ETTEVÕTTE JUHTIMINE

Hilti corporate governance

DIREKTORITE NÕUKOGU LIIKMETE VALIMINE JA VOLITUSTE KEHTIVUSAEG

Hilti korporatsiooni direktorite nõukogu liikmed valitakse iga-aastasel üldkogul kolmeks aastaks. Üldjuhul tegutsevad direktorid oma ametikohal kuni neli ametiaega, kuid mitte kauem kui selle aruandeaasta lõpuni, mil nad saavad 70 aastaseks.

DIREKTORITE NÕUKOGU VASTUTUSALA JA KOHUSTUSED

Lisaks oma seaduslikele kohustustele teeb direktorite nõukogu ettevõtete grupi strateegilise arengu, pikaajaliste ja iga-aastaste plaanide ning direktorite nõukogu ja juhatus ametijärgluse otsuseid.

REVISJONIKOMISJON

Revisjonikomisjon abistab direktorite nõukogu nende kohustuste täitmisel järelevalve tegemisel Hilti korporatsiooni ja selle tütarettevõtete raamatupidamis- ja finantsaruandluse seaduslikele nõuetele ning normdokumentidele vastavuse üle, sise- ja välisauditite toimingute tegemisel ning riskijuhtimise järelevalve tegemisel. Revisjonikomisjonile antud ülesannete eest kannab üldist vastutust direktorite nõukogu.

SISEAUDIT

Siseauditi osakond abistab direktorite nõukogu grupi ettevõtete sisekontrolli seisundi jälgimisel. Selle eesmärgi saavutamiseks auditeerib siseauditi osakond peamiste toimingutsüklite kontrolli toimumist ning ka teatud korporatiivsete riskide juhtimisprotsesse.  Sisekontrolli osakonna ülesanne on tagada kogu ettevõtete grupi kontrollikeskkonna läbipaistvus ja kõikide ressursside ohutus.

RISKIJUHTIMINE

Kasutusel on ühtsed riskijuhtimisprotsessid, mis hõlmavad ettevõtete grupi kõikide teadaolevate strateegiliste, rahaliste ja juhuslike riskide juhtimise kohustusega riskivaldajate kõiki riske. Riskivaldajad vastutavad riskide vähendamise meetmete võtmise, ülevaatuse ja vastavuskontrolli eest. Rahaliste ja juhuslike riskide eest vastutab korporatiivsete riskide riskijuht riskide teatavaks tegemise protsessi ning väljaselgitatud riskide kohase teavituse sisu ja väljapakutud meetmete veenvuse eest. Siseauditi osakond hindab teatud riske grupi ettevõtetes ja korporatiivsetes allüksustes vastavate riskivaldajate tehtava kontrolli hindamise (vt eespool) käigus. Strateegiliste riskide üle peab korporatiivse arengu osakond iga-aastaseid nõupidamisi strateegia ülevaatamiseks koos juhatusega. Direktorite nõukogu korralduse kohaselt hindab revisjonikomisjon korrapäraselt riskijuhtimise aruandeid.

DIREKTORITE NÕUKOGU JA KORPORATIIVSE JUHTKONNA LIIKMETE TASUSTAMINE

Direktorite nõukogu liikmed saavad kindlaksmääratud aastatasu ning ühekordse maksena kuluhüvitistasu. Nõukogu esimees saab lisaks muutuvlisatasu. Direktor ei saa lisatasu revisjonikomisjoni töös osalemise eest. Direktorite nõukogu endised liikmed ei saa tasu. Korporatsiooni juhtkonna liikmed (tegevjuhtkond ja juhatus) saavad aastatasu ja tulemuspõhist muutuvlisatasu. Juhatuse liikmed saavad lisaks nende ettevõtte pensionifondi väljamaksetele ka väljateenitud pensioni.

Endised juhtkonna liikmed saavad ainult väljamakseid ettevõtte pensionifondist. Kõik tasuliigid on näidatud grupi finantsaruandluses.

OSANIKE OSALUSÕIGUS

Üksikasjalik teave aktsia- ja osaluskapitali kohta on esitatud grupi koondfinantsaruannetes. Aktsionäride koosolekute otsused tehakse üldjuhul esindatud häälte absoluutse enamuse järgi. Põhikirja muutmiseks ning aktsia- ja osaluskapitali muutmise, märkimisõiguste, äritegevuse laiendamise või piiramisega ning ettevõtte ühinemiste, ümberkujundamise ja likvideerimisega seotud otsuste tegemiseks on vajalik vähemalt kolmveerand esindatud häälte enamus.

AUDIITORID

Grupi koondfinantsaruandeid ja Hilti korporatsiooni finantsaruandeid kontrollib PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

LISATEAVE HILTI KOHTA

MEIST

Lisainfo

MEIE AJALUGU

Lisainfo

Jaga