Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [3 MB]

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Löökpuurimine
Image alternative Meiseldamine
Image alternative Meisli positsioneerimine
Image alternative Kaitseklass II (topeltisolatsioon)
Image alternative Nimipöörded tühikäigul
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Läbimõõt
Image alternative Vahelduvpinge
Image alternative Seade toetab andmete traadita ülekandmist, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
  Kombivasar
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Põlvkond
  03
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.

Ohutusnõuded puurtrellide kasutamisel

Ohutusnõuded kõikide tööde puhul
 • Löökpuurimisel kasutage kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kahjustada kuulmist.
 • Kasutage lisakäepidet. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kui teete töid, mille puhul võivad tarvik või kruvid tabada varjatud elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke seadet käepideme isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
Ohutusnõuded pikkade puuride kasutamisel
 • Ärge töötage mingil juhul kõrgematel pööretel, kui puuri jaoks maksimaalselt lubatud pöörete arv. Kõrgematel pööretel võib puur veidi painduda, kui puuril on võimalik toorikus ilma kokkupuuteta vabalt pöörelda, ning tagajärjeks võivad olla kehavigastused ja varaline kahju.
 • Alustage puurimist alati madalatel pööretel ja veenduge, et puur puutub toorikuga kokku. Kõrgematel pööretel võib puur veidi painduda, kui puuril on võimalik toorikus ilma kokkupuuteta vabalt pöörelda, ning tagajärjeks võivad olla kehavigastused ja varaline kahju.
 • Ärge rakendage liigset survet ning rakendage survet üksnes puuri suhtes pikisuunas. Puurid võivad painduvad ja seetõttu murduda või tuua kaasa kontrolli kaotuse ning kehavigastuste ja varalise kahju tekke.
Ohutusnõuded segamistarvikute ja segurite kasutamisel
 • Lülitage elektriline tööriist sisse või välja vaid siis, kui segur on segatava aine sees. Vastasel korral võite kaotada tööriista üle kontrolli, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused ja varaline kahju.

Täiendavad ohutusnõuded puurvasara kasutamisel

Inimeste ohutus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Läbistavate tööde korral turvake töödeldava koha taha jääv ala. Murduvad osad võivad välja ja/või alla kukkuda ning teisi inimesi vigastada.
 • Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest mõlema käega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Seadme kasutamise ajal kandke sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Kasutage kaitseprille. Materjalist väljalendavad killud võivad tekitada keha- ja silmavigastusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja randmeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Tarviku blokeerumise korral lülitage tööriist kohe välja. Seade võib külgsuunas liikuda.
 • Enne käestpanekut oodake, kuni tööriist on seiskunud.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Tolmukaitsekate
 2. Tarvikukinnitus
 3. Tarviku vabastamise nupp
 4. Töörežiimilüliti
 5. Juhtlüliti lukustus
 6. Juhtlüliti
 7. Käepide
 8. Hoolduse indikaatortuli
 9. Poole võimsuse näit (vaid ATC variant)
 10. Poole võimsuse nupp (vaid ATC variant)
 11. Toitejuhe
 12. Lisakäepide

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on pneumaatilise löögimehhanismiga elektriline kombivasar. See on ette nähtud betooni, müüritise, puidu ja metalli puurimiseks. Lisaks võib seadet kasutada kergeteks kuni keskmisteks meiseldustöödeks müüritises ning betoonpindade viimistlemiseks.

Teatud tingimustel saab seadet kasutada ka segamiseks.
 • Seadet võib kasutada vaid siis, kui vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtib seadme tüübisildil märgitud võrgupinge ja sagedusega.

Valik AVR

Seadet saab täiendavalt varustada Active Vibration Reduction (AVR) süsteemiga, mis vibratsiooni tuntavalt vähendab.

ATC

Seade on varustatud elektroonilise kiirväljalülitusega ATC (Active Torque Control).
Kui tarvik blokeerub või jääb kinni, hakkab seade äkitselt kontrollimatult vastassuunas pöörlema. ATC tuvastab selle äkilise pöörlemise ja lülitab tööriista kohe välja.
Nõuetekohaseks töötamiseks peab tööriist saama vabalt pöörelda.
Pärast kiirväljalülitumist lülitage tööriist uuesti sisse, selleks vabastage juhtlüliti korraks ja vajutage sellele uuesti.

Hooldusnäit

Tootel on valgussignaaliga hooldusnäit.

Hoolduse indikaatortule olek

Seisund
Tähendus
Hooldusnäit põleb punase tulega.
Käes on hoolduse tähtaeg.
Hooldusnäit vilgub punase tulega.
Laske kombivasarat parandada Hilti hooldekeskuses.

Tarnekomplekt

Kombivasar, lisakäepide, kasutusjuhend.
Teised tööriistaga kasutada lubatud süsteemitooted leiate Hilti Store müügiesindusest või veebilehelt: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tehnilised andmed

Andmed nimipinge, nimivoolu, sageduse ja/või nimivõimsuse kohta leiate andmesildilt.
Generaatori või transformaatori kasutamisel peab selle väljundvõimsus olema vähemalt kaks korda suurem kui seadme tüübisildile märgitud nimisisendvõimsus. Transformaatori või generaatori tööpinge peab olema kogu aeg vahemikus + 5% ja – 15% seadme nimipingest.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Kaal EPTA-Procedure 01 kohaselt
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Löögienergia EPTA Procedure 05 kohaselt
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø löökpuur
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø puidupuur
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø metallipuur
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 60745

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage seadet ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Helivõimsustase (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Vibratsioonitase

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Betooni löökpuurimine (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Meiseldamine (ah, Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Käsitsemine

Lisakäepideme paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Kombivasara üle kontrolli kaotamine.
 • Veenduge, et lisakäepide on korrektselt paigaldatud ja nõuetekohaselt kinnitatud. Veenduge, et kinnitusriba asub seadme vastavas soones.
Image alternative
 • Paigaldage lisakäepide.

Tarviku paigaldamine/eemaldamine

Mittesobiva määrde kasutamine võib seadet kahjustada. Kasutage üksnes Hilti originaalmääret.
Iga kord enne kasutamist kontrollige tarvikut kahjustuste ja ebaühtlase kulumise suhtes ning vajaduse korral vahetage see välja.
Image alternative
 • Paigaldage/eemaldage tarvik.

Löögita puurimine

Löögita puurimine on võimalik spetsiaalse kinnitusega tarvikute abil. Sellised tarvikud leiate Hilti tarvikute valikust.
Kiirkinnituse abil saab seadmesse kinnitada näiteks silindrilise sabaga puidupuure või metallipuure ja löögita puurida.
Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Löökpuurimine" Image alternative.

Segamine

Kasutage segamistarvikut vaid kiirkinnituspadruniga.
Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Löökpuurimine" Image alternative ja asetage segamistarvik kiirkinnituspadrunisse.

Võimsuse seadmine

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Võimsust saab reguleerida üksnes siis, kui seade on sisse lülitatud.
Poole võimsuse reguleerimiseks vajutage poole võimsuse nupule. Vähendatud võimsust signaliseerib võimsuse märgutule süttimine. Uus vajutamine poole võimsuse nupule lülitab seadme tagasi maksimaalsele puurimisvõimsusele ja võimsuse märgutuli kustub.
Kui kombivasar välja lülitada ja seejärel uuesti sisse lülitada, töötab seade taas täisvõimsusega.
 • Reguleerige võimsus välja.

Löökpuurimine

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Löökpuurimine" Image alternative.

Meisli positsioneerimine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Meisli üle kontrolli kaotamine.
 • Ärge töötage asendis "meisli positsioneerimine". Seadke ja fikseerige töörežiimilüliti asendisse "meiseldamine".
Meislit saab lukustada 24 eri asendisse (15° sammuga). Nii on lapik- ja profiilmeislitega võimalik alati töötada optimaalses tööasendis.
Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Meisli positsioneerimine" Image alternative.

Meiseldamine

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "Meiseldamine" Image alternative.

Juhtlüliti lukustus

Meiseldusrežiimis saate juhtlülitit sisselülitatud olekus lukustada.
 • Vajutage juhtlüliti lukustusnupule.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Elektrilöögi oht! Seadme hooldus- ja korrashoiutööd toitevõrku ühendatud toitepistikuga võivad põhjustada raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Tõmmake toitepistik pistikupesast välja iga kord enne hooldus- ja korrashoiutööde tegemist!
Hooldus
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Korrashoid
HOIATUS
Elektrilöögi oht! Elektridetailide asjatundmatu parandamine võib kaasa tuua raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Transport ja ladustamine

 • Ärge transportige elektrilist tööriista, millesse on paigaldatud tarvik.
 • Enne elektrilise tööriista hoiulepanekut tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
 • Hoidke seadet kuivas kohas, mis on lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatu.
 • Pärast pikemat transporti või ladustamist kontrollige tööriista vigastuste suhtes.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Veaotsing

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Kombivasar ei käivitu.
Vooluvarustus katkenud.
 • Ühendage vooluvõrku mõni teine elektriseade ja kontrollige, kas see töötab.
Generaator on ooterežiimil (Sleep Mode).
 • Kasutage generaatorit mõne teise tarvitiga (nt ehitusplatsil kasutatav lamp). Lülitage seejärel seade välja ja uuesti sisse.
Elektrooniline käivitustõkis on pärast voolukatkestust aktiveerunud.
 • Lülitage seade välja ja uuesti sisse.
Grafiitharjad on kulunud.
 • Laske kontrollida ja vajadusel vahetada elektriala asjatundjal.
Puudub löögifunktsioon.
Seade on liiga külm.
 • Asetage kombivasar pinnale ja laske sellel töötada tühikäigul. Vajaduse korral korrake, kuni löögimehhanism töötab.
Kombivasar ei tööta täisvõimsusel.
Pikendusjuhe on liiga pikk /või liiga väikese ristlõikega.
 • Kasutage ettenähtud pikkuse ja/või piisava ristlõikega pikendusjuhet.
Juhtlüliti ei ole lõpuni alla vajutatud.
 • Vajutage juhtlüliti lõpuni alla.
Liiga madal voolupinge.
 • Ühendage seade teise vooluvõrguga.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Poole võimsuse nupp on sisse lülitatud.
 • Vajutage poole võimsuse nupule.
Puur ei pöörle.
Töörežiimilüliti ei ole kohale fikseerunud või on asendis "Meiseldamine" Image alternative või "Meisli positsioneerimine" Image alternative.
 • Viige töörežiimilüliti seisval seadmel asendisse "Löökpuurimine" Image alternative.
Puuri ei saa eemaldada.
Padrun ei ole täielikult tagasi tõmmatud.
 • Tõmmake padrun lõpuni tagasi ja võtke tarvik välja.
Lisakäepide ei ole korrektselt monteeritud.
 • Vabastage lisakäepide ja monteerige see õigesti, nii et kinnitusriba ja lisakäepide fikseeruvad süvendisse.
Hooldusnäit vilgub punase tulega.
Seade on kahjustada saanud.
 • Laske toode Hilti hooldekeskuses parandada.
Hooldusnäit põleb punase tulega.
Grafiitharjad on kulunud.
 • Laske kontrollida ja vajadusel vahetada elektriala asjatundjal.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Ohtlike ainete tabeli leiate järgmiste linkide alt: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) ja qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative