Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [3 MB]

TE 2-A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Tootele märgitud sümbolid

Tootel võib kasutada alljärgnevaid sümboleid:
Image alternative Löögita puurimine
Image alternative Löökpuurimine
Image alternative Parem/vasak käik
Image alternative Nimipöörlemiskiirus tühikäigul
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Alalisvool
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või on muul moel kahjustatud.
Image alternative Seade toetab NFC-tehnoloogiat, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteandmed
  Tüüp:
  TE 2-A22
  Generatsioon:
  02
  Seerianumber:

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavustunnistuse koopia leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektritööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektritööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektritööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
Inimeste turvalisus
 • Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi või varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektritööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista tahtmatut käivitamist. Veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud, kui ühendate selle külge aku või kui seda tõstate või kannate. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib tagajärjeks olla tööõnnetus.
 • Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektritööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektritööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Eemaldage aku, enne kui asute tööriista seadistama, tarvikuid vahetama või tööriista hoiule panema. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid . Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu hoolikalt. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektritööriistades ainult neile ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletust või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud, et elektritööriista ohutus säilib.

Täiendavad ohutusnõuded puurvasara kasutamisel

Inimeste ohutus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Läbistavate tööde korral turvake töödeldava koha taha jääv ala. Murduvad osad võivad välja ja/või alla kukkuda ning teisi inimesi vigastada.
 • Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest mõlema käega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Seadme kasutamise ajal kandke sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Kasutage kaitseprille. Materjalist väljalendavad killud võivad tekitada keha- ja silmavigastusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja randmeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Tarviku blokeerumise korral lülitage tööriist kohe välja. Seade võib külgsuunas liikuda.
 • Enne käestpanekut oodake, kuni tööriist on seiskunud.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. PadrunTE-C Click
 2. Töörežiimilüliti
 3. Käepide
 4. Sisselülitustõkisega reverslüliti
 5. Juhtlüliti
 6. Aku
 7. Töökohta valgustav tuli
 8. Lisakäepide
 9. Sügavuspiirik
 10. Vabastusklahvid koos lisafunktsiooniga laetuse astme näidu aktiveerimiseks
 11. Aku laetuse astme näidik

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on akutoitega puurvasar. See on ette nähtud terase, puidu ja müüritise puurimiseks ning betooni ja müüritise löökpuurimiseks ning kruvide sisse- ja väljakeeramiseks.

 • Kasutage selle toote jaoks ainult Hilti B 22 tüüpi liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes Hilti heakskiidetud akulaadijaid. Lisateavet leiate müügiesindusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group

Liitiumioonaku näidik

Liitiumioonaku kasutamisel saab kuvada aku laetuse astet, selleks tuleb vajutada ühele vabastusnupule.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 75% kuni 100%
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 50% kuni 75%
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse tase: 25% kuni 50%
1 LED-tuli põleb.
Laetuse tase: 10% kuni 25%
1 LED-tuli vilgub.
Laetuse tase: < 10%
Töötamise ajal ja vahetult pärast töö lõppu ei ole võimalik aku laetuse astet teada saada. Kui aku laetuse astme LED-tuled vilguvad, järgige peatükis Veaotsing toodud juhiseid.

Tarnekomplekt

Puurvasar, lisakäepide, sügavuspiirik, kasutusjuhend.
Tolmueemaldusmoodul TE DRS-S on lisatarvik tolmuvabaks tööks.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Tehnilised andmed

Puurvasar


TE 2‑A22
Nimipinge
21,6 V
Kaal EPTA Procedure 01 järgi koos akuga B22⁄8.0
3,3 kg
Puuri läbimõõt betoonis/müüritises (löökpuurimine)
4 mm … 16 mm
Puuritava ava läbimõõt metallis (täispuur)
0 mm … 10 mm
Sügavuspiiriku max pikkus
180 mm

Teave müra ja vibratsiooni kohta

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage seadet ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase mõõdetud kooskõlas standardiga EN 60745
Helivõimsustase (LWA)
103 dB(A)
Mõõtemääramatus helivõimsustaseme puhul (KWA)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
92 dB(A)
Mõõtemääramatus helirõhutaseme puhul (KpA)
3 dB(A)
Vibratsiooni kogutase (kolme telje vektorsumma), kindlaks tehtud vastavalt standardile EN 60745
Betooni löökpuurimine (ah, HD)
15 m/s²
Metalli puurimine (ah,D)
2,5 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Aku

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Käsitsemine

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht soovimatu käivitumise tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et selle juurde kuuluv seade on välja lülitatud.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist eemaldage seadmest aku.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Lisakäepideme paigaldamine

Image alternative
 1. Keerake käepidet, et lisakäepideme kinnitusmehhanismi (kinnitusriba) vabastada.
 2. Lükake kinnitusmehhanism (kinnitusriba) eest üle padruni selleks ettenähtud soonde.
 3. Seadke lisakäepide soovitud asendisse.
 4. Keerake käepidet, et lisakäepideme kinnitusmehhanismi (kinnitusriba) pingutada.

Aku paigaldamine

Image alternative
 1. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 2. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

Image alternative
 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku suunaga taha välja.

Tarviku paigaldamine

Image alternative
 1. Määrige tarviku padrunisse kinnitatavat osa veidi.
  • Kasutage üksnes Hilti originaalmääret. Vale määre võib seadet kahjustada.
 2. Torgake tarvik lõpuni padrunisse ja laske kohale fikseeruda.
 3. Pärast paigaldamist tõmmake tarvikust, et kontrollida, kas see on kindlalt kinni.
  • Seade on töövalmis.

Tarviku eemaldamine

HOIATUS
Vigastuste oht! Seade läheb kasutades kuumaks.
 • Tarvikut vahetades kandke kaitsekindaid!
Image alternative
 • Tõmmake padruni lukustus lõpuni tagasi ja eemaldage tarvik.

Sügavuspiiriku paigaldamine (lisavarustus)

Image alternative
 1. Keerake käepidet, et lisakäepideme kinnitusmehhanismi (kinnitusriba) vabastada.
 2. Lükake sügavuspiirik eest selleks ette nähtud 2 juhtauku.
 3. Keerake käepidet, et lisakäepideme kinnitusmehhanismi (kinnitusriba) pingutada.

Töötamine

TÄHELEPANU
Vigastuste oht vale käsitsemise tõttu!
 • Ärge vajutage reverslülitile või funktsiooni valiku lülitile ajal, mil seade töötab.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Töökohta valgustav tuli

LED aktiveerub juhtlülitile vajutamisel automaatselt. Pärast juhtlüliti vabastamist kustub LED-tuli aeglaselt.
 • Vajutage juhtlülitile.

Pöörlemissuund

 • Reguleerige välja pöörlemissuund.
  • Lüliti fikseerub selles asendis.

Löögita puurimine

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti sümbolile: Image alternative.

Löökpuurimine

Image alternative
 • Seadke töörežiimilüliti sümbolile: Image alternative.

Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Tolmukaitsekatte puhastamine

 • Puhastage padruni tolmukaitsekatet regulaarselt puhta kuiva lapiga.
 • Pühkige tihend ettevaatlikult puhtaks ja määrige seda kergelt Hilti määrdega.
 • Kui tihend on kahjustatud, tuleb tolmukaitsekate välja vahetada.

Transport ja hoiustamine

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Veaotsing

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Puurvasarat ei saa tööle rakendada

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Puurvasar ei käivitu.
Puurvasarale on avaldunud ülekoormus.
 • Lülitage puurvasar välja, eemaldage aku ja ärge jätkake puurvasaraga töötamist.
LED-tuled ei tööta.
Aku ei ole täielikult sisse pandud.
 • Laske akul topeltklõpsuga kohale fikseeruda.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda soovituslikule töötemperatuurile.
1 LED vilgub.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda soovituslikule töötemperatuurile.
4 LED-tuld vilguvad.
Puurvasarale on avaldunud lühiajaliselt ülekoormus.
 • Vabastage juhtlüliti ja vajutage sellele uuesti.
Ülekuumenemiskaitse.
 • Laske puurvasaral jahtuda ja puhastage ventilatsiooniavad.

Puurvasarat saab tööle rakendada

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Puudub löögifunktsioon.
Puurvasar on liiga külm.
 • Asetage puurvasar maha ja laske sellel töötada tühikäigul. Vajaduse korral korrake seni, kuni löögimehhanism töötab.
Töörežiimilüliti on asendis "Löögita puurimine" Image alternative.
 • Seadke töörežiimilüliti asendisse "löökpuurimine" Image alternative.
Juhtlülitit ei saa käsitseda või see on kinni kiilunud.
Reverslüliti on keskasendis.
 • Viige reverslüliti vasakule või paremale.
Spindel ei pöörle.
Puurvasara elektroonika temperatuur on lubatud töötemperatuurist kõrgem.
 • Laske puurvasaral jahtuda.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Puurvasar lülitub automaatselt välja.
Rakendub ülekoormuskaitse.
 • Vabastage juhtlüliti. Laske puurvasaral jahtuda. Vajutage juhtlüliti uuesti alla. Vähendage seadmele avalduvat koormust.
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Aku seisund ei ole optimaalne.
 • Vahetage aku välja.
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklõpsuga kohale.
Aku lukustusmehhanism on määrdunud.
 • Puhastage fiksaatorninad ja paigaldage aku uuesti.
Puurvasar või aku läheb väga kuumaks.
Elektriga seotud rike
 • Lülitage puurvasar kohe välja. Eemaldage aku ja ärge jätke seda järelevalveta. Laske akul jahtuda. Võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.
Puurvasarale on avaldunud ülekoormus (jõudluspiirid on ületatud).
 • Valige konkreetseks tööks sobiv seade.
Tarvikut ei saa lukustusest vabastada.
Padrun ei ole täielikult tagasi tõmmatud.
 • Tõmmake padruni lukustus lõpuni tagasi ja eemaldage tarvik.
Tarvik ei tungi sisse.
Puurvasar on lülitatud vasakule käigule.
 • Seadke reverslüliti paremale käigule.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative