Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [4 MB]

SCW 22-A

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Sümbolid

Tootel võib kasutada alljärgnevaid sümboleid:
Image alternative Nimipöörete arv tühikäigul
Image alternative Alalisvool
Image alternative Pööret minutis
Image alternative Läbimõõt
Image alternative Saeketas
Image alternative Andmete traadita ülekandmine
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Andmed toote kohta
  Ketassaag
  SCW 22‑A
  Generatsioon
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege kõiki selle elektrilise tööriista juurde kuuluvaid ohutusjuhiseid, nõuandeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid! Järgmiste juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusjuhistes kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade või akutoitega (toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige keha kontakti maandatud pindadega (nt toru, radiaator, pliit, külmik). Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage ühenduskaablit elektrilise tööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku stepslist väljatõmbamiseks! Hoidke ühenduskaablit eemal kuumusest, õlidest, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või keerdus ühenduskaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
 • Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida tohib kasutada ka välitingimustes. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 • Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolu kaitselülitit. Rikkevoolu kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
Inimeste ohutus
 • Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist! Enne elektrilise tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või elektrilise tööriista aku paigaldamist, tööriista ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud! Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib juhtuda õnnetus.
 • Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektrilise tööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektrilise tööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
 • Ärge laske tekkida petlikul turvatundel ega eirake elektrilise tööriista ohutusreegleid isegi siis, kui olete pärast paljukordset kasutamist elektrilise tööriistaga harjunud. Tähelepanematu käsitsemine võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Tõmmake enne seadme mis tahes seadetöid, tarvikute vahetamist ja seadme hoiulepanekut pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme soovimatu käivitumise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadme tööpõhimõtet ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid kasutusjuhendeid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid korralikult. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme osad ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad õnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Käepidemed ja haardepinnad peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist ja rasvast. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda elektrilist tööriista ootamatutes olukordades kindlalt käsitseda ega kontrollida.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletuse või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
 • Ärge laske akul kokku puutuda tule ega liiga kõrge temperatuuriga! Tuli või temperatuur üle 130 °C (265 °F) võivad tekitada plahvatuse.
 • Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega akutööriista väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikku. Väär laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutu töö.
 • Ärge hooldage kahjustatud akut! Akut võib hooldada ainult tootja või volitatud klienditeenindus.

Ohutusnõuded kõikide saagide kasutamisel

Saagimismeetod
 • Image alternative OHT: Ärge viige oma käsi saagimispiirkonda ega vastu saeketast! Hoidke teise käega lisakäepidemest või mootorikorpusest. Kui hoiate saagi kahe käega, ei saa saeketas teie käsi vigastada.
 • Ärge viige käsi tooriku alla! Tooriku all ei saa kettakaitse teid saeketta eest kaitsta.
 • Valige tooriku paksusega sobiv lõikesügavus. Tooriku alt tohib saeketast nähtavale jääda max ühe täishamba ulatuses.
 • Ärge kunagi hoidke saetavat toorikut käes ega põlve peal! Kinnitage toorik stabiilsele aluspinnale. Tooriku tugev kinnitamine on oluline, et vähendada kehaga kokkupuute, saeketta kinnikiilumise ja seadme üle kontrolli kaotuse ohtu.
 • Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet ainult isoleeritud käepidemest. Kontakt pinge all oleva elektrijuhtmega pingestab ka seadme metallosad ja tekitab elektrilöögi.
 • Kasutage pikilõigete tegemisel alati juhikut või sirget liistu. See parandab lõiketäpsust ja vähendab saeketta kinnikiilumisohtu.
 • Kasutage alati õige suuruse ja sobiva (nt tähikukujulise või ümara) siseavaga saekettaid. Sae osadega sobimatud saekettad pöörlevad ebaühtlaselt ja põhjustavad kontrolli kaotuse seadme üle.
 • Ärge kunagi kasutage kahjustatud või valesid saeketta alusseibe ega kruvisid! Saeketta alusseibid ja kruvid on välja töötatud spetsiaalselt sae optimaalse võimsuse ja ohutuse tagamiseks.
Tagasilöök – põhjused ja asjaomased ohutusnõuded
 • Tagasilöök on kinnikiilunud või valesti seatud saekettast tingitud järsk reaktsioon, mispeale saag hüppab toorikust kontrollimatult välja ja liigub kasutaja suunas;
 • kui saeketas jääb sulguvasse lõikejälge kinni, kiilub saeketas kinni ja mootori jõud paiskab sae kasutaja suunas;
 • kui saeketas on lõikejäljes valesti välja rihitud, võivad saeketta tagumise serva hambad tooriku pinda kinni jääda, mispeale saeketas hüppab lõikejäljest välja ja saag paiskub kasutaja suunas.
Tagasilöök on sae vale kasutamise tagajärg. Seda saab ära hoida, kui rakendada järgnevalt kirjeldatud sobivaid ettevaatusabinõusid.
 • Hoidke saagi alati kahe käega ja viige oma käed asendisse, milles saate tagasilöögile kõige paremini reageerida. Paiknege alati saeketta kõrval. Ärge olge kunagi saekettaga ühel joonel! Tagasilöögi korral võib ketassaag tahapoole paiskuda. Sobivate meetmete rakendamisega suudab seadme kasutaja tagasilöögijõudu siiski valitseda.
 • Kui saeketas kinni kiilub või kui te töö katkestate, lülitage saag alati välja ja hoidke seda paigal, kuni saeketas on täielikult seiskunud. Ärge kunagi püüdke saagi toorikust eemaldada või tagasi tõmmata, kui saeketas veel pöörleb – võib tekkida tagasilöök! Tehke kindlaks ja kõrvaldage saeketta kinnikiilumise põhjus.
 • Kui tahate saagi, mille saeketas on toorikus, uuesti käivitada, tsentreerige saeketas lõikejäljes ja veenduge, et saehambad ei ole toorikusse haakunud. Sae käivitamisel võib kinnikiilunud saeketas toorikust välja hüpata või tagasilöögi põhjustada.
 • Toestage suured plaadid, et vältida kinnikiilunud saekettast põhjustatud tagasilöögiohtu. Suured plaadid võivad omaenda kaalu mõjul läbi painduda. Plaadid tuleb toestada mõlemalt poolt, nii lõikejälje juurest kui ka servast.
 • Ärge kasutage nürisid ega kahjustatud saekettaid! Nüride või valesti rihitud hammastega saekettad tekitavad liiga kitsa lõikejälje, mis põhjustab suuremat hõõrdumist, saeketta kinnikiilumist ja tagasilööki.
 • Pingutage enne saagimist kinni lõikesügavuse ja lõikenurga regulaatorid. Kui seaded saagimise ajal muutuvad, võib saeketas kinni kiiluda ja tekitada tagasilöögi.
 • Eriti ettevaatlik tuleb olla lõigete tegemisel seina või teistesse varjatud piirkondadesse. Uputatav saeketas võib varjatud objektidesse kinni kiiluda ja põhjustada tagasilöögi.
Alumise kettakaitsme ülesanne
 • Kontrollige enne kasutamist alati, kas alumine kettakaitse sulgub korralikult. Ärge kasutage saagi, kui alumine kettakaitse ei liigu vabalt ega sulgu korralikult! Ärge kunagi fikseerige ega siduge alumist kettakaitset kinni avatud asendis! Kui saag kogemata maha kukub, võib alumine kettakaitse kõverduda. Avage kettakaitse tagasitõmbehoova abil ja veenduge, et see liigub vabalt ega puuduta mis tahes lõikenurga ja -sügavuse juures saeketast ja teisi osi.
 • Kontrollige alumise kettakaitsme vedru toimivust. Kui alumine kettakaitse ja vedru ei tööta veatult, laske saagi enne kasutuselevõttu hooldada. Kahjustatud detailide, külgekleepunud mustuse ja saepuru tõttu töötab alumine kettakaitse aeglasemalt.
 • Avage alumine kettakaitse käega ainult erilõigete (nt uputus- ja nurgalõigete) puhul. Avage alumine kettakaitse tagasitõmbehoova abil ja vabastage see kohe, kui saeketas on tunginud toorikusse. Kõikide teiste saagimistööde puhul peab alumine kettakaitse töötama automaatselt.
 • Ärge asetage saagi tööpingile ega põrandale, kui alumine kettakaitse saeketast ei kata. Järelpöörlev katmata saeketas viib sae lõikesuunale vastupidises suunas ja lõikab kõike, mis teele ette jääb. Pöörake tähelepanu sae järelpöörlemisajale.

Täiendavad ohutusnõuded

Inimeste ohutus
 • Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
 • Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest mõlema käega. Käepidemed peavad olema kuivad, puhtad ja vabad õlist ning rasvast.
 • Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kahjustada kuulmist.
 • Kui kasutate seadet ilma tolmuimejata, tuleb tolmutekitava töö korral kanda kerget tolmumaski.
 • Kasutage seadet üksnes koos juurdekuuluvate kaitseseadistega.
 • Tehke tööpause ja sõrmeharjutusi, et parandada sõrmede verevarustust.
 • Seade ei ole mõeldud füüsiliselt nõrkadele, väljaõppeta inimestele.
 • Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
 • Lülitage seade sisse alles töökohal.
 • Seadme hoiulepanekul ja transportimisel eemaldage aku.
 • Ärge töötage seadmega pea kohal.
 • Ärge pidurdage seadet, avaldades saekettale külgsurvet.
 • Lõikejoonel ei tohi olla takistusi. Saagimisel vältige kokkupuudet kruvide, naelte ja teiste esemetega.
 • Ärge puudutage kinnitusflantsi ja pingutuskruvi, kui seade töötab.
 • Ärge kunagi vajutage spindlilukustusnupule, kui saeketas liigub.
 • Ärge suunake seadet inimeste poole.
 • Valige saeketta ja töödeldava materjaliga sobiv ettenihkejõud, et vältida saeketta kinnikiilumist ja tagasilöögi teket.
 • Vältige saehammaste otste ülekuumenemist.
 • Plasti saagimisel tuleb vältida plasti sulamist.
 • Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibijatel allergilise reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm (nt tamme- või pöögitolm) on kantserogeenne, eelkõige koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. Võimaluse korral kasutage tolmuimejat. Tõhusa tolmueemalduse tagamiseks kasutage sobivat mobiilset tolmuimejat. Vajaduse korral kandke konkreetse tolmu jaoks sobivat kaitsemaski. Tagage tööpiirkonnas hea ventilatsioon. Järgige töödeldavate materjalide suhtes riigis kehtivaid eeskirju.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele.
 • Järgige riigis kehtivaid tööohutusnõudeid.
Elektriohutus
 • Kontrollige tööpiirkonda enne töö alustamist metalliotsijaga, et tuvastada varjatud elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude asukoht. Pingestatud elektrijuhtme vigastamise korral võivad seadme välised metallosad sattuda pinge alla. See tekitab tõsise elektrilöögiohu!
Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride ja tule eest. Esineb plahvatusoht.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, kokku muljuda, kuumutada üle 80°C (176°F) ega põletada. Vastasel korral tekib põlengu-, plahvatus- ja söövitusoht.
 • Kahjustada saanud akusid (nt pragudega akud, küljestmurdunud osadega akud, kõverdunud akud, tagasi ja/või välja tõmmatud kontaktidega akud) ei tohi laadida ega kasutada.
 • Ärge kasutage akusid muude elektritarvitite varustamiseks toitega.
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku nähtavasse tulekindlasse kohta, nii et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele, ja laske akul jahtuda. Kui aku on jahtunud, võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.

Täiendavad ohutusnõuded ketassaagide kasutamisel

 • Viige käsiketassaag vastu toorikut üksnes siis, kui see on sisse lülitatud.
 • Lõikejoon peab pealt ja alt olema vaba takistustest. Saagimisel vältige kokkupuudet kruvide, naelte ja muude sarnaste esemetega.
 • Ärge töötage ketassaega pea kohal.
 • Ärge pidurdage saeketast, avaldades sellele külgsurvet.
 • Vältige saehammaste otste ülekuumenemist.
 • Kasutage lõigatava pinna jaoks sobivat saeketast.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Lisakäepide
 2. Sisselülitustõkis
 3. Toitelüliti
 4. Käepide
 5. Kettakaitse
 6. Vabastusklahvid koos lisafunktsiooniga laetuse astme näidu aktiveerimiseks
 7. Liitmik (laastukanal)
 8. Pendelkettakaitse juhthoob
 9. Ajamispindel
 10. Alustald
 11. Pendelkettakaitse
 12. Paralleelrakis
 13. Pöörlemissuuna nool
 14. Lukustushoob lõikenurga reguleerimiseks
 15. Lõikenurga skaala
 16. Laetuse astme ja veanäidik
 17. Aku
 18. Lukustushoob lõikesügavuse reguleerimiseks
 19. Sisekuuskantvõti
 20. Lõikesügavuse skaala
 21. Spindlilukustusnupp
 22. Paralleelrakise kinnituskruvi
 23. Lõikemärgis 45°
 24. Lõikemärgis 0°
 25. Alusflants
 26. Kinnitusflants
 27. Pingutuskruvi

Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on akutoitega ketassaag. See on ette nähtud puidu ja puidusarnaste materjalide, plasti, kipskartongi, kipskiudplaatide ja liitmaterjalide saagimiseks.

Käsiketassaag on tolmu eemaldamiseks varustatud mahavõetava tolmuimejaliitmikuga, mis sobib kõikide standardsete tolmuimejatega. Vajaduse korral tuleb tolmuimejavooliku ühendamiseks saega kasutada sobivat adapterit.
 • Kasutada ei tohi saekettaid, mis ei vasta toodud tehnilistele andmetele (nt läbimõõt, pöörete arv, paksus), lõike- ja lihvkettaid ning kõrglegeeritud kiirlõiketerasest (HSS-teras) saekettaid. Metallide saagimine on keelatud.
 • Ärge kasutage seadet okste saagimiseks ja puude langetamiseks.
 • Kasutage selle toote jaoks ainult B 22 tüüpi Hilti liitiumioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage ainult C4/36 seeria Hilti laadimisseadmeid.

LI-Ion-aku näidik

Li-Ion-aku laetuse astet ja seadme häireid signaliseeritakse Li-Ion-aku näidiku kaudu. Li-Ion-aku laetuse astet kuvatakse, kui vajutada aku ühele vabastusnupule.
Seisund
Tähendus
4 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 75 % kuni 100 %
3 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 50 % kuni 75 %
2 LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 25 % kuni 50 %
1 LED-tuli põleb.
Laetuse aste: 10 % kuni 25 %
1 LED-tuli vilgub, seade on töövalmis.
Laetuse aste: < 10 %
1 LED-tuli vilgub, seade ei ole töövalmis.
Aku on üle kuumenenud või täielikult tühjenenud.
4 LED-tuld vilguvad, seade ei ole töövalmis.
Seade on üle koormatud või üle kuumenenud.
Aku laetuse astet saab lugeda ajal, mil juhtlüliti on alla vajutatud ja kuni 5 s vältel pärast juhtlüliti vabastamist.
Kui aku laetuse astme näidiku LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Paralleelrakis

Ühehaaraline paralleelrakis võimaldab teha täpseid lõikeid piki tooriku serva ja lõigata ühesuguste mõõtudega liiste.
Paralleelrakist võib kinnitada alustalla mõlemale küljele.

Tarnekomplekt

Ketassaag, saeketas, sisekuuskantvõti, paralleelrakis, tolmueemaldusliitmik, kasutusjuhend.
Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Lisatarvikud

Kinnitusflants, alusflants, pingutuskruvi.

Tehnilised andmed

Ketassaag


SCW 22-A
Nimipinge
21,6 V
Kaal vastavalt menetlusele EPTA-Procedure 01
4,1 kg
Saeketta ettenähtud läbimõõt
160 mm … 165 mm
Ketta paksus
0,5 mm … 1,5 mm
Lõikelaius
1,5 mm … 2 mm
Saeketta siseava läbimõõt
20 mm
Nimipöörded tühikäigul
4 000 p/min
Maksimaalne lõikesügavus
57 mm
Kaldlõikenurk
0° … 50°
Töötemperatuur
−10 ℃ … 50 ℃
Hoiutemperatuur (ilma akuta)
−30 ℃ … 70 ℃

Aku

Aku tööpinge
21,6 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃

Andmed müra ja vibratsiooni kohta kindlaks tehtud kooskõlas standardiga 62841

Selles kasutusjuhendis nimetatud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektritööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Nimetatud näitajad on iseloomulikud elektritööriista puhul, mida kasutatakse põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui aga elektritööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui seda on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad selles juhendis nimetatud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset kogu tööajal tunduvalt suurendada. Et müra- ja vibratsioonitaset täpselt hinnata, tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist on olnud välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset kogu tööajal tunduvalt vähendada. Et kaitsta seadme kasutajat müra ja/või vibratsiooni toime eest, rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage seadmeid ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase mõõdetud vastavalt standardile EN 62841

SCW 22-A
Helivõimsustase (LWA)
103 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
Helirõhutase (LpA)
92 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
Vibratsiooni kogutase (kolme suuna vektorsumma), määratud vastavalt EN 62841

SCW 22-A
Vibratsioonitase puidu saagimisel (Ah, W)
0,76 m/s²
Mõõtemääramatus (K)
1,5 m/s²

Käsitsemine

Töö ettevalmistamine

Aku laadimine

 1. Enne laadimist lugege laadimisseadme kasutusjuhendit.
 2. Veenduge, et aku ja laadimisseadme kontaktid on puhtad ja kuivad.
 3. Laadige akut selleks ettenähtud laadimisseadmega.

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Asetage aku seadme hoidikusse, nii et fikseerub kuuldavalt kohale.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmehoidikust välja.

Saeketta mahavõtmine

HOIATUS
Põletuse oht Kuum tööriist, kinnitusflants või pingutuskruvi ja saeketta teravad servad on ohtlikud.
 • Tarviku vahetamisel kandke kaitsekindaid.
Image alternative
 1. Tõmmake aku seadmest suunaga taha välja.
 2. Asetage sisekuuskantvõti saeketta pingutuskruvile.
 3. Vajutage spindlilukustusnupp alla ja hoidke seda selles asendis.
 4. Keerake sisekuuskantvõtmega saeketta pingutuskruvi seni, kuni lukustusnupp täielikult kinni fikseerub.
 5. Vabastage pingutuskruvi, keerates sisekuuskantvõtit edasi pöörlemissuuna noole suunas.
 6. Võtke pingutuskruvi ja välimine kinnitusflants maha.
 7. Tõmmake pendelkettakaitse eemale ja võtke saeketas maha.
  Vajaduse korral võib alusflantsi puhastamiseks eemaldada.

Saeketta paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Ebasobivad või valesti paigaldatud saekettad võivad saagi kahjustada.
 • Kasutage üksnes selliseid saekettaid, mis selle sae jaoks sobivad. Pöörake tähelepanu saekettal olevale pöörlemissuuna noolele.
 • Kasutage üksnes selliseid saekettaid, mille pöörete arv on vähemalt sama suur nagu tootel märgitud maksimaalpöörded.
Veenduge, et kinnitatav saeketas vastab tehnilistele nõuetele ja on hästi teritatud. Terav saeketas on laitmatu lõike eeldus.
Image alternative
 1. Tõmmake aku seadmest suunaga taha välja.
 2. Puhastage alus- ja kinnitusflants.
 3. Asetage alusflants korrektselt spindlile.
 4. Avage pendelkettakaitse.
 5. Paigaldage uus saeketas.
 6. Asetage õiges asendis kohale välimine kinnitusflants.
 7. Asetage sisekuuskantvõti saeketta pingutuskruvile.
 8. Vajutage spindlilukustusnupule.
 9. Kinnitage kinnitusflants pingutuskruviga, keerates sisekuuskantvõtit pöörlemissuuna noolele vastupidises suunas.
  • Spindlilukustusnupp fikseerub kohale.
 10. Enne töölerakendamist kontrollige saeketta kindlat kinnitumist.

Lõikesügavuse reguleerimine

Image alternative
 1. Tõmmake aku seadmest suunaga taha välja.
 2. Vabastage lõikesügavuse reguleerimise lukustushoob.
 3. Tõstke seade käärikujulise liigutusega üles ja reguleerige välja lõikesügavus, selleks pingutage lukustushoob kinni.
  Väljareguleeritud lõikesügavus peaks olema saetava materjali paksusest alati 5 kuni 10 mm võrra suurem.

Lõikenurga seadmine

Image alternative
 1. Tõmmake aku seadmest suunaga taha välja.
 2. Vabastage lõikesügavuse reguleerimise lukustushoob.
 3. Keerake seade soovitud asendisse.
 4. Pingutage lõikesügavuse reguleerimise lukustushoob kinni.

Saagimine kontuuri järgi

Kinnitage toorik nii, et see ei nihku paigast.
Asetage toorik nii, et saeketas tooriku all vabalt liigub.
Veenduge, et seade on lülitist (sisse/välja) välja lülitatud.
Asetage seadme alustald toorikule nii, et saeketas ei puutu veel toorikuga kokku.
Image alternative
 1. Paigaldage aku seadmesse.
 2. Lülitage seade sisse, selleks vajutage sisselülitatud sisselülitustõkise puhul lülitile (sisse/välja).
 3. Juhtige seadet sobiva kiirusega piki kontuuri läbi tooriku.

Paralleelrakise paigaldamine/reguleerimine

Image alternative
 1. Tõmmake aku seadmest suunaga taha välja.
 2. Keerake kinnituskruvi alustalda vaid niipalju, et jääb piisavalt ruumi paralleelrakise läbilükkamiseks.
 3. Lükake paralleelrakise ots kinnituskruvi alla.
 4. Reguleerige välja soovitud lõikelaius.
 5. Keerake kinnituskruvi kinni.

Juhtsiini adapteri paigaldamine

Saagi saab varustada lisatarvikuna saadaoleva juhtsiini adapteriga.
Image alternative
 1. Eemaldage aku.
 2. Eemaldage paralleelrakis, kui see on paigaldatud.
 3. Viige alustald juhtsiini adapteri külgmistesse kandejuhikutesse.
 4. Asetage alustald juhtsiini adapterisse täielikult sisse.
 5. Lukustage juhtsiini adapter, surudes mõlemad klapid lõpuni sisse.

Töö

Sisselülitamine

 • Lülitage seade sisse, selleks vajutage sisselülitatud sisselülitustõkise puhul lülitile (sisse/välja).

Väljalülitamine

 • Seisake seade, lastes sisse-välja-lülitist lahti.

Pikilõiked 0° juures

 1. Asetage juhtsiini adapteri soon juhtsiini juhikule.
 2. Lülitage seade sisse.
 3. Juhtige seade sobiva kiirusega piki siini läbi tooriku.

Pikilõiked kuni 50° nurga all

 1. Reguleerige nurk välja.
 2. Lülitage seade sisse.
 3. Juhtige saagi juhtsiini adapteri välisservaga piki juhtsiini juhikut. Vastasel korral põrkab saeketas vastu juhtsiini.

Tasapinnaliste nurgalõigete tegemine

 1. Asetage juhtsiin nullpunktiga tooriku servale ja keerake siini seni, kuni soovitud nurk nurgaskaalal on nullpunktiga kohakuti. Lõikenurk näitab nurka, mille võrra lõige sirgest täisnurksest lõikest kõrvale kaldub.
 2. Fikseerige juhtsiin kahe pitskruviga.
 3. Lülitage seade sisse.
 4. Juhtige seade sobiva kiirusega piki siini läbi tooriku.

Saagimine laastueemaldust kasutamata

 1. Veenduge, et laastude väljaviskeava on vaba.
 2. Vajaduse korral saab liitmiku pärast sisekuuskantkruvi avamist seadme tarnekomplekti kuuluva sisekuuskantvõtmega kettakaitsme küljest maha võtta.

Toimimine ummistunud laastukanali puhul

 1. Tõmmake aku seadmest suunaga taha välja.
 2. Puhastage laastukanal.
  Vajaduse korral tuleb saeketas maha võtta.
 3. Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kinni ning et seadme osad ei ole murdunud ega kahjustatud määral, mis võiks mõjutada seadme töökindlust.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Kaitseseadise puhastamine

 1. Kaitseseadise puhastamiseks eemaldage saeketas.
 2. Puhastage kaitseseadist ettevaatlikult kuiva harjaga.
 3. Eemaldage kaitseseadises olev mustus ja tolm sobiva tööriista abil.
 4. Paigaldage saeketas.

Seadme kontrollimine pärast hooldus- ja korrashoiutöid

Pärast hooldus- ja korrashoiuhooldustööde tegemist veenduge, et kõik kaitseseadised on paigaldatud ja et need toimivad veatult.
 • Pendelkettakaitse kontrollimiseks avage see täielikult, selleks vajutage juhthoovale.
  • Pärast juhthoova vabastamist peab pendelkettakaitse kiiresti ja täielikult sulguma.

Akutööriistade transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.
Ladustamine
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemaajalist ladustamist kontrollige, kas tööriist või akud on saanud vigastusi.

Tegutsemine tõrgete korral

 • Kui esineb tõrkeid, mida ei ole loetletud järgnevas tabelis või mida Te ise ei suuda kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Ketassaag ei ole töövalmis

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
LED-tuled ei tööta.
Aku ei ole täielikult sisse pandud.
Aku on tühi.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda sobivale temperatuurile.
1 LED-tuli vilgub.
Aku on tühi.
Aku on liiga kuum või liiga külm.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda sobivale temperatuurile.
4 LED-tuld vilguvad.
Ketassaele on lühiajaliselt avaldunud ülekoormus.
 • Vabastage juhtlüliti ja vajutage sellele uuesti.
Ülekuumenemiskaitse.
 • Laske ketassael jahtuda ja puhastage ventilatsiooniavad.

Ketassaag on töövalmis

Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Lülitit (sisse/välja) ei saa sisse vajutada / lüliti (sisse/välja) on kinni kiilunud.
Tegemist ei ole veaga (ohutusfunktsioon).
 • Vajutage sisselülitustõkisele.
Pöörete arv väheneb järsku tugevasti.
Aku on tühi.
Ettenihkejõud on liiga suur.
 • Vähendage ettenihkejõudu ja lülitage seade uuesti sisse.
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Aku seisund ei ole optimaalne.
 • Vahetage aku välja.
Seade ei käivitu pärast saeketta kinnikiilumist automaatselt.
Rakendub ülekoormuskaitse.
 • Vajutage uuesti sisselülitustõkisele ja lülitile (sisse/välja).
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklõpsuga kohale.
Aku lukustusmehhanism on määrdunud.
 • Puhastage fiksaatorninad ja paigaldage aku uuesti.
Ketassaag või aku läheb väga kuumaks.
Elektriline rike
 • Lülitage ketassaag kohe välja. Eemaldage aku ja ärge jätke seda järelevalveta. Laske akul jahtuda. Pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Seade on üle koormatud (seadme jõudluspiirid on ületatud).
 • Valige konkreetseks tööks sobiv seade.
Imemisvõimsus puudub või on vähenenud.
Laastukanal on ummistunud.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r4824.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative
Image alternative