaga ühel joonel! Tagasilöögi korral võib seade tahapoole viskuda!
 • Kui saeketas kinni kiilub või kui te töö katkestate, lülitage saag alati välja ja hoidke saagi paigal seni, kuni saeketas on täielikult seiskunud. Ärge kunagi püüdke saagi toorikust eemaldada või tagasi tõmmata, kui saeketas veel pöörleb – võib tekkida tagasilöök!
 • Kui soovite saagi, mille saeketas on toorikus, uuesti käivitada, tsentreerige saeketas lõikejäljes ja veenduge, et saehambad ei ole toorikusse haakunud.
 • Eriti ettevaatlik tuleb olla lõigete tegemisel seina või teistesse varjatud piirkondadesse. Uputatav saeketas võib varjatud objektidesse kinni kiiluda ja põhjustada tagasilöögi.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Kasutage alati ettenähtud suurusega ja sobiva siseava läbimõõduga saekettaid.
 • Ärge kasutage nürisid ega kahjustatud saekettaid! Need põhjustavad suurema hõõrdumise, kinnikiilumise või saeketta tagasilöögi.
 • Ärge kunagi kasutage kahjustatud või valesid saeketta alusseibe ega kruve.
 • Järgige tootja juhiseid saeketaste käsitsemise ja hoidmise kohta.

Ohutusnõuded lintsaagide kasutamisel

 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Aku
 2. Juhtlüliti sisselülitustõkis
 3. Juhtlüliti
 4. Käepide (isoleeritud pind)
 5. Juhik
 6. Lintsaeleht
 7. Pöörlemissuuna nool korpusel
 8. Lintsaelehe pingutamise hoob
 9. Lisakäepide (isoleeritud pind)
 10. Aku vabastusnupp
 11. Aku laetuse astme näit
 12. Lintsaelehe rullik
 13. Saelehe juhik
 14. Tihend

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Saelehe kate
 1. Saelehe katte kinnitamise kruvid

Nõuetekohane kasutamine

Kirjeldatud toode on akutoitega lintsaag. See on ette nähtud metalli ja plasti lõikamiseks.

Seadme kasutamisel tuleb seadet hoida kahe käega.
 • Kasutage selle toote jaoks üksnes B 22 tüüpi Hilti liitiumioonakusid.

 • Verwenden Sie für diese Akkus nur von Hilti freigegebene Ladegeräte. Lisateavet leiate müügiesindusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group

Võimalik väärkasutus

 • Ärge lõigake tellist, betooni, gaasbetooni, looduskivi ega keraamilisi plaate.
 • Ärge lõigake seadmega torusid, milles on vedelikku.
 • Ärge saagige tundmatuid pindu.

Liitiumioonaku näidik

Liitiumioonaku laetuse taset ja seadme häireid signaliseeritakse liitiumioonaku näidiku abil. Liitiumioonaku laetuse astet kuvatakse, kui vajutada ühele kahest aku vabastusnupust.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 75% kuni 100%
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 50% kuni 75%
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 25% kuni 50%
1 LED-tuli põleb.
Laetuse tase: 10% kuni 25%
1 LED vilgub.
Laetuse aste: < 10%
1 LED-tuli vilgub, seade ei ole töövalmis.
Aku on üle kuumenenud või täielikult tühjenenud.
4 LED-tuld vilguvad, seade ei ole töövalmis.
Seade on üle koormatud või üle kuumenenud.
Aku laetuse astet saab lugeda ajal, mil juhtlüliti on alla vajutatud, ja kuni 5 sekundi vältel pärast juhtlüliti vabastamist. Kui aku laetuse astme näidiku LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Tarnekomplekt

Lintsaag, kasutusjuhend.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group

Tehnilised andmed

Lintsaag


SB 4-A22
Nimipinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur
−17 ℃ … 60 ℃
Kaal EPTA Procedure 01 järgi koos akuga B22⁄8.0
4,3 kg
Tühikäigupöörded
167 m/min
Max lõikesügavus
63,5 mm
Lintsaeleht (Pikkus x laius x paksus)
733 mm x 12,7 mm x 0,5 mm või 733 mm x 12,4 mm x 0,35 mm
Töötemperatuur
−10 ℃ … 50 ℃
Hoiutemperatuur (ilma akuta)
−30 ℃ … 70 ℃

Aku

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta mõõdetud vastavalt standardile EN 60745

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage seadet ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase

SB 4-A22
Helivõimsustase (LWA)
84 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
73 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
Vibratsioonitase

SB 4-A22
Vibratsioonitase metalli lõikamisel (ah,CM)
1,5 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²
Vibratsioonitase puidu lõikamisel (ah,CW)
1,3 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Käsitsemine

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

HOIATUS
Elektrioht Lühisest põhjustatud oht.
 • Enne aku sissepanekut veenduge, et aku kontaktid ja seadme kontaktid on vabad võõrkehadest.
HOIATUS
Vigastuste oht Allakukkuvast akust põhjustatud oht.
 • Allakukkuv aku võib Teid ja teisi inimesi vigastada. Veenduge, et aku on lintsaagi kindlalt kinnitatud.
Image alternative
 • Lükake aku tagantpoolt seadmesse, kuni see topeltklõpsuga kuuldavalt kohale fikseerub.

Aku eemaldamine

Image alternative
 1. Vajutage mõlemale vabastusnupule ja hoidke neid all.
 2. Tõmmake aku ettesuunas seadmest välja.

Ohutusnõuded

ETTEVAATUST
Vigastuste oht soovimatu käivitumise tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et selle juurde kuuluv seade on välja lülitatud.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist eemaldage seadmest aku.
  Image alternative
 • Vajutage mõlemale vabastusnupule ja hoidke neid all.
 • Tõmmake aku suunaga ette seadmest välja.

Lintsaelehe paigaldamine / vahetamine

HOIATUS
Vigastuste oht Ebasobivad või valesti paigaldatud lintsaelehed võivad saagi kahjustada.
 • Kasutage üksnes selle sae jaoks sobivad lintsaelehti.
HOIATUS
Vigastuste oht tingitud lintsaelehe puudutamisest.
 • Lintsaelehe paigaldamisel kandke kaitsekindaid.
Image alternative
 1. Keerake lahti saelehe katte 2 kruvi ja eemaldage saelehe kate.
 2. Keerake lisakäepide vastupäeva lintsae korpusest välja.
 3. Keerake hooba pöörlemissuunas 180 ° kuni piirikuni.
  Hoova käsitsemiseks peab lisakäepide olema maha võetud.
 4. Viige lintsaeleht saelehe juhikutesse. Saelehe tagakülg peab puudutama saelehe juhikute alumises osas olevaid laagreid.
 5. Viige lintsaleht ümber mõlema rulliku.
 6. Keerake hooba pöörlemissuunas 180 ° kuni piirikuni.
 7. Kontrollige, kas lintsaeleht on viidud korrektselt ümber mõlema rulliku.
 8. Asetage saelehe kate uuesti kohale.
  • Seejuures veenduge katte õiges asendis.
 9. Keerake külgkäepide päripäeva lintsae korpusesse.
 10. Veenduge, et lintsaeleht on õiges asendis, selleks lülitage lintsaagi mitu korda korraks sisse ja välja.

Lisakäepideme paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht Kontrolli kaotus lintsae üle.
 • Kasutage seadet üksnes koos lisakäepidemega. Keerake lisakäepide korpuse vastavasse keermestatud avasse.
Image alternative
 • Paigaldage lisakäepide.

Tihendi vahetamine

Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Keerake lahti saelehe katte 2 kruvi ja eemaldage saelehe kate.
 3. Keerake lisakäepide vastupäeva lintsae korpusest välja.
 4. Keerake hooba pöörlemissuunas 180 ° kuni piirikuni.
  Hoova käsitsemiseks peab lisakäepide olema maha võetud.
 5. Eemaldage lintsaeleht.
 6. Veenduge, et juhtsooned on puhtad, ja vajaduse korral puhastage need.
 7. Eemaldage tihend.
 8. Kinnitage lintsaelehe rullikule uus tihend.
 9. Lükake tihend juhtsoontesse täielikult sisse.
  • Tihend on juhtsoontega ühetasa.
  • Tihend ei ole juhtsoontega ühetasa.
   • Reguleerige tihendi asendit.
 10. Viige lintsaeleht saelehe juhikutesse. Saelehe tagakülg peab puudutama saelehe juhikute alumises osas olevaid laagreid.
 11. Viige lintsaleht ümber mõlema rulliku.
 12. Keerake hooba pöörlemissuunas 180 ° kuni piirikuni.
 13. Kontrollige, kas lintsaeleht on viidud korrektselt ümber mõlema rulliku.
 14. Asetage saelehe kate uuesti kohale.
  • Seejuures veenduge katte õiges asendis.
 15. Keerake külgkäepide päripäeva lintsae korpusesse.
 16. Veenduge, et lintsaeleht on õiges asendis, selleks lülitage lintsaagi mitu korda korraks sisse ja välja.

Sisselülitamine

 1. Vajutage sisselülitustõkisele.
 2. Vajutage juhtlülitile.
  Ohutuse huvides ei juhtlülitit lukustada, vaid see peab töötamise ajal olema kogu aeg alla vajutatud.

Väljalülitamine

HOIATUS
Vigastuste oht tingitud järelpöörlevast saest.
 • Tõstke seade toorikult alles siis, kui seade on täielikult seiskunud.
 • Enne käestpanekut oodake, kuni tööriist on täielikult seiskunud.
 • Vabastage juhtlüliti.

Tooriku joondamine

Image alternative
 • Joondage toorik ja lintsaag teineteise suhtes välja.
  Vale joondamine suurendab tagasilöögi ohtu.

Hooldus, korrashoid, vedu ja ladustamine

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Lintsaag ei ole töövalmis

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
LED-tuled on kustunud.
Aku ei ole lõpuni sisse pandud.
 • Laske akul topeltklõpsuga kohale fikseeruda.
Aku on tühi.
 • Laadige akut.
Sisselülitustõkisele ei ole vajutatud.
 • Vajutage sisselülitustõkisele.
1 LED-tuli vilgub.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda soovitatavale töötemperatuurile.
4 LED-tuld vilguvad.
Lintsaele on lühiajaliselt avaldunud ülekoormus.
 • Vabastage juhtlüliti ja vajutage sellele uuesti.
Lintsaag on liiga kuum.
 • Laske lintsael jahtuda.
Seade on blokeerunud
 • Kontrollige, kas saeleht on õigesti paigaldatud ja/või on kahjustatud.

Lintsaag on töövalmis

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta täisvõimsusel.
Juhtlüliti ei ole lõpuni sisse vajutatud.
 • Vajutage juhtlüliti lõpuni alla.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r5962279.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative