Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [2 MB]

GX 2

Algupärane kasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused teavitavad toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Järgmisi märksõnu kasutatakse kombinatsioonis sümboliga.
Image alternative OHT! Otsesed ohtlikud olukorrad, mis põhjustavad raskeid kehavigastusi või hukkumist.
Image alternative HOIATUS! Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
Image alternative ETTEVAATUST! Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses.
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest kõrvale kalduda.
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse joonisel Ülevaade ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates .
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Üldine kohustav sümbol
Image alternative Kasutage kaitseprille
Image alternative Kandke kõrvaklappe
Image alternative Kandke kaitsekiivrit
Image alternative Jäätmed suunata ümbertöötlusse

Nimetuste ja pealkirjade esiletõstmine

Nimetused ja pealkirjad on tähistatud järgmiselt:
‚ ‛
Naelapüssi juhtelementide tähistus
« »
Naelapüssil olevad tähistused

Tooteinfo

Hilti tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  Naelapüss, gaasitoitega
  GX 2
  Generatsioon:
  01
  Seerianumber:

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavustunnistuse koopia leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Peamised ohutusnõuded

Ohutusnõuded kehtivad magasiniga ja magasinita seadmete suhtes.
Naelapüssi ohutu kasutamine
 • Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu, mille tagajärjel võite ennast raskelt vigastada. Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.
 • Poldijuhikule tööks vajalike kinnitusvahendite (nt klemmid, klambrid jmt) panek võib vallandada soovimatu lasu, mille tagajärjel võite ennast raskelt vigastada. Tööks vajalike kinnitusvahendite sissepanekul ärge kunagi vajutage käe või mõne muu kehaosaga poldijuhikule.
 • Ärge suunake naelapüssi iseenda ega mõne teise inimese poole.
 • Naelapüssiga töötamisel hoidke käsi kõverdatult (ärge sirutage käsi välja).
 • Naelalükkuri tagasitõmbamisel veenduge, et see fikseerub kindlalt kohale.
 • Kaitsme avamisel ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see ette. Teie sõrmed võivad jääda selle vahele.
 • Ärge laske kinnituselemente liiga kõvasse pinda , näiteks keevisterasesse või valumalmi. Naelte laskmisel sellistesse materjalidesse võib tekkida tõrkeid ja kinnituselemendid võivad puruneda.
 • Ärge laske kinnituselemente liiga pehmesse pinda , näiteks puitu või kipskartongi. Naelte laskmisel sellistesse materjalidesse võib tekkida tõrkeid ja pinda võivad jääda augud.
 • Ärge laske kinnituselemente liiga rabedasse pinda , näiteks klaasi või keraamilistesse plaatidesse. Naelte laskmisel sellistesse materjalidesse võib tekkida tõrkeid ja pind võib praguneda.
 • Enne laskmist veenduge, et teisel pool pinda ei ole inimesi ega esemeid, mida võite vigastada.
 • Vajutage päästikule vaid siis, kui naelapüss on vastu pinda surutud nii, et poldijuhik on täies ulatuses naelapüssi sisse vajutatud.
 • Kui peate seadistama või hooldama kuuma naelapüssi, kandke tingimata kaitsekindaid.
 • Kui seade on suure lasusagedusega pikemat aega töötanud, võib käepidemete ümber olev pind minna kuumaks. Kaitseks põletuste eest kandke kaitsekindaid.
 • Kui naelapüss on üle kuumenenud, eemaldage gaasiballoon ja laske naelapüssil jahtuda. Ärge ületage lubatud lasusagedust.
 • Laskmise ajal võib materjalist eralduda kilde või magasinilindist välja paiskuda osakesi. Materjalist väljalendavad killud võivad vigastada kehaosi ja silmi. Kasutage silmakaitset, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekiivrit. Naelapüssi konkreetse mudeli jaoks vajalike isikukaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu. Ka teised läheduses viibivad inimesed peaksid kandma kaitseprille ja kaitsekiivrit.
 • Kandke sobivaid kuulmiskaitsevahendeid (vt teave müra kohta punktid "Tehnilised andmed"). Kinnituselementide laskmise vallandab gaasi-õhusegu süttimine. Seejuures tekkiv müra võib kahjustada kuulmist. Ka läheduses viibivad inimesed peaksid kandma kuulmiskaitsevahendeid.
 • Lasu tegemisel hoidke naelapüssi alati tugevasti käes ja pinna suhtes täisnurga all. See aitab ära hoida kinnituselemendi libisemise pinnalt.
 • Ärge kunagi laske samale kohale teist kinnituselementi. See võib põhjustada kinnituselementide purunemise ja kinnikiilumise.
 • Enne magasini vahetamist, hooldus-, puhastus- ja korrashoiutööde tegemist ning enne seadme hoiulepanekut ja transportimist, samuti juhul, kui jätate naelapüssi järelevalveta, eemaldage gaasiballoon ja aku ning tühjendage magasin.
 • Veatu ja nõuetekohase töö tagamiseks kontrollige naelapüssi ja lisatarvikuid kahjustuste suhtes. Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad laitmatult, ei kiildu kinni ega ole kahjustatud. Kõik osad peavad olema õigesti paigaldatud ning vastama kõikidele nõuetele, et tagada naelapüssi veatut tööd. Kui kasutusjuhendis ei ole ette nähtud teisiti, tuleb kahjustatud kaitseseadised ja detailid lasta parandada või välja vahetada Hilti hooldekeskuses.
 • Laske naelapüssi parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.
 • Naelapüssi modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
 • Ärge kasutage naelapüssi tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas.
 • Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge jätke naelapüssi vihma kätte, ärge kasutage seda niiskes ega märjas keskkonnas.
 • Kasutage seadet üksnes hea ventilatsiooniga kohtades.
 • Valige poldijuhiku ja kinnituselemendi õige kombinatsiooni. Vale kombinatsioon võib naelapüssi kahjustada või halvendada kinnituse kvaliteeti.
 • Järgige alati kasutusjuhiseid.
Elektrivoolust tingitud ohud
 • Kontrollige tööpiirkond enne töö alustamist üle metalliotsijaga, et tuvastada varjatud elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude asukoht.
 • Hoidke naelapüssi isoleeritud käepidemest, kui teete töid, mille puhul võib seade kokku puutuda varjatud elektrijuhtmetega. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka naelapüssi metallosad ning tekitada elektrilöögi.
Akutööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud. Aku paigaldamine sisselülitatud seadmesse võib põhjustada õnnetusi.
 • Kaitske akusid kõrge temperatuuri, otsese päikesekiirguse ja tule eest. Plahvatusoht!
 • Akusid ei tohi lahti võtta, kokku muljuda, kuumutada üle 80°C ega põletada. Vastasel korral tekib põlengu-, plahvatus- ja söövitusoht.
 • Vältige niiskuse tungimist seadmesse. Sissetunginud niiskus võib põhjustada lühise ja tuua kaasa põletuse või tulekahju.
 • Kasutage eranditult vaid selle tööriista jaoks lubatud akusid. Teiste akude kasutamisel või akude kasutamisel muuks otstarbeks tekib tulekahju- ja plahvatusoht.
 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Enne seadme hoiulepanekut ja transportimist eemaldage seadmest aku.
 • Vältige aku lühistamist. Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehi. Aku kontaktide lühistamise korral tekib tulekahju, plahvatuse ja söövituse oht.
 • Kahjustada saanud akusid (nt pragudega akud, küljestmurdunud osadega akud, kõverdunud akud, tagasi ja/või välja tõmmatud kontaktidega akud) ei tohi laadida ega kasutada.
 • Aku, mis on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib olla defektne. Laske akul tuleohutus kohas jahtuda. Veenduge, et läheduses ei ole süttivaid materjale. Pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Juhised sissepandud gaasiballooniga seadme käsitsemiseks
 • Järgige gaasiballoonil ja kasutusjuhendis toodud juhiseid.
 • Lekkiv gaas on kahjulik kopsudele, nahale ja silmadele. Umbes 10 sekundi vältel pärast gaasiballooni väljavõtmist hoidke oma nägu ja silmi gaasiballooni pesast kaugemal.
 • Ärge keerake gaasiballooni ventiili käega.
 • Gaasi sisse hinganud inimene tuleb viia värske õhu kätte ja asetada mugavasse asendisse. Vajaduse korral tuleb kutsuda arst.
 • Kui inimene on teadvuseta, kutsuge arst. Toimetage inimene hea ventilatsiooniga ruumi ja asetage ta stabiilsesse asendisse. Kui inimene ei hinga, tuleb teha kunstlikku hingamist ja kasutada vajaduse korral hapnikku.
 • Kui gaas satub silma, peske lahtist silma mitu minutit voolava vee all.
 • Kui gaas satub nahale, tuleb nahka hoolikalt seebi ja sooja veega pesta. Seejärel kandke nahale kreemi.
Üldised ohutusnõuded seoses isikliku ohutusega
 • Veenduge, et teie keha on mugavas asendis. Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate naelapüssi ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Hoidke teised isikud, eriti lapsed töökohast eemal.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Poldijuhik
 2. Laskmissügavuse reguleerimise ja poldijuhiku vabastamise klapp
 3. Vööklamber
 4. Päästik
 5. Magasini lukustus
 6. Tugijalg
 7. Magasin
 8. Edasitoimetamismehhanism
 9. Ventilatsiooniavad
 10. Gaasiballooni pesa
 11. Aku vabastusnupp
 12. Aku laetuse astme näit
 13. Gaasiballooni näidu nupp
 14. Gaasiballooni näit

Nõuetekohane kasutamine

Kirjeldatud toode on gaasitoitega naelapüss. See on ette nähtud sobivate kinnituselementide (naelad) laskmiseks betooni, terasesse, silikaattellisesse, betoonmüüritisse, krohvitud müüritisse ja teistesse otsepaigalduseks sobivatesse pindadesse.

Seade, gaasiballoon, aku ja kinnituselemendid moodustavad tehnilise terviku. See tähendab, et seadme veatu töö on tagatud üksnes siis, kui kasutatakse spetsiaalselt selle seadme jaoks valmistatud kinnituselemente, gaasiballoone ja Hilti akusid. Üksnes nende nõuete järgimisel kehtivad Hilti kasutus- ja kinnitusalased soovitused.
Naelapüssi võib kasutada ainult manuaalselt.
 • Kasutage selle toote jaoks ainult B 12 seeria Hilti liitium-ioonakusid.
 • Kasutage nende akude laadimiseks ainult Hilti C 4/12-50 seeria laadimisseadmeid.

Tarnekomplekt

Gaasitoitega naelapüss, mille komplekti kuulub poldijuhik, 2 akut, laadimisseade, kohver, kasutusjuhend.
Teised süsteemi kuuluvad tooted, mida on lubatud tööriistaga kasutada, leiate Hilti müügiesindusest või veebisaidilt: www.hilti.group

Poldijuhik

Poldijuhik hoiab polti ja/või juhib naela ning lasu sooritamisel suunab kinnituselemendi pinda soovitud kohas.

Laskmissügavuse reguleerimise ja poldijuhiku vabastamise klapp

Klapp võimaldab laskmissügavust vähendada. Asendis EJECT vabastab see poldijuhiku, nii et seda saab eemaldada.
Seisund
Tähendus
+
Standardne laskmissügavus

Vähendatud laskmissügavus
EJECT
Poldijuhiku vabastamine

Tugijalg

Ühetasasel pinnal kergendab tugijalg naelapüssi asetamist pinnale täisnurga all, kuna täisnurkset asendit tuleb siis kontrollida veel vaid külgsuunast. Ebatasasel või lainelisel pinnal võib osutuda vajalikuks tugijalg eemaldada, et poldijuhikut välja rihtida pinnaga täisnurga all.

Vöökonks

Vöökonksu saab välja tõmmata kolmes astmes.
Seisund
Tähendus
Samm 1
Vöö külge riputamise asend
Samm 2
Redeli, tellingute, tõstelavade jmt külge riputamise asend
Samm 3
Vöökonks eemaldatud

Gaasiballoon

Järgige gaasiballoonile lisatud ohutusnõudeid!
Gaasiballoon tuleb asetada naelapüssi gaasiballooni pessa.
Gaasiballooni täituvusastet saab tuvastada LED-ekraanilt, kui vajutada nupule GAS .
Töökatkestuste ajal, enne hooldustöid ja enne naelapüssi transportimist ja hoiulepanekut tuleb gaasiballoon eemaldada.

Gaasiballooni täituvusastme näit

Pärast vajutamist nupule GAS kuvab LED-ekraan gaasiballooni täituvusastet.
Seisund
Tähendus
Kõik neli LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Täituvuse aste on 100% kuni 75%.
Kolm LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Täituvuse aste on 75% kuni 50%.
Kaks LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Täituvuse aste on 50% kuni 25%.
Üks LED-tuli põleb rohelise tulega.
Täituvuse aste on 25% kuni 10%.
Üks LED-tuli vilgub rohelise tulega.
 • Täituvuse aste on alla 10%. Soovitav on gaasiballoon välja vahetada.
 • Gaasiballoon on tühi või ei toimi. Soovitav on gaasiballoon välja vahetada.
Kuigi kuvatakse täituvusastet "tühi", sisaldab gaasiballoon tehnilistel põhjustel veel veidi gaasi.
Üks LED-tuli vilgub punase tulega.
Naelapüssis ei ole gaasiballooni või on vale gaasiballoon.

Aku laetuse astme näit

Aku vabastamise nupule vajutamisel kuvatakse aku ja naelapüssi olekut ekraanil.
Seisund
Tähendus
Kõik neli LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Laetuse aste on 75% kuni 100%.
Kolm LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Laetuse aste on 50% kuni 75%.
Kaks LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Laetuse aste on 25% kuni 50%.
Üks LED-tuli põleb rohelise tulega.
Laetuse aste on 10% kuni 25%.
Üks LED-tuli vilgub rohelise tulega.
Laetuse aste on alla 10%. Naelapüss on töövalmis
Üks LED-tuli vilgub rohelise tulega.
Naelapüss on üle koormatud või üle kuumenenud ja seetõttu ei ole töövalmis.

Tehnilised andmed

Naelapüss

Kaal (tühi)
3,9 kg
Kasutustemperatuur, ümbritseva keskkonna temperatuur
−10 ℃ … 45 ℃
Kinnituselementide maksimaalne pikkus
39 mm
Kinnituselementide läbimõõt
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Surveteekonna pikkus
20 mm
10-naelase naelalindiga magasini mahtuvus (Magasini mahtuvus)
1 … 4
Maksimaalne lasusagedus (Kinnituselemente/h)
1 200
Magnetvälja maksimaalne tugevus
−7,6 dBµA/m
Sagedus
13 553 MHz … 13 567 MHz

Teave müra ja vibratsiooni kohta

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada naelapüsside võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Nimetatud näitajad on iseloomulikud elektritööriista puhul, mida kasutatakse põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui naelapüssi kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset kogu tööajal tunduvalt suurendada. Vibratsiooni- ja mürataseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka perioodi, mil tööriist ei ole tegelikult kasutusel. See võib vibratsiooni- ja mürataset kogu tööajal tunduvalt vähendada. Et kaitsta seadme kasutajat müra ja/või vibratsiooni toime eest, rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage naelapüssi ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase mõõdetud vastavalt standardile EN 15895
Helirõhutase töötamiskohas (LpA, 1s)
96 dB(A)
Helirõhu tipptase töökohas (LpC, peak)
130 dB (C)
Helivõimsustase (LWA, 1s)
100 dB(A)
Mõõtemääramatus müratasemel
2 dB(A) / 2dB(C)
Tagasilöök
Energiaekvivalentne kiirendus, (ahw, RMS(3))
Tulemused 1 mm plekk, betoonil C40: 3,69 m/s2
Mõõtemääramatus
0,22 m/s²

Naelapüssi laadimine

Varustus naelte laskmiseks

Naelad lähevad läbi magasini naelalintides.

Magasini täitmine

 1. Tõmmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
 2. Lükake naelalükkur lõpuni magasini.
  Lühikeste naeltega naelalintide puhul tekib valepidi sisestamise oht. Lühikeste naelte puhul jälgige, et naelaotsad on suunatud ette.
HOIATUS
Sõrmevigastuste oht! Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jääda.
 • Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.
 1. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

Gaasiballooni paigaldamine

 1. Uue gaasiballooni paigaldamisel eemaldage transpordikaitse.
 2. Avage gaasiballooni pesa kaas.
 3. Lükake pealepandud doseerimisventiiliga gaasiballoon gaasiballooni pesas olevasse punasesse adapterisse.
 4. Sulgege gaasiballooni pesa kaas.

Aku paigaldamine

 1. Veenduge, et aku ja naelapüssi kontaktid on vabad võõrkehadest ega ole kahjustada saanud.
 2. Paigaldage aku ja laske sellel kuuldavalt kohale fikseeruda.
  • Kui aku on paigaldatud, süttivad laetuse astme LED-tuled korraks.
ETTEVAATUST
Allakukkuvast akust põhjustatud oht. Korrektselt lukustamata aku võib töötamise ajal välja kukkuda.
 • Kontrollige aku kindlat kinnitumist.
 1. Kontrollige aku kindlat kinnitumist naelapüssi.

Naelte laskmine

HOIATUS
Vigastuste oht! Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu ja tekitada raskeid kehavigastusi.
 • Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.
 1. Kontrollige reguleeritud laskmissügavust.
 2. Asetage naelapüss tugijala ja poldijuhikuga aluspinnale.
 3. Suruge naelapüss kuni piirikuni vastu pinda.
 4. Veenduge, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.
 5. Naela laskmiseks vajutage päästikule.
  Laskmine ei ole võimalik, kui naelapüss ei ole kuni piirikuni vastu pinda surutud.
 6. Pärast lasu sooritamist tõstke naelapüss pinnalt täielikult ära.
 7. Töö lõppedes kui jätate naelapüssi järelevalveta, eemaldage gaasiballoon ) ja aku ) ning tühjendage magasin ).

Naelapüssi tühjendamine

Aku eemaldamine

 • Vajutage ühekorraga mõlemale vabastusnupule ja tõmmake aku naelapüssist välja.

Gaasiballooni eemaldamine

 1. Avage gaasiballooni pesa.
 2. Võtke gaasiballoon välja.
 3. Sulgege gaasiballooni pesa.

Magasini tühjendamine

 1. Tõmmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
 2. Eemaldage magasinist kõik naelalindid.
HOIATUS
Sõrmevigastuste oht! Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jääda.
 • Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.
 1. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

Täiendavad tööetapid

Uue gaasiballooni transpordikaitsme eemaldamine

Image alternative
 1. Tõstke transpordikaitse selles sisalduva doseerimisventiiliga gaasiballoonilt maha.
 2. Võtke doseerimisventiil transpordikaitsmelt maha.
 3. Asetage doseerimisventiil eesmise soonega gaasiballooni kaelusele.
 4. Suruge doseerimisventiil tagumise soonega tugevasti vastu gaasiballooni kaelust, kuni soon gaasiballooni kaeluses kuuldavalt fikseerub ja doseerimisventiil on ühtlaselt.

Gaasiballooni täituvusastme kontrollimine

 1. Vajutage paigaldatud akuga seadmel, ilma naelapüssi vastu pinda surumata, nupule GAS .
 2. Tehke kindlaks gaasiballooni täituvusaste.

Magasini mahavõtmine

 1. Tõmmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
  Magasini ei saa maha võtta, kui naelalükkur ei ole kuni fikseerumiseni tagasi tõmmatud.
 2. Võtke lahtised naelalindid magasinist välja.
 3. Avage magasini lukustus.
 4. Keerake magasin ümber pöördepunkti ette.
 5. Võtke magasin välja.
HOIATUS
Sõrmevigastuste oht! Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jääda.
 • Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.
 1. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

Magasini paigaldamine

 1. Tõmmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
  Magasini ei saa paigaldada, kui naelalükkur ei ole kuni fikseerumiseni tagasi tõmmatud.
 2. Asetage kohale magasini eesmine ots.
 3. Keerake magasin lõpuni vastu naelapüssi.
 4. Sulgege magasini lukustus.
HOIATUS
Sõrmevigastuste oht! Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jääda.
 • Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.
 1. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

Poldijuhiku eemaldamine

 1. Eemaldage aku.
 2. Võtke gaasiballoon välja.
 3. Tühjendage magasin.
 4. Viige poldijuhiku vabastamise klapp asendisse EJECT .
 5. Eemaldage poldijuhik.

Poldijuhiku paigaldamine

 1. Võtke gaasiballoon välja.
 2. Eemaldage aku.
 3. Tühjendage magasin.
 4. Suruge poldijuhiku vabastusklapp noole suunas asendisse EJECT ja hoidke seda selles asendis.
  Poldijuhikut saab sisse viia ainult siis, kui hoitakse asendit EJECT .
 5. Sisestage poldijuhik naelapüssi ninas olevasse avasse, kuni see fikseerub kuuldavalt kohale.
 6. Kontrollige poldijuhiku kinnitumist.

Tugijala eemaldamine

 1. Vajutage tugijala lukustusmehhanismile kergelt ja vabastage tugijalg.
 2. Keerake tugijalga, kuni seda saab soonest eemaldada.

Tugijala paigaldamine

 1. Viige tugijalg soonde.
 2. Keerake tugijalg alla, kuni see fikseerub kohale.

Tõrgete kõrvaldamine

Võõrkehade eemaldamine poldijuhiku piirkonnast

 1. Eemaldage aku.
 2. Võtke gaasiballoon välja.
 3. Tühjendage magasin.
 4. Võtke magasin maha.
 5. Võtke poldijuhik maha.
 6. Eemaldage kõik võõrkehad poldijuhiku piirkonnast.
 7. Paigaldage poldijuhik.
 8. Paigaldage magasin.

Hooldus ja korrashoid

Naelapüssi hooldus ja korrashoid

 • Puhastage naelapüssi regulaarselt lapiga.
 • Hoidke käepidemed puhtad õlist ja rasvast.
 • Puhastamiseks ärge kasutage pihusteid, aurupesureid ega voolavat vett.
 • Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
 • Ärge kasutage aerosoole ega muid sarnaseid määrde- või hooldusvahendeid.
 • Ärge kasutage naelapüssi, mille ventilatsiooniavad on ummistunud!

Naelapüssi puhastamine

Naelapüssi tuleb regulaarselt hooldada ja puhastada. Soovitame naelapüssi puhastada lasta hiljemalt pärast 25 000 lasu tegemist.
 • Puhastage naelapüss või laske seda puhastada, kui häireid, nt süütega seoses, tekib sagedamini.
 • Puhastamiseks kasutage lisatarvikuna saada olevat puhastuskomplekti ning järgige puhastuskomplektile lisatud juhiseid ja jooniseid.

Korrashoid

 • Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate Hilti edasimüüja juurest või veebilehelt: www.hilti.group .
 • Kontrollige regulaarselt, kas naelapüssi välised osad on terved ja kas kõik seadme juhtelemendid töötavad veatult.
 • Ärge võtke naelapüssi kasutusele, kui mõni detail on vigastatud või kui seadme juhtdetailid ei ole täiesti töökorras.
 • Defektne naelapüss laske parandada Hilti hooldekeskuses.

Seadme kontrollimine pärast hooldus- ja korrashoiutöid

Abi tõrgete korral

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti Service hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Image alternative
Kinnituselemendid ei lähe tihti piisavalt sügavale.
Jõudlus on liiga väike
  • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse + .
Kinnituselement on liiga pikk
 • Kasutage lühemat kinnituselementi.
Aluspind on liiga kõva
 • Kaaluge DX-seadmete kasutamist.
Image alternative
Kinnituselemendid lähevad tihti liiga sügavale.
Jõudlus on liiga suur.
  • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse .
Kinnituselement on liiga lühike.
 • Kasutage pikemaid kinnituselemente.
Image alternative
Kinnituselemendid purunevad.
Jõudlus on liiga väike
  • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse + .
Kinnituselement on liiga pikk
 • Kasutage lühemat kinnituselementi.
Aluspind on liiga kõva
 • Kaaluge DX-seadmete kasutamist.
Poldijuhik ei ole pinnale asetatud täisnurga all.
 • Ühetasase pinna puhul kasutage tugijalga ning veenduge, et see puutub aluspinnaga kokku (vt Tugijalg ).
 • Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all (vt Naelte laskmine).
Image alternative
Kinnituselemendid painduvad läbi.
Jõudlus on liiga väike
  • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse + .
Kinnituselement on liiga pikk
 • Kasutage lühemat kinnituselementi.
Poldijuhik ei ole pinnale asetatud täisnurga all.
 • Ühetasase pinna puhul kasutage tugijalga ning veenduge, et see puutub aluspinnaga kokku (vt Tugijalg ).
 • Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all (vt Naelte laskmine).
Image alternative
Kinnituselemendid ei jää teraspinda kinni.
Aluspind on liiga õhuke.
 • Valige mõni muu kinnitusmeetod.
Gaasiballooni sisust ei piisa kinnituselementide paki jaoks.
Suurem gaasitarbimine, kuna seadet on lasku sooritamata vastu pinda surutud liiga tihti.
 • Vältige lasku sooritamata pinna vastu surumist.
Poldijuhik ei ole pärast lasu tegemist täielikult välja liikunud.
Kinnituselement kiilus poldijuhikusse kinni.
 • Võtke poldijuhik maha.
 • Vabastage kinnikiilunud element.
 • Puhastage poldijuhik.
 • Eemaldage võõrkehad poldijuhiku piirkonnast.
Liiga paljud lasud ebaõnnestuvad.
Poldijuhik ei ole pinnale asetatud täisnurga all.
 • Ühetasase pinna puhul kasutage tugijalga ning veenduge, et see puutub aluspinnaga kokku (vt Tugijalg ).
 • Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all (vt Naelte laskmine).
Kasutatud on vale kinnituselementi.
 • Kasutage sobivat kinnituselementi.
Aluspind on liiga kõva
 • Kaaluge DX-seadmete kasutamist.
Naelapüss ei lase.
Naelalükkur ei ole ette viidud.
 • Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.
Magasinis ei ole piisavalt naelu.
Naelte ettenihe on häiritud
 • Kontrollige naelalinti ja kui see on kahjustatud, siis asendage see uuega.
 • Puhastage magasin ja poldijuhik.
Aku on tühi
 • Vahetage aku välja.
Gaasiballoon on tühi
LED 1 põleb punase tulega
Kolbide vale asend, mille on põhjustanud liiga varajane kergitamine pärast laskmist
 • Suruge naelapüssi kauem vastu pinda.
Kolbide vale asend, mille põhjus on määrdumine
 • Puhastage naelapüss.
Poldijuhiku piirkonnas on võõrkehad
Elektroonika viga
 • Võtke gaasiballoon välja ja pange uuesti sisse. Kui probleem ei kao, võtke kasutusele uus gaasiballoon.
 • Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti.
Naelapüss ei lase või laseb katkendlikult.
Keskkonnatingimused on väljaspool lubatud vahemikku.
 • Veenduge, et järgite punktis Tehnilised andmed toodud vahemikke.
Gaasiballooni temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku.
 • Veenduge, et järgite punktis Tehnilised andmed toodud vahemikke.
Naelapüssi ei ole pärast laskmist pinnalt täielikult üles tõstetud.
 • Pärast lasu sooritamist tõstke naelapüss pinnalt täielikult ära.
Kinnituselementi ei saa poldijuhikust eemaldada.
Kinnituselement kiilus poldijuhikusse kinni.
 • Võtke poldijuhik maha.
 • Vabastage kinnikiilunud element.
 • Puhastage poldijuhik.
 • Eemaldage võõrkehad poldijuhiku piirkonnast.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative