Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [4 MB]

SF 6-A22
SF 6H-A22

Originaalkasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootepõhised sümbolid

Tootele märgitud sümbolid

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative Löögita puurimine
Image alternative Löökpuurimine
Image alternative Kaitseklass II (topeltisolatsioon)
Image alternative Nimipöörlemiskiirus tühikäigul
Image alternative pööret minutis
Image alternative Alalisvool
Image alternative Liiitumioonaku
Image alternative Kasutatud Hilti Li-Ion-aku seeria. Pidage kinni peatükis Nõuetekohane kasutamine esitatud juhistest.
Image alternative Ärge kasutage akut kunagi löögiriistana.
Image alternative Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud löögi või on muul moel kahjustatud.
Image alternative Seade toetab NFC-tehnoloogiat, mis on ühildatav iOS- ja Android-platvormidega.

Tooteinfo

Hilti tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad kasutada, hooldada ja korras hoida üksnes selleks volitatud ja asjaomase kvalifikatsiooniga töötajad. Nimetatud isikud peavad olema kursis kõikide võimalike ohtudega. Seade ja sellega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab asjaomase väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Tooteinfo
Tooteinfo
Trellkruvikeeraja
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Põlvkond
01
Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

Image alternative HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektritööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektritööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektritööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
Inimeste turvalisus
 • Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimite mõju all! Hetkeline tähelepanematus elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi või varalist kahju.
 • Kandke isiklikke kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite, nt tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine (sõltuvalt elektritööriista tüübist ja kasutusalast) vähendab vigastusohtu.
 • Vältige elektrilise tööriista tahtmatut käivitamist. Veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud, kui ühendate selle külge aku või kui seda tõstate või kannate. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud tööriista, võib tagajärjeks olla tööõnnetus.
 • Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist selle küljest seade- ja mutrivõtmed. Elektritööriista pöörleva osa küljes olev seade- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
 • Vältige ebatavalist tööasendit! Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid! Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Kui elektritööriista külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on tööriistaga ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt. Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Ärge koormake seadet üle! Kasutage konkreetseks tööks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspiirides tõhusamalt ja ohutumalt.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis! Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.
 • Eemaldage aku, enne kui asute tööriista seadistama, tarvikuid vahetama või tööriista hoiule panema. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid . Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
 • Hooldage elektrilisi tööriistu hoolikalt. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega kiilu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad põhjustavad tööõnnetusi.
 • Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 • Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid ja lisatarvikuid vastavalt nendele juhistele. Arvestage seejuures töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Elektrilise tööriista kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
Akuga tööriista kasutamine ja käsitsemine
 • Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
 • Kasutage elektritööriistades ainult neile ettenähtud akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja põlenguohtu.
 • Hoidke akud kasutusvälisel ajal eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Aku kontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada põletust või tulekahju.
 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.
Hooldus
 • Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud, et elektritööriista ohutus säilib.

Täiendavad ohutusnõuded kruvikeerajate kasutamisel

Inimeste turvalisus
 • Kasutage toodet ainult siis, kui selle tehniline seisukord on veatu.
 • Ärge kunagi muutke ega modifitseerige seadet.
 • Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepidemeid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.
 • Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest mõlema käega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
 • Vältige kokkupuudet seadme pöörlevate osadega - vigastuste oht!
 • Seadme kasutamise ajal kandke sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.
 • Kandke ka tarvikut vahetades kaitsekindaid! Tarviku puudutamine võib tekitada lõikehaavu ja põletusi.
 • Kasutage kaitseprille. Materjalist väljalendavad killud võivad tekitada keha- ja silmavigastusi.
 • Enne töö algust tehke kindlaks töötamisel tekkiva tolmu ohuklass. Kasutage ettenähtud kaitseklassi kuuluvat ehitustolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmukaitsenõuetele. Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist.
 • Tagage töökohal hea ventilatsioon ja vajaduse korral kandke tekkiva tolmu filtreerimiseks sobivat hingamisteede kaitsemaski. Kokkupuude tolmuga või tolmu sissehingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantserogeenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemise lisaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel.
 • Tehke tööpause ja liigutage sõrmi, et parandada nende verevarustust. Pikemaajaliste tööde korral võib vibratsioon tekitada probleeme sõrmede, käte ja randmeliigeste veresoontes ja närvisüsteemis.
Elektriohutus
 • Enne töö algust kontrollige tööpiirkond üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid. Seadme välised metallosad võivad elektrijuhtme vigastamise korral tekitada elektrilöögi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine
 • Tarviku blokeerumise korral lülitage tööriist kohe välja. Seade võib külgsuunas liikuda.
 • Enne käestpanekut oodake, kuni tööriist on seiskunud.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku tulekindlasse kohta nii, et see jääb süttivatest materjalidest piisavalt kaugele ja et seda saaks jälgida, ning laske akul jahtuda. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Pööratav külgkäepide
 2. Padrun (kiirkinnituspadrun/kuuskantsaba)
 3. Pöördemomendi ja töörezhiimi regulaator
 4. Käigu valiku lüliti
 5. Reverslüliti koos sisselülitustõkisega
 6. Juhtlüliti (pöörete arvu elektroonilise juhtimisega)
 7. Vibratsiooni summutav käepide
 8. Valgustus
 9. Vööklamber (lisavarustus)
 10. Aku
 11. Laetuse astme ja veanäidik (Li-Ion-aku)
 12. Vabastusnupp koos laetuse astme näidu aktiveerimise lisafunktsiooniga

Kasutusotstarve

Kirjeldatud toode on käsitsi juhitav akutoitega trellkruvikeeraja. See on ette nähtud terase, puidu, plasti, kergbetooni ja müüritise puurimiseks ning kruvide sisse- ja väljakeeramiseks.

