Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (EN) [4 MB]

TE 30
TE 30-AVR

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Löögita puurimine
Image alternative Löökpuurimine
Image alternative Meiseldamine
Image alternative Meisli positsioneerimine
Image alternative Parem/vasak käik
Image alternative Kaitseklass II (topeltisolatsioon)
Image alternative Läbimõõt
Image alternative Nimipöörded tühikäigul
Image alternative Pööret minutis

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Kombivasar
  TE 30 / TE 30‑AVR
  Põlvkond
  02
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Image alternative
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik kõrvalised isikud töökohast eemal . Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 • Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kasutage isikukaitsevahendeid ja kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitumist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrguga, ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda tööõnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seadistus- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seadistus- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage oma tööks sobivat elektritööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut tõmmake seadme pistik pistikupesast välja. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid . Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud, et elektritööriista ohutus säilib.

Täiendavad ohutusnõuded Piikvasar

Inimeste turvalisus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Lagede, seinte ja põrandate meiseldamisel võtke ohutu ja stabiilne asend. Äkiline läbimurre võib teid tasakaalust välja viia!
 • Läbistavate tööde korral ümbritsege kaitsepiirdega töödeldava koha taha jääv ala. Väljamurtavad tükid võivad välja ja/või alla kukkuda ning teisi inimesi vigastada.
 • Seadet kasutades kandke sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski ning veenduge, et seda teevad ka läheduses viibivad inimesed.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Kasutage kaitseprille. Materjalist väljalendavad killud võivad tekitada keha- ja silmavigastusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja randmeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Enne käestpanekut oodake, kuni tööriist on seiskunud.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Padrun
 2. Sügavuspiiriku vabastusnupp
 3. Sügavuspiirik
 4. Töörežiimilüliti
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Juhtlüliti
 7. Käepide
 8. Toitejuhe
 9. Reverslüliti
 10. Lisakäepide

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on elektriline kombivasar. See on ette nähtud betooni, müüritise, puidu ja metalli puurimiseks.

AVR-iga mudelit saab lisaks kasutada kergemateks kuni keskmisteks meiseldustöödeks müüritises ning betooni järeltöötlemiseks.
 • Seadet võib kasutada vaid siis, kui vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtib seadme andmesildil märgitud võrgupinge ja sagedusega.

Võimalik väärkasutus

 • Toode ei sobi terviseohtlike materjalide töötlemiseks.
 • Toode ei ole ette nähtud niiskes keskkonnas töötamiseks.

Valik AVR

Seadet saab täiendavalt varustada Active Vibration Reduction (AVR) süsteemiga, mis vibratsiooni tuntavalt vähendab.

Tarnekomplekt

Puurvasar, lisakäepide, sügavuspiirik, kasutusjuhend.
Ohutu töö tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate Hilti edasimüüja juurest või veebilehelt www.hilti.com

Tehnilised andmed

Kombivasar

Andmed nimipinge, nimivoolu, sageduse ja/või nimivõimsuse kohta leiate andmesildilt.
Generaatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme tüübisildile märgitud nimisisendvõimsus. Transformaatori või generaatori tööpinge peab olema kogu aeg vahemikus + 5% ja – 15% seadme nimipingest.

TE 30
TE 30‑AVR
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
4,1 kg
4,2 kg
Ø löökpuur
6 mm … 28 mm
6 mm … 28 mm
Ø puidupuur
3 mm … 25 mm
3 mm … 25 mm

3 mm … 13 mm
3 mm … 13 mm

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 60745

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage seadet ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase

TE 30
TE 30‑AVR
Helivõimsustase (L WA)
103 dB(A)
103 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Helirõhutase (L pA)
92 dB(A)
92 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Vibratsioonitase

TE 30
TE 30‑AVR
Vibratsioonitase metalli puurimisel
2,6 m/s²
4,4 m/s²
Mõõtemääramatus
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Betooni löökpuurimine (ah, HD)
16,8 m/s²
9,3 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Meiseldamine (ah, Cheq)
·/·
9,2 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
·/·
1,5 m/s²

Käsitsemine

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Seadme soovimatu käivitumine.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist tõmmake pistik pistikupesast välja.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Lisakäepideme paigaldamine

Image alternative
 1. Keerake käepide, et kinnitusmehhanism (kinnitusriba) vabastada.
 2. Lükake kinnitusmehhanism (kinnitusriba) eest üle padruni selleks ettenähtud soonde.
 3. Seadke lisakäepide soovitud asendisse.
 4. Keerake käepidemest, et lisakäepideme kinnitusmehhanismi (kinnitusriba) kinni pingutada.

Sügavuspiiriku reguleerimine (lisa)

Image alternative
 1. Vajutage lisakäepidemel olevale vabastusnupule.
 2. Seadke sügavuspiirik soovitud puurimissügavusele.
 3. Vabastage vabastusnupp.
 4. Kontrollige lisakäepideme kindlat kinnitumist.

Padruni mahavõtmine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Paigaldatud, kuid kasutamata sügavuspiirik on kasutajale takistuseks.
 • Eemaldage toote küljest sügavuspiirik.
Padruni vahetamisel seadke töörežiimilüliti asendisse "Meiseldamine" Image alternative.
Image alternative
 1. Tõmmake pistik pistikupesast välja.
 2. Liikuge üle padruni ja tõmmake lukustuse 3 rõngast üles.
 3. Tõmmake padrun suunaga üles maha.

Padruni paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Paigaldatud, kuid kasutamata sügavuspiirik on kasutajale takistuseks.
 • Eemaldage toote küljest sügavuspiirik.
Padruni vahetamisel valige töörežiimilülitil see sümbol: Image alternative.
Image alternative
 1. Tõmmake pistik pistikupesast välja.
 2. Liikuge üle padruni ja tõmmake lukustuse 3 rõngast üles.
 3. Torgake padrun hoidikule.
 4. Keerake padrunit, kuni see fikseerub kohale.

Tarviku paigaldamine

Image alternative
 1. Määrige tarviku padrunisse kinnitatavat osa veidi.
  • Kasutage üksnes Hilti originaalmääret. Vale määre võib seadet kahjustada.
 2. Asetage tarvik padrunisse ja keerake seda kerge survega, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.
 3. Pärast paigaldamist tõmmake tarvikust, et kontrollida, kas see on kindlalt kinni.
  • Seade on töövalmis.

Tarviku eemaldamine

Image alternative
ETTEVAATUST
Tarvikust tingitud kehavigastuste oht! Tarvik võib olla kuum või teravate servadega.
 • Tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid.
 • Tõmmake padruni lukustus lõpuni tagasi ja eemaldage tarvik.

Töötamine

HOIATUS
Kahjustatud toitejuhe on ohtlik! Ärge puudutage toitejuhet, kui see on töö käigus vigastada saanud. Tõmmake seadme pistik elektrikontaktist välja.
 • Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhet ja vigastuste tuvastamisel laske see elektriala asjatundjal välja vahetada.
Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid, kahjustuste korral vahetage need välja.

Töörežiimilüliti

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti soovitud tööasendisse.
  • Töörežiimilülitit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal. Vigastuste oht!

Löögita puurimine

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti sellele sümbolile: Image alternative.

Löökpuurimine

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti sellele sümbolile: Image alternative.

Meisli positsioneerimine (vaid mudelil TE 30-AVR)

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Meisli üle kontrolli kaotamine.
 • Ärge töötage asendis "meisli positsioneerimine". Seadke ja fikseerige töörežiimilüliti asendisse "meiseldamine".
Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti sellele sümbolile: Image alternative.
  • Meislit saab lukustada 12 eri asendisse (30° sammuga). Nii on lapik- ja profiilmeislitega võimalik alati töötada optimaalses tööasendis.

Meiseldamine (vaid mudelil TE 30-AVR)

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti sellele sümbolile: Image alternative.

Parem/vasak käik

Image alternative
 • Seadke reverslüliti soovitud pöörlemissuuna asendisse.
  • Ümberlülitit ei tohi käsitseda seadme töötamise ajal. Vigastuste oht!

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Elektrilöögi oht! Seadme hooldus- ja korrashoiutööd toitevõrku ühendatud toitepistikuga võivad põhjustada raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Tõmmake toitepistik pistikupesast välja iga kord enne hooldus- ja korrashoiutööde tegemist!
Hooldus
 • Kõvasti kinni olev mustus eemaldage ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Korrashoid
HOIATUS
Elektrilöögi oht! Elektridetailide asjatundmatu parandamine võib kaasa tuua raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.
 • Kontrollige regulaarselt nähtavate osade ja juhtelementide laitmatut töökorda.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti teeninduskeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja remonttöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende töökorda.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivad ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Transport ja ladustamine

 • Ärge transportige elektrilist tööriista, millesse on paigaldatud tarvik.
 • Enne elektrilise tööriista hoiulepanekut tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
 • Hoidke seadet kuivas kohas, mis on lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatu.
 • Pärast pikemat transporti või ladustamist kontrollige tööriista vigastuste suhtes.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei käivitu või lülitub töötamise ajal välja.
Vooluvarustus katkenud
 • Ühendage vooluvõrku mõni teine elektriseade ja kontrollige, kas see töötab.
Grafiitharjad on kulunud.
 • Laske seadet elektrikul kontrollida ja vajaduse korral grafiitharjad välja vahetada.
Puudub löögifunktsioon.
Seade on liiga külm.
 • Asetage puurvasar maha ja laske sellel töötada tühikäigul. Vajaduse korral korrake seni, kuni löögimehhanism töötab.
Töörežiimi lüliti on asendis "Löögita puurimine" Image alternative.
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Löökpuurimine" Image alternative.
Avaldatav surve on liiga väike.
 • Vajutage tugevamini, kuni löögimehhanism käivitub.
Kombivasar ei tööta täisvõimsusel.
Pikendusjuhtme ristlõige on liiga väike.
 • Kasutage piisava ristlõikega pikendusjuhet.
Juhtlüliti ei ole lõpuni sisse vajutatud.
 • Vajutage juhtlüliti lõpuni.
Seade on lülitatud vasakule käigule.
 • Lülitage seade paremale käigule.
Generaatori pinge on liiga madal.
 • Veenduge, et pinge on õige.
Puur ei pöörle.
Töörežiimi lüliti ei ole kohale fikseerunud või on asendis "Meiseldamine" Image alternative või "Meisli positsioneerimine" Image alternative.
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Löögita puurimine" Image alternative või "Löökpuurimine" Image alternative.
Puuri ei saa eemaldada.
Padrun ei ole täielikult tagasi tõmmatud.
 • Tõmmake padrun lõpuni tagasi ja eemaldage tarvik.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Image alternative
Image alternative
Ohtlike ainete tabeli leiate järgmiste linkide alt: qr.hilti.com/r6848760 (TE 30) ja qr.hilti.com/r6848759 (TE 30-AVR).
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.