Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [4 MB]

SI‑AT‑A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Alalisvool

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  Tüüp
  SI‑AT‑A22
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Ohutus

Ohutusnõuded

 • Järgige löökkruvikeeraja kasutusjuhendis toodud ohutusnõudeid.

Kirjeldus

Nutikas pingutusmoodul

Image alternative
 1. Juhtnupud
 2. LCD-ekraan
 3. Kontrolltuled
 4. Vöötkoodiskanner
 5. Vabastusklahv
 6. USB-ühenduspesa
 7. USB-pesa kate (joonisel kaetud)

Juhtnupud

Image alternative
 1. OK-nupp
 2. Vasak noolenupp
 3. Parem noolenupp
 4. Lukustusnupp
 5. Skaneerimisnupp

Kasutusotstarve

Kirjeldatud toode on elektrooniline moodul, mida saab kasutada löökkruvikeerajatega mudeliga Hilti SI… …AT‑A22 ("…" = mis tahes märk), et keerata kinnituselemente kontrollitult kinni ja tagada seeläbi ühenduse kvaliteet. Tööd protokollitakse moodulis ja neid saab dokumenteerimise eesmärgil avada arvutitarkvaraga AT Documentation Software .

Sellel moodulil ei saa pöördemomenti välja reguleerida!
 • Kasutage selle toote jaoks ainult Hilti B 22 tüüpi liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes Hilti heakskiidetud akulaadijaid. Lisateavet leiate müügiesindusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group

 • Kasutage Hlti kinnituselementide keeramiseks üksnes asjaomase toote kasutusjuhendis kirjeldatud löökkruvikeeramisotsakud.

Võimalik väärkasutus

Seade ei sobi kasutamiseks Hilti kinnituselementide puhul tuumaelektrijaamades!

Kontrolltuled

Mooduli mõlemal küljel paiknevate kontrolltuledega esitatakse järgmised teated või antakse märku järgmistest olekutest:
Seisund
Tähendus
Kontrolltuled põlevad rohelise tulega.
 • Skaneerimisel: tuvastati vöötkood või QR‑kood.
 • Kruvide keeramisel pärast löökkruvikeeraja automaatset väljalülitust: Pingutustoiming lõpetati edukalt.
Kontrolltuled vilguvad punase tulega.
 • Skaneerimisel: Vöötkoodi ega QR‑koodi ei tuvastatud.
 • Kruvide keeramisel pärast löökkruvikeeraja väljalülitamist: Kruviühendust ei saanud vastavalt valitud seadistustele pingutada. Selle põhjuseks võib olla näiteks löökkruvikeeraja enneaegne käsitsi väljalülitamine.
Kontrolltuled vilguvad kollase tulega.
Tuvastati, et kruviühendus on juba pingutatud ja seejärel uuesti lahti keeratud. Kruviühendus pingutati seetõttu spetsiaalsete, uuesti kinnikeeramise jaoks määratletud parameetritega ja pingutustoiming lõpetati edukalt.

Sumisti

Nutikasse pingutusmoodulisse sisseehitatud sumisti tekitab akustilise tagasisidena järgmisi helisignaale:
 • Pikk toon: kinnitustoon (OK / toiming on edukalt lõpetatud)
 • 2 lühikest tooni, kõik LED-indikaatorid vilguvad kollase tulega: hoiatussignaal 1 (OK või ei ole OK / kinnituselemendi korduv kinnitamine)
 • 4 lühikest tooni, kõik LED-indikaatorid vilguvad punase tulega: hoiatussignaal 2 (ei ole OK / toiming katkeb)

USB-liides

USB-ühenduspesa kaudu saab nutikat pingutusmoodulit ühendada arvutiga. AT Documentation Software abil on siis kasutatavad muu hulgas järgmised funktsioonid:
 • Andmete lisamine uute kinnitusvahendite jaoks
 • Juba olemas olevate andmete muutmine/ajakohastamine
 • Dokumenteerimisfunktsiooni sisse-/väljalülitamine
 • Dokumenteerimisfunktsiooni protokolli laadimine
 • Kella seadmine pingutusmoodulis
Täpsemat teavet saate AT Documentation Software dokumentatsioonist.
Tarkvara saate alla laadida järgmiselt lingilt:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Tarnekomplekt

Nutikas pingutusmoodul, kasutusjuhend, lühijuhend, USB-kaabel.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Tehnilised andmed

Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
0,26 kg
Vöötkoodiskanner
Kaameraskanner (Imager)

Käsitsemine

Nutika pingutusmooduli paigaldamine

HOIATUS
Lühise oht !
 • Enne pingutusmooduli paigaldamist veenduge, et pingutusmooduli kontaktid ja löökkruvikeeraja kontaktid on puhtad ja vabad võõrkehadest.
Image alternative
HOIATUS
Allakukkuv pingutusmoodul tekitab vigastuste ohu !
 • Kontrollige pingutusmooduli kindlat kinnitumist löökkruvikeeraja külge.
 • Lükake pingutusmoodul tagant löökkruvikeeraja peale, kuni see kuuldavalt lõpuni kohale fikseerub.

Aku paigaldamine

HOIATUS
Lühise oht !
 • Enne aku sissepanekut veenduge, et aku kontaktid ja pingutusmooduli kontaktid on vabad võõrkehadest.
Image alternative
HOIATUS
Allakukkuv aku tekitab vigastuste ohu !
 • Kontrollige aku kindlat kinnitumist pingutusmoodulisse.
 • Lükake aku tagant pingutusmoodulisse, kuni see kuuldavalt lõpuni kohale fikseerub.

Sisse-/väljalülitamine

Pingutusmooduli sisselülitamine

Tingimused : Pingutusmoodul on välja lülitatud, ekraanil ei kuvata midagi.
 1. Seadke parema/vasaku käigu ümberlüliti parempidi käigule.
 2. Vajutage lühidalt löökkruvikeeraja juhtlülitit.
  • Ekraani valgustus lülitatakse sisse, ekraanil kuvatakse lühikest aega Image alternative algkuva.
  • Funktsiooni kontrollimiseks süttivad kontrolltuled korraks punase, kollase ja seejärel rohelise tulega. Kõlab kontrollsignaal.
  • Ekraanil kuvatakse valikuraami abil viimati valitud töörežiimi.
  • Kui ekraanil kuvatakse tõrget:
   • Vaadake peatükist "Abi tõrgete puhul", mida ekraanikuva tähendab, millised põhjused võivad teatel olla ja milliseid meetmeid võite võtta tõrke kõrvaldamiseks.
 3. Vajutage blokeerimisnuppu.
  • Pingutusmoodul on nüüd lukustatud, löökkruvikeeraja on töövalmis.

Pingutusmooduli väljalülitamine

Nutikas pingutusmoodul lülitub automaatselt välja:
 • kui löökkruvikeeraja lülitub pärast pikemaajalist mittekasutamist automaatselt välja
 • kui eemaldatakse aku
 • kui pingutusmooduli USB-ühendus arvutiga katkeb USB-pistiku väljatõmbamise tõttu.

Üldine kasutamine

Selles jaos selgitatakse kasutamise süstematiseerimiseks sageli vajalikke põhifunktsioone. Üksikasjalikku kasutamist teatud kindlate tööde puhul kirjeldatakse asjaomase töö peatükis.
Mooduli lukustusest vabastamineNutika pingutusmooduli seadistamiseks tuleb see lukustusest vabastada.
 • Kui soovite nutikat pingutusmoodulit lukustusest vabastada, vajutage lukustusnupule Image alternative ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all.
 • Ekraanile ilmub valikuaken, et valida viimati kuvatud liiki kinnituselementi või viimati kuvatud töörežiimi.
 • Pingutusmoodul on lukustusest vabastatud ja viidud seadistusrežiimi. Löökkruvikeeraja on inaktiveeritud.
NavigeerimineKui ekraanil kuvatakse valikuaken ja mitu elementi (valikuvariandid, parameetrid), saab valikuakent nihutada noolenuppudega Image alternative ja Image alternative.
Valikuvariandi valimine / parameetri muutmineAvatud pingutusmooduli puhul saab muuta järgmisi valikuid või parameetreid.
 • Paigutage valikuaken ekraanil muudetavale elemendile (valikuvariant / parameeter).
 • Vajutage OK-nuppu.
 • Elemendi taust on must.
 • Tehke noolenuppude abil soovitud muudatus.
 • Kuvatava seadistuse kasutuselevõtmiseks vajutage OK-nuppu.
 • Element kuvatakse nüüd uuesti valikuraamis.
Mooduli lukustaminePärast kõikide seadistuste tegemist tuleb nutikas pingutusmoodul uuesti lukustada.
 • Vajutage lukustusnuppu Image alternative.
 • Valikuaken kaob ekraanilt. Seadistatud töötlusparameetrid on nüüd salvestatud ja neid ei saa kogemata muuta.
 • Nutikas pingutusmoodul lukustatakse, löökkruvikeeraja aktiveeritakse uuesti.

Põhiseadistused

Põhiseadistusmenüü avamine

 1. Kui pingutusmoodul on lukustatud, vabastage see, selleks vajutage lukustusnupule ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all.
 2. Vajutage OK-nuppu ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all.
  • Kuvatakse põhiseadistusmenüü.

Funktsiooni valimine põhiseadistusmenüüs

 1. Nihutage valikuaken noolenuppudega soovitud funktsiooni sümbolile.
  Põhiseadistusmenüü funktsioonid
  Sümbol
  Funktsioon
  Image alternative Kuupäeva ja kellaaja kuvamine pingutusmoodulil
  Kella seadmine on võimalik AT Documentation Software kaudu.
  Image alternative Löökkruvikeeraja järgmise korralise hoolduseni jäänud aja / kasutamisaja kuvamine
  Image alternative Mälu hõivatuse kuvamine pingutusmoodulis
  Kui näidu väärtus saavutab 100%, kirjutatakse vanimad andmed üle.
  AT Documentation Software abil saab salvestatud andmeid lugeda ja pingutusmooduli mälus kustutada.
  Image alternative Pingutusmooduli tarkvaraversioonide kuvamine
  Image alternative Põhiseadistusmenüüst väljumine
 2. Vajutage OK-nuppu.

Hooldusseisundi / järelejäänud kasutamisaja näidud

Pärast põhiseadistusmenüüs sümboli Image alternative aktiveerimist kuvatakse löökkruvikeeraja kuni järgmise korralise hoolduseni järelejäänud kasutamisaeg alljärgnevate näitudena.
Sõltumata näidikul kuvatavatest näitudest tuleb kasutatavat löökkruvikeerajat vähemalt kord aastas hooldada, et tagada selle abil valmistatavate kruviühenduste kvaliteet.
Ekraani näidud löökkruvikeeraja hooldusseisundi kohta
Näit
Tähendus
Image alternative Löökkruvikeeraja on nõuetekohases seisundis, lähemal ajal ei ole vaja seda hooldada.
Image alternative Löökkruvikeeraja hooldusaeg jõuab kohe kätte.
Ekraani parempoolses osas toodud kolmnurgas kuvatavad segmendid näitavad veel järelejäänud kasutusaega.
Image alternative Löökkruvikeeraja vajab kohe hooldust.
See hoiatusteade ilmub järelejäänud kasutusaja lõppemisel automaatselt. Töörežiime "nutikas režiim" ja "kruviühendus" ei saa enam valida.

Põhiseadistusmenüüst väljumine

 1. Nihutage valikuaken sümbolile Image alternative.
 2. Vajutage OK-nuppu.
  • Ekraanil kuvatakse viimati valitud töörežiim.

Töörežiimid

Järgnevad töörežiimide kirjeldused kehtivad üksnes juhul, kui löökkruvikeeraja töötab paremal käigul. Vasakul käigul töötab löökkruvikeeraja kontrollimatult.