 • Kasutage selle toote jaoks ainult B 22 seeria Hilti liitium-ioonakusid.

 • Nende akude laadimiseks kasutage üksnes Hilti C4/36-seeria laadimisseadmeid.

Tarnekomplekt

Trellkruvikeeraja, lisakäepide, kasutusjuhend.
Teised süsteemi kuuluvad tooted, mida on lubatud tööriistaga kasutada, leiate Hilti müügiesindusest või veebisaidilt: www.hilti.com

Li-Ion-aku näit

Liitiumioonaku laetuse astet ja seadme häireid signaliseeritakse Li-Ion-aku näidu kaudu. Liitiumioonaku laetuse astet kuvatakse, kui vajutada aku ühele vabastusnupule.
Seisund
Tähendus
Neli LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 75% kuni 100%
Kolm LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 50% kuni 75%
Kaks LED-tuld põlevad.
Laetuse aste: 25% kuni 50%
1 LED-tuli põleb.
Laetuse aste: 10 % kuni 25 %
1 LED-tuli vilgub, seade on töövalmis.
Laetuse aste: < 10 %
1 LED-tuli vilgub, seade ei ole töövalmis.
Aku on üle kuumenenud.
4 LED-tuld vilguvad, seade ei ole töövalmis.
Seade on üle koormatud või üle kuumenenud.
Aku laetuse astet saab lugeda ajal, mil juhtlüliti on alla vajutatud ja kuni 5 s vältel pärast juhtlüliti vabastamist.
Kui aku laetuse astme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt punktis „Abi tõrgete puhul” toodud juhistele.

Ülekoormus- ja ülekuumenemisnäit

Seade on varustatud elektroonilise ülekoormus- ja ülekuumenemiskaitsmega. Ülekoormuse ja ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Kui juhtlüliti vabastada ja uuesti sisse vajutada, võib sisselülitumine toimuda nihkega (seadme jahtumisfaasid).

Tehnilised andmed

Trellkruvikeeraja


SF 6-A22
Nimipinge
21,6 VDC
Kaal EPTA Procedure 01 järgi koos akuga B22⁄8.0
3,1 kg
Pöörete arv
1. käik
0 p/min … 480 p/min
2. käik
0 p/min … 1 600 p/min
Pöördemoment (nõrk kruvikeeramisrežiim) Image alternative
≤ 50 Nm
Löökide arv
·/·

SF 6H-A22
Nimipinge
21,6 VDC
Kaal EPTA Procedure 01 järgi koos akuga B22⁄8.0
3,1 kg
Pöörete arv
1. käik
0 p/min … 480 p/min
2. käik
0 p/min … 1 600 p/min
Pöördemoment (nõrk kruvikeeramisrežiim) Image alternative
≤ 50 Nm
Löökide arv
28 800 p/min

Tarvikute lubatud läbimõõt

Ø kiirkinnituspadruni kinnitusava
1,5 mm … 13 mm
Ø puidupuur (kõva)
1,5 mm … 20 mm
Ø puidupuur (pehme)
1,5 mm … 32 mm
Ø metallipuur
1,5 mm … 13 mm
Ø betooni/müüritise puurimine (löökpuurimine)
4 mm … 12 mm

Andmed müra ja vibratsiooni kohta kindlaks tehtud kooskõlas standardiga 60745

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Toodud näitajad on iseloomulikud elektrilise tööriista, mida kasutatakse põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitsmiseks müra ja/või vibratsiooni toime eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks hooldage seadmeid ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase

SF 6-A22
SF 6H-A22
Helirõhutase (LpA)
73 dB(A)
84 dB(A)
Helirõhutaseme mõõtemääramatus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Helivõimsustase (LWA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Helivõimsustaseme mõõtemääramatus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Vibratsioonitase

SF 6-A22
SF 6H-A22
Vibratsioonitase metalli puurimisel (ah,D)
2 m/s²
2 m/s²
Mõõtemääramatus metalli puurimisel (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vibratsioonitase betooni löökpuurimisel (ah,ID)
·/·
4 m/s²
Mõõtemääramatus betooni löökpuurimisel (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Käsitsemine

Aku paigaldamine

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Trellkruvikeeraja võib soovimatult käivituda.
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et trellkruvikeeraja on välja lülitatud ja sisselülitustõkis on aktiveeritud.
ETTEVAATUST
Elektrilöögi oht! Määrdunud kontaktid võivad tekitada lühise.
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku kontaktid ja trellkruvikeeraja kontaktid on vabad võõrkehadest.
ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Kui aku ei ole korrektselt paigaldatud, võib see maha kukkuda.
 • Kontrollige, et aku oleks kindlalt seadmesse kinnitatud, et vältida aku mahakukkumist ja sellest tingitud vigastusi.
Image alternative
 • Paigaldage aku ja kontrollige aku kindlat kinnitumist seadmesse.

Aku eemaldamine

Image alternative
 • Eemaldage aku.

Lisakäepideme paigaldamine ja reguleerimine

Image alternative
 • Paigaldage lisakäepide.

Vööklambri paigaldamine (lisavarustus)

HOIATUS
Vigastuste oht! Allakukkuv tööriist võib Teid ja teisi inimesi vigastada.
 • Enne töö algust veenduge, et vööklamber on kindlalt kinnitatud.
Vööklambri abil saate seadme kinnitada vöö külge, nii et see on kogu aeg käeulatuses. Vööklambrit saab paigaldada nii vasakule kui ka paremale küljele.
Image alternative
 • Torgake kruviplaat ettenähtud juhikusse.

Puuri paigaldamine või eemaldamine

Image alternative
 • Paigaldage puur padrunisse või eemaldage padrunist.

Otsaku/otsakuadapteri paigaldamine

Image alternative
 • Asetage otsakuadapter padrunisse ja keerake padrun kinni.

Puurimine Image alternative

ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Tarvik võib äkitselt kinni kiiluda ja seetõttu võib seade külgsuunas libiseda.
 • Kasutage seadet alati koos lisakäepidemega ja hoidke seadet alati kahe käega.
 • Hoidke lisakäepidet alati väljastpoolt.
ETTEVAATUST
Vigastuste oht! Pinnast võib eralduda materjalikilde.
 • Kasutage kaitseprille.
Image alternative
 • Seadke pöördemomendi ja töörežiimi regulaator sümbolile "Puurimine" Image alternative.

Löökpuurimine Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Seadke töörežiimi regulaator režiimile "Löökpuurimine" Image alternative.

Kruvikeeramine

Image alternative
 • Pöördemomendi ja töörežiimi regulaatorist reguleerige välja vajalik pöördemoment.

Käigu valimine

Image alternative
 • Valige käik.

Paremale/vasakule käigule seadmine

Image alternative
 • Seadke reverslüliti paremale või vasakule käigule.

Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Vigastuste oht paigaldatud aku korral !
 • Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmest aku!
Seadme hooldamine
 • Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Liitiumioonakude hooldus
 • Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
 • Vältige vedeliku sissetungimist.
Korrashoid
 • Kontrollige regulaarselt, kas kõik nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti hooldekeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende toimivust.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivaid ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Transport ja hoiustamine

Transport ja ladustamine

Transport
  ETTEVAATUST
  Soovimatu käivitumine transportimisel !
 • Transportige tooteid ilma akudeta!
 • Eemaldage akud.
 • Transportimisel peavad seade ja akud olema eraldi pakitud.
 • Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt.
 • Pärast pikemat transporti või hoiustamist kontrollige tööriista ja akusid vigastuste suhtes.
Hoiulepanek
  ETTEVAATUST
  Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !
 • Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
 • Hoidke seadet ja akusid võimalikult jahedas ja kuivas kohas.
 • Ärge hoidke akusid kunagi päikese käes, küttekeha peal ega aknalaual.
 • Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
 • Pärast pikemat transporti või hoiustamist kontrollige tööriista ja akusid vigastuste suhtes.

Abi tõrgete puhul

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida Te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Trellkruvikeeraja ei tööta.
Aku ei ole korrektselt sisse pandud.
 • Paigaldage aku.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Kõik 4 LED-tuld vilguvad.
Trellkruvikeeraja ei tööta.
Trellkruvikeerajale on lühiajaliselt avaldunud ülekoormus.
 • Vabastage juhtlüliti ja vajutage sellele uuesti.
Ülekuumenemiskaitse
 • Laske trellkruvikeerajal jahtuda ja puhastage ventilatsiooniavad.
1 LED-tuli vilgub.
Trellkruvikeeraja ei tööta.
Aku on tühi.
 • Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
Aku on liiga külm.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda soovituslikule töötemperatuurile.
Aku on liiga kuum.
 • Laske akul soojeneda/jahtuda soovituslikule töötemperatuurile.
SF 6H-A22
Löökpuurida ei ole võimalik.
Regulaatorist ei ole töörežiim õigesti välja reguleeritud.
 • Seadke töörežiimi regulaator löökpuurimisele Image alternative.
Juhtlülitile ei saa vajutada või see on kinni kiilunud.
Reverslüliti on keskasendis (transpordiasend).
 • Viige reverslüliti vasakule või paremale.
Trellkruvikeeraja või aku on väga kuum.
Elektriga seotud rike
 • Lülitage trellkruvikeeraja kohe välja, eemaldage aku ja pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Trellkruvikeeraja on üle koormatud (jõudluspiirid on ületatud).
 • Kontrollige tööülesannet.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Akude utiliseerimineAsjatundmatu käitlemise korral võib akudest eralduda terviseohtlikke gaase või vedelikke.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative