Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (EN) [2 MB]

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel võib kasutada alljärgnevaid sümboleid:
Image alternative Löögita puurimine
Image alternative Löökpuurimine
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Nimipöörete arv tühikäigul
Image alternative Alalisvool
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.
Image alternative Seade toetab andmete traadita ülekandmist, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või on muul moel kahjustatud.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Andmed toote kohta
  Tüüp:
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Generatsioon:
  01
  Seerianumber:

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Ohutusnõuded kruvikeerajate kasutamisel

 • Hoidke elektrilist tööriista käepideme isoleeritud pinnast, kui teete töid, mille puhul võib kruvi tabada varjatud elektrijuhtmeid. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

Täiendavad ohutusnõuded kruvikeerajate kasutamisel

Inimeste turvalisus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest mõlema käega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Seadme kasutamise ajal kandke sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Kasutage kaitseprille. Materjalist väljalendavad killud võivad tekitada keha- ja silmavigastusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja randmeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Tarviku blokeerumise korral lülitage tööriist kohe välja. Seade võib külgsuunas liikuda.
 • Enne käestpanekut oodake, kuni tööriist on seiskunud.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Tooteülevaade

Image alternative
 1. Sisekuuskant (SID)
 2. Valgustus
 3. Reverslüliti koos sisselülitustõkisega
 4. Juhtlüliti (pöörete arvu elektroonilise juhtimisega)
 5. Välisnelikant (SIW)
 6. Pöördemomendi lüliti
 7. Vööklamber (lisatarvik)
 8. Aku laetuse astme näidik
 9. Vabastusnupud (Akku B22/…)
 10. Vabastusnupp (Akku B14/…)

Kasutusotstarve

Kirjeldatud toode on käsitsi juhitav akutoitega löökkruvikeeraja. See on ette nähtud kruvide, mutrite ja keermestatud poltide keeramiseks puitu, metalli, müüritisse ja betooni.

Löökkruvikeerajat tohib kasutada üksnes töödeks, mis ei nõua täpset/spetsifitseeritud pöördemomenti. Vastasel korral esineb ülekeeramise, kruvi või tooriku kahjustamise oht.
 • Kasutage selle toote jaoks üksnes B14 (SID/SIW 14‑A) või B22 (SID/SIW 22‑A) seeria Hilti Li‑Ion-akusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage ainult C4/36 tüüpi Hilti laadimisseadmeid.

Aku laetuse astme indikaator

Li-Ion-aku laetuse astet kuvatakse pärast kerget vajutamist (kuni tuntava takistuseni) vabastusnupule.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 75 % kuni 100 %
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 50 % kuni 75 %
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 25 % kuni 50 %
1 LED-tuli põleb.
Laetuse aste: 10 % kuni 25 %
1 LED vilgub.
Laetuse aste: < 10 %
Aku laetuse astet saab lugeda ajal, mil juhtlüliti on alla vajutatud ja kuni 5 s vältel pärast juhtlüliti vabastamist.

Tarnekomplekt

Löökkruvikeeraja, kasutusjuhend.
Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Löökkruvikeeraja


SID 14‑A
SIW 14‑A
Nimipinge
14,4 V
14,4 V
Kaal vastavalt EPTA Procedure-01
1,3 kg
1,3 kg
Nimipöörded tühikäigul
Asend I
0 p/min … 1 000 p/min
0 p/min … 1 000 p/min
Asend II
0 p/min … 1 500 p/min
0 p/min … 1 500 p/min
Asend III
0 p/min … 2 500 p/min
0 p/min … 2 300 p/min
Löökide arv
≤ 3 100 bpm
≤ 3 400 bpm
Pöördemomendi reguleerimine
3 astet
3 astet
Suured standardkruvid
M8 ‑ M16
M8 ‑ M16
Ülitugevad kruvid
M6 ‑ M12
M6 ‑ M12
Padrun
1/4″ kaitsemansetiga sisekuuskant
1/2″ poolkeraga välisnelikant või 3/8″ kinnitusrõngaga välisnelikant
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Nimipinge
21,6 V
21,6 V
Kaal vastavalt EPTA Procedure-01
2,0 kg
2,0 kg
Nimipöörded tühikäigul
Asend I
0 p/min … 1 000 p/min
0 p/min … 1 000 p/min
Asend II
0 p/min … 1 500 p/min
0 p/min … 1 500 p/min
Asend III
0 p/min … 2 500 p/min
0 p/min … 2 300 p/min
Löökide arv
≤ 3 450 bpm
≤ 3 500 bpm
Pöördemomendi reguleerimine
3 astet
3 astet
Suured standardkruvid
M8 ‑ M16
M8 ‑ M16
Ülitugevad kruvid
M6 ‑ M12
M6 ‑ M12
Padrun
1/4″ kaitsemansetiga sisekuuskant
1/2″ poolkeraga välisnelikant või 3/8″ kinnitusrõngaga välisnelikant
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta vastavalt standardile EN 62841

Käesolevas juhendis märgitud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni- ja mürataseme esialgseks hindamiseks.
Toodud näitajad iseloomustavad elektrilise tööriista põhilisi ettenähtud töid. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada.
Ekspositsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töö koguperioodi lõikes tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitseks müra ja/või vibratsiooni eest võtke tarvitusele täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage elektrilist tööriista ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Teave müra kohta

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Helivõimsustase (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Mõõtemääramatus helivõimsustaseme puhul (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Mõõtemääramatus helirõhutaseme puhul (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Vibratsioonitase

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Vibratsioonitase maksimaalselt lubatud suurusega kruvide ja mutrite pingutamisel (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Mõõtemääramatus maksimaalse lubatud suurusega poltide ja mutrite pingutamisel
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Pöördemomendi reguleerimine

Pöördemoment reguleeritakse välja pöördemomendi lüliti asendi kaudu.
Mudel SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Mudel
SID 14‑A
SID 22‑A
Pöördemoment
Asend I
50 Nm
60 Nm
Asend II
100 Nm
110 Nm
Asend III
150 Nm
165 Nm
Mudel SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2″ poolkeraga välisnelikant
3/8″ kinnitusrõngaga välisnelikant
Pöördemoment
Asend I
80 Nm
65 Nm
Asend II
120 Nm
115 Nm
Asend III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2″ poolkeraga välisnelikant
3/8″ kinnitusrõngaga välisnelikant
Pöördemoment
Asend I
90 Nm
75 Nm
Asend II
135 Nm
120 Nm
Asend III
200 Nm
175 Nm

Aku 14,4 V

Aku tööpinge
14,4 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur
−10 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃

Aku 21,6 V

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃

Töö ettevalmistamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht soovimatu käivitumise tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et selle juurde kuuluv seade on välja lülitatud.
 • Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist eemaldage seadmest aku.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmest välja.

Vööklambri paigaldamine (soovi korral)

HOIATUS
Vigastuste oht Allakukkuvast tööriistast põhjustatud oht.
 • Allakukkuv tööriist võib Teid ja teisi inimesi vigastada. Enne töö alustamist veenduge, et vööklamber on kindlalt kinnitatud.
Vööklambri abil saate seadme kinnitada vöö külge, nii on see kogu aeg käeulatuses. Vööklambri saab paigaldada nii vasakule kui paremale küljele.
Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Torgake vööklamber selleks ettenähtud avasse kruvikeeraja jala küljes.
 3. Kinnitage vööklamber kahe kruviga.

Tarviku paigaldamine

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Kontrollige, kas tarviku padrunisse kinnituv ots on puhas.
  • Puhastage tarviku padrunisse kinnitatav ots.
 2. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage seadmest aku.
 3. Torgake tarvik lõpuni padrunisse ja laske kohale fikseeruda.
 4. Enne töölerakendamist kontrollige saeketta kindlat kinnitumist.

Tarviku paigaldamine

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Kontrollige, kas tarviku padrunisse kinnituv ots on puhas.
  • Puhastage tarviku padrunisse kinnitatav ots.
 2. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage seadmest aku.
 3. Seadke tarviku küljel olev ava kohakuti padruni poolkeraga.
 4. Suruge tarvik padrunisse, nii et see fikseerub kohale.
 5. Enne töölerakendamist kontrollige saeketta kindlat kinnitumist.

Tarviku paigaldamine

SIW 22‑A
ETTEVAATUST
Vigastuste oht tingitud valest tarvikust!
 • Kasutage üksnes tarvikuid, mida saab lukustada.
 • Ärge kasutage kulunud ega kahjustada saanud tarvikuid.
Image alternative
 1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage seadmest aku.
 2. Eemaldage hülsi soonest O-rõngas.
 3. Tõmmake lukustusvarras välja.
 4. Asetage hülss seadme nelikandile.
  Veenduge, et välisnelikandi ja hülsi avad on kaitserõngal kohakuti.
 5. Asetage lukustusvarras hülssi.
 6. Kinnitage O-rõngas hülsi külge.
 7. Enne töölerakendamist kontrollige saeketta kindlat kinnitumist.

Käsitsemine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

Pöördemomendi reguleerimine

Image alternative
 • Vajutage pöördemomendi lülitile seni, kuni soovitud pöördemomendi astet kuvatakse vasakul pöördemomendi lüliti kõrval.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Mudel SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Mudel SIW …

Parema/vasaku käigu seadistamine

Blokeering takistab lüliti kasutamist mootori töötamise ajal.
Keskasendis on juhtlüliti lukustatud (sisselülitustõkis).
Image alternative
 • Seadke reverslüliti soovitud pöörlemissuuna asendisse.

Sisselülitamine

 • Vajutage juhtlülitile.
  • Pöörete arvu saab reguleerida sissesurumise sügavuse kaudu.

Kruvikeeramine

ETTEVAATUST
Kahjustada saanud detailidest tingitud kehavigastuste oht! Kruvi või toorik võivad liiga suure rakendatud pöördemomendi korral kahjustada saada. See võib põhjustada vigastusi.
 • Veenduge, et kruvid ja toorik seadme poolt tekitatava pöördemomendiga sobivad.
 1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage seadmest aku.
 2. Reguleerige pöördemomendi lülitist välja soovitud pöördemoment.

Väljalülitamine

 • Vabastage juhtlüliti.

Tarviku mahavõtmine

SID 14‑A
SID 22‑A
ETTEVAATUST
Tarvikust tingitud kehavigastuste oht! Tarvik võib olla kuum või teravate servadega.
 • Seadme kasutamisel ja tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid.
Image alternative
 1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage seadmest aku.
 2. Tõmmake padruni rõngast ette ja hoidke kinni.
 3. Tõmmake tarvik padrunist välja.
 4. Vabastage padruni rõngas.

Tarviku mahavõtmine

SIW 14‑A
SIW 22‑A
ETTEVAATUST
Tarvikust tingitud kehavigastuste oht! Tarvik võib olla kuum või teravate servadega.
 • Seadme kasutamisel ja tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid.
Image alternative
 1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage seadmest aku.
 2. Tõmmake tarvik padrunist välja.

Tarviku eemaldamine

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage seadmest aku.
 2. Eemaldage hülsi soonest O-rõngas.
 3. Tõmmake välja lukustusvarras.
 4. Eemaldage hülss seadme nelikandilt.
 5. Paigaldage lukustusvarras.
 6. Paigaldage O-rõngas kaitseks hülsi külge.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Abi tõrgete puhul

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Aku ei ole täielikult sisse pandud.
Aku on tühi.
Juhtlülitit ei saa käsitseda või see on kinni kiilunud.
Reverslüliti on keskasendis.
Pöörlemiskiirus alaneb järsku tunduvalt.
Aku on tühi.
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Ümbritseva keskkonna väga madal temperatuur.
 • Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurile soojeneda.
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklõpsuga kohale.
Aku lukustusmehhanism on määrdunud.
 • Puhastage fiksaatorninad ja laske akul kohale fikseeruda. Kui probleem ei kao, võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.
Seade või aku muutuvad väga kuumaks.
Elektriline rike.
 • Lülitage seade kohe välja, eemaldage aku, jälgige seda, laske akul jahtuda ja võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.
Seade on üle koormatud (seadme jõudluspiirid on ületatud).
 • Valige tööks sobiv seade.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Ohtlike ainete tabeli leiate järgmiste linkide alt: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 ja qr.hilti.com/r4926.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative
Image alternative