Nutikas töörežiim

"Nutikas töörežiimis" reguleerib ja jälgib nutikas pingutusmoodul valitud tüüpi kinnituselemendi kinnipingutamist. Seejuures kasutatakse viimati teostatud tarkvarauuenduse pingutusparameetreid. Kuna nii tootetähistused kui ka töötlusparameetrid võivad muutuda, peab pingutusmoodulil olema alati installeeritud uusim tarkvaraversioon.
 • Kui on valitud nutikas töörežiim, põleb löökkruvikeerajal pöördemomendi näit "AT".
 • Töörežiimi ümberlülitusnupp nüüd ei toimi. Juhtlüliti kaudu saab löökkruvikeerajat siiski SISSE ja välja lülitada.
  Seejuures järgige löökkruvikeeraja kasutusjuhendit.
Töötlusparameetrid nutikas töörežiimis
Image alternative
 1. Kinnituselemendi tüüp (kinnituselemendi lühinimi)
 2. Materjal / materjali kvaliteet / toote konstruktsioon
 3. Läbimõõt (lisavarustus)
Joonisel on kujutatud töötlemisparameetrite paigutust ekraanil.
Kinnituselemendi tüüpEri tüüpi kinnituselementide jaoks on tehases salvestatud pingutusmoodulisse töötlusparameetrid.
Kuvatud kinnituselement peab vastama kasutatavale kinnituselemendile.
Lisateavet leiate SI-AT-A22 lühijuhendist ja konkreetse seadme kasutusjuhendist.

Töörežiim "Kruvikeeramine"

Selles töörežiimis saab kasutada maksimaalselt 30 astet. Teatud tüüpi kinnituselemendi jaoks valitav aste sõltub kinnituselemendi läbimõõdust ja kindlaksmääratud pöördemomendist. Aste tuleb nende andmete järgi kindlaks teha sammhaaval.
Töörežiimi "Kruvikeeramine" korral on ekraanil järgmine näit:
Image alternative
Paremal pool kruvisümboli kõrval olev arv näitab valitud astet.

Töörežiimi "Kruviühenduste tegemine" jaoks vajaliku astme määramine

 1. Image alternative TÄHELEPANU! Enne kruviühenduse pingutamist veenduge, et ühendatavate detailide kontaktpinnad on täielikult kohakuti ja mutter on detaili suhtes lõpuni alla keeratud.
 2. Pingutage kinnituselement kinni madalal astmel.
  • Alustage protsessi võimalikult madalal astmel, et vältida kinnituselemendi kahjustamist liiga tugeva pingutamisega.
 3. Kontrollige kinnituselemendi pöördemomenti kalibreeritud pöördemomendivõtme abil.
  Mitme kinnituselemendi korduvaks pingutamiseks veenduge, et kõik kruvikeeramistingimused jäävad samaks. Kruvikeeramistingimuste muutumisel võib osutuda vajalikuks kasutada teistsugust astet.
  Tulemus 1 / 3Pingutatava kinnituselemendi kindlaksmääratud pöördemomenti ei saavutatud.
  • Vabastage kinnituselement ja reguleerige pingutusmoodul kõrgemale astmele.
  • Pingutage kinnituselement nüüd kinni uuel astmel ja korrake seda kontrolltoimingut.
  Tulemus 2 / 3Pingutatava kinnituselemendi kindlaksmääratud pöördemomenti on ületatud.
  • Vabastage kinnituselement ja reguleerige pingutusmoodul madalamale astmele.
  • Pingutage kinnituselement nüüd kinni uuel astmel ja korrake seda kontrolltoimingut.
  Tulemus 3 / 3Kinnituselement pingutati kinni kindlaksmääratud pöördemomendiga.
  Kinnituselemendi õige pingutusaste on määratud.

Töörežiim "Reguleerimata käitus"

Selles töörežiimis on nutikas pingutusmoodul inaktiveeritud. Löökkruvikeeraja töötab nii, nagu ei oleks nutikat pingutusmoodulit olemas. Lühiajaliseks töötamiseks ilma nutika pingutusmoodulita ei ole pingutusmoodulit seega vaja eemaldada.
Reguleerimata režiimi kuvatakse ekraanil järgmiselt:
Image alternative
Reguleerimata režiimis ei põle löökkruvikeeraja pöördemomendi näidu kontrolltuli "AT", kuid löökkruvikeeraja eri töörežiimide reguleerimise nupp toimib.

Töörežiimi reguleerimine

Töörežiimi saab soovitud liiki kinnituselemendi jaoks seadistada kahel eri viisil:
 • Kinnitatava Hilti toote pakendil oleva vööt- või QR-koodi skaneerimine.
 • Manuaalne seadistamine pingutusmooduli juhtnuppude kaudu
Vööt- või QR-koodide skaneerimineKui keermesühendusega Hilti tootel on olemas vööt- või QR-kood, saab selle koodi skaneerimise teel tootel kiiresti ja lihtsalt välja reguleerida töörežiimi.
Käsitsi seadistamineKui kinnitatava toote jaoks ei ole olemas vööt- või QR-koodi, saab töörežiimi välja reguleerida pingutusmooduli juhtnuppude kaudu.
Töörežiimi "reguleerimata režiim" saab seadistada ainult käsitsi.

Töörežiimi seadistamine juhtnuppude abil

 1. Vabastage pingutusmoodul.
 2. Liigutage valikuaken vajaduse korral noolenuppude abil mõnele teisele, muudetavale valikuvariandile.
 3. Vajutage OK-nuppu.
  • Valitud variant kuvatakse nüüd musta taustaga.
 4. Valige noolenuppudega soovitud seadistus.
 5. Vajutage OK-nuppu.
  • Valitud seadistus kuvatakse uuesti valikuaknas.
 6. Täiendavate seadistuste tegemiseks korrake vajaduse korral viimast 3 toimingut.
 7. Lukustage pingutusmoodul.

Töörežiimi seadistamine vöötkoodi või QR-koodi skaneerimise teel

 1. Vabastage pingutusmoodul.
 2. Vajutage Scan-nuppu.
  • Skanner lülitatakse sisse, lugemisvalmidust näitab ekraanil sümbol Image alternative.
Image alternative
 1. Hoidke seejärel moodulit u 15 sentimeetri kaugusel (6") vöötkoodi või QR-koodi suunas nii, et kood asuks skanneri poolt projitseeritavas raamis.
  • Kontrolltuled põlevad rohelise tulega.
  • Kõlab kinnitustoon.
  • Ekraanil kuvatakse kruvitava toote töötlemisrežiim.
  • Kontrolltuled vilguvad punase tulega.
  • Kõlab hoiatustoon.
  • Ekraanil kuvatakse Image alternative Image alternative (koodi ei saanud lugeda või kood ei ole teada).
   • Vajutage Scan-nuppu ja skaneerige kood veelkord.
    Kruvitava toote töötlusparameetreid ei ole veel pingutusmooduli mälus. Kui toode on SI-AT-ga ühildatav, saab asjaomase toote QR-koodi skaneerida vastavasse SI-AT-A22 kasutusjuhendisse. Nii saate laadida töötlusparameetrid SI-AT mooduli mällu. Toote töötlusparameetreid saab pingutusmoodulisse laadida ka AT Documentation Software abil USB kaudu. Tagamaks alati aktuaalsete töötlusparameetrite kasutamist tuleb regulaarselt kontrollida, kas pingutusmooduli tarkvaral on olemas värskendusi.
 1. Lukustage pingutusmoodul.

Toote pingutamine nutikas töörežiimis

Enne pingutusmooduli kasutuselevõttu veenduge kruvitava detaili nõuetekohases paigaldamises. Pidage kinni kinnitatava toote kasutusjuhendis esitatud juhistest ning kinnituselementide kontrollimise kohta esitatud juhistest.
 1. Seadistage nutikas töörežiim.
 2. Seadke reverslüliti paremale käigule.
 3. Asetage sobiva tarvikuga löökkruvikeeraja kruvitava detaili peale.
 4. Vajutage juhtlülitile ja hoidke seda all, kuni pingutusmoodul annab ühe järgmistest tagasisidesignaalidest:
Image alternative
Tulemus 1 / 4
 • Kuvatakse teade "Kruviühendus on edukalt tehtud".
 • Kontrolltuled põlevad rohelise tulega.
 • Kõlab kinnitustoon.
Kinnituselement on õigesti kinni pingutatud. Saate kohe jätkata järgmise sama tüüpi kinnituselemendi pingutamisega.
Image alternative
Tulemus 2 / 4
 • Kuvatakse teade "Taaspingutus edukalt lõpetatud".
 • Kontrolltuled vilguvad kollase tulega.
 • Kõlab hoiatustoon.
Pingutati kruvi, mis oli juba pingutatud ja seejärel uuesti lahti keeratud. INFO:  Kui kinnituselementi ei pingutatud korrektselt kinni, tuleb see üle kontrollida ja kinni pingutada kalibreeritud pöördemomendivõtmega.
Image alternative
Tulemus 3 / 4
 • Kuvatakse teade "Aku pinge on liiga madal".
 • Kontrolltuled vilguvad punase tulega.
Kinnituselemendi pingutamiseks ei ole aku piisavalt laetud.
 • Teate vastuvõtmise kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.
 • Paigaldage täislaetud aku.
Image alternative
Tulemus 4 / 4
 • Kuvatakse teade "Kruviühendus ei ole edukalt tehtud".
 • Kontrolltuled vilguvad punase tulega.
 • Kõlab hoiatustoon.
 • Pingutage kinnituselement kinni kalibreeritud pöördemomendivõtmega.

Toote pingutamine töörežiimis "Kruvikeeramine"

 1. Seadistage töörežiim "Kruvikeeramine".
 2. Selgitage välja kinnitatava toote jaoks seadistatav pingutusaste ja reguleerige see välja.
 3. Seadke reverslüliti paremale käigule.
 4. Asetage sobiva tarvikuga löökkruvikeeraja kruvitava detaili peale.
 5. Vajutage juhtlülitile ja hoidke seda all, kuni pingutusmoodul annab ühe järgmistest tagasisidesignaalidest:
Image alternative
Tulemus 1 / 2
 • Kuvatakse teade "Kruviühendus on edukalt tehtud".
 • Kontrolltuled põlevad rohelise tulega.
 • Kõlab kinnitustoon.
Kinnituselement on õigesti kinni pingutatud. Saate kohe jätkata järgmise sama tüüpi kinnituselemendi pingutamisega.
Image alternative
Tulemus 2 / 2
 • Kuvatakse teade "Kruviühendus ei ole edukalt tehtud".
 • Kontrolltuled vilguvad punase tulega.
 • Kõlab hoiatustoon.
 • Pingutage kinnituselement kinni kalibreeritud pöördemomendivõtmega.

Kinnituselemendi kontrollimine

Kõiki Hilti tooteid ajakohastatakse pidevalt, millest tulenevalt toetab SI-AT moodul ka selliseid tooteid, mida ei ole käesolevas dokumendis kirjeldatud. Hoidke tarkvara ja kasutusjuhend alati ajakohastena.
Teised tööriistaga kasutada lubatud süsteemsed tooted, ajakohased kasutusjuhendid ja kontrollijuhised leiate veebilehelt: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Segmentankrute kinnituselementide kontrollimine

Veendumaks, et segmentankrute kinnikeeramisel "nutikas töörežiimis" oleks kasutusjuhendis määratletud installatsioonipöördemoment korrektne, tuleb esimest ja viimast segmentankrut kontrollida kalibreeritud pöördemomendivõtmega. Installatsioonipöördemomendi kontrollimine peab toimuma vahetult pärast segmentankru kinnipingutamist (installatsioon).
Hindamismoment vastab asjaomase segmentankru paigalduse pöördemomendile ja sisaldub ankru kasutusjuhendis.
 • Pingutage segmentankru mutter kalibreeritud pöördemomendivõtmega kinni. Seejuures pöörake tähelepanu nurgale, mille võrra saab kinnituselementi edasi keerata.
  Tulemus 1 / 2Segmentankru mutrit ei ole keeratud märgitud maksimaalsest pöördenurgast (< 360 °) kaugemale.
  Kinnituselement on õigesti sisse keeratud.
  Tulemus 2 / 2Segmentankru mutrit on keeratud märgitud maksimaalsest pöördenurgast (> 360 °) kaugemale.
  Kinnituselement on sisse keeratud nõuetevastaselt. Enne kontrollimist tehtud kruviühendusi tuleb käsitleda mittenõuetekohastena ja need tuleb üle kontrollida. Löökkruvikeerajat tuleb lasta Hilti hooldekeskuses kontrollida.

Kinnituselemendi ohutuse kontrollimine paigaldussüsteemide puhul

Veendumaks, et nutikas töörežiimis oleks ühenduspeade kruviliidete kasutusjuhendis määratletud paigalduse pöördemoment korrektselt tagatud, tuleb esimest ja viimast ühenduspead kontrollida kalibreeritud pöördemomendivõtmega. Seda paigaldusel saavutatud pöördemomenti tuleb kontrollida kohe pärast ühenduspea pingutamist (paigaldamist).
Kontrollimise pöördemoment vastab vastava ühenduspea paigalduse pöördemomendile ja tuleb võtta selle ühenduspea kasutusjuhendist.
Veenduge, et kasutate asjaomaste kinnituselementide jaoks õigeid kinnitusparameetreid. Lisateavet leiate pöördemomendimooduli kasutusjuhendist ja asjaomase toote kasutusjuhendist. Image alternative
 • Järelpingutage kinnituselementi kalibreeritud pöördemomendivõtmega. Seejuures pöörake tähelepanu nurgale, mille võrra saab kinnituselementi edasi keerata.
  Tulemus 1 / 2Kinnituselementi ei keeratud maksimaalsest pöördenurgast (< 180 °) kaugemale.
  Kinnituselement on korrektselt sisse keeratud.
  Tulemus 2 / 2Kinnituselementi on keeratud maksimaalsest pöördenurgast (> 180 °) kaugemale.
  Kruviühendus ei ole nõuetekohane. Enne kontrollimist tehtud kruviühendusi tuleb käsitleda mittenõuetekohastena ja need tuleb üle kontrollida. Löökkruvikeerajat tuleb lasta Hilti hooldekeskuses kontrollida.

Töörežiimis "Kruviühendused" pingutatud kruviühenduste kontrollimine

 • Kalibreeritud pöördemomendivõtme abil kontrollige vastavalt ettevõttesisestele nõuetele või kvaliteedistandarditele regulaarselt, kas tegelik pingutuspöördemoment on saavutatud.

Pingutusmooduli eemaldamine

Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Vajutage pingutusmooduli vabastusnupule ja hoidke seda all.
 3. Tõmmake pingutusmoodul suunaga taha löökkruvikeeraja küljest maha.

Pingutusmooduli ühendamine arvutiga

Image alternative
 1. Eemaldage pingutusmoodul.
 2. Lükake kate pingutusmooduli põhja alt lahti.
  • Nüüd pääseb USB-ühenduspesale juurde.
 3. Ühendage USB-kaabli pistik (tüüp B, USB 2.0) pingutusmooduli USB-pessa.
 1. Ühendage USB-kaabli teine pistik (tüüp A) arvutiga.
  • Arvuti varustab pingutusmoodulit nüüd vooluga. Mooduli ekraanile ilmub USB-logo (Image alternative).
  Kui tõmbate USB-pistiku pingutusmoodulilt maha, siis peaksite USB-pesa peal oleva katte uuesti kinni lükkama, et kaitsta USB-pesa määrdumise eest.

Hooldus ja korrashoid

Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate Hilti edasimüüja juurest või veebilehelt: www.hilti.com
 • Hoidke seade, eelkõige selle käepidemed, kuiv, puhas ning vaba õlist ja rasvast. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
 • Puhastage välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga.

Transport ja ladustamine

 • Nutika pingutusmooduli transportimiseks ja säilitamiseks kasutage tarnekomplekti kuuluvat säilituskasti või löökkruvikeeraja kohvrit, et vältida vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Järgige ka kasutatava löökkruvikeeraja kasutusjuhendis toodud juhiseid tõrgete kõrvaldamise kohta.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Image alternative
Kuvatakse teade "Mooduli blokeerimine".
Pingutusmoodul on vabastatud.
 • Vajutage lukustusnuppu, et pingutusmoodulit lukustada ja löökkruvikeerajat aktiveerida.
Image alternative
Kuvatakse teade "Aku temperatuur on liiga kõrge".
Aku on üle kuumenenud.
 • Vahetage aku välja või laske akul jahtuda.
Image alternative
Kuvatakse teade "Aku temperatuur on liiga madal".
Aku temperatuur on on liiga madal.
 • Kasutage akut, mille temperatuur on aku lubatud töötemperatuuri piires (vt aku kasutusjuhendit).
Image alternative
Kuvatakse teade "Löökkruvikeeraja temperatuur on liiga kõrge".
Löökkruvikeeraja on üle kuumenenud.
 • Laske löökkruvikeerajal jahtuda ja puhastage ventilatsiooniavad.
Image alternative
Kuvatakse teade "Aku on liiga vähe laetud".
Aku laetusest ei piisa kinnituselemendi korrektseks kinnikruvimiseks.
 • Paigaldage rohkem täislaetud aku.
Image alternative
Kuvatakse teade "Liiga suur voolutarve".
Voolutarve on lühikest aega liiga suur.
 • Teate kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.
 • Korrake kruvikeeramistoimingut.
 • Teate kordumisel pöörduge Hilti hoolduskeskuse poole.
Image alternative
Kuvatakse teade "Nööppatarei on tühi".
Pingutusmooduli kella nööppatarei on tühi.
  Dokumentatsiooni protokolli kuupäeva ja kellaaja andmete õigsust ei saa enam tagada.
 • Patarei vahetamiseks pöörduge Hilti hoolduskeskuse poole.
Image alternative
Kuvatakse teade "Seadme rike".
Tuvastati seadme rike.
 • Ühendage pingutusmoodul arvutiga.
 • AT Documentation Software kaudu tutvuge vigade kirjetega ja järgige tarkvaras kuvatavaid juhiseid vea kõrvaldamiseks.
Image alternative
Kuvatakse teade "Dokumentatsioonifunktsioon on välja lülitatud".
Dokumentatsioonifunktsioon on deaktiveeritud (ainult hoiatusteade).
 • Kui vajate dokumenteerimisfunktsiooni, siis ühendage pingutusmoodul arvutiga ja aktiveerige dokumenteerimisfunktsioon AT Documentation Software kaudu.
 • Vajaduse korral vajutage OK-nupule, et teadet kustutada ja pingutusmooduli käivitusprotsessi jätkata.
Image alternative
Kuvatakse teade "Mälu on hõivatud…%". (teade kuvatakse väärtustel ≥ 90%.)
Pingutusmooduli andmemälu on kuvatud protsendimäära ulatuses täitunud. Tähelepanu: 100% ületamisel kustutatakse vanad andmed!
 • Ühendage pingutusmoodul arvutiga.
 • Tutvuge AT Documentation Software abil andmetega, et neid raportis dokumenteerida.
 • Seejärel kustutage andmed pingutusmooduli mälust, et saada vaba mälumahtu.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r4838537.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame oma ainuvastutusel, et käesolev toode vastab asjakohastle direktiividele ja normidele. Toodet katsetati koos selle jaoks ettenähtud toodetega ja sellele anti heakskiit.
Image alternative