Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [3 MB]

C 4/36-MC4

Original-Bedienungsanleitung

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Kasutamiseks üksnes siseruumides
Image alternative topeltisolatsiooniga

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  Multifunktsionaalne laadimisseade
  C4/36-MC4
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik kõrvalised isikud töökohast eemal . Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 • Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kasutage isikukaitsevahendeid ja kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitumist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrguga, ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda tööõnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seadistus- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seadistus- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage oma tööks sobivat elektritööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut tõmmake seadme pistik pistikupesast välja. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid . Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud, et elektritööriista ohutus säilib.

Laadimisseadmete hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Vigastuste vältimiseks laadige laadimisseadmega ainult heakskiidetud Hilti liitiumioonakusid.
 • Laadimisseadme asukoht peab olema puhas, jahe, kuid kaitstud miinustemperatuuride eest.
 • Laadimisprotsessi ajal eraldub laadimisseadmest soojust, seetõttu peavad ventilatsiooniavad olema vabad. Võtke laadimisseade kohvrist välja. Aku laadimine kinnises mahutis on keelatud.
 • Hooldage seadet korralikult. Veenduge, et detailid ei ole murdunud ega kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada.
 • Kasutage laadimisseadmeid ja akusid vastavalt käesolevatele juhistele ja viisil, mis on konkreetse mudeli jaoks ette nähtud. Laadimisseadmete nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadimisseadmetega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahju oht.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke akut ja laadimisseadet eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad luua ühenduse aku kontaktide vahel. Akukontaktide või laadimiskontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada tulekahju või põletusi.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Hoolitsege selle eest, et akud ei saa mehaaniliselt viga.
 • Kahjustada saanud akusid (nt pragudega, murdunud tükkidega, kõverdunud, sisselükatud ja/või väljatõmmatud kontaktidega akud) ei tohi laadida ega kasutada.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Beschreibung

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Vabastusnupp koos laetuse astme tule aktiveerimise lisafunktsiooniga
 2. Aku
 3. Aku laetuse astme LED-tuli
 4. Võrgupinge LED-tuli
 5. Laetuse oleku LED-tuli
 6. Aku temperatuuri LED-tuli
 7. Aku liides 1

Nõuetekohane kasutamine

Kirjeldatud toode on Hilti Li-Ion-akude laadimiseks ette nähtud laadimisseade nimipingega 7,2 kuni 36 V. See on ette nähtud ühendamiseks pistikupessa vahelduvpingega 100 V kuni 240 V (vastavalt kasutusriigile).

Akud, mida on lubatud selle tootega kasutada, on loetletud käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Anzeigeelemente

Laadimisseadme ja aku märgutuled

Kui laadimisseade on ühendatud vooluvõrku ja töövalmis, süttib võrgupinge LED-tuli.
Aku laetuse astme LED-tuli
Laetuse oleku LED-tuli
Aku temperatuuri LED-tuli
Kirjeldus

kustunud
kustunud
Aku ei ole sisse pandud.
kustunud
kustunud
kustunud
Aku on sisse pandud ja laadimiseks valmis.
LED-tuled 1 kuni 4 esmalt vilguvad, seejärel põlevad vastavalt aku laetuse astmele
vilgub
kustunud
Akut laetakse.
kustunud
põleb
kustunud
Aku on täis laetud.
kustunud
kustunud
vilgub
Aku temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku (aku on liiga kuum, liiga külm).
kustunud
kustunud
põleb
Tõrge aku töös, tõrge laadimisseadme töös

Li-Ion-aku laetuse astme tuli

Image alternative
Seisund
Tähendus
3 LED põlevad, 1 LED vilgub.
Laetuse aste: 75 % kuni 100 %
2 LED põlevad, 1 LED vilgub.
Laetuse aste: 50 % kuni 75 %
1 LED põleb, 1 LED vilgub.
Laetuse aste: 25 % kuni 50 %
1 LED vilgub.
Laetuse aste: < 25 %

Tarnekomplekt

Laadimisseade, kasutusjuhend.

