Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [2 MB]

SF BT 22‑A

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Tootele märgitud sümbolid

Tootel võib kasutada alljärgnevaid sümboleid:
Image alternative Seade toetab NFC-tehnoloogiat, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või on muul moel kahjustatud.

Sümbolid

Kasutatavad sümbolid
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Seadme kasutussoovitused ja muu kasulik teave
Image alternative Nimipöörete arv tühikäigul
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Alalisvool
Image alternative Läbimõõt

Joonised

Selles kasutusjuhendis esitatud joonised on vaid selgitava iseloomuga ja võivad tegelikust mudelist erineda.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses.
Image alternative Joonistel kasutatud numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda joonisel ja võib tekstis sisalduvast tööetappide numeratsioonist erineda.
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel. Toote ülevaates olevad numbrid viitavad positsiooninumbritele.

Tooteinfo

Hilti tooted on mõeldud professionaalsele kasutajale ning neid tohivad kasutada, hooldada ja korras hoida üksnes selleks volitatud ja asjaomase kvalifikatsiooniga töötajad. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest võimalikest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab asjaomase väljaõppeta isik.
 • Kandke seadme tähis ja andmesildil olev seerianumber järgmisesse tabelisse.
 • Tehke need andmed teatavaks alati, kui pöördute päringutega meie esindusse või hooldekeskusse.
  Tooteinfo
Tooteinfo
Trell
SF BT 22‑A
Generatsioon:
01
Seerianumber:

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Järgnevalt kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal. Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 • Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Isikuohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista tahtmatut käivitamist. Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrguga ja/või elektrilisse tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et see on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib tagajärjeks olla tööõnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit. Võtke stabiilne tööasend ja säilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle. Kasutage antud töö tegemiseks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis. Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Enne mis tahes seadistustöid seadme kallal, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid . Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, lisaseadmeid vastavalt käesolevatele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadimisseadmetega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahju oht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastuste ja põlengu ohtu.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Akukontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada tulekahju või põletusi.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.
Hooldus
 • Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.

Ohutusnõuded puurtrellide kasutamisel

 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

Täiendavad ohutusnõuded

Inimeste ohutus
 • Kasutage seadet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Hoidke seadet alati käega ettenähtud käepidemest. Hoidke käepide alati kuiv ja puhas.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Seadme kasutamise ajal kandke sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Kasutage kaitseprille. Materjalist väljalendavad killud võivad tekitada keha- ja silmavigastusi.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja liigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
 • Võimaluse korral kasutage tolmukogurit ja mobiilset tolmuimejat. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas. Seade ei ole mõeldud füüsiliselt nõrkadele, väljaõppeta inimestele.
 • Järgige riigis kehtivaid tööohutusnõudeid.
Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Ärge kasutage akusid muude elektritarvitite varustamiseks toitega.
 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Kahjustatud akusid ei tohi kasutada ega laadida.
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku nähtavasse tulekindlasse kohta, nii et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele, ja laske akul jahtuda. Kui aku on jahtunud, võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Kiirkinnituspadrun
 2. Õhu sissevoolu ava mootori jahutuseks
 3. Käepide
 4. Sisselülitustõkise lüliti
 5. Juhtlüliti (pöörete arvu elektroonilise juhtimisega)
 6. Vööklamber
 7. Aku
 8. Õhu väljalaskeava
 9. Aku vabastusnupp
 10. Aku näit

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on käsitsi juhitav akutoitega puurmasin puurimiseks ja umbavade tegemiseks terasesse, kasutades Hilti astmelisi puure TX‑BT…, mis on Hilti keermestatud poltide X‑BT paigaldamise eeldus.

 • Kasutage selle toote jaoks ainult Hilti B 22 tüüpi liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes Hilti heakskiidetud akulaadijaid. Lisateavet leiate müügiesindusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group

Sisselülitustõkis

Image alternative
Seadmel on sisselülitustükis, millega saab blokeerida juhtlüliti, et vältida trelli juhuslikku sisselülitamist.
  Lüliti asendid
 • Kui sisselülitustõkis on trelli suhtes pikisuunas, on juhtlüliti blokeeritud (sisselülitustõkis on aktiveeritud).
 • Kui sisselülitustõkis on trelli töösuuna suhtes suunatud vasakule, saab juhtlülitit käsitseda (sisselülitustõkis on inaktiveeritud).

Ülekoormus- ja ülekuumenemiskaitse

Seade on varustatud elektroonilise ülekoormus- ja ülekuumenemiskaitsmega. Ülekoormuse ja ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Kui juhtlüliti vabastada ja uuesti sisse vajutada, võib sisselülitumine toimuda nihkega (seadme jahtumisfaasid).
Automaatset väljalülitumist signaliseerib aku laetuse astme näidiku 4 LED-tule vilkumine.

Li-Ion-aku näit

Liitiumioonaku laetuse astet ja tõrkeid seadme töös kuvatakse liitiumioonaku näidiku kaudu. Liitiumioonaku laetuse astme näitu kuvatakse, kui vajutada aku ühele vabastusnupule.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 75 % kuni 100 %
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 50 % kuni 75 %
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 25 % kuni 50 %
1 LED-tuli põleb.
Laetuse aste: 10 % kuni 25 %
1 LED-tuli vilgub, seade on töövalmis.
Laetuse aste: < 10 %
1 LED-tuli vilgub, seade ei ole töövalmis.
Aku on üle kuumenenud või täielikult tühjenenud.
4 LED-tuld vilguvad, seade ei ole töövalmis.
Seade on üle koormatud või üle kuumenenud.
Aku laetuse astet saab lugeda ajal, mil juhtlüliti on alla vajutatud ja kuni 5 s vältel pärast juhtlüliti vabastamist.
Kui aku laetuse astme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Tarnekomplekt

Trell, kasutusjuhend.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Tehnilised andmed

Trell

Nimipinge
21,6 V
Kaal EPTA Procedure 01 järgi koos akuga B22⁄8.0
2,6 kg
Pöördemoment
≤ 9 Nm
Kiirkinnituspadrunisse kinnitatava tarviku läbimõõt
1 mm … 10 mm

Andmed müra ja vibratsiooni kohta kindlaks tehtud kooskõlas standardiga 60745

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.
Toodud andmed on saadud elektrilise töötamise kasutamisel põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui aga tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriist on ebapiisavalt hooldatud, võib vibratsioonitase olla teistsugune. See võib vibratsiooni töö koguperioodi lõikes tunduvalt suurendada.
Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase mõõdetud vastavalt standardile EN 60745

SF BT 22‑A
Helirõhutase (LpA)
71 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
Helivõimsustase (LWA)
82 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Vibratsiooni kogutase (kolme telje vektorsumma), mõõdetud vastavalt standardile EN 60745

SF BT 22‑A
Vibratsioonitase metalli puurimisel (ah,D)
3,5 m/s²
Mõõtemääramatus metalli puurimisel (K)
1,5 m/s²

Käsitsemine

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastusoht! Trell võib soovimatult käivituda.
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et trell on välja lülitatud ja sisselülitustõkis on aktiveeritud.
ETTEVAATUST
Elektrilöögi oht! Määrdunud kontaktid võivad tekitada lühise.
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku kontaktid ja trelli kontaktid on vabad võõrkehadest.
ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Kui aku ei ole korrektselt paigaldatud, võib see maha kukkuda.
 • Kontrollige, et aku oleks kindlalt seadmesse kinnitatud, et vältida aku mahakukkumist ja sellest tingitud vigastusi.
Image alternative
 • Lükake aku tagant trelli sisse, kuni see kuuldavalt paika fikseerub.

Aku eemaldamine

Image alternative
 • Eemaldage aku.

Vööklambri paigaldamine (soovi korral)

HOIATUS
Vigastuste oht Allakukkuvast tööriistast põhjustatud oht.
 • Allakukkuv tööriist võib Teid ja teisi inimesi vigastada. Enne töö alustamist veenduge, et vööklamber on kindlalt kinnitatud.
Vööklambri abil saab seadme kinnitada vöö külge, kus on seade alati haardeulatuses. Vööklambri saab paigaldada nii vasakule kui paremale küljele.
Image alternative
 • Monteerige vööklamber trelli vastavale küljele.

Tarviku paigaldamine või mahavõtmine

Image alternative
ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Trell võib soovimatult käivituda.
 • Veenduge, et sisselülitustõkis on aktiveeritud või aku on trellist välja võetud.
 1. Avage kiirkinnituspadrun.
 2. Viige puhastatud sabaga tarvik kiirkinnituspadrunisse või tõmmake tarvik kiirkinnituspadrunist välja.
 3. Keerake kiirkinnituspadrun uuesti kinni.

Sisselülitamine

 • Vajutage juhtlülitile.
  Olenevalt juhtlüliti sissevajutamise sügavusest saab pöörete arvu sujuvalt reguleerida kuni maksimumini.

Väljalülitamine

 • Vabastage juhtlüliti.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Elektrivoolust põhjustatud oht. Elektridetailide asjatundmatu parandus võib kaasa tuua raskeid vigastusi.
 • Elektridetaile laske parandada üksnes kvalifitseeritud elektrikul.
Et tagada tööohutus, kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Meie heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate Hilti edasimüüja juurest või veebilehelt: www.hilti.com
 • Hoidke seade, eelkõige selle käepidemed, puhtad ja vabad õlist ning rasvast.
 • Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
 • Seadme ventilatsiooniavad peavad olema alati vabad. Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga. Ärge laske võõrkehadel sattuda seadme sisemusse.
 • Puhastage seadme välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks pihustit, aurpesu ega voolavat vett! See võib avaldada mõju seadme elektrilisele ohutusele.

Transport ja ladustamine

HOIATUS
Tulekahju oht. Lühisest põhjustatud oht.
 • Ärge ladustage ega transportige liitiumioonakusid kunagi lahtiselt.
 • Transportimise ja hoiustamise ajaks eemaldage trellist aku.
 • Akude maantee-, raudtee-, mere- või õhuveol järgige vedu reguleerivaid riiklikke ja rahvusvahelisi õigusakte.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklõpsuga kohale.
Aku lukustusmehhanism on määrdunud.
 • Puhastage fiksaatorninad ja laske akul kohale fikseeruda. Kui probleem ei kao, võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.
Juhtlülitit ei saa vajutada või see on kinni kiilunud.
Sisselülitustõkesti on aktiveeritud
 • Vajutage sisselülitustõkist külgsuunas (töösuunast vaadatuna vasakule).
Seade ei tööta.
Aku ei ole täielikult sisse pandud.
 • Laske akul kuuldava klõpsuga kohale fikseeruda.
Seade ei tööta, LED-tuli vilgub.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Seade lülitab töötamisel välja, aku näidiku 4 LED-tuld vilguvad.
Ülekoormuskaitse on rakendunud.
 • Vabastage juhtlüliti ja vajutage sellele uuesti.
Rakendus ülekuumenemiskaitse.
 • Laske seadmel jahtuda. Puhastage ventilatsiooniavad.
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Ümbritseva keskkonna väga madal temperatuur.
 • Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurile soojeneda.
Seade või aku muutuvad väga kuumaks.
Seade on üle koormatud (seadme jõudluspiirid on ületatud).
 • Enne mis tahes tööde tegemist lähtuge pöörake tähelepanu seadme võimsusele. Vt Tehnilised andmed.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.

EÜ-‌vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Tootja
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode vastab järgmiste direktiivide ja normide nõuetele:
Nimetus
Trell
Tüübitähis
SF BT 22‑A
Põlvkond
01
Valmistusaasta
2015
Kohaldatavad direktiivid:
 • 2006/42/EÜ
 • 2004/108/EÜ
 • 2014/30/EL
 • 2006/66/EÜ
 • 2011/65/EL
Kohaldatavad normid:
 • EN 60745—1, EN 60745—2-1
 • EN ISO 12100
Tehnilised dokumendid saadaval:
 • Elektrilistele tööriistadele kasutusloa väljastamine
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Saksamaa
Schaan, 10.2015
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)