Tehnilised andmed


C 4/36-MC4
Väljundpinge
7,2 V … 36 V
Kaal
1,7 kg
Väljundvõimsus
100...127 V
90 W
220...240 V
90 W

Bedienung

Laadimisseadme sisselülitamine

 • Ühendage võrgupistik pistikupessa.
  • Laadimisseadme roheline LED-tuli süttib.

Aku sissepanek ja laadimine

Akusid laetakse ühendamise järjekorras, välja arvatud voolukatkestuse korral. Niipea kui vooluvarustus on taastunud, laetakse esmalt vasakut akut (liides 1), seejärel akusid alates liidesest 2 kuni liideseni 4.
Ohutuse huvides on soovitav aku pärast laadimise lõppu laadimisseadmest välja võtta.
Pärast laadimist kustub aku laetuse astme tuli ja laadimisseadmel süttib laetuse oleku LED-tuli.
Liitiumioonakud on töövalmis igal ajal, ka pooleldi laetuna. Laadimise kulgu näitab aku laetuse astme LED-tuli.
Image alternative
 1. Enne aku sissepanekut veenduge, et kontaktid on puhtad ja vabad rasvast.
 2. Lükake aku ettenähtud liidesesse.
 3. Veenduge, et aku ja liidese kuju/kood on vastavuses.
  • Pärast aku fikseerumist laadimisseadmesse tuvastab laadimisseade aku. Kuna laadimine toimub vastavalt sissepaneku järjekorrale, käivitub aku laadimine automaatselt, kui aku laadimiskord on käes.

Aku eemaldamine

Image alternative
 1. Vajutage aku vabastusmehhanismile.
 2. Tõmmake aku laadimisseadmest välja.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Aku on laadimisseadmes: Aku laetuse astme LED-tuli ja laetuse oleku LED-tuli ei põle.
Laadimine ei ole veel alanud, kuna aku laadimiskord ei ole veel käes.
 • Eemaldage laadimisseadmest teised akud. Kui laadimine nüüd ei käivitu, on aku defektne. Laske aku Hilti hoolduses üle vaadata.
Aku võib olla defektne.
 • Tõmmake aku laadimisseadmest välja. Kui LED-tuled pärast aku laetuse astme tule aktiveerimist ei sütti, on aku defektne. Laske aku Hilti hoolduses üle vaadata.
Laadimisseadmel olev aku temperatuuri LED-tuli vilgub.
Aku on liiga kuum või liiga külm; laadimist ei toimu.
 • Kui aku on jõudnud vajaliku temperatuurini, lülitub laadimisseade automaatselt laadimisele.
Akulaadimisseadme võrgupinge LED-tuli ei põle.
Laadimisseadme töös esineb tõrge
 • Tõmmake laadimisseadme pistik pistikupesast välja ja ühendage uuesti pistikupessa. Kui tuli ikka ei sütti, toimetage laadimisseade Hilti hooldusse.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Utiliseerimine

HOIATUS
Vigastuste oht. Asjatundmatust käitlemisest põhjustatud oht.
 • Seadmete asjatundmatu käitlemine võib kaasa tuua järgmist: Plastdetailide põletamisel tekivad toksilised aurud, mis võivad olla tervisele ohtlikud. Vigastamise või kuumutamise tagajärjel võivad akud ja patareid hakata lekkima, akuvedelik võib põhjustada mürgitusi, põletusi, söövitust ja keskkonnakahjustusi. Hooletu käitlemine võimaldab kõrvalistel isikutel seadet mittesihipäraselt kasutada. Sellega võivad nad tõsiselt vigastada ennast ja teisi inimesi ning reostada keskkonda.
 • Defektsed akud kõrvaldage viivitamatult. Hoidke neid laste eest. Ärge võtke akusid lahti ja ärge põletage neid.
 • Kõrvaldage akud vastavalt kehtivatele normidele või tagastage kasutusressursi ammendanud akud Hilti esindusse.
Image alternative Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
Image alternative
 • Ärge visake elektri- ja elektroonikaseadmeid